miesięcznik "Goniec Kowalewski" Październik 2015

Komentarze

Transkrypt

miesięcznik "Goniec Kowalewski" Październik 2015
– 1 –
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
W KOWALEWIE POMORSKIM
W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU ZAPRASZA NA:
11.10.2015r. godz. 18:00 - Koncert z okazji Dnia Papieskiego
17.10.2015r. godz. 9:00 – XXIII Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim zaprasza chętnych
dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe do kół zainteresowań , które rozpoczynają
działalność od września:
KLUB MŁODEGO PLASTYKA
KOŁO SZACHOWE
OGNISKO MUZYCZNE
KOŁO RZEŹBIARSKIE
KOŁO KULINARNE
ZAJĘCIA TANECZNE
Zapisy chętnych przyjmowane są w M-GOK w biurze nr 3.
Barbara Niewidział
Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty
z okazji Dnia Edukacji Narodowej
życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić,
pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce,
cierpliwości i wrażliwości,
aby służba młodym ludziom i całemu środowisku
zrodziła wiele szlachetnych owoców.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
Z okazji Dnia Seniora składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pomyślności, optymizmu życiowego
oraz szczęścia w gronie najbliższych.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
Z okazji Dnia Łącznościowca
wszystkim pracownikom poczty i telekomunikacji
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności,
zadowolenia w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
W imieniu swoim i całej Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipienicy
składam serdeczne podziękowanie Burmistrzowi Miasta p. Andrzejowi
Grabowskiemu, mieszkańcom sołectwa Lipienica oraz wszystkim sponsorom
za bezinteresowną pomoc i życzliwość okazaną naszej Jednostce.
Bez Waszej ofiarności przekazanie OSP Lipienica nowego sztandaru
byłoby niemożliwe.
Dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy!
Prezes OSP Lipienica
Waldemar Błach
POGOTOWIE TELEFONICZNE
Urz ąd M iejs ki: 56 684- 10- 24; P oste rune k Poli cji: 56 682- 33- 10, 602- 661- 927; Straż Poż arna
GD: 56 683- 22- 45; ZUW Ostrow ite: 56 683- 62- 96, 663- 949- 960;
M GOK: 56 684- 11- 74; ZG KiM : 56 684- 15- 17; M GOPS: 56 684- 11- 30; G minna Spół ka Wodna:
56 684- 17- 39; Za kł ad Gaz ow nicz y: 56 621- 65- 80/81, 992; Energa Operator S.A. (pogotow ie
energ ety cz ne dla regionu K- w o): 56 659- 58- 35, z głasz ani e awari i: 24 365- 10- 10, 991.
Redagują: Redaktor Naczelny: Barbara Niewidział, Sekretariat redakcji – Donata Pilarska – Mądry tel. 56 684 16 67 w. 53, współpracują pracownicy Urzędu Miejskiego, pracownicy
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, szkół. Redakcja oczekuje na artykuły do 20 każdego miesiąca (na adres [email protected]). Ogłoszenia przyjmowane są w M – GOK
(cena 100 zł za stronę, część strony proporcjonalnie, nie mniej niż 20 zł). Redakcja nie odpowiada za treść artykułów, reklam i ogłoszeń płatnych. Druk: własny. Wydawca i kolportaż: M –
GOK, Plac Wolności 13. Nakład: 200 egz. Numer zamknięto 20.09.2015 r.
http://mgok.kowalewopomorskie.pl
ISSN 1505 – 098X
– 2 –
Ogloszenie Płatne
FILM O DOŻYNKACH WOJEWÓDZKICH.
Cały czas wspominamy dożynki wojewódzko- diecezjalne zorganizowane w gminie Kowalewo Pomorskie w dniu 6
września br. Na stronie WWW.kowalewopomorskie.pl zamieściliśmy krótki, dwudziesto minutowy film, będący
skrótem z tej uroczystości. Zachęcam do obejrzenia. W październiku przekażemy Państwu film z całych dożynek.
Będzie go można również obejrzeć na naszej stronie.
Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta
LUDZIOM NA RATUNEK, CZYLI SPRZĘT DLA OSP PLUSKOWĘSY.
W dniu 22 września 2015r. w gminie Dobrcz odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu druhom strażakom z OSP w
ramach projektu „Ludziom na ratunek". Wręczanie sprzętu trwa od
kilku dni- 17.09. w Lubiewie, 18.09 w Książkach (odebrało sprzęt
OSP W. Rychnowo), a teraz w Dobrczu, gdzie sprzęt odbierali
strażacy z OSP Pluskowęsy. Do naszych druhów trafiła agregat
prądotwórczy. .
W uroczystości przekazania sprzętu oprócz strażaków udział
wzięli: druh Zdzisław Dąbrowski - prezes zarządu Wojewódzkiego
Oddziału Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Toruniu,
Bogdan Sowiński- Wice Komendant Państwowej Straży Pożarnej w
Toruniu, wojewoda Kujawsko- Pomorski Ewa Mes, członek zarządu
woj. Zbigniew Ostrowski, pracownik urzędu marszałkowskiego
Tomasz Grędzicki. Nie zabrakło też przedstawicieli władz
samorządowych wszystkich szczebli, w tym Burmistrza Kowalewa
Pomorskiego Andrzeja Grabowskiego.
Jednostkom OSP przekazano 4 kamery termowizyjne, 12 agregatów
prądotwórczych, 10 sań lodowych i 19 wentylatorów. Sprzęt
zakupiono dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego w ramach realizowanego przez oddział wojewódzki
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP czwartego etapu
projektu „Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla
jednostek OSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego".
Wartość przedsięwzięcia to ponad 1,2 miliona złotych z czego 965
tysięcy złotych to kwota dofinansowania z naszego RPO.
Zanim sprzęt przekazano ochotnikom jego poświęcenia dokonał
kapelan Zenon Rutkowski.
Karolina Kowalska
– 3 –
– 4 –
DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE W KOWALEWIE POMORSKIM,
CZYLI PODZIĘKOWANIA W STRUGACH DESZCZU
Po kilku bardzo suchych dla Kujaw i Pomorza miesiącach spadł nareszcie obfity i upragniony deszcz. Szkoda
jednak, że na inaugurację silnych opadów i spadku temperatury powziął sobie dzień 6 września br. czyli dzień
Dożynek Wojewódzko- Diecezjalnych w Kowalewie Pomorskim. Współorganizatorzy regionalnego
przedsięwzięcia: Urząd Marszałkowski, Diecezja Toruńska, Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu oraz gmina
Kowalewo Pomorskie zadbali o każdy szczegół, aby zagwarantować dobrą
zabawę. Niestety na aurę dużego wpływu nie mieliśmy.
Od tak dawna gorąco i żarliwie modliliśmy się o deszcz dla naszych pól i jest ogłosił w swojej homilii poświęconej trudowi pracy na roli JE ks. Biskup
Andrzej Suski, który w koncelebrze kilkunastu księży (m.in. ks. dziekana
Ryszarda Kobierowskiego, ks. Adama Lis) odprawił mszę św. polową na
stadionie Centrum Rekreacji i Sportu. Mszę uświetnił występ Chóru 730-lecia
Miasta i Chór Toruński.
Barwny korowód dożynkowy, w skład którego wchodziła: Husaria
Marszałkowska, orkiestra dęta z Tłuchowa, 20 sztandarów, 25 wieńców z gminy
Kowalewo Pomorskie, 21 wieńców reprezentujących poszczególne powiaty i
dekanaty, cztery pary starostów z chlebami oraz organizatorzy i goście
zaproszeni rozciągnął się na całej trasie przemarszu- od pływalni do centrum.
Kowalewiacy, dla których dożynki to już chleb powszedni mogli zobaczyć
wśród gości zupełnie nowe twarze reprezentujące całe województwo:
parlamentarzyści, samorządowcy (wójtowie i burmistrzowie), kraj: ministrowie,
dyrektorzy generalni, a nawet świat – delegacja z gruzińskiej Imereti oraz
litewskiej Plunge. Wśród parlamentarzystów zauważono: Annę Sobecką,
Domicelę Kopaczewską, Zbigniewa Sosnowskiego, Łukasza Zbonikowskiego,
Jerzego Wenderlicha, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Grzegorza Karpińskiego
i Antoniego Mężydło. Gości powitali gospodarze regionu: Burmistrz Miasta,
Starosta Powiatu i Marszałek Województwa.
Kowalewiacy czują, jak smakuje chleb. Trud rolniczy nie jest nam obcy.
Potrafimy ciężko pracować i dawać z siebie wszystko. Aura nam nie sprzyja. W
tym roku stawiała przed nami nie lada wyzwania. Podołaliśmy. Teraz przyszedł
czas na podziękowania za zboża i rzepak i obawa o kukurydzę i okopowe–
zabierał głos Andrzej Grabowski, burmistrz Kowalewa Pomorskiego.
Słowa do rolników również skierowali: marszałek województwa Piotr
Całbecki, prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym przez posła Jana
Krzysztofa Ardanowskiego, oraz minister
rolnictwa
Marek
Sawicki
za
pośrednictwem Bartosza Szymańskiego z
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W imieniu wszystkich rolników głos zabrał starosta dożynek wojewódzkich
Krzysztof Kin. Starostowie przekazywali na ręce biskupa chleby z tegorocznej
mąki, który podawał je samorządowcom: marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu,
przewodniczącemu sejmiku Ryszardowi Bober, wojewodzie Ewie Mes,
burmistrzowi Andrzejowi
Grabowskiemu
i
staroście Andrzejowi
Okrucińskiemu.
Starostami tegorocznych dożynek są: Sylwia i Krzysztof Kin wraz z trójką
dzieci z Kowalewa Pom. jako reprezentanci województwa, starostowie ekologiczni również z gm. Kowalewo Pom
Maria i Henryk Klugowscy, powiat reprezentowali p. Elżbieta Laskowska z Radomina i Piotr Błędowski ze Zbójna,
zaś funkcję starostów gminnych pełnili: Izabela Dębska i Andrzej Wiśniewski. Charakterystyka starostów na str.
7. Po podzieleniu się chlebami ze społeczeństwem i po poświęceniu wieńców nadszedł czas na kolejne atrakcje.
Wojewoda Kujawsko – Pomorski wspólnie z burmistrzem miasta Andrzejem Grabowskim wręczyli nadane przez
prezydenta RP brązowe Krzyże Zasługi. Otrzymały je: radna Justyna Wontorowska i pracownik samorządowy
Karolina Kowalska. Medalami Zasłużony dla Rolnictwa przez Ministra Rolnictwa odznaczeni zostali: Zyta
Szymańska kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Edyta Jasińska pracownik samorządowy,
Anna Dybowska pracownik urzędu marszałkowskiego, sołtys Marylena Lewandowska, przedsiębiorca Jacek
Dębski oraz lekarz weterynarii Janusz Radecki,
Wręczono nagrody w konkursach na najciekawsze stoisko promocyjne wystawione przez powiaty i LGD oraz na
najładniejsze wieńce dożynkowe. Stoiska: Im powiat toruński, IIm powiat bydgoski a IIIm powiat rypiński. Wśród
wieńców szczebla wojewódzkiego najpiękniejszy wieniec współczesny wykonało sołectwo Stróżal (gmina
– 5 –
Chełmża), zaś tradycyjny KGW Chrostkowo (powiat lipnowski). Wieniec z Chrostkowa reprezentować będzie
Kujawsko- Pomorskie na Dożynkach Prezydenckich w Spale (12-13 września).
Wśród 25 wieńców ze wszystkich sołectw w gminie Kowalewo Pomorskie również wybrano te najpiękniejsze:
ozdoby dożynkowe: Im. Wielka Łąka, IIm. Bielsk, IIIm. Nowy Dwór, a wieńce tradycyjne: Im sołectwo Piątkowo,
IIm sołectwo Chełmoniec, a IIIm Pruska Łąka.
Gazeta Pomorska rozstrzygnęła konkurs na najpopularniejsze KGW w regionie. Ze zgłoszonych 161 największe
poparcie zyskało KGW Kruszyn – 3tys.
Przyszłoroczny organizator dożynek wojewódzkich – Piotrków Kujawski, a właściwie jego przedstawiciele
(burmistrz i starosta) odebrali z rąk marszałka glejt uprawniający do rozpoczęcia przygotowań.
Po wyróżnionych scenę opanowali artyści. Były tańce i śpiewy. Na widowni nikt nie zważał na zimno tylko
oklaskiwał: Kruszynioków, Polskie Kwiaty z Chełmży, Chór Seniora z Kowalewa, artyści z okolicznych szkół oraz
aktorzy teatru Horzyca. Święto plonów zakończyła zabawa taneczna, a gwiazdą wieczoru był zespół Bayer Full. W
strugach deszczu, pod parasolami bawiło się ok. 3 tys. osób.
Kto zamiast siedzieć na widowni wolał zwiedzać miał gdzie pójść i co
robić. Mógł zajrzeć do 38 stoisk wystawowych reprezentujących
starostwa powiatowe, Lokalne Grupy Działania, grupy branżowe
(banki, mleczarze, zielarze, pszczelarze, drobiarze, sprzedawcy pasz),
poznać ofertę szkół zawodowych, ośrodków doradczych czy
podziwiać kramy pań z KGW. A tam cuda nad cudami: degustacje
ciast, pierogów, chleba ze smalcem, grochówki i nabiałów, pokazy
strojów regionalnych i występy folkloru.
Po zwiedzaniu i nacieszeniu oczu każdy udawał się w kierunku 45
stoisk handlowych, gdzie mógł zakupić lokalne wyroby i produkty.
Każdy coś niósł pod pachą. A to drzewka lub krzewy, a to meble z
wikliny, wyszywane obrusy, albo domowe przetwory. Tak obładowani
udawali się na drugą stronę ulicy, gdzie na polu odbywała się trzecia edycja wystawy rolniczej Agrofarma 2015.
