Zapytanie ofertowe dotyczy: robót budowlanych z zakresu prac

Transkrypt

Zapytanie ofertowe dotyczy: robót budowlanych z zakresu prac
Nr sprawy: CKP.272-10/2015
Zapytanie ofertowe
dotyczy: robót budowlanych
z zakresu prac konserwatorsko-remontowych
pn. „Całkowite odtworzenie stolarki okiennej
i drzwiowej w budynku Zespołu zabudowań
dawnej Szkoły Przemysłowej położonym przy
zbiegu ul. Krupnicza i Wenecja” – w Centrum
Kształcenia Praktycznego w Krakowie
– etap końcowy.
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie, 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 42a
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych –
wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt 8
ustawy)
BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY)
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
ul Krupnicza 42a, 31-123 Kraków
tel. 12 422-32-18
[email protected]
fax 12 422-32-18
REGON: 351133551, NIP: 676-16-87-686
www.ckp.krakow.pl
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Prace konserwatorsko-remontowe pn. Całkowite odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej
w budynku Zespołu zabudowań dawnej Szkoły Przemysłowej położonym przy zbiegu ul.
Krupnicza i Wenecja - w Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
I.
II.
Rodzaj zamówienia: usługa
Zamówienie podzielone na pakiety/części:
TAK/NIE
III.
Opis przedmiotu zamówienia
W zakres prac wchodzi w szczególności:
- roboty rozbiórkowe
- wykucie z muru starych okien,
- roboty montażowe wstawianie okien i parapetów wewnętrznych,
- osadzenie ościeżnic i parapetów wewnętrznych,
- wykonane pasów tynków zwykłych,
- malowanie farbami emulsyjnymi tynków.
Obiekt wpisany jest do Rejestru zabytków pod nr A750.
Uwaga: Przed przystąpieniem do prac całościowych Wykonawca zobowiązany jest do
wykonania okna wzorcowego i poddania go zatwierdzeniu przez Komisję Konserwatorską.
Komisję Konserwatorską zwołuje Zamawiający na wniosek Wykonawcy. Po zamontowaniu
okna wzorcowego i uzyskaniu akceptacji Komisji Konserwatorskiej, Wykonawca może
przystąpić do wykonania całości okien.
Cechy stolarki okiennej: okno malowane w dwóch kolorach – wewnętrzna strona kolor
biały, zewnętrzna nawiązująca do istniejących okien – kolor brązowy. W oknach ma być
zastosowany szpros drewniany naklejany obustronnie imitujący podział jednej szyby na
mniejsze szyby (duplex).
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie, 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 42a
TERMIN i MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI GWARANCJI
I.
Termin
Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 16 listopada 2015 r.
Zamówienie uważa się za zrealizowane w momencie podpisania bezusterkowego protokołu
zdawczo – odbiorczego.
II.
Miejsce dostawy zamówienia:
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie ul Krupnicza 42a, 31-123 Kraków
III.
Warunki gwarancji
Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
KRYTERA WYBORU OFERTY
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu
ofertowym.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
kryterium – cena brutto, waga 100%
Sposób oceny ofert:
oferta badana =
najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
/
cenę brutto oferty badanej
x 100 pkt.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą liczbę punktów,
spośród rozpatrywanych ofert niepodlegających odrzuceniu.
Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN
cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia.
Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po
złożeniu oferty.
Wykonawca poda w ofercie także cenę jednostkową za wszystkie elementy składowe
zamówienia poprzez dołączenie do oferty kosztorysu ofertowego.
Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania
umowy i nie będą podlegały zmianom.
MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
I.
Miejsce składania ofert
Siedziba Zamawiajacego tj. Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie ul. Krupnicza 42a,
31-123 Kraków, sekretariat I piętro lub mailowo (w formie scanu podpisanych dokumentów)
na adres [email protected]
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie, 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 42a
II.
Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do: 26.10.2015 do godz. 10.00
W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, pod uwagę będzie
brana data doręczenia oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania
u operatora. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą
rozpatrywane i będą odsyłane bez ich otwierania.
III.
Sposób składania oferty
Ofertę składa się w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wraz ze wszystkimi wymaganymi
załącznikami i dokumentami.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku
polskim. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Podpisy złożone przez Wykonawcę lub
osobę lub osoby upoważnione do jego reprezentowania powinny być opatrzone
czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. W przypadku osób
reprezentujących Wykonawcę dokumentacja powinna zostać uzupełniona o dokumenty
potwierdzające prawo ww. osoby do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając
ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione
innym uczestnikom postępowania.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym
spowoduje odrzucenie oferty.
WYMAGANE DOKUMNTY
Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1. wypełniony i podpisany przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania
Wykonawcy formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2. kosztorys ofertowy.
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, potwierdzony za zgodność z oryginałem.
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie, 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 42a
OPIS OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR
Wszystkie załączniki dotyczące niniejszego zapytania ofertowego dostępne są na
stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.ckp.krakow.pl
Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy kierować do
Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej (na adres:ckpkrakow.interia.pl),
jednak nie później niż do dnia 23.10.2015 r. (do godziny14.00). Odpowiedzi na
pytania zadane po tym terminie nie będą udzielane. Zamawiający, bez ujawniania
źródła publikuje pytania i odpowiedzi na swojej stronie internetowej.
Zamawiający może zmienić opis przedmiotu zamówienia oraz wydłużyć termin
składania ofert w uzasadnionych przypadkach.
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się
z Wykonawcami jest Jacek Marona – kierownik gospodarczy.
Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia braków oferty
niespełniającej wymagań ogłoszenia. Oferty, których braki nie zostaną
uzupełnione będą odrzucone.
Poprawki w ofercie powinny być sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób
upoważnionych do jego reprezentowania.
Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych
poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści złożonej
oferty. Wezwania, o których mowa powyżej dokonywane będą za pomocą faksu lub
poczty elektronicznej, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
Zamawiający odrzuci oferty zawierające rażąco niską cenę.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu.
Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania
opisanego w niniejszym dokumencie.
Termin związania ofertą: 30 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 26.10.2015 r.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani faxem lub mailem
najpóźniej w dniu 26.10.2015 r.
W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania
zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia.
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie, 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 42a
POZOSTAŁE INFORMACJE
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie
powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
Kraków, dnia 21.10.2015r.
Załączniki:
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
1_
2_
3_
4_
wzór formularza ofertowego
przedmiar robót
projekt odtworzenia stolarki
projekt umowy
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie, 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 42a