Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii

Transkrypt

Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii
Lp.
1
2
3
4
5
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Rok studiów,
semestr
Rodzaj zajęć i
liczba godzin
Punkty ECTS
(1 pkt = 25-30g)
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii
Fizjoterapii
P_37
Fizjoterapia, pierwszy stopień, profil ogólnoakademicki
II rok, semestr IV
ćwiczenia
2
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
6
Pracochłonność
Wykłady
5/5
7
Suma
Prowadzący
zajęcia
8
Egzaminator/
Zaliczający
9
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
10
Cel przedmiotu
11
Efekty
kształcenia
12
Forma i
warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
Ćwiczenia/
seminaria
30/25
Konsultacje
obowiązkowe
S: 35; n: 30
Egzaminy
Praca własna studenta
Projekty/
opracowania
Nauka
własna
5/5
15/15
s: 20; n:20
Inne
dr n. kult. fiz. Jarosław Prusak
dr n. kult. fiz. Jarosław Prusak
Znajomość anatomii, fizjologii układu oddechowego oraz kinezyterapii i fizykoterapii.
Zapoznanie studenta z różnymi jednostkami chorobowymi z uwzględnieniem
mechanizmu rozwijanych się zmian, ich odwracalności, mechanizmów
kompensacyjnych i powiązań przyczynowo-skutkowych między objawami w
pulmonologii. Umiejętność organizowania procesu terapeutycznego przy użyciu
odpowiednich środków i metod fizjoterapeutycznych.
Odniesienie do
Odniesienie do
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
efektów
efektów
społeczne)
kierunkowych
obszarowych
Wiedza
Posiada wiedzę z zakresu objawów,
M1_W02
M1_W02
przyczyn i możliwości leczenia
M1_W03
M1_W03
jednostek chorobowych w chirurgii i
M1_W04
M1_W11
intensywnej terapii
M1_W11
Umiejętności Potrafi opisać i zinterpretować stan
M1_U01
M1_U01
pacjenta chirurgicznego, potrafi
M1_U02
M1_U02
prowadzić dokumentację pacjenta
M1_U09
M1_U09
Kompetencje Posiada zdolność współpracy w
M1_K02
M1_K02
społeczne
zespole i umiejętność przekazywania
M1_K04
M1_K03
wiedzy z zakresu możliwości leczenia
M1_K05
M1_K04
pacjenta
M1_K03
M1_K05
M1_K06
Sposób potwierdzenia
Efekt kształcenia
(weryfikacji)
1. wiedza – posiada wiedzę z zakresu objawów,
mechanizmów i metod leczenia w jednostkach
chorobowych w pulmonologii
2. umiejętności – umie zinterpretować stan pacjenta Ćwiczenia kliniczne,
oraz opracować i przeprowadzić plan
kolokwium (w formie ustnej)
terapeutyczny
3. kompetencje – wykazuje zdolność współpracy w
zespole
1. Wprowadzenie do zagadnień fizjoterapii w pulmonologii:
podstawowe terminy (oddychanie, wentylacja….), podstawy budowy i
właściwości układu oddechowego (część przewodząca powietrze, część
oddechowa, górne i dolne drogi oddechowe, powierzchnia wymiany gazowej…),
pojemności i objętości płuc
2. Wprowadzenie do zagadnień patofizjologii i patomorfologii układu oddechowego:
podstawowe terminy związane z patofizjologią układu oddechowego
(obturacja/restrykcja), patomorfologia układu oddechowego (stan zapalny
oskrzeli, płuc, mechanizmy obronne, rola układu immunologicznego, podstawy
postępowania fizjoterapeutycznego w zaburzeniach o charakterze obturacyjnym i
restrykcyjnym