Organizator World Trade Center Poznań zapewnił nam szereg atrakcji. Zaprezentowano najnowocześniejsze i
największe maszyny zarówno światowych marek, jak i polskich producentów, wśród nich ciągniki, maszyny
uprawowe, przyczepy i kombajny buraczane. Swoją ofertę na
wystawie zaprezentowali producenci i dystrybutorzy silosów
paszowych, zbożowych, firm nasiennych, chemicznych nawozowych
oraz świadczące usługi rolnicze. Nie zabrakło również konkursowych
emocji. W kolejnej edycji „Precyzyjnego Gospodarza” chętni mogli w
jak najkrótszym czasie przeładować belę na przyczepę. Kolekcjonerzy
oraz pasjonaci podziwiali ciągniki retro, które pomimo sędziwego
wieku nadal pokazują swoją moc i działają. Zaprezentowano m.in.:
DUTRA z 1960r. (Rumunia), DT 54 z 1949r. (daw. ZSRR), ZETOR
SUPER 50 z 1964r. ZETOR MAJOR 3011 z 1963r.( daw.
Czechosłowacja), ZETOR MAJOR 3011 z 1962r. (daw.
Czechosłowacja), URSUS C328 z 1967r - (Polska), SOMECA z 1962r.
(Francja), MAN Diesel z 1956r. (Niemcy), URSUS 308 Diesel z
1958r. (Polska), ZETOR MAJOR 3245 4x4 z 1962r. (Czechosłowacja), ZETOR MAJOR 2011 z 1963r.
(Czechosłowacja).
Pierwszy weekend września był dla nas bardzo emocjonujący. Do tego wydarzenia przygotowywaliśmy się od
listopada ubiegłego roku. Silna współpraca czterech organizatorów: gmina, starostwo, urząd marszałkowski i
diecezja zaowocowała efektem jaki mogliście Państwo podziwiać w dniu 6 września. Składam serdeczne
podziękowania ks. Biskupowi Andrzejowi Suskiemu, duszpasterzowi rolników ks. Zbigniewowi Gańskiemu, ks.
Dziekanowi Ryszardowi Kobierowskiemu i ks. Adamowi Lis. Dziękuje Marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu,
Przewodniczącemu Sejmiku Ryszardowi Bober, Dyrektorowi dep. Rolnictwa Wiesławowi Czarneckiemu i jego
pracownikowi Jarosławowi Jurzyście. Mogliśmy bardzo mocno liczyć na Starostwo Powiatowe w Golubiu
Dobrzyniu: Starostę Andrzeja Okrucińskiego, Wicestarostę Franciszka Gutowskiego oraz sekretarza Katarzynę
Orłowska- wymienia Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski - Nasze wielkie plany nie ziściłyby się z takim
efektem, gdyby nie rzesza osób wykonujących polecenia. W tym miejscy bardzo dziękuję:
–
pani Ilonie Rybickiej, która jako mój pełnomocnik koordynowała przygotowania na wszystkich polach,
–
pracownikom urzędu miejskiego, w tym referatowi Centrum Rekreacji i Sportu, którzy w bardzo
okrojonym składzie spowodowanym koniecznością prac w komisjach referendalnych ogarnęli całe to
zamieszanie
–
dyrektorom i załogom jednostek podległych: Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury, Miejsko- Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, spółki ZGKiM, Przedszkola Publicznego, Publicznego Gimnazjum i
Szkoły Podstawowej,
–
strażakom ochotnikom zabezpieczającym parkingi, rozładunek i pomoc w pracach fizycznych,
– 6 –
policji dbającej o bezpieczeństwo
p. Łukaszowi Rachubińskiemu z WTC Poznań za zorganizowanie wystawy rolniczej i panu Sybilskiemu
za udostępnienie pola,
–
rolnikom (p. Henryk Dębski, p. Jan Trzciński, p. Jerzy Dzwonkowski, Wojciech Oleś, Alina Waśko) i
osobom prywatnym (Piotr Tatarowicz) za przekazane elementy do dekoracji dożynkowych.
Za rok kolejne dożynki gminno- parafialne. Do zobaczenia.
K.Kowalska
–
–
STAROSTOWIE DOŻYNEK WOJEWÓDZKO- DIECEZJALNYCH
Starostowie wojewódzko- diecezjalni,
Państwo Sylwia i Krzysztof Kin z gminy Kowalewo Pomorskie. Od 2006r. na 12,5 hektarowym gospodarstwie
prowadzą fermę drobiu. Pochodzą z miejscowości Mszano (powiat Brodnicki). W ciągu 10 lat od przeprowadzenia
się do Kowalewa Pomorskiego trzykrotnie zwiększyli liczebność chowu. Obecnie odstawiają nawet 230tys.szt.
brojlerów, a w planach jest już kolejna rozbudowa obiektów gospodarskich. Ścisła i bezpośrednia współpraca z
kilkoma ubojniami, wdrożenie systemu ISO i restrykcyjnych norm gwarantuje najwyższą jakość odstawianego
mięsa.
Państwo Kin od lat angażują się w działalność społeczną. Wspierają
finansowo Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia, a szczególnie
funkcjonowanie Świetlicy Socjoterapeutycznej, która działa na rzecz
dzieci z rodzin będących podopiecznymi Miejsko- Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Pan Krzysztof Kin został odznaczony w 2014r.
medalem Zasłużony dla rolnictwa.
Ich największym sukcesem są dzieci: córka i dwóch synów.
Starostwie szczebla powiatowego
Starościna Dożynek Elżbieta Laskowska - Zamieszkała w
Radominie
Wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo rolne specjalizujące się w
hodowli bydła mlecznego w ilości 120 sztuk. Gospodarstwo o pow. 50 ha uprawiane jest zbożem i kukurydzą.
Matka trojga dzieci: syn Przemysław studiuje na Politechnice Gdańskiej, syn Patryk jest uczniem III klasy
Technikum Rolniczego, a córka Monika jest uczennicą I klasy IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Aktywnie
działa w Kole Gospodyń Wiejskich w Radominie oraz Radzie Rodziców.
Starosta Dożynek Piotr Błędowski- Zamieszkały w Ciepieniu, gmina Zbójno
Wspólnie z żoną prowadzi gospodarstwo ogólno towarowe o powierzchni 40 ha. Ojciec dwóch córek: Emilia jest
studentką Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a Paulina jest uczennicą Gimnazjum
Starostowie szczebla gminnego
Pan Andrzej Wiśniewski – wspólnie z małżonką prowadzi 500 hektarowe gospodarstwo rolne w Sławkowie,
gmina Chełmża. Z rolnictwem związany od 1980r., kiedy to pan Andrzej przejął po rodzicach 34 hektarowe
rodzinne gospodarstwo we wsi Mlewo gm. Kowalewo Pomorskie.
Obecnie uprawia buraki cukrowe, pszenicę, rzepak, kukurydzę, cebulę oraz buraczki ćwikłowe. Gospodarstwo jest
systematycznie modernizowane. Powstało zaplecze magazynowe i nowoczesny park maszynowy. Rodzina
Wiśniewskich jest aktywnym członkiem trzech grup producenckich: buraczanej, zbożowo- rzepakowej i owocowowarzywnej.
Pan Andrzej Wiśniewski, będąc mieszkańcem gminy Kowalewo Pomorskie pełnił funkcję radnego rady miejskiej
jako wiceprzewodniczący oraz członek zarządu. Został również uznany: Agroprzedsiębiorcą 2011r, Rolnikiem
Roku, Rolnikiem Pomorza i Kujaw oraz wicemistrzem Agroligii 2011. Współpracując z firmą Nordzuker co dwa
lata organizuje Dni Buraka.
Największą dumą Pana Andrzeja są 3 wnuczki i 3 wnuków.
Pani Izabela Dębska wspólnie z mężem Jackiem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 20ha, gdzie
uprawiają kukurydzę i owoce miękkie (sad wiśniowy). Prowadzą również firmę „Jacek Dębski” zaopatrującą
rolnictwo w najnowocześniejszy sprzęt do produkcji rolnej, świadczącą usługi na rzecz upraw oraz usługi
transportowe w całej Europie.
Pani Iza absolwentka Akademii Techniczno Rolniczej jest bardzo aktywna zawodowo. Prowadzi księgowość
gospodarstwa rolnego i wszystkich firm rodzinnych. Od czterech lat działa w bardzo trudnej branży
przechowalnictwa owocowo- warzywnego. W wybudowanej chłodni o kubaturze ponad 1000m.kw. przechowuje
owoce miękkie. Jest członkiem grupy producentów owoców i warzyw.
Dumna mama 3 dzieci, z którymi spędza aktywnie wolny czas na wyprawach rowerowych i wycieczkach
krajoznawczych. Każdą wolną chwilę poświęca na czytanie książek.
Państwo Dębscy wspierają finansowo sport amatorski na szczeblu gminnym jak i wojewódzkim.
Starostowie Dożynek Ekologicznych 2015
– 7 –
Państwo Maria i Henryk Klugowscy z Chełmońca, gm. Kowalewo Pomorskie. Rodzina Klugowskich należy do
parafii w Chełmoniu. Mają trójkę dzieci. Najmłodsza Magda aktualnie chodzi do szkoły średniej w Toruniu, a
starsza Dorota ukończyła 3 kierunki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu między innymi (związaną z
gospodarstwem) ochronę środowiska. Najstarszy syn Marcin ukończył Technikum Rolnicze w Gronowie.
Pan Henryk swoje gospodarstwo odziedziczył już po swoich rodzicach Franciszku i Krystynie Klugowskich. Od 30
lat wraz ze swoją żoną Marią posiadają 19-to hektarowe gospodarstwo. Przed wstąpieniem do ekologii rodzina
Klugowskich oprócz gospodarstwa zajmowała się agroturystyką. Od tamtej chwili do dziś w gospodarstwie
pozostały konie, osły i kozy.
Od ośmiu lat są ekologami i posiadają Certyfikat PL-EKO-07-06234. Pan Henryk wraz z synem Marcinem jeżdżą
prawie co roku na wystawy okręgowe zwierząt hodowlanych ze swoim bydłem. Jako jedyni w województwie
kujawsko-pomorskim specjalizują się w hodowli bydła białogrzbietego. Państwo Klugowscy w 2012 roku zdobyli Iwsze miejsce w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie kujawsko-pomorskim.
Podczas tegorocznej XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu, krowa Państwa Klugowskich
uzyskała tytuł czempiona w grupie krów rasy białogrzbietnej.
K.Kowalska
76 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
W dniu 1 września br. tradycyjnie w gminie Kowalewo Pomorskie oddano hołd poległym w II wojnie światowej.
W Parku 730-lecia pod Pomnikiem Ku Czci Poległych wiązankę kwiatów w imieniu społeczeństwa złożył
Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Orłowski, Ewa Bąk Sekretarz Gminy oraz Pełnomocnik Burmistrza Ilona
Rybicka. Pozostali uczestnicy przekazali datki finansowe na wsparcie renowacji
pomnika. W uroczystości uczestniczyły również sztandary: gminny i szkolne:
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka i Zespołu Szkół im.
Lecha Wałęsy. Nie zabrakło również zuchów z zastępu „Pogromcy Gargamela”
działającego przy kowalewskiej podstawówce. Podziękowania darczyńcom w
imieniu Komitetu Renowacji Pomnika oraz solidną dawkę lokalnej, wojennej
historii przekazał zebranym prezes ToMiKo Joachim Kupski.
Ze zbiórki konto Komitetu zasiliła kwota 630 złotych.
Była to już 49 zbiórka publiczna na ten cel. Komitet ds. Renowacji Pomnika
działa już 14 lat. W tym czasie zebrał środki na odrestaurowanie pomnika i jego otoczenia: ławeczki, stoliki,
fontannę oraz dziedziniec. Zainstalowano nowoczesne podświetlenie obiektu i znicz zasilany gazem. Nasadzono
nowe krzewy i drzewa. Kowalewiacy popierają taką formę obchodzenia świąt państwowych i lokalnych rocznic.
Rocznie są 4 takie zbiórki.
Karolina Kowalska
BEZKONKURSOWO DALEJ BĘDZIE KIEROWAĆ SZKOŁĄ.
Szkołą Podstawową w Wielkiej Łące (gm. Kowalewo Pom.) kierować będzie przez kolejne pięć lat dotychczasowy
dyrektor Danuta Drożdża.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski po zaciągnięciu opinii rady
pedagogicznej, rady rodziców i po dokonaniu uzgodnień z Kuratorium Oświaty
podjął decyzję o bezkonkursowym przedłużeniu tego stanowiska.
W dniu 28 sierpnia br. na posiedzeniu rady pedagogicznej tej szkoły
burmistrz poinformował o swojej decyzji. Oprócz gratulacji ze strony organu
prowadzącego były też życzenia od nauczycieli i rodziców.
Bardzo dziękuję obu organom szkoły za pozytywne opinie i bardzo dobrą
współpracę z dyrektorem. Patrząc na wyniki ekonomiczne i sukcesy uczniów tej
placówki oraz mając państwa zaufanie nie miałem żadnych kłopotów z
podjęciem decyzji o przedłużeniu. Dzięki comiesięcznym naradom z dyrektorami i ścisłym kontaktom szkół z
urzędem stworzyliśmy system bardzo dobrego i sprawnego funkcjonowania szkół. Dyrektorzy są samodzielni i
odpowiedzialni. Życzę, aby kolejne pięć lat obfitowało w sukcesy i przyniosło satysfakcję- podkreśla Burmistrz
Andrzej Grabowski.
„Nowy -stary” dyrektor podziękował za powierzone zaufanie i zapewniał o kontynuacji swojej pracy, współpracy z
organem prowadzącym, kadrą nauczycielską jak i radą rodziców. Omawiając zamierzenia na najbliższe miesiące
pani Dyrektor przedstawiła zaawansowanie realizacji projektu „Przedszkole przy szkole”.
Pani Danuta Drożdża jest nauczycielem mianowanym historii. Absolwentka UMK Toruń. Posiada 32-letni staż
pracy pedagogicznej. Od 1 września 2001r. pełni funkcję dyrektora.
W tym dniu gratulacje z okazji awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego odebrała z również nauczycielka tej
szkoły p. Justyna Rutkowska.
Karolina Kowalska
– 8 –
BEZPIECZNE ODŁAWIANIE PSÓW, CZYLI NOWA USŁUGA SPÓŁKI
Spółka Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim od dawna na zlecenie samorządu
wyłapuje wałęsające się psy. Obecnie, aby ich praca była bezpieczniejsza i bardziej skuteczna zakupiła specjalną
klatkę – pułapkę. Klatka z zanęta pozwala na zwabienie i uwięzienie czworonoga bez wyrządzenia mu krzywdy. Do
tej pory największą trudność sprawiało odławianie psów zdziczałych, które nie
podchodziły do człowieka z karmą, a jednocześnie potrafiły zaatakować
zwierzęta gospodarskie, wejść na podwórko, a nawet pogonić rowerzystę czy
pieszego.
