Warszawa, dn. 21-10-2016 r. INFORMACJA Z - ibprs

Transkrypt

Warszawa, dn. 21-10-2016 r. INFORMACJA Z - ibprs
Warszawa, dn. 21-10-2016 r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Szanowni Państwo
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4
ustawy Pzp.
Otwarcie ofert w postępowaniu nr ZP-6/2016/ZA, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
„Dostawę młyna laboratoryjnego” odbyło się dnia 21-10-2016 o godzinie 10:15.
Do godziny 10:00 dnia 21-10-2016 (terminu składania ofert) do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
w wysokości 48 000,00 zł brutto.
W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli:
Nr
oferty
Nazwa oferenta
1
CEREUS VENA
Adam i Grażyna Witkowscy
Spółka Jawna
ul. Biała 19, 87-100 Toruń
2
VWR International Sp. z o. o.
ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Wartość
oferty
brutto
w zł
Termin
wykonania
zamówienia
Okres
gwarancji
Warunki
płatności
47 355,00
28 dni
24 miesiące
14 dni
29 531,50
42 dni
36 miesięcy
14 dni
UWAGA:
Zamawiający przypomina, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
w/w informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejsze SIWZ. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Dla przyspieszenia postępowania skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia prosimy przysłać pocztą
elektroniczną na adres [email protected], a następnie dosłać w formie papierowej poczta tradycyjną.
Wykonawcy, którzy nie należą do żadnej grupy kapitałowej i złożyli już w/w oświadczenie razem z ofertą
przetargową nie muszą składać go ponownie.
PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ
inż. Marcin Sokołowski

Podobne dokumenty