Skorowidz do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Pakiet

Transkrypt

Skorowidz do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Pakiet
Informacja o istotnych postanowieniach Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego „Pakiet Standard”
zatwierdzonych uchwalą Zarządu BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. nr
BRE-TU/2015/5/1/6 z dnia 12.05.2015 r.
RODZAJ INFORMACJI
1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje
zakład ubezpieczeń do wypłaty świadczenia lub
wartości wykupu ubezpieczenia
NUMER ZAPISU Z
WZORCA
UMOWNEGO
§ 2 pkt 2, 9 -10, 12, 14
§ 3 ust. 2-3
§ 5 ust. 1
§ 11 ust. 5
§ 12 ust. 4 – 6, 8
2. Ograniczenia odpowiedzialności zakładu
ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty
świadczenia lub jego obniżenia
§ 6 ust. 1 pkt 2
§ 6 ust. 2
3. Wyłączenia odpowiedzialności zakładu
ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty
świadczenia lub jego obniżenia
§ 2 pkt 11
§ 2 pkt 12 lit. a), d), f), g)
§ 2 pkt 13
§ 10
§ 12 ust. 15
4. Wysokość składki i częstotliwości jej
pobierania
5. Wysokości wszystkich opłat pobieranych w
związku z umową ubezpieczenia oraz wszelkie
inne obciążenia potrącone ze składek
ubezpieczeniowych lub z ubezpieczeniowego
funduszu kapitałowego
6. Wartość wykupu ubezpieczenia w
poszczególnych okresach trwania ochrony
ubezpieczeniowej oraz okres, w którym
roszczenie o wypłatę wartości wykupu nie
przysługuje
§9
Nie dotyczy
Nie dotyczy