Przepisy prawa pozwalają jedynie na złapanie chodzącego luzem psa i
umieszczenie go w schronisku. Nie można strzelać do niech z broni palnej, ani
z broni Palmera (ze środkiem usypiającym), której może używać jedynie lekarz
weterynarii.
Największe problemy z atakującymi zwierzęta domowe psami są w sołectwie
Frydrychowo. Do biegających psów nie można podejść. W dniu 15 września
br. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski oraz prezes spółki Barbara Stosio zapoznali się z zasadami działania
pułapki i przekonali się, że jest bezpieczna dla zwierzęcia. W pokazie uczestniczył również mieszkaniec
Frydrychowa Lech Pełkowski, który zadeklarował społeczny nadzór nad klatką ustawioną we wsi Frydrychowo.
Spółka będzie rozstawiała klatkę na nasze zlecenie w miejscach gdzie będą pojawiać się psy bez opieki. Po
wyłapaniu trafią one do schroniska. Dodatkowo spółka świadczyć będzie również usługi odławiania czworonogów
dla sąsiednich samorządów. Jest to kolejna nisza usługowa, w którą planuje wejść spółka gminna. Życzę im sukcesuinformuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska.
DLA DOBRA DZIECI
Wrzesień to miesiąc zebrań rodziców, również w Kowalewie Pomorskim. Wówczas to spotykają się trzy decyzyjne
organy każdej placówki oświatowej: dyrekcja i grono pedagogiczne wraz z rodzicami i organem prowadzącym, aby
dyskutować o największych skarbach czyli dzieciach.
W dniu 10.09. dyrektor Przedszkola Publicznego Joanna Piasecka przedstawiła rodzicom grono pedagogiczne i
wszystkie regulaminy obowiązujące w placówce. Wszystkie wymogi mają na
celu jedynie bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój ich dzieci. Zasady odbierania
i doprowadzania dzieci do placówki, odpowiednio wygodny ubiór, dbanie o ich
zdrowie i prawidłowe odżywianie i zadbanie o rozwój emocjonalny to
obowiązek dorosłych, aby przedszkolak miał odpowiednie warunki do rozwoju
i poznawania świata.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślał, że o znaczeniu przedszkola w
rozwoju dziecka nikogo nie trzeba przekonywać. Placówka w Kowalewie jest
bardzo dobrze przygotowana. Wyposażenie i przygotowanie kadry spełnia
najwyższe standardy.
Przez ostatnie lata obiekt został poważnie zmodernizowany i dofinansowany przez samorząd. Kompleksowy remont,
wymiana systemu ogrzewania, systemu podgrzewania wody przez solary i pompy, nowa stolarka drzwiowa i
okienna, wymiana pokrycia dachowego mają na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa przebywających tu dzieci.
Mają one zapewnioną bardzo dobrą opiekę. Czują się tu jak w domu. Dzięki współpracy z Domem Kultury
korzystają z Sali widowiskowej i obywają się ze sceną i mikrofonem- podkreślał Burmistrz Miasta jako organ
prowadzący placówkę.
Dyrektor oraz burmistrz podkreślali potrzebę współpracy pomiędzy rodzicami a nauczycielami i organem
prowadzącym.
Karolina Kowalska
DO TORUNIA MOŻNA JUŻ SZYBCIEJ
W gminie Kowalewo Pomorskie właśnie zakończono modernizację drugiej z czterech dróg planowanych do
wyasfaltowania w tym roku. Na trasie Bielsk- Szychowo ułożono nie tylko nową
nawierzchnię, ale uregulowano również jej granice oraz rowy i pobocza. Teraz
mieszkańcy jadący od Chełmonia, Chełmońca i Bielska a także przejezdni od strony
Golubia i Okonina mogą udać się w kierunku Torunia omijając miasto Kowalewo. Jest to
nie tylko oszczędność czasu, ale również rozładowanie ruchu w centrum miasta.
Wykonawca - firma Zakład Drogowo-Budowlany S. C. K. Wilczyński & M. Wilczyński
z Rogowa weszła już na trzecią drogę Szychowo- Mariany. Później wraca do Bielska na
odcinek w kierunku Chełmońca. Zgodnie z umową prace powinny zakończyć się w
czerwcu 2016r., jednak wykonawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zrobić to jeszcze w tym roku.
Karolina Kowalska
– 9 –
ELZANOWO WYBRAŁO SWOJE WŁADZE I PODZIELIŁO BUDŻET NA 2016R
Na kolejną kadencję swoje władze w dniu 28 sierpnia wybrało sołectwo Elzanowo. Przy frekwencji prawie 23%
dalej wsią kierować będzie Gabriel Gimiński. Wspierać go będzie rada sołecka w osobach: Józef Dębowski, Józef
Bugajski, Marcinkowski Jan i Kowalski Wiesław oraz komisja rewizyjna: Lidia
Szablewska, Agnieszka Żółtowska i Paweł Sztandara. Podziękowania za
współpracę i życzenia na nową kadencje oprócz burmistrza złożyła także radna
Justyna Wontorowska i Prezes Spółki Wodnej i jednocześnie Prezes OSP Piotr
Strzelecki.
Podsumowując miniona kadencję Burmistrz Miasta pogratulował, że 82,3%
środków przeznaczono na drogi. Samorząd gminy zainwestował duże środki
finansowe w tę wieś. W 2012r utwardził drogę Elzanowo- Mariany metodą
wgłębnego bitumowania. Koszt całkowity to 585tys.zł. z czego sołectwo Elzanowo
ze swojego budżetu wyłożyło 25tys.zł, a Mariany 5tys. W 2013r zamontowano 4 lamp solarne za 52tys.zł., a w W
2014r. dofinansował w 50% nową wiatę przystankową. Burmistrz poinformował, że w programie krajowym rząd
ujął potrzebę budowy ścieżki pieszo- rowerowej pomiędzy Szychowem, a Elzanowem.
Dzieląc budżet na 2016r. (kwota 15.400zł) największe środki przeznaczono na utrzymanie dróg gminnych i
chodnika.
Karolina Kowalska
FRYDRYCHOWO MA NOWE WŁADZE
Mieszkańcy sołectwa Frydrychowo wybrali w dniu 9 września br. nowe władze. Przy 12,3% frekwencji sołtysem
na IV kadencję nadal będzie Roman Zieliński. Wspierać go będzie rada sołecka w osobach: Grzegorz Wawrzonek,
Wiesław Wawrzonek, Jacek Olszewski i Jarosław Chamski oraz Komisja Rewizyjna: Żaneta Kubiak
(przewodnicząca), Marek Sutkowski i Dariusz Pakuła.
Podsumowując minioną kadencję Burmistrz Andrzej Grabowski wymienił inwestycje
jakie samorząd zrealizował w tej wsi. Ustawiono 48 lamp solarowych wzdłuż ścieżki
pieszo- rowerowej za 627tys. oraz przekazano materiały na budowę chodnika.
Pogratulował sołectwu przekazania 85% czteroletniego budżetu na utrzymanie dróg
oraz zaangażowania w poprawę estetyki wsi. Mieszkańcy w czynie społecznym dbają
o figurkę, ustawiają gabloty i utwardzają przejścia kostką.
We wsi Frydrychowo największym problemem są wałęsające się psy. Ich właściciel
nie potrafi, a może nie chce zabezpieczyć swojej posesji. Niestety interwencje policji
na niewiele się zdają. Na zebraniu mieszkańcy dziękowali burmistrzowi za szybką
interwencję i próby wyłapania psów. Burmistrz zapoznał zebranych z postępowaniem samorządu w tym temacie,
czyli z planami zakupu specjalnej klatki do wyłapywania wałęsających się psów.
Dzieląc budżet na 2016r, również największe środki skierowano na drogi. Nie zapomniano o paniach z KKK, KGW,
o strażakach, kolarzach i szkole w Pluskowęsach. Zabezpieczono również środki na zakup nowych strojów dla
piłkarzy.
K.Kowalska
HEJNAŁ KOWALEWA ZABRZMI CODZIENNIE
Gmina Kowalewo Pomorskie swój hejnał posiada od 2010r. Jego dźwięk usłyszeć można było do tej pory na
podniosłych uroczystościach gminnych i odtwarzając go na stronie internetowej. Od
teraz, codziennie brzmieć będzie również z wieży kościoła parafialnego p.w. Św.
Mikołaja w Kowalewie Pomorskim.
W inauguracji wykonania hejnału w dniu 16 września br. uczestniczyło wielu
mieszkańców a także Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, ks. dziekan Ryszard
Kobierowski i zastępca dyrektora MGOK Ewa Dąbkowska.
W samo południe, kiedy umilkną nasze trzy zabytkowe dzwony (Św. Mikołaj, Wieczny
Odpoczynek i Nieustającej Pomocy) usłyszeć można hejnał. Jego trzykrotne wykonanie
symbolizuje trzy okna z wieży kościelnej wychodzące na trzy strony świata. Specjalny
mechanizm satelitarny uruchamia otwarcie żaluzji, aby dźwięk mógł lepiej się rozchodzić i włączenie systemu.
Synchronizacja dzwonów z mechanizmem uruchamiania odtwarzania hejnału wymagała wielu zabiegów. Nad
technicznym rozwiązaniem problemu pracowali: p. Eryk Kołodziej (organista oraz p. Andrzej Czarnecki i Marek
Grabowski. W dniu inauguracji wszystko zadziałało i mogliśmy podziwiać czysty dźwięk trąbki wygrywającej nasz
hejnał.
Bardzo dziękuję ks. dziekanowi Ryszardowi Kobierowskiemu za umożliwienie naszym mieszkańcom codziennego
podziwiania hejnału. Nasza współpraca pozwala na promowanie walorów artystyczno- historycznych. Bardzo dziękuję
również p. Erykowi Kołodziej za skuteczność, bo wiem ile prób przeprowadzono, zanim system zadziałał. Życzę
odbiorcom przyjemności ze słuchania- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
Przypomnijmy, że w XII 2009 r. został ogłoszony przez samorząd konkurs na hejnał z okazji 735 urodzin miasta. Cieszył
się dużym zainteresowaniem. W regulaminowym czasie 10 kompozytorów przysłało aż 20 utworów. Autorzy
– 10 –
wywodzący się z Mogilna, Bydgoszczy, Torunia, Lublina, Ostrowa Wlk., Międzyrzecza, Poznania i z Kowalewa bardzo
trafnie ujęli ducha miasta. Komisja Konkursowa w składzie: Mariusz Wardeński (muzyk, autor hymnu Kowalewa),
radny Jerzy Koralewski, Ewa Bąk Sekretarz Gminy, Małgorzata Dębińska i Karolina Kowalska wysłuchała uważnie
wszystkich otworów, z których wybrano ten najtrafniejszy.
Zapis nutowy i dźwiękowy na płycie CD uzyskały pozytywną opinię Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Następnie został przyjęty uchwałą Nr III/8/2010 z 29 grudnia 2010 r. Zasady i
okoliczności używania hejnału zostały przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego Nr 8/2011 z
dania 19 stycznia 2011 r. Hejnał jest odgrywany m.in. podczas posiedzeń organów gminy, na imprezach
okolicznościowych upamiętniających rocznice i wydarzenia.
Autorem hejnału jest Łukasz Kryjom. Absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie fortepianu. Otrzymał
III nagrodę na VI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Antoninie (1998). Brał udział w III Letnim Kursie
Muzyki Solowej i Kameralnej „Karol Szymanowski in memoriam" w Zakopanem (1998). W latach 2000-2007
uczestniczył w Międzynarodowych Mistrzowskich Kursach Pianistycznych w Dusznikach Zdroju. W 2004 roku został
finalistą I Międzyuczelnianego Konkursu Pianistycznego im. Miłosza Magina w Łodzi.
Karolina Kowalska
STYPENDIA ZA WYSOKIE WYNIKI W NAUCE PRZYZNANE
Dnia 24 września br. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim odbyła się uroczysta Gala
wręczenia stypendiów za wysokie wyniki w nauce dla studentów i uczniów z terenu gminy Kowalewo Pomorskie. Jest
to kontynuacja przyjętego uchwałą z dnia 14 czerwca 2012 r. programu w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród
Gminy Kowalewo Pomorskie. Po raz czwarty już mogliśmy być świadkami, jak młodzi, zdolni mieszkańcy naszej
lokalnej społeczności uhonorowani zostali za nieprzeciętne rezultaty osiągnięte w minionym roku szkolnym. W
spotkaniu, oprócz uczniów, uczestniczyli towarzyszący im rodzice, dyrektorzy placówek oświatowych oraz zaproszeni
goście : Gospodarz Gali - Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, p. Jerzy Koralewski – Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz radni Rady Miejskiej, a tym samym nauczyciele w osobach p. Małgorzaty
Szczepańskiej- Zillmann, p. Jolanty Wypych i p. Roberta Bejgra.
Po uroczystym rozpoczęciu i odśpiewaniu Hymnu Kowalewa Pomorskiego Burmistrz Miasta w towarzystwie p. Jerzego
Koralewskiego z dumą przystąpił do wręczania laureatom stypendiów za efekty ich owocnej pracy. Na ręce rodziców
natomiast złożone zostały serdeczne gratulacje i podziękowania za trud włożony w proces wychowawczy młodego
pokolenia mieszkańców naszej gminy. Możemy być dumni z faktu, iż z roku na rok, coraz więcej osób zasila grono
stypendystów, stając się tym samym wzorem do
naśladowania dla rówieśników.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślił, iż mimo
ciągłego uczestnictwa w wielu wydarzeniach i spotkaniach,
z racji pełnienia swojej funkcji, to właśnie takie chwile jak
te są szczególnie podniosłe i satysfakcjonujące. Fakt, iż
uczniowie musieli spełnić dość wygórowane kryteria
określone w uchwale sprawia, że ci którzy dołączyli do
grona tegorocznych stypendystów w pełni zasłużyli sobie
na to wyróżnienie. Ponadto Burmistrz podkreślał, jak ważne
jest, że w budżecie zawsze znajdują się środki z
przeznaczeniem na rozwój i edukację młodego pokolenia.
Są to niemałe kwoty, bowiem od 2012 roku wydatkowano
na ten cel ponad 80 tys. zł.