3. Zaburzenia mechaniki płuc i regulacja oddychania a niewydolność oddechowa:
równowaga kwasowo zasadowo i jej zaburzenie (czynniki), oddychanie
wewnętrzne, energetyka pracy mięśniowej,
niewydolność oddechowa
(utlenowania, wentylacji), typy zaburzeń (hipoksemia, hiperkapnia…), leczenie
niewydolności oddechowej i podstawy fizjoterapii
4. Aerozoloterapia: leczenie inhalacyjne, definicja aerozolu, rodzaje, aparatura
inhalacyjna, rodzaje, wykonywanie inhalacji
5. Drenaż oskrzeli: rodzaje, sposób wykonywania drenażu oskrzeli metodą
grawitacyjną z technikami wspomagającymi (oklepywanie, ucisk, wibracja,
technika „huff”…), autodrenaż, sposoby, technika kontrolowania oddechu i
urządzenia wspomagające (maska PEP, flatter, acapella, asystor kaszlu,
wysokoczęstotliwościowa wibracja…)
13
Treści
merytoryczne
przedmiotu
6. Ćwiczenia oddechowe/trening fizyczny: zasady ćwiczeń oddechowych, rodzaje,
sposoby wykonywania, wskazania…, wysiłek fizyczny, znaczenie w fizjoterapii
układu oddechowego, sposoby dawkowania obciążeń treningowych
7. Czynniki wpływające na powstawanie chorób ukł. Odd., profilaktyka: zapoznanie
z czynnikami chorób układu oddechowego (środowisko, używki, charakter pracy
zawodowej…, zapobieganie rozwojowi chorób układu oddechowego, rola
profilaktyki, wpływ wieku na przebieg chorób układu oddechowego (różnice w
budowie i funkcji układu oddechowego u dzieci i dorosłych)
8. Diagnostyka chorób układu oddechowego: najistotniejsze elementy badania
podmiotowego i przedmiotowego (duszność, kaszel, osłuchiwanie, ocena oddechu,
budowy klatki piersiowej…), ocena czynnościowa układu oddechowego
(spirometria, technika oscylacji wymuszonych, gazometria…)
9. Diagnostyka chorób układu oddechowego: badanie wysiłkowe w diagnostyce
fizjoterapeutycznej (ocena VO2max, proste próby wysiłkowe-test 6 min.
chodu…), najistotniejsze elementy analizy zdjęć rtg, tomografii, inne badania
pomocnicze – bronchoskopia, Bad. Mikrobiologiczne…)
10. Metodyka fizjoterapii układu oddechowego: dostosowanie metod
fizjoterapeutycznych w zależności od przebiegu zaburzeń układu oddechowego,
wieku chorych, najczęściej popełniane błędy w fizjoterapii układu oddechowego,
przeciwwskazania do fizjoterapii, kontrola postępowania terapeutycznego,
wymiana informacji w zespole terapeutycznym
11. Choroby oskrzeli, leczenie i fizjoterapia: przykłady zastosowania metod
fizjoterapeutycznych w przewlekłych chorobach oskrzeli: POChP,
mukowiscydoza, pierwotna dyskineza rzęsek, astma oskrzelowa
…(charakterystyka zaburzeń-postępowanie)
12.Choroby płuc, leczenie i fizjoterapia: przykłady zastosowania metod fizjot. w
chorobach płuc: Zapalenie płuc, wysiękowe zapalenie opłucnej, włóknienie,
Gruźlica, nowotwory …(charakterystyka zaburzeń-postępowanie)
14
Wykaz
literatury
podstawowej
1. Paprocka-Borowicz M. Fizjoterapia w chorobach układu oddechowego, Górnicki
2009.
2. Rosławski A. Fizjoterapia oddechowa, AWF Wrocław 2001.
15
Wykaz
literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
1. Alkiewicz J. Leczenie inhalacyjne i rehabilitacja układu oddechowego u dzieci i
dorosłych. Volumed Wrocław 1995
2. Rowińska-Zakrzewska E. Choroby układu oddechowego, PZWL, 2004