deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej

Transkrypt

deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej
………………………………………………
Sztum, dnia…………………... roku
(pieczęć przedszkola)
……………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
Deklaruję, że dziecko ……………………………….……… ur. ………….…….. w……………………
(imię i nazwisko dziecka)
PESEL ……………………………………………….…… będzie kontynuowało edukacje przedszkolną
(PESEL dziecka)
w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie
POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Dziecko będzie przebywać w przedszkolu
na 5 godzin dziennie tzw. zerówka (bezpłatna)
powyżej 5 godzin dziennie
tj. na
6
7
8
9
□
□
10 godzin dziennie /właściwą odpowiedź zakreśl kółeczkiem/
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku do celów rekrutacji, oraz
celów związanych z realizacją przez Przedszkole zadań statutowych, zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
….………………………………
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)