Nagradzanie uzdolnionych mieszkańców gminy za ich
ambitną postawę i osiąganie wysokich wyników w nauce,
jest dobrym dowodem na to, że warto z zaangażowaniem
uczestniczyć w życiu szkoły, rozwijać nowe umiejętności i swoją postawą godnie reprezentować naszą lokalną
społeczność.
Na zakończenie do gratulacji i podziękowań przyłączył się również Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i
Zdrowia p. Jerzy Koralewski oraz dyrektorzy placówek oświatowych.
Podczas tegorocznej Gali stypendia naukowe przyznane zostały 36 laureatom, w tym:
jednej studence UMK w Toruniu (Kamili Sutkowskiej),
czterem uczniom szkół średnich, w tym z Torunia (Dominice Świerad,Weronice Kamińskiej), Golubia-Dobrzynia
(Mateuszowi Grabowskiemu) i Chełmży (Marcie Preis),
trzynastu gimnazjalistom, w tym aż dziesiecioro uczniom Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim (Klarze
Żurawskiej, Kornelii Kaszubowskiej, Agacie Nowak, Karoline Kałon, Julii Bąk, Pawłowi Jasienieckiemu, Beacie
Buchholz, Natalii Oleś, Marcie Tockiej, Tomaszowi Brodziński) i trzem uczniom Gimnazjum nr 11 w Toruniu
(Bogumile Grzegórskiej, Julii Nadarzewskiej, Przemysławowi Kołaczyńskiemu),
osiemnastu uczniom szkół podstawowych z terenu naszej gminy - dziesięcioro ze Szkoły Podstawowej w Wielkim
Rychnowie (Michałowi Zillmann, Weronice Szczepańskiej, Bartłomiejowi Kołaczyńskiemu, Klaudii Chłopeckiej,
Janowi Iwanowskiemu, Kacprowi Stachowskiemu, Zuzannie Kiżewskiej, Patrycji Kleckiej, Kamilowi Romanowskiemu,
Wojciechowi Jankowskiemu), siedmiu ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim (Damianowi Wardzińskiemu,
– 11 –
Natalii Zielińskiej, Sandrze Waćkowskiej, Stanisławowi Grzegórskiemu, Marii Bonieckiej, Weronice Długozima,
Jakubowi Górnemu) oraz jednemu uczniowi Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące (Kacprowi Lewandowskiemu).
Po zakończeniu oficjalnej części spotkania wszyscy zaproszeni goście udali się na słodki poczęstunek, by w przyjemnej
atmosferze wspólnie świętować swój sukces.
Małgorzata Lewandowska
JAK GŁOSOWALI W REFERENDUM KOWALEWIACY?
Dla żartu można powiedzieć, że w niedzielnym referendum (06.09.15) Kowalewiacy zagłosowali na szóstkę. Do urn
poszło jedynie 606 osób, co daje frekwencję w wysokości 6,6%. Najwyższa frekwencja była przed urną w
lokalu w Mlewcu (8,5%)- 38 osób, zaś najniższa w lokalu w Pluskowęsach 5,3%- 70 osób.
W referendum odpowiadaliśmy na trzy pytania.
Na pytanie "Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?" TAK odpowiedziało 467 osób, NIE 120 mieszkańców
gminy.
"Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu
państwa?" TAK odpowiedziało 86 osób, NIE 505
Na trzecie pytanie- "Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do
wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?" - TAK odpowiedziało 525 osób, a NIE 62.
Według wstępnych, cząstkowych wyników, na pierwsze pytanie tak odpowiedziało blisko 80 procent głosujących
Polaków, na drugie pytanie - 16,4 procent głosujących Polaków, a na trzecie - 94,2 procent głosujących Polaków. Do urn,
według wstępnych wyników, poszło niecałe 7,5 procent uprawnionych do głosowania Polaków. Aby referendum było
ważne, musi wziąć w nim udział ponad połowa uprawnionych do głosowania.
Karolina Kowalska
MIANOWANI NA MIANOWANYCH
Siedmiu nauczycieli ze szkół, gdzie organem prowadzącym jest samorząd gminy Kowalewo Pom. zdało w dniach 4-5
sierpnia br. egzamin na nauczyciela mianowanego.
W dniu 25 sierpnia br. akty na wyższe stopnie zawodowe wręczył im Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski w
towarzystwie dyrektorów ich szkół: Renaty Faluty Kaszubowskiej z gimnazjum i Benedykta Mrozińskiego ze szkoły
podstawowej.
Akty odebrali i publicznie ślubowanie złożyli
- Malwina Sikora - nauczyciel języka niemieckiego w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II
- Ewa Nowak- nauczyciel geografii i rewalidacji w Publicznym Gimnazjum im. Jana
Pawła II
- Dawid Niczypor- nauczyciel języka polskiego i oligofrenopedagogiki w Publicznym
Gimnazjum im. Jana Pawła
- Marzanna Siergiej- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im.
Marii Konopnickiej w Kowalewie Pom.
- Mariola Orzechowska- nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Kowalewie Pom.
- Agnieszka Rudnicka nauczyciel języka angielskiego i historii w Szkole Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pom.
- Ilona Plewa- nauczyciel edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pom.
Składając gratulacje i życzenia Burmistrz Miasta podziękował za dobrą współpracę z organem prowadzącym,
angażowanie się w projekty wychodzące poza ramy programu nauczania i promowanie gminy na zewnątrz. Podkreślał,
że pomimo awansów zawodowych nauczyciele nie spoczywają na laurach tylko dalej się doskonalą.
Dyrektorzy szkół wymieniali przykłady jak już na trwałe ich nauczyciele wpisali się w życie szkoły. W gimnazjum pan
Dawid prowadzi samodzielnie doradztwo zawodowe, pani Ewa organizuje noc w gimnazjum i nawiązuje wymiany z
innymi szkołami, a p Malwina jest inicjatorką akcji pomocy dzieciom w Afryce.
W kowalewskiej podstawówce pani Marzanna od kilku lat prowadzi gminny konkurs Moja Mała Ojczyzna, pani
Agnieszka prowadzi Izbę Pamięci, pani Ilona reaktywowała harcerstwo, a dzięki pani Marioli uczniowie zaczęli
zdobywać sukcesy plastyczne.
Karolina Kowalska
DOŻYNKI W PARAFII SREBRNIKI
Po dożynkach gminnych w Kowalewie Pomorskim przyszedł czas na podziękowania za
plony w Małych Ojczyznach. W dniu 12 września br. swoje małe dożynki urządzili
mieszkańcy wsi Mlewiec, Srebrniki i Mariany należących do parafii Srebrniki.
W tym roku głównym organizatorem obchodów była wieś Srebrniki. Stąd właśnie
pochodzili starostowie: Renata Krempuła i Bogdan Tosnowiec. Organizatorzy, czyli
sołtysi: wsi Mlewiec Jerzy Śliwka, wsi Mariany Monika Piróg i wsi Srebrniki Jerzy
Behrendt
wspólnie ze starostami wnieśli uroczyście do kościoła chleb i wieńce.
Poświęcenia płodów rolnych dokonał w czasie mszy ks. proboszcz Wojciech Ostoja
– 12 –
Lniski, a płomienne kazanie o trudnej pracy rolnika wygłosił dekanalny duszpasterz rolników ks. kanonik Bernard
Kowalewski. Później była uroczystość w świetlicy wiejskiej w Srebrnikach. Zaproszono także Burmistrza Miasta
Andrzeja Grabowskiego, radnych, m.in. Jerzego Orłowskiego, Justynę Wontorowską i Marcina Dunajskiego. Dzięki
współpracy trzech rad sołeckich ugoszczono zebranych grochówką, swojskim ciastem, chlebem ze smalcem i ogórkiem.
Z programem artystycznym wystąpiła dla zebranych młodzież ze Szkoły Podstawowe w Mlewie, a na koniec
zorganizowano zabawę taneczną.
Gratuluję profesjonalnej organizacji uroczystości. Cieszy mnie konsolidacja społeczności lokalnych i zjednywanie się
wokół kulturalnych idei. W czasie takich uroczystości mieszkańcy rozmawiają, bawią się i zapominają o sporach. Po co
tracić czas i energie na kłótnie, gdy można coś w zamian zrobić wspólnego- podkreślał zabierając głos Burmistrz
Miasta Andrzej Grabowski. Na pamiątkę uroczystości wręczył ks. Wojciechowi Monografię Kowalewa, w której
rozdział poświęcony jest tutejszej parafii.
Karolina Kowalska
POTRÓJNE ŚWIĘTOWANIE W WIELKIM RYCHNOWIE.
Mieszkańcy wsi Wielkie Rychnowo, Borówno i Nowy Dwór (gm. Kowalewo Pomorskie) w dniu 28 sierpnia br.
bawili się na wspólnym festynie. Tradycyjnie żegnali lato, natomiast dodatkowo świętowali zakończenie dwóch
inwestycji ważnych dla lokalnej społeczności. Sołectwo zyskało nową drogę oraz nowe otoczenie świetlicy
wiejskiej.
W tym roku samorząd gminy zmodernizował drogę osiedlową kostką polbrukową za łączna kwotę 262tys.zł z czego
sołectwo partycypowało w kosztach kwotą 65tys.zł. Dodatkowo, aby inwestycja doszła do skutku mieszkańcy
przyległych do drogi posesji zdecydowali, że pokryją sami koszty wykonania
zjazdów z drogi.
Również świetlica wiejska wypiękniała. Pracownik urzędu Wiesław Chmielewicz,
który jest jednocześnie opiekunem tej wsi podjął się realizacji projektu unijnego
pt. „Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej
z utwardzeniem
przyległego terenu kostką betonową i wykonaniem parkingu”. Opracował plan
odnowy miejscowości i przebrnął przez zawiłości związane ze złożeniem jak i
rozliczeniem wniosku o środki unijne. Efekt jest wspaniały. Świetlica jest
wizytówką wsi. Nowa elewacja, utwardzony teren oraz miejsca parkingowe
spowodowały, że obiekt stał się bardziej atrakcyjny przy wynajmie. Całość inwestycji to 81tys.zł z czego unia
dołożyła prawie 51tys.zł.
Przetargi na realizację obu inwestycji wygrała spółka gminna Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Wywiązała się z zadań wzorowo, co podkreślali na otwarciu mieszkańcy tej wsi.
W czasie uroczystego zakończenia inwestycji nie mogło zabraknąć poświęcenia drogi i placu przez ks. kanonika
Benedykta Drewek oraz symbolicznego przecięcia wstęgi. Dokonali tego: burmistrz Andrzej Grabowski,
przewodniczący rady Jerzy Orłowski, sołtys Zdzisław Czarnomski, wykonawca prezes Barbara Stosio z ZGKiM
oraz proboszcz Benedykta Drewek.
Życzę bezpiecznego korzystania z nowej drogi oraz z nowego parkingu. Gratuluję mieszkańcom Wielkiego
Rychnowa odwagi. Jesteście jedyną społecznością w naszej gminie, która zdecydowała się partycypować w kosztach
całej inwestycji. Jest to już druga droga wiejska w tej wsi, gdzie mieszkańcy dołożyli 25% wartości całości, a nie
tylko wykonania podbudowy- podkreślał w czasie otwarcia drogi Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
Sołtys Zdzisław Czarnomski w imieniu zebranych mieszkańców podziękował spółce za „kawał dobrej roboty”,
mieszkańcom za przychylność do metody budowania drogi i władzom za realizację inwestycji. Niespodzianką dla
uczestników uroczystości była wizyta pasjonatów motorów, którzy jako pierwsi na dobrą wróżbę przemierzyli drogę
od początku do końca. Za nimi pojazdem z 1942r. udali się zaproszeni goście. Wśród uczestników uroczystości
można było zauważyć radnych, sołtysów oraz wielu przyjaciół m.in. posła, sekretarza stanu w MSW Grzegorza
Karpińskiego.
Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę. Na wspólnym festynie spotkała się społeczność trzech sołectw. Były
rozmowy, tańce i wspólne grillowanie. Dzięki sponsorom mieszkańcy na długo będą wspominać ten dzień. Był
pieczony prosiak, lody dla dzieci. Nauczyciele z lokalnej podstawówki przez kilka godzin dbali o rozrywkę
najmłodszych. Były konkursy, kalambury, malowanie twarzy i zmagania sportowe.
Karolina Kowalska
NAJWAŻNIEJSZA TO SZYBKA INFORMACJA
Jak ważny jest szybki dostęp do informacji nikogo nie trzeba przekonywać. Szczególnie
osoby z obszarów wiejskich muszą ekspresowo dowiedzieć się o anomaliach
pogodowych, pracach komisji suszowych czy przerwach w dostawach prądu. W gminie
Kowalewo Pomorskie sołectwa aktywnie rozbudowują system gablot i tablic
informacyjnych. Są wsie, w których wisi ich już kilka, praktycznie przy każdym
wjeździe.
Dzięki współpracy radnego, sołtysa i samorządu gminy sołectwo Frydrychowo ma dwie
nowe gabloty. We wsiach: Frydrychowo oraz Otoruda powstały punkty informacyjne z
– 13 –
bezpiecznym i estetycznym dojściem. Gabloty ufundował radny Jarosław Lewandowski, a materiał na wykonanie
chodnika (kostka, obrzeża) przekazał burmistrz Andrzej Grabowski. O gablocie we Frydrychowie już pisaliśmy.
Przy tej na Otorudzie całą żmudną robotę wykonała ekipa w składzie: sołtys Roman Zieliński, radny Jarosław
Lewandowski, Marek Bartoszyński, Jolanta i Jacek Olszewscy oraz Jacek Zieliński.
Mieszkańcom pozostało już tylko bieżące zapoznawanie się z ogłoszeniami i plakatami oraz udział w zebraniach
wiejskich. Samorząd gminy stworzył możliwość otrzymywania bezpłatnych sms-ów o anomaliach pogodowych,
awariach, zamkniętych drogach czy gminnych imprezach. Z tego również mieszkańcy chętnie korzystają.
