Pobierz jako plik PDF

Transkrypt

Pobierz jako plik PDF
Informacje o organizacji
Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni
Forma prawna
Stowarzyszenie
Typ działalności
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i
905);
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
KRS / rejestracja
0000528143
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Adres siedziby
ul. Majewskiego 152, 42-530 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny
j.w.
Strona WWW
http://pozakreceni.pl/
Adres e-mail
[email protected]
Władze
Mariusz Ziach - Prezes
Tomasz Kuchna - Wiceprezes
Tomasz Pełka - Sekretarz
Cele statutowe
Celem Stowarzyszenia jest działanie nastawione na:
1. Promowanie i przedstawienie państwa polskiego oraz jego regionów w krajach
europejskich, azjatyckich, afrykańskich, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej
i Australii;
2. Ukazywanie zróżnicowania kulturowego (historycznego, religijnego,
językowego, zwyczajowego etc.) różnych krajów;
3. Wymianę kulturową między różnymi narodami i społecznościami;
4. Przełamywanie stereotypów i uprzedzeń dotyczących różnic kulturowych
(rasowych, zwyczajowych, religijnych, językowych etc.);
5. Inspirowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwijania kontaktów między
społecznościami oraz na rzecz integracji europejskiej;
6. Inspirowanie dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk społecznych do
podróżowania i poznawania nowych kultur;
7. Organizowanie i szeroko rozumianą pomoc w organizowaniu wyjazdów dla
dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk społecznych poprzez
organizowanie wypoczynku, obozów, koloni, wycieczek;
8. Szerzenie postawy tolerancji, przeciwdziałanie postawy dyskryminacji
kulturowej;
9. Promowanie idei wolontariatu;
10. Propagowanie i krzewienie trzeźwego stylu życia;
11. Przeciwdziałanie wykluczeniu i zjawiskom patologicznym;
12. Kreowanie postawy prospołecznej;
13. Udzielanie wsparcia finansowego osobom i instytucjom o celach zbieżnych z
celami stowarzyszenia;
14. Promowanie i rozwijanie aktywności sportowej;
15. Propagowanie turystyki i krajoznawstwa;
16. Ochronę i promocję zdrowia;
17. Działalność na rzeczosób niepełnosprawnych;
18. Wypoczynek dzieci i młodzieży;
19. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
20. Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
21. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
Przedsięwzięcia
Strona: 1 / 2
- Dąbrowa Górnicza Triathlon - impreza, która swoją pierwsza osłonę miała w
2015 roku; to pierwsza impreza triathlonowa w Dąbrowie Górniczej; odbywa się
Informacje o organizacji
na terenie Pogoria III; w 2016 roku odbędzie się druga edycja imprezy.
- Masakarator Run - pierwsza edycja odbędzie się w 2016 roku, to bieg z
przeszkodami ekstremalnymi; odbędzie się na terenie Pogoria III.
- Klub 80 rowerów to grupa zapaleńców rowerowych, którzy organizują wycieczki
rowerowa dla wszystkich chętnych.
- Dąbrowska Szkoła Rowerowa to pierwsza szkółka rowerowa w Dąbrowie
Górniczej, uczestnicy brali udział zarówno w prelekcjach, jak i mieli okazję
odbywać lekcje w terenie.
Granty/dotacje
Strona: 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
- Dąbrowa Górnicza Triathlon współfinansowana jest ze środków Urzędu
Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. - Masakarator Run współfinansowany jest ze
środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. - Dąbrowska Szkoła Rowerowa
współfinansowana była ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.