Karta zgłoszeniowa „Koń nasz przyjaciel” Stemplew 18 maja 2016r

Transkrypt

Karta zgłoszeniowa „Koń nasz przyjaciel” Stemplew 18 maja 2016r
Karta zgłoszeniowa „Koń nasz przyjaciel”
Stemplew 18 maja 2016r
Nazwa Szkoły i adres
…………………………..……………………………………………..
…………………………………………………………………………
Opiekun:
Imię i nazwisko …………………………...…………………………..
Tel. kontaktowy ………………………………………………………
e-mail…………………………………………………………………..
Lp.
Imię i nazwisko
PESEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Podpis i pieczęć
osoby delegującej (jednostki)