K. Kowalska
„Jeśli zapomnę o nich,
Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie”
Adam Mickiewicz
„PAMIĘTAJĄC O POLEGŁYCH W SŁUŻBIE OJCZYZNY”
W gminie Kowalewo Pomorskie z oddolnej inicjatywy obywateli powstał Komitet Upamiętniający Tragedię
Smoleńską. Mieszkańcy podjęli się uczczenia pamięci 96 ofiar katastrofy samolotu rządowego w dniu 10 kwietnia
2010r. Komitet tworzą: Michał Leszczyc Grabianka, Sławomir Arbat, Halina Dąbrowska, Mieczysław Domarecki,
Genowefa Kinal, Joachim Kupski, Jan Trzciński, Jacek Żurawski, Jerzy Dębowski, Zdzisław Oskroba, Joanna
Kujawa i Andrzej Wiśniewski.
Na wniosek Komitetu Honorowym Patronatem zamierzenie objęli: ks. kanonik Ryszard Kobierowski, Burmistrz
Miasta Andrzej Grabowski i Starosta Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Andrzej Okruciński.
Dzień 10 kwietnia 2010r. połączył nierozerwalnie dwa pokolenia Polaków. To
pamiętające zbrodnie władz sowieckich w lasku katyńskim oraz pokolenie
współczesne wstrząśnięte katastrofą samolotu. Obie tragedie pochłonęły
najlepszych synów naszej Ojczyzny, którzy oddali życie w Jej służbie.
Obywatelskim obowiązkiem jest oddanie godnej czci wszystkim zmarłym, bez
względu na wyznanie, poglądy polityczne czy pochodzenie społeczne- informuje
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- gratuluję członkom Komitetu podjęcia
się tego szlachetnego przedsięwzięcia.
Komitet na swoim założycielskim posiedzeniu zaproponował ustawienie w
Kowalewie Pom. repliki „Kamienia Smoleńskiego” znajdującego się na miejscu tragedii na rosyjskiej ziemi.
Kamień z pamiątkową tablicą zlokalizowany byłby na zieleńcu przed Domem Kultury, w centrum alejki która
łączyła kościół ewangelicki z plebanią (przedszkolem). Propozycja uzyskała akceptację właściciela nieruchomości
jakim jest samorząd gminy. Obecnie wybrany przez Komitet projektant p. Sławomir Intek pracuje nad projektem
postumentu i zagospodarowaniem terenu wokół niego, a Komitet przystąpił do pozyskiwania funduszy.
Planowaną zbiórkę publiczną zgłoszono odpowiednim instytucjom i utworzono konto.
Przyjaciele, którzy chcą przyłączyć się do Komitetu Wspierającego mogą przekazać środki na konto: BS 62 9496
0008 0007 5314 2000 0001. Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu p. Michał Leszczyc Grabianka.
Komitet wyznaczył sobie dwie daty uroczystego odsłonięcia tablicy: 11 listopada br. lub 10 kwietnia 2016r. Wybór
konkretnej zależeć będzie od tempa prac.
Karolina Kowalska
PÓŁ WIEKU W MIŁOŚCI I W HARMONII
W dniu 28 sierpnia br. trzy pary małżeńskie obchodziły 50-lecie wspólnej drogi życiowej. Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP szanownym jubilatom wręczył Burmistrz Miasta Kowalewo
Pomorskie Andrzej Grabowski wraz z kier. USC p. Bożeną Kliber. Oprócz rodziny swoim mieszkańcom
towarzyszyli radni (Maria Jolanta Wiśniewska Staszak) oraz sołtysi (Piotr Strzelecki, Ryszard Lipiński i Zofia
Turowska). Był szampan i gromkie sto lat od najbliższych i przyjaciół. Nie zabrakło ukradkiem ścieranych łez oraz
wspomnień, których przez te 50 lat nazbierało się wiele. Jubilaci pozwolili sobie nawet na tańce.
Jubilaci to:
Państwo Zofia i Edmund Dąbrowscy z Mlewa Pani Zofia urodzona w Garwolinie,
zaś pan Edmund w Mlewie przez całe życie wspólnie pracowali na roli. Doczekali
się 4 dzieci, 4 wnucząt i 4 prawnuków.
Państwo Halina i Jan Maciołek z Nowego Dworu. Małżonków połączyła pasja
wypoczynku nad jeziorem Kamionki, gdzie się poznali. Miejsce to odwiedzają do
dziś. Pani Halina działała od lat w KGW, zaś pan Leon z wykształcenia stolarz
pracował w swoim zawodzie. Doczekali się 3 dzieci, 7 wnucząt i 1 prawnuka.
Państwo Helena i Czesław Wieczorek z Nowego Dworu doczekali się 3 dzieci, 6
wnuków i 1 prawnuka. Pani Helena aktywna działaczka KGW do dzisiaj pasjonuje się kwiatami, zaś pan Czesław
uwielbia budować i czytać codzienną prasę, co jak mówi pomimo 89 lat robi bez okularów.
Burmistrz Andrzej Grabowski dekorując małżonków medalami z wizerunkiem splecionych srebrnych róż
podkreślał, że uroczystość 50-lecia jest bardziej wzruszająca niż nawet ślub. Małżonkowie mają wiele wspólnych
– 14 –
wspomnień, które mogą przeżywać z całą rodziną. Jest to czas rachunków zysków i strat. Dowód, że małżonkowie
przebyli razem tę drogę pokazuje, że w ich życiu nie zabrakło miłości, cierpliwości i zrozumienia.
Na żaden medal nie pracuje się tak długo i tak ciężko- podkreślała kier. USC Bożena Kliber- nie sztuka patrzeć na
siebie. Ważne, aby patrzeć we jednym kierunku, dawać dobry przykład kolejnym pokoleniom i służyć jak najlepiej
się potrafi swojej Małej Ojczyźnie.
Zapraszamy rodziny par małżeńskich, które mogą pochwalić się identycznym stażem o składanie wniosków o
przyznanie odznaczenia. Proces jest dość długi, dlatego warto zrobić to wcześniej. Obecnie kolejne 5 par oczekuje
na podpisanie dokumentów przez Prezydenta RP.
Karolina Kowalska
ROK SZKOLNY ROZPOCZĘTY,
CZYLI DZIECKO W DRODZE.
Zabrzmiał pierwszy dzwonek i tysiące dzieci rozpoczęły swoją codzienną wędrówkę do szkół. Nie wszystkie w
towarzystwie rodziców bądź opiekunów. Bez względu na odległość i formę transportu:
pieszo, autobusem szkolnym, podmiejskim czy samochodem każde z nich wymaga
wyjątkowej troski ze strony innych użytkowników dróg. Szczególnie dotyczy to transportu
porannego, gdzie natłok, pośpiech i zmienna, jesienna pogoda mogą sprzyjać kolizjom i
wypadkom. Cierpią w nich najczęściej najbardziej bezbronni.
Zwracam się do rodziców z prośbą o natychmiastowe zgłaszanie do tut. urzędu wszelkich
spostrzeżeń związanych z nieprawidłowościami na trasach dowozu uczniów do szkół.
Każde jest szczegółowo analizowane, aby natychmiast reagować i wyeliminować przyczynę
późniejszych problemów. Do tej pory nie odnotowaliśmy żadnego incydentu czy zagrożenia mogącego mieć wpływ
na zdrowie i życie dzieci w autobusach.
Z poważaniem
Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta
SOŁECTWO BIELSK WYBRAŁO SWOJE WŁADZE.
W dniu 19 września, przy 30% frekwencji na sołtysa wsi Bielsk wybrano p. Agnieszkę Reiwer, która, otrzymała 45
głosów, nad drugim kandydatem, dotychczasowym sołtysem Henrykiem
Dębskim, który otrzymał 40 głosów. Pan Henryk przekazał władzę po 36 latach
sołtysowania. Świetlica wiejska nie pomieściła wszystkich mieszkańców
uczestniczących w zebraniu, przez co kilka osób na zewnątrz słuchało obrad
dzięki nagłośnieniu.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski dziękując sołtysowi Henrykowi
Dębskiemu za długoletnią współpracę życzył nowemu sołtysowi równie tylu
sukcesów.
Panią sołtys wspierać będzie rada sołecka w osobach: Marzena Perełka, Józef
Leśniak, Zdzisław Oskroba, Krzysztof Dulka, Rafał Jasieniecki i Wojciech Oleś
oraz komisja rewizyjna: Łucja Oleś, Elżbieta Szotowicz i Zbigniew Popławski.
Na zebraniu mieszkańcy wytypowali drogę do destruktowania i podzielili budżet na rok 2016. Kwotę 18tys
wstępnie podzielono ze wskazaniem na utrzymanie dróg gminnych i na zabawy integracyjne.
Mieszkańcy ustalili, że najważniejsza jest do destruktowania droga przy świetlicy wiejskiej.
Karolina Kowalska
SOŁECTWO MLEWO WYBRAŁO SWOJE WŁADZE
Przy wysokiej frekwencji - 41,14% mieszkańcy wsi Mlewo w dniu 17 września wybrały swoje władze na
najbliższą kadencję. Tak wysoka liczba mieszkańców 122 osoby zamieszkałe i kilkunastu letników spowodowała, że
wpisywanie na listę obecności i przynoszenie dodatkowych krzeseł trwało pół godziny.
O funkcję sołtysa ubiegały się dwie osoby. Dotychczasowy sołtys Ryszard
Lipiński i sołtys jeszcze wcześniejszej kadencji Maria Jolanta Wiśniewska
Staszak. Po burzliwej dyskusji, w tajnym głosowaniu 94 głosy otrzymał sołtys
Lipiński, a 26 głosów pani Wiśniewska Staszak. Nowego starego sołtysa Ryszarda
Lipińskiego wspierać będzie rada sołecka w osobach: Mirosława Kwiatkowska,
Krzysztof Siebers, Krzysztof Bazanowski i Józef Romanowski, oraz komisja
rewizyjna: Krystyna Sałacka, Paulina Gawrzyał i Elżbieta Siebers.
Zabierając głos burmistrz Andrzej Grabowski pogratulował wspaniałego dochodu
jakie wypracowała świetlica wiejska w tej kadencji. Jest to kwota 60tys. zł. Ponad
połowa budżetu wiejskiego przeznaczona została na utrzymanie dróg gminnych.
Burmistrz poinformował o projekcie złożonym w ramach inwestycji ZIT, gdzie samorząd chciałby zagospodarować
– 15 –
plażę wiejską wraz z drogą dojazdową. W projekcie partnerskim będziemy również budować ścieżkę pieszorowerowej od Sierakowa do Kiełbasina.
Po wyborach mieszkańcy sprawnie podzielili budżet na 2016rok. Z kwoty prawie 17.700zł największą pulę
przeznaczono na drogi. Nie zapomniano o strażakach, szkole stowarzyszeniowej, utrzymaniu terenów zielonych i o
imprezach integracyjnych.
Największą bolączką mieszkańców jest stan dróg gminnych, których jest ponad 11km. Mieszkańcy po długiej
dyskusji ustalili kolejność dróg do destruktowania. Najważniejsza jest droga od szkoły do drogi do Januszewa w
gminie Chełmża. Drogą tą Mlewianie udają się do ośrodka zdrowia w Zelgnie i do wjazdu na autostradę.
Karolina Kowalska
W PODZIĘKOWANIU ZA PLONY – SOŁECTWO BIELSK
Mieszkańcy Bielska w dniu 22 sierpnia zorganizowali wiejskie dożynki. Podziękowali za zebrany plon, który
pomimo suszy nie był najgorszy. W rozmowach słychać było poważną troskę o plon z nadchodzących zbiorów
jesiennych. Tak naprawdę obecna susza negatywnie wpłynie dopiero na buraki i ziemniaki oraz na kukurydzę.
Również na pastwiskach nie zebrano drugiego pokosu.
Starostami byli Karolina i Wojciech Oleś, którzy na ręce burmistrza Andrzeja Grabowskiego przekazali chleb, który
za chwilę podzielił sołtys Henryk Dębski.
Zabierając glos Burmistrz przypomniał, że to właśnie w Bielsku narodziła się tradycja organizacji sołeckich
dożynek. Podziękował za jej kultywowanie. Sołtys Henryk
Dębski publicznie zaprezentował dekorację dożynkowązbożowego orła, który będzie reprezentował sołectwo na
tegorocznych dożynkach gminnych. Wśród uczestników duże
zainteresowanie wzbudziły baby dożynkowe dumnie stojące
przy świetlicy. Wielu zastanawiało się, kto z mieszkańców
Bielska był ich pierwowzorem.
Bielsk słynie nie tylko z zapoczątkowania w gminie tradycji
dożynek sołeckich, ale również z zainicjował przywracanie
świetności miejscom kultu religijnego. Jako pierwsi
społecznie kilkanaście lat temu odnowili figurkę świętego
Antoniego. W ich ślady poszło od tego czasu wiele sołectw. W
dniu dożynek Bielszczanie pochwalili się zakończeniem prac
przy drugiej wiejskiej figurce. Poświęcenia odnowionej figury
dokonał ks. Wikary Marek Wysocki. Jak wspominają najstarsi mieszkańcy tej wsi postać Pana Jezusa powstała
przed wojną z inicjatywy rodziny Rysiewskich jako wotum wdzięczności za przetrwanie trudnego okresu jaki ich
dotknął. Przez lata zarastała na prywatnej działce. Z inicjatywy rodziny Szotowicz mieszkańcy z potrzeby serca i z
własnych pieniędzy zakupili materiały budowlane i odnowili obiekt. Wcześniej wykarczowali okoliczne krzaki.
Figura zyskała nową elewację, płytki i zadaszenie. Powstało przyjemnie miejsce do modlitwy i zadumy.
Karolina Kowalska
W PODZIĘKOWANIU ZA POLNY- SOŁECTWO MLEWO
W dniu 22 sierpnia we wsi Mlewo po raz dziewiąty rolnicy dziękowali za zbiory. Było składanie chleba, święcenie
wieńca i wspólne biesiadowanie przy suto zastawionych stołach do późnych godzin nocnych.
Plac przed WDK, jak również sala w środku zostały pięknie ustrojone. Starostowie: Monika Łęgowska i Andrzej
Nalaskowski na ręce sołtysa Ryszarda Lipińskiego złożyli chleb, którego poświęcenia dokonał Ks. Proboszcz
parafii Kiełbasin Piotr Igielski. Wartę w czasie uroczystości pełnił sztandar OSP Mlewo, a newralgiczne miejsca wsi
przystrojone były dożynkowymi dekoracjami. W swoim wystapieniu
sołtys Jerzy Lipiński długo wymieniał osoby i organizacje, które na co
dzień współpracują, aby mieszkańcom Mlewa uprzyjemnić czas.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski życzył rolnikom, aby pomimo
suszy polon przyniósł zadowolenie i podziękował za organizację
własnych dożynek.
