- europejska fundacja praw człowieka

Transkrypt

- europejska fundacja praw człowieka
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
pt. „Prawa człowieka w życiu dziecka”
§1
Cele Konkursu
Celem konkursu jest:
1. promocja praw chronionych Deklaracją Praw dziecka, Konwencją o Prawach Dziecka;
2. promocja praw i wolności chronionych Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności;
3. popularyzacja problematyki praw człowieka i praw dziecka wśród uczniów szkół;
4. upowszechnienie wiedzy o prawach człowieka, prawach dziecka i ucznia;
5. promocja i upowszechnianie wiedzy na temat praw obywatelskich.
§2
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu pod tytułem „Prawa człowieka w życiu dziecka” jest Europejska
Fundacja Praw Człowieka (dalej – Organizator).
2. Konkurs jest prowadzony na terenie Republiki Litewskiej (RL).
§3
Założenia organizacyjne
1
1. Informacje o Konkursie są publikowane na stronie internetowej Organizatora konkursu
(www.efhr.eu) oraz w mediach.
2. Regulamin Konkursu jest opublikowany na stronie Organizatora.
3. Konkurs jest realizowany w terminie 16 listopada - 11 grudnia, 2015 r.
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
5. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 5-8, pobierających naukę w szkołach funkcjonujących
na terenie RL.
6. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi i indywidualnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi. Wyklucza się prace zbiorowe.
7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
Konkursu swoich danych osobowych (Nauja įstatymo redakcija nuo 2009 m. sausio 1 d.: Nr. X1444, 2008-02-01, Žin., 2008, Nr. 22-804 (2008-02-22)).
8. Prace powinny być wykonane w takich technikach plastycznych m.in.: pastele, farby, tempera,
pisaki, ołówki, długopisy, kredki, kolaż, grafika lub węgiel.
9. Prace plastyczne powinny być opisane wg powyższego wzoru:
1) imię i nazwisko Uczestnika,
2) wiek Uczestnika/klasa,
3) nazwa szkoły, do której uczęszcza Uczestnik,
4) kontakt (email, numer telefonu uczestnika bądź rodzica czy nauczyciela)
10. Temat pracy nadesłanej na konkurs powinien obejmować wybrany aspekt praw dziecka.
11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na
wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
12. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
13. Prace niespełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
§4
Terminarz nadsyłania i ocena prac konkursowych
1. Prace należy wysłać do 11 grudnia 2015 r., na adres:
Europos žmogaus teisių fondas ul. Liepkalnio 103 Vilnius, LT-02121
lub bezpośrednio (samodzielnie lub przez inną osobę) dostarczyć do siedziby Fundacji pod wyżej
wskazany adres od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.
2. Prace będą oceniane poprzez głosowanie Komisji Konkursowej.
2
3. Przy ocenie prac nadesłanych na Konkurs Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę:
oryginalność, jakość wykonania, ujecie przesłania tematu konkursowego.
§5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Wystawa prac, a także ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród laureatom odbędzie się
podczas uroczystej Gali podsumowującej konkurs, 19 grudnia 2015 r. przy ul. Liepkalnio 103.
2. Na Galę podsumowującą konkurs zaproszeni są wszyscy uczestnicy konkursu.
3. O dokładnym terminie (godzinie) uroczystości wręczenia nagród i dyplomów uczestnicy
konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
§ 6 Nagrody
1. Organizator przyznaje 3 nagrody główne: tablet (I miejce), Ipod (II miejsce), konsola do gier
(III miejce). Autorom wyróżnionych prac zostaną przyznane drobne nagrody rzeczowe i materiały
edukacyjne.
§7
Postanowienia końcowe
1.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów Konkursu.
2.Organizator oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu.
3.Informacja o ewentualnych zmianach zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora
Konkursu.
4. Pytania w sprawie konkursu można kierować pod adres mailowy: [email protected]
3

Podobne dokumenty