Oprócz mieszkańców Mlewa, burmistrza miasta i sponsorów zaproszono
także radnych: Jerzego Orłowskiego, Jerzego Koralewskiego i Jarosława
Lewandowskiego, lokalnych przedsiębiorców, rodaka Andrzeja
Wiśniewskiego oraz sołtysów sąsiednich wsi: Nowy Dwór i Kiełbasin.
Przed dożynkami animatorzy z Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury
zapewnili najmłodszym Mlewianom wiele atrakcji. Było malowanie
twarzy, konkursy plastyczne i sportowe. Dzięki dorosłym sponsorom dzieci otrzymały słodkości i mogły korzystać
z dmuchanych zamków.
Karolina Kowalska
W SZYCHOWIE POŚWIĘCILI DROGI
– 16 –
Mieszkańcy wsi Szychowo w dniu 11 września br. dokonali uroczystego zakończenia inwestycji jaką była
modernizacja dwóch dróg w ich wsi. Uroczyście, czyli z poświęceniem, którego dokonał ks. Marek Wysocki i z
symbolicznym przecięciem wstęgi przez Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego, sołtysa Kazimierza
Kropkowskiego, ks. Marka, przewodniczącego Komisji Infrastruktury Jarosława Lewandowskiego i wykonawcy
Mariusza Wilczyńskiego. Wdzięczni mieszkańcy, którzy jak sami podkreślali,
czekali na to trzydzieści lat, zaprosili gości na poczęstunek.
Inwestycja obejmowała trwałą modernizację nawierzchni dwóch dróg. Dłuższy
odcinek- 1154m.dł. połączył drogę krajową z drogą powiatową w Marianach,
zaś krótszy o długości 0,426m. drogę powiatową z drogą gminną w Bielsku.
Łączny koszt to prawie 784tys. Sołectwo z własnego budżetu dołożyło 25%
kosztów podbudowy dróg w wys. 28tys.zł.
W gminie Kowalewo Pomorskie mamy 250km. dróg nieutwardzonych
wiodących do zamieszkałych nieruchomości. Każdego roku średnio utwardzamy
5-6km. dróg wg kolejności ustalonej uchwałą rady miejskiej, którą poprzedza
objazd Komisji Infrastruktury i Drogownictwa. To mieszkańcy na zebraniach
zgłaszają przed każdym objazdem drogi do utwardzenia. Bardzo dziękuję im oraz członkom komisji za mądrość
odpowiedniego wyboru. Już niedługo kolejny raz komisja wyruszy w teren, aby wybrać kolejne kilometry na
najbliższe cztery lata.- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska
WITAJ SZKOŁO
Dwa miesiące wakacji minęły jak z bicza trzasnął i ponownie szkolne mury rozbrzmiewają gwarem i tupotem
uczniowskich stóp.
W dniu 1 września br. w szkołach w gminie Kowalewo
Pomorskie zainaugurowano rok szkolny 2015/2016. Na
uroczystych
akademiach
nie
mogło
zabraknąć
przedstawicieli organów prowadzących, którzy przekazali
uczniom, kadrze nauczycielskiej, dyrektorom i pracownikom
szkoły życzenia wielu sukcesów i satysfakcji z ciężkiej
pracy. Dyrektorzy szkół przedstawiali nowych nauczycieli,
wychowawców, czy pracowników świetlicy, a samorządy
uczniowskie składały ślubowania, Najmłodsze roczniki przyszły z rodzicami, trochę niepewnie patrzyły na nowe
otoczenie. Starsi na apelu odważnie stali sami.
Karolina Kowalska
WIELKA ŁĄKA WYBRAŁA SWOJE WŁADZE
Przy 10% frekwencji mieszkańcy dwóch wsi: Wielka Łąka i Józefat tworzących sołectwo Wielka Łąka wybrali w
dniu 16 września br. swoje władze. Na kolejną kadencje ponownie wybrali na funkcję sołtysa pana Tomasza
Matusewicza, który był jedynym kandydatem na to stanowisko. Pana Tomka
wspierać będzie w dalszym działaniu rada sołecka w osobach: Paulina
Synarska, Jadwiga Majewska, Grzegorz Regulski i Janusz Małek oraz Komisja
Rewizyjna: Anna Grabowska (przewodnicząca), Joanna Branicka i Barbara
Żurawska.
Podsumowując minioną kadencję Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
wymienił najważniejsze inwestycje przeprowadzone przez samorząd w tej wsi.
Najważniejsza jest niewątpliwie modernizacja drogi W. Łąka- Szewa o dł.
3,1km. za kwotę prawie 1mln.300tys. z czego sołectwo wyłożyło prawie 44tys.
Pogratulował mieszkańcom przekazania z budżetu prawie 75% środków na
utrzymanie dróg i podziękował za dbanie o chodnik wzdłuż drogi krajowej. Sołectwo z własnych środków zakupiło
– 17 –
za kwotę 10tys. 5-cio elementową siłownię zewnętrzną i organizuje niezapomniane plenerowe imprezy integracyjne,
którym tradycyjnie już towarzyszą opady deszczu.
Mieszkańcy na zebraniu dokonali przesunięć w tegorocznym budżecie oraz podzielili środki na rok przyszły. W
2016 sołectwo dysponować będzie kwotą 30tys.500zł. Przeznaczy ją na utrzymanie dróg, chodnika, wiaty
przystankowej, zieleńców, krzewienie kultury (zabawy integracyjne), krzewienie sportu (udział w turniejach) oraz
na doposażenie szkół. Sołectwo zagwarantowało w budżecie środki na wykonanie betonowego podestu służącego
do organizacji zabaw plenerowych na zlokalizowanym w centrum boisku sportowym.
Karolina Kowalska
XXIV TURNIEJ SOŁECKI O PUCHAR BURMISTRZA
W kolejnej, XXIV już edycji Turnieju Sołeckim w dniu 30 sierpnia br. spotkało się 13 drużyn piłkarskich
reprezentujących 12 sołectw i 1 osiedle. Grać mogli wszyscy, bez względu na wiek i płeć. Warunkiem było tylko
miejsce zamieszkania. Drużynom towarzyszyli sołtysi, którzy w napięciu śledzili swoich przedstawicieli oraz
umiejętności konkurencji. Kibice, a w śród nich Burmistrz Miasta, dyrektorzy szkół, działacze klubu LKS Promień
życzyli uczestnikom wspaniałej zabawy.
Z roku na rok turniej oprócz sportowych wrażeń jest również okazją do rodzinnego piknikowania. Zawodnicy
posiadają już bardzo wysoką kulturę gry. Nie ma nieprzepisowego zachowania i używania niecenzuralnych słów.
Mamy wspaniałe obiekty sportowe, również na wsiach, które
pozwalają na przygotowanie zawodników i poświęcenie czasu na
treningi- podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski- turniej po
raz pierwszy odbył się na boisku trawiastym Centrum, a nie na
Orliku. Większe boisko to większa liczba zawodników w drużynie,
ale i większy wysiłek potrzebny do biegania za piłką. Pomimo
obaw organizatorów wszyscy dali radę i pozytywnie ocenili
pomysł. Przyszłoroczna, 25 edycja turnieju również odbędzie się
na dużym boisku.
Zawodnikom nikt nie odmówił zapału do gry. Konferansjer
Zygmunt Rożnowski szybko informował o korzyściach z każdej
strzelonej bramki. Sędziowie Marek Rożnowski i Bartosz
Jagielski nie pozwolili sobie na relaks. Szybko wychwytywali
najdrobniejsze przewinienia. Turniej to zabawa, ale regulamin musi być przestrzegany, a bezpieczeństwo
zawodników i kibiców było na pierwszym miejscu. Pomimo żaru lejącego się z nieba zapału do walki na boisku nikt
nie odmówił zawodnikom. Największe emocje wzbudziły mecze finałowe. O ostatecznym wyniku decydowały
rzuty karne.
Po zaciętych spotkaniach wyniki uplasowały się następująco: I miejsce i nagrodę 600zł zajęło sołectwo Wielkie
Rychnowo nad drużyną Kowalewo Pomorskie III (I miejsce + 500zł). Warto tu dodać, że w minionym roku drużyny
zajmowały odwrotne miejsca. III miejsce + 400zł - drużyna reprezentująca sołectwo Lipienica, a IVm + 300zł
drużyna Borówna.
Była to typowo rodzinna impreza. Zawodnikom towarzyszyły nie tylko rodziny, ale i mieszkańcy poszczególnych
wsi.
Karolina Kowalska
Z SĄSIEDZKĄ WIZYTĄ NA DOŻYNKACH W GMINIE CHEŁMŻA
Po żniwach nadszedł czas podziękowania za plony. W dniu 29 sierpnia br. skorzystaliśmy z zaproszeń i udaliśmy się
z wizytą do sąsiadów, czyli do gminy Chełmża, która swoje dożynki zorganizowała we wsi Kiełbasin. Jest to
parafia, do której należy sołectwo Mlewo, będące w podziale
administracyjnym wsią gminy Kowalewo. Tradycyjnie po mszy
polowej koncelebrowanej przez ks. biskupa Andrzeja Suskiego przy
współudziale m.in. ks. kanonika Benedykta Drewek z parafii Wielka
Łąka i ks. proboszcza parafii Kiełbasin Piotra Igielskiego (urodzony
Wielko Rychnowianin) przekazywano chleby, święcono wieńce i
dziękowano za trud i współpracę. Wójt Chełmży Jacek Czarnecki
(urodzony Kowalewiak) na ręce burmistrza Kowalewa Andrzeja
Grabowskiego przekazał sąsiedzki bochen chleba do sprawiedliwego
podziału.
Zabierając głos burmistrz Andrzej Grabowski podziękował za
dotychczasową współpracę i zapewniał o dalszej.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogłem z dumą
reprezentować naszych mieszkańców. Gratuluję ks. Biskupowi Andrzejowi Suskiemu otrzymanego tytułu Zasłużony
dla Gminy Chełmża- podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska
– 18 –
Z SĄSIEDZKĄ WIZYTĄ NA DOŻYNKACH W RADOMINIE
Po żniwach nadszedł czas na dożynki. Jest to staropolski zwyczaj kultywowany w całym kraju. W dniu 23 sierpnia
br. skorzystaliśmy z zaproszeń i udaliśmy się z wizytą do sąsiadów, czyli do gminy
Radomin. Trudu organizacji podjęło się sołectwo Dulsk. Tradycyjnie najpierw
odbyła się msza dziękczynna, a starostowie dożynek przekazali na ręce włodarza
Piotra Wolskiego chleb z tegorocznej mąki. Uczestnicy dożynek podziwiali 14
wieńców, wystawę traktorów retro, brali udział w konkursie jazdy na rowerze.
Nagrodzono najpiękniejsze wieńce oraz laureatów tegorocznej edycji konkursu na
najpiękniejszy ogród. Trzy pierwsze nagrody trafiły do mieszkańców wsi Dulsk.
Bardzo dziękuję sąsiadowi za zaproszenia. Cieszę się, że mogłem z dumą
reprezentować naszych mieszkańców. Życzę wszystkim rolnikom odpoczynku po
trudach żniwowania oraz obfitych plonów okopowych. Mam nadzieję, że ominą
nas anomalie pogodowe, a przyszłoroczne zbiory będą równie zadawalające.- podkreślał Burmistrz Andrzej
Grabowski.
Karolina Kowalska
80 LAT SŁUŻBY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipienicy obchodziła 80-lecie swojego istnienia. W dniu 19 września br.
uroczyście społeczeństwo podziękowało strażakom za ich trud i narażanie życia fundując i przekazując im sztandar
strażacki.
Strażacy z Lipienicy od dawna przygotowywali się do tych urodzin. Z rocznym wyprzedzeniem powołano specjalny
komitet, rozpoczęto zbiórkę publiczną i prace porządkowe wokół obiektu. Mieszkańcy nie tylko Lipienicy, ale z
całej gminy oraz sponsorzy nie żałowali środków, aby uroczystość miała odpowiednią oprawę.
Organizatorzy: jednostka OSP, rada sołecka oraz mieszkańcy Lipienicy mocno
wspierani przez pracowników urzędu ciężko się napracowali, ale śmiało można
powiedzieć, że obchody będziemy długo pamiętać. Jubileusz połączono z
dożynkami. Chleb z tegorocznej mąki na ręce sołtysa złożyli starostowie:
Agnieszka Olkowska i Jerzy Wąż.
Mszę świętą polową w intencji jubilatki odprawił kapelan strażacki Marek
Wysocki. Proboszcz ks. Maciej Augustyński, który dzień wcześniej opuścił
szpital wspólnie z druhami łączył się w modlitwie. Kapelan poświęcił sztandar
i życzył strażakom bezpiecznych powrotów do domu. Oddano również hołd
założycielom i przodkom tej jednostki wzywając do apelu wszystkich
nieżyjących druhów. Wyczytywanie nazwisk nieobecnych to zawsze bardzo wzruszająca chwila. W liturgii
uczestniczyły sztandary ze wszystkich jednostek OSP oraz sztandar gminy. Uroczystej oprawy mszy nadał udział
orkiestry dętej strażackiej z Wąbrzeźna i W. Rychnowa.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. wiceprezes zarządu oddz. Woj.
OSP druh poseł Zbigniew Sosnowski, komendant powiatowy PSP Paweł
Warlikowski, prezes zarządu oddz. MG OSP burmistrz Andrzej Grabowski,
przewodniczący rady Jerzy Orłowski oraz radni, wicestarosta Franciszek
Gutowski i radni powiatowi, prezesi wszystkich jednostek OSP i sponsorzy.
Druhna Magdalena Błach odczytała 80-letnią historię jednostki (poniżej)
Sztandar został jednostce przekazany zgodnie z procedura. Po odczytaniu Aktu
Nadania Sztandaru w imieniu fundatorów mieszkańcy: Joanna Słoma, Teresa
Witkowska i Paweł Kosela przekazali sztandar na ręce posła Zbigniewa
Sosnowskiego, który z odpowiednią formułą przekazał go prezesowi OSP
Waldemarowi Błach. Prezes w imieniu jednostki zapewniał o dalszej czynnej służbie i oddał sztandar pod opiekę
sztandarowcom. Odbyła się także obowiązkowa runda honorowa, aby zaprezentować sztandar społeczeństwu, a
sponsorzy mieli okazję dokonania symbolicznego wbicia gwoździ.
Z okazji 80-lecia powstania jednostki dokonano również odsłonięcia okolicznościowej tablicy informującej o tym
fakcie..
Zabierając głos prezes oddz. miejsko- gminnego OSP burmistrz Andrzej
Grabowski podkreślał odpowiedzialność strażaków za mienie i życie ludzi.
Jednostka OSP w ostatnich latach bardzo mocno się uaktywniła. Przeżywa
renesans. Odnosi sukcesy w gminnych i powiatowych zawodach sportowopożarniczych, zawodach piłkarskich oraz mocno angażuje się w życie wsi. W
szeregi wstąpiło wielu młodych i pełnych pasji druhów. Systematycznie
wzmacnia się drużyna kobieca. Ważnym podkreślenia jest bardzo dobra
współpraca jednostki z radą sołecką. Praktycznie to ci sami ludzie. Owocuje to
właśnie tak pięknymi uroczystościami. Gratuluję strażakom, pracownikom
– 19 –
urzędu, a wśród nich szczególnie pani Magdalenie Radko za osobiste zaangażowanie. - podkreślał prezes
Grabowski przekazując na ręce prezesa Błacha talon finansowy.
Do życzeń przyłączyli się zaproszeni gości. Wzruszony prezes i jednocześnie sołtys Lipienicy Waldemar Błach
gorąco dziękował gościom za przybycie i życzenia, a mieszkańcom za ciężką pracę w przygotowaniu uroczystości.
Strażacy wspaniale wypełnili rolę gospodarza uroczystości.
W tak uroczystym dniu wręczono druhom z OSP Lipienica odznaczenia.
Złote medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druhowie: Błach Waldemar, Błaszkiewicz Gabriel, Kosela
Roman, Pakuła Dariusz, Repeć Edward, Wojciechowski Aleksander, Zieliński Jerzy. Srebrne medale za zasługi dla
pożarnictwa otrzymali druhowie: Błaszkiewicz Krzysztof, Ochnicki Jarosław, Olkowski Krzysztof, Wach
Grzegorz. Brązowe Medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druhowie: Błach Piotr, Brożek Marcin, Brożek
Józef, Cebula Jan, Guzowski Łukasz, Olkowski Radosław, Repeć Bogusław, Witkowski Benedykt. Odznakę
„Strażak wzorowy” otrzymali druhowie: Błach Magdalena, Miś Dorota, Błach Robert, Bocianowski Krystian,
Olkowski Bartosz, Olkowski Damian, Repeć Tomasz i Wąż Dariusz. Odznaka „Za wysługę lat” za 10 lat służby
dla druha trafiła do druha Tomasza Fołta.
Zainteresowani mogli wpisać się do księgi pamiątkowej. Później był poczęstunek dla wszystkich oraz zabawa do
późnych godzin nocnych.
Karolina Kowalska
HISTORIA
W dniu 4 sierpnia 1934 roku podczas posiedzenia Związku Oddziału Straży Pożarnych powiatu Wąbrzeskiego
przyjęto do wiadomości fakt o utworzeniu jednostki OSP Lipienica. (protokół Nr 9 z posiedzenia Związku Oddziału
Straży Pożarnych powiatu Wąbrzeskiego, odbytego w dniu 4 sierpnia 1934r. w Wąbrzeźnie). O utworzeniu
jednostki OSP Lipienica w roku 1934 wspomniał również rok później, w swoim sprawozdaniu prezes druh Jan
Ćwinarowicz (protokół Nr 13 z zebrania Rady Oddziału Powiatowego Związku Straży Pożarnych pow.
wąbrzeskiego, odbytego w dniu 12 marca 1935 r. w Wąbrzeźnie). Oprócz wspomnianych zapisów, z tamtego okresu
nie zachowały się żadne inne dokumenty.
Po II wojnie światowej jednostka straży zostaje reaktywowana. W jej szeregi wstępują mieszkańcy wsi Lipienica
oraz ci którzy w 1946 roku zostali przesiedleni z okolic Kielc.
W skład pierwszego zarządu jednostki zostali powołani następujący druhowie:Prezes – Fąfara Andrzej, Naczelnik –
Wąż Julian, Zastępca Naczelnika – Kosela Adam, Gospodarz – Wilk Bolesław, Skarbnik – Olszewski Feliks,
Sekretarz – Kuligowski Wiktor; członkowie: Pakuła Marian,Okurowski Leon, Troczyński Marian, Wąż Władysław,
Panak Julian, Chyła Alfons, Błach Franciszek, Cimek Jan, Mul Henryk, Rysmanowski Władysław, Nowak Józef,
Koruba Wawrzyniec, Pakuła Michał, Okurowski Wacław, Lewandowski Zygmunt.
W tym okresie jednostka dysponowała ręczną pompą czteroosobową zainstalowaną na bryczce konnej, która
pozostała z lat przedwojennych. W 1959 roku rozpoczęto budowę nowej remizy strażackiej. Materiały budowlane
zostały pozyskane z poniemieckich budynków gospodarczych, drzewo na dach zakupione z nadleśnictwa przewozili
własnymi końmi członkowie jednostki. Uroczyste otwarcie nastąpiło w 1960 roku. Od tej pory budynek służył
jednostce OSP i całej społeczności wiejskiej.
W dniu 5 sierpnia 1964 roku Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Kowalewie Pomorskim zakupiło nową
motopompę M – 800, którą w imieniu jednostki przyjął naczelnik Adam Kosela i mechanik Ochnicki Władysław. W
tym samym czasie został zakupiony wóz konny wyposażony w syrenę alarmową, przystosowany do przewozu
sprzętu strażackiego i sześcioosobowej drużyny. Konie do zaprzęgu wyznaczone były od najbliżej zamieszkałych
strażaków.
W tym czasie jednostka brała czynny udział w akcjach gaśniczych, ćwiczeniach i zawodach sportowo –
pożarniczych. Profilaktycznie przeprowadzała kontrole przeciwpożarowe w budynkach gospodarczych i
mieszkalnych na terenie wsi Lipienica i Bielsk.
W 1963 roku za wysługę lat odznaczeni zostali: Prezes – Zieliński Bolesław – 29 lat, Naczelnik – Kosela Adam – 35
lat, Zastępca Naczelnika – Pakuła Michał – 18 lat, Skarbnik – Ochnicki Wawrzyniec – 18 lat, Sekretarz – Cimek Jan
– 18 lat, oraz członkowie: Błach Franciszek – 18 lat, Rysmanowski Władysław – 18 lat, Lasia Stanisław – 18 lat,
Pakuła Marian – 18 lat.
Decyzją z dnia 13 lutego 1967 roku jednostka OSP została wpisana do rejestru stowarzyszeń i związków Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy- Wydział Spraw Wewnętrznych. Skład Zarządu stanowili wówczas:
Zieliński Bolesław – Prezes, Cimek Jan – Sekretarz, Witkowski Roman – Skarbnik. Jednostka skupiała 15
członków: Zieliński Bolesław, Korda Adam, Wach Czesław, Cimek Jan, Witkowski Roman, Rymanowski
Władysław, Rymanowski Józef, Ruchlak Stanisław, Brzeziński Jerzy, Marcinkowski Jerzy, Repeć Tadeusz, Kosela
Roman, Lasia Stanisław, Brożek Marian, Pakuła Marcin.
W 1972 roku jednostka została wyposażona w 11 hełmów, 11 pasów bojowych, 11 toporków, co przyczyniło się
polepszeniu bezpieczeństwa strażaków biorących czynny udział w akcjach.
W 1975 roku prezesem jednostki został Wach Władysław, a naczelnikiem Dajczak Władysław. Jednostka zajęła II
miejsce w zwodach sportowo – pożarniczych w Kowalewie Pomorskim.
– 20 –
W latach 1979 – 1987 funkcje prezesa jednostki pełnił Okurowski Wacław, naczelnikiem był Kordowski Jan. W tym
okresie została wyremontowana remiza, wymieniono okna, drzwi, naprawiono dach i pomalowano ściany. Do
transportu sprzętu i ludzi do akcji gaśniczych, służył ciągnik z przyczepą.
W latach 1987 – 2005 funkcję prezesa jednostki pełnił Zieliński Jerzy, 2005 – 2011 Wojciechowski Aleksander. W
1987 roku funkcje naczelnika jednostki objął Kosela Roman, następnie od roku 2001 funkcję objął Wojciechowski
Aleksander. W latach 2005 – 2011 naczelnikiem jednostki był Błach Waldemar.
Od 2001 roku jednostka bierze udział w zawodach sportowo – pożarniczych, zajmując wysokie miejsca.
Od 2011 roku Zarząd Jednostki OSP tworzą: Prezes – Błach Waldemar, Naczelnik – Błaszkiewicz Krzysztof,
Ochnicki Jarosław – Zastępca Naczelnika, Wach Grzegorz – Sekretarz oraz Olkowski Krzysztof – Skarbnik. Po
uroczystym oddaniu nowo wyremontowanej i rozbudowanej świetlicy wiejskiej w dniu 11.11.2011 zostało
wydzielone pomieszczenie przeznaczone na garaż do przechowywania sprzętu strażackiego.
W roku 2013 decyzją Miejsko – Gminnego Zarządu OSP RP w Kowalewie Pomorskim, jednostka otrzymała
samochód marki Żuk, który został przekazany od jednostki z Mlewa. Dzięki pozyskaniu nowych sprzętów i
zwiększeniu mobilności, jednostka OSP Lipienica przeżywa ponowny renesans. W chwili obecnej w swoich
szeregach skupia 26 członków, w tym trzech honorowych oraz drużynę kobiecą. Druhowie chętnie podnoszą swoje
kwalifikacje, dzięki organizowanym przez PSP w Golubiu – Dobrzyniu szkoleniach i kursach. Jednostka wspomaga
rozwój społeczności lokalnej oraz podejmuje działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej mieszkańców sołectwa i
gminy. Druhowie cieszą się dużym uznaniem i autorytetem wśród mieszkańców.
Mając na uwadze dorobek poprzednich pokoleń, obecny Zarząd wystąpił z inicjatywą organizacji Jubileuszu 80 lecia Istnienia oraz nadania Jednostce sztandaru. W związku z tym 15 maja 2014 r. na zebraniu wiejskim powołany
został Komitet Organizacyjny Jubileuszu 80- lecia OSP Lipienicy w składzie: Waldemar Błach- sołtys,
przewodniczący Komitetu, Krzysztof Błaszkiewicz- członek Rady Sołeckiej, Marcin Brożek- członek Rady
Sołeckiej, Teresa Witkowska- członek Rady Sołeckiej, Krzysztof Olkowski- członek Rady Sołeckiej, Aleksander
Wojciechowski- Zarząd OSP, Jarosław Ochnicki- Zarząd OSP, Magdalena Błach- członek OSP, Bogusława Cebulamieszkanka, Kazimierz Tworzydło- mieszkaniec, Magdalena Radko- opiekun sołectwa z ramienia Urzędu.
Komitet ten odbył 4 zebrania. Poza tym ściśle współpracował z pracownikami tut. Urzędu w trakcie przygotowań
do dzisiejszej uroczystości. Komitet przeprowadził zbiórkę publiczną, której celem było zebranie funduszy na zakup
sztandaru dla OSP Lipienica- czego efekty podziwiamy w dniu dzisiejszym.
PODZIĘK OWANIA
Sołtys wraz z Radą Sołecką serdecznie dziękują:
Burmistrzowi Miasta p. Andrzejowi Grabowskiemu
za obecność podczas dożynek wiejskich w Mlewie,
p. Barbarze Niewidział – Dyrektor MGOK w Kowalewie Pomorskim
za zapewnienie dzieciom szeregu atrakcji przez animatorów z MGOK.
Serdeczne i szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich sponsorów oraz tych osób, które
przyczyniły się do stworzenia w czasie uroczystości miłej i rodzinnej atmosfery. Zorganizowanie
takiej uroczystości wymaga dużego nakładu pracy, dlatego też bardzo gorąco dziękujemy
wszystkim strażakom OSP i mieszkańcom, którzy społecznie i bezinteresownie angażowali się
w przygotowania do dożynek.
Sołtys Sołectwa Mlewo
Ryszard Lipiński
URZĘDNICY SPRZĄTALI ŚWIAT
W dniach 18-19 września br. miasto i gmina Kowalewo Pomorskie po raz kolejny przystąpiło do akcji „Sprzątanie
Świata - Polska". Bieżąca kampania prowadzona była pod hasłem „Wyprawa - PoPrawa".
Tradycyjnie już pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz
ze swoimi rodzinami w piątek 18 września po godz. 15 sprzątali Górę Zamkową
za Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury. Zaopatrzeni w rękawice i worki ruszyli
całą całogą w wyprawę. Jednogłośnie stwierdzili, iż z roku na rok jest coraz mniej
śmieci, co jest zasługą edukacji ekologicznej i świadomości społeczeństwa.
Kowalewscy urzędnicy biorą udział w wielu akcjach, m.in.: Sportowy Tydzień,
zbierają nakrętki, stare telefony, środki finansowe dla powodzian.
M.Radko
– 21 –
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
SP. Z O.O. W KOWALEWIE POMORSKIM
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim funkcjonuje jako jednoosobowa
spółka gminy od 1 lipca 2002r. Spółka powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego.
Zakład zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług na rzecz społeczności miasta i gminy Kowalewo
Pomorskie, takich jak :
1. usługi remontowo - budowlane :
•
pełny zakres prac remontowo-budowlanych i wykończeniowych: tj. gładź, malowanie, układanie płytek,
hydraulika, usługi murarskie oraz elewacyjne
•
usługi konserwacji, napraw i usuwania awarii w zakresie robót hydraulicznych, murarskich, dekarskich,
ślusarskich oraz stolarskich
•
układanie chodników z kostki brukowej
•
przeglądy roczne instalacji gazowej
2. usługi w zakresie utrzymania terenów zewnętrznych (zielonych) i czystości :
•
zamiatanie placów i chodników
•
odśnieżanie i posypywanie środkami przeciwpoślizgowymi ulic, chodników oraz mechaniczne odśnieżanie
parkingów, ulic i chodników
•
koszenie traw wraz z pielęgnacją
•
koszenie kosiarką rotacyjną i spalinową
•
rekultywacja terenów zielonych oraz przycinanie i formowanie żywopłotów
•
pielęgnacja drzew wraz z usuwaniem suchych gałęzi i wycinaniem odrostów przy pniach,
•
obsadzanie rabat, komponowanie kwietników oraz nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych
•
ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami wraz z nawożeniem
•
odchwaszczanie terenów zielonych (oprysk środkiem chwastobójczym)
•
utrzymanie czystości przy pomnikach na cmentarzu
3. usługi transportowe:
•
wynajem ładowarek
•
wynajem samochodu dostawczo - osobowego Lublin i Iveko
•
wynajem samochodu 9-osobowego Renault Trafic
•
wynajem ciągnika z przyczepą
•
wynajem piaskarki, wynajem spychacza do śniegu
•
wynajem zagęszczarki płytowej gruntu
•
roboty ziemne, transport, załadunek, rozładunek, sprzątanie po budowach, rozsiew wapna rozsiewaczem
Piast, równanie terenu oraz utwardzanie dróg.
Oprócz oferty dla mieszkańców Spółka realizuje wiele zadań na zlecenie gminy, takich jak:
•
utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zieleni na terenie miasta,
•
utrzymanie zimowe chodników i placów,
•
zarządzanie nieruchomościami,
•
produkcja ciepła,
•
roboty remontowo – budowlane
•
inne (usługi transportowe, przechowalnia dla zwierząt, sprzedaż i dzierżawa pojemników na śmieci,
wynajem pomieszczenia na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych, prowadzenie PSZOK).
W ramach zawartej umowy na podwykonawstwo Zakład prowadzi także usługi wywozu nieczystości stałych z terenów
wiejskich.
Spółka oferuje wysoką jakość usług, atrakcyjne ceny oraz solidność i terminowość w wykonaniu powierzonych zleceń.
Przystępuje z powodzeniem do przetargów organizowanych przez tutejszy Urząd. W ostatnim czasie Zakład zrealizował
przebudowę drogi osiedlowej z kostki polbrukowej w Wielkim Rychnowie. Opinia mieszkańców, jak i inspektora
nadzoru na temat prowadzonych i wykonanych robót była bardzo pozytywna.
Nie bez znaczenia jest też długoletnie doświadczenie Zakładu w kwestii utrzymania czystości i porządku oraz
pielęgnacji zieleni na terenie miasta. Otrzymujemy wiele pochlebnych opinii dotyczących estetycznego wyglądu miasta.
W przypadku chęci zlecenia usługi zapraszamy do odwiedzenia siedziby Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7.00 do 15.00 lub telefonicznie 56 684-15-17.
M. Wegner
ZMIANA HARMONOGRAMU NA WSI !
Zgodnie z informacją uzyskaną od wykonawcy usług odbioru nieczystości stałych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o.
z Wąbrzeźna, od października ulegną zmianie terminy odbioru odpadów komunalnych z
terenu gminy Kowalewo Pomorskie.
– 22 –
Odbiór odpadów z obszarów miejskich następować będzie zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.
Poniżej zamieszczamy zmieniony harmonogram:
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenów wiejskich; październik - grudzień 2015 -
K.Kamińska
JESTEŚMY NAJCZYSTSZĄ GMINĄ W POLSCE
Zakończył się społeczny plebiscyt zorganizowany przez fundację Nasza Ziemia na najczystszą gminę w Polsce.
Fundacja, która znana jest z akcji Sprzątanie Świata, ogłosiła w maju konkurs dla wszystkich samorządów, którego
celem było wyłonienie gmin dbających o czystość na swoim terenie i w czynny sposób
reagujących na potrzeby swoich mieszkańców.
Dzięki prowadzonej na szeroką skalę przez samorząd gminy akcji informacyjnej
najwięcej głosów oddano na gminę Kowalewo Pomorskie. Zdobywając 5611 głosów
wygraliśmy nie tylko w kategorii gmin miejsko- wiejskich, ale również wśród
wszystkich samorządów w Polsce. Pokonaliśmy takie potęgi jak Łódź czy Warszawę.
Spełniliśmy najważniejsze kryteria plebiscytu. Głosujący stwierdzili, że na terenie gminy
panuje ogólny ład i porządek,, gmina jasno i w sposób przystępny informuje o zasadach
działania systemu gospodarki odpadami oraz potwierdzili, że gmina reaguje na
zgłaszane nieprawidłowości w zakresie utrzymania czystości i porządku. Bardzo
dziękuję za najwyższą ocenę, a pracownikom urzędu za bardzo dobrą kampanię informacyjną na temat wdrażania
ustawy o czystości i porządku jak również na temat samego konkursu- podkreśla Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski- pozwólcie, że jeszcze przez chwilę nagroda pozostanie niespodzianką o której wkrótce poinformujemy
społeczeństwo. Zapewniam, że zadowoli nas wszystkich.
– 23 –
Przypomnijmy, że każdego dnia z jednego komputera można było oddać jeden głos. Wspierali nas ekolodzy,
młodzież, a nawet goście uczestniczący w dożynkach wojewódzkich, gdzie w nagrodę za oddany głos mogli
otrzymać pamiątkowy gadżet.
http://www.naszaziemia.pl/aktualnosci/kowalewo-pomorskie-wsrod-zwycieskich-gmin.html
Karolina Kowalska
INTEGRUJĄ SIĘ PRZY ZABAWIE I PRZY GRILLU
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski zaprosił w dniu 17 września br. seniorów z Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Kowalewie Pomorskim do wspólnego integrowania
poprzez zabawę. Jest to kolejny grill kiedy to do wspólnego poczęstunku i
zabawy seniorzy z Kowalewa zaprosili swoich rówieśników z organizacji spoza
gminy. Tym razem zawitali do nas seniorzy z Lubicza. Przypomnijmy, że w
lipcu byli to mieszkańcy z Golubia Dobrzynia i z Brodnicy.
Grill to oprócz dobrej zabawy (tańce i śpiewy) okazja do pochwalenia się
swoimi sukcesami i podpatrzenia sąsiadów w ich działalności. Burmistrz Miasta
poinformował o najbliższych wydarzeniach w gminie. Zaprosił do korzystania z
pływalni oraz z bogatego kalendarza imprez.
Seniorzy złożyli na ręce Burmistrza gratulacje z okazji przygotowania dożynek
wojewódzkich.
Karolina Kowalska
LUDZIOM NA RATUNEK, CZYLI SPRZĘT DLA OSP WIELKIE RYCHNOWO
W dniu 18 września 2015r. w gminie Książki odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu druhom strażakom z OSP w
ramach projektu „Ludziom na ratunek”.
W uroczystości udział wzięli: druh Zdzisław Dąbrowski - prezes zarządu Wojewódzkiego Oddziału Związku
Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Toruniu, Bogdan Sowiński- Wice Komendant Państwowej Straży Pożarnej w
Toruniu, w imieniu marszałka województwa Tomasz Grędzicki, Nie zabrakło
też przedstawicieli władz samorządowych wszystkich szczebli, w tym
Burmistrza Kowalewa Pomorskiego Andrzeja Grabowskiego.
Jednostkom OSP przekazano 35 motopomp pływających, 7 defibrylatorów, 4
łodzie z przyczepą i 5 silników zaburtowych. Sprzęt zakupiono dzięki wsparciu
Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach realizowanego przez oddział
wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP czwartego etapu
projektu „Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek
OSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego”. Wartość przedsięwzięcia
to ponad 1,2 miliona złotych z czego 965 tysięcy złotych to kwota dofinansowania z naszego RPO.
Zanim sprzęt przekazano ochotnikom jego poświęcenia dokonał kapelan Zenon Rutkowski, który zachęcał, aby
„Ducha nie gasić”.
W ramach tej edycji do OSP Wielkie Rychnowo trafił defibrylator, który odebrali prezes Piotr Strzelecki i naczelnik
Piotr Sęk.
Karolina Kowalska
PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA ŚRODKI UNIJNE
Kowalewo Pomorskie przygotowuje się do możliwości naboru środków unijnych. Jako gmina miejsko- wiejska
zależy nam na możliwie jak największym sięgnięciu po pieniądze z puli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020. Taką możliwość mają praktycznie wszyscy: samorządy,
organizacje społeczne, osoby fizyczne i rolnicy. Czekając na pierwsze
nabory wniosków organizowane są konferencje na temat programu.
W dniu 21 września br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa zorganizowała konferencję promującą wspieranie rozwoju
obszarów wiejskich i rolnictwa poprzez działania PROW 2014-2020. W
spotkaniu uczestniczyli wszyscy samorządowcy z powiatu w tym
Burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski, Przewodniczący Rady
Miejskiej Jerzy Orłowski, radni i sołtysi oraz rolnicy.
Otwierając konferencję dyrektor Andrzej Gross podkreślał, że
priorytetem PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności sektora
rolnego z uwzględnieniem celów środowiskowych.
Wspólny rynek rolny w Europie zaczął kształtować się od lat 70-tych.
Niektóre kraje mają już za sobą półwieczne doświadczenie. Polska wspólną politykę rolną buduje od 2004r. i
potrzebujemy czasu na wdrożenie pewnych rozwiązań. Dzięki modernizacji gospodarstw polscy rolnicy mogą
– 24 –
skutecznie konkurować na krajowym i unijnym rynku z farmerami z innych państw. Mamy najwięcej młodych
rolników spośród wszystkich państw UE, zakłady przetwórcze są bardzo nowoczesne, wzrasta konkurencyjność
gospodarcza terenów wiejskich. Przed nami szereg instrumentów wsparcia takich jak płatności bezpośrednie,
PROW, rozwój sektora rybackiego, finansowanie wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw oraz dopłaty do
oprocentowania kredytów inwestycyjnych.- podkreślał na konferencji Andrzej Gross.
Wśród wyróżnionych działaczy i aktywnych producentów rolnych medal Zasłużony dla rolnictwa” otrzymał radny
Michał Klafczyński, który pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i
Integracji Europejskiej kowalewskiej rady miejskiej.
Wyróżniony podziękował burmistrzowi jako wnioskodawcy za docenienie jego zaangażowania w pracę radnego na
rzecz rolnictwa.
Karolina Kowalska
W TROSCE O NASZĄ MŁODZIEŻ
Wrzesień to miesiąc zebrań rodziców, również w Kowalewie Pomorskim. Wówczas to spotykają się trzy decyzyjne
organy każdej placówki oświatowej: dyrekcja i grono pedagogiczne wraz z rodzicami i organem prowadzącym, aby
dyskutować o największych skarbach czyli dzieciach.
W dniu 21 września br. z rodzicami spotkali się nauczyciele, dyrekcja i organ prowadzący Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II. Byli to rodzice klas I, których pociechy zaczynają edukację w tej placówce. Łącznie
w placówce przebywa 360 uczniów i 55 nauczycieli. Najmłodszy rocznik to pięć klas, które przyszły z czterech
szkół podstawowych. Aż 60% populacji jest objęte codziennym dowozem. Jest to trzeci rocznik, który ma dwa
języki
obce
i
będzie
zdawać
egzamin
rozszerzony
jednego
z
nich.
Dyrektor Renata Faluta Kaszubowska rozwiała obawy rodziców, których nagle małe dzieci ze szkoły podstawowej
stali się nastolatkami w gimnazjum i czyhają na nich niebezpieczeństwa oraz zagrożenia. Placówka ma system
monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego. Uczniowie posiadają identyfikatory i szkoła jest zamykana w czasie
lekcji. Dyrektor zachęcała do korzystania z szerokiego wachlarza ofert edukacyjnych. Nie tylko z kół
zainteresowań:
teatralnego,
fotograficznego,
muzycznego,
kulinarnego, redakcji telewizyjnej czy gazetki. Są zajęcia
wyrównawcze dla dzieci z dysfunkcjami i problemami w nauce.
Rozbudowany radiowęzeł pozwala na szybkie przekazywanie
informacji, a nawet na serwowanie przyjemnej muzyki w czasie
długiej przerwy. Pochwalono się nowymi akcjami szkolnego
wolontariatu. Bycie uczniem Gimnazjum im. Jana Pawła II
zobowiązuje do niesienia pomocy potrzebującym. Obecnie uczniowie
wyprowadzają psy z miejskiej przechowalni i organizują zbiórki
karmy oraz opiekują się finansowo ciemnoskórą gimnazjalistką z
Afryki.
Jednym z ważniejszych tematów zebrania była diagnoza klas
pierwszych. Zaraz na początku września wszystkie pierwszaki pisały testy. Wyniki maja być bazą wyjściową dla
nauczycieli gimnazjum.
Uczeń przyswaja wiedzę liniowo. W gimnazjum nie powtarza materiału z podstawówki, tylko go rozszerza, a w
liceum rozszerza wiedzę zdobytą w gimnazjum. Jeśli szybko nie uświadomimy sobie i nie wyeliminujemy zaległości,
będą one narastać i powodować u ucznia coraz większe problemy w przyswajaniu wiedzy. Otrzymane wyniki
pokazują na jakim etapie znajduje się uczeń, na co zwrócić uwagę.- informowała wicedyrektor Agnieszka Kilińska
Piotrkowska w czasie spotkania z rodzicami.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski zachęcał rodziców do współrządzenia szkołą. Praca w czworokącie –
dyrekcja+ nauczyciele + rodzice + organ prowadzący czyli samorząd pozwoli zapewnić dziecku poczucie
bezpieczeństwa i komfort nauki. Należy brać czynny udziału w zebraniach rodziców czy imprezach odbywających
się na terenie gimnazjum. Placówka jest otwarta na współpracę.
Karolina Kowalska
ZŁOŻYLI HOŁD W OSTATNIEJ DRODZE
Reprezentacja samorządu gminy Kowalewo Pomorskie: Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski wraz z małżonką oraz pracownik urzędu Anna Osmańska jako opiekun
wsi Napole uczestniczyli w ostatniej drodze śp. Leokadii Łukiewskiej. W ten
sposób złożyli kondolencje i wyrazy szacunku sołtysowi wsi Napole Jerzemu
Łukiewskiemu i jego małżonce – najbliższej rodzinie śp. Leokadii. Uroczystość
pogrzebowa miała miejsce w dniu 21 września br.
Karolina Kowalska
– 25 –
NARODOWE CZYTANIE LALKI BOLESŁAWA PRUSA
4 września 2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim już po raz czwarty włączyła się do
ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie zainicjowanej przez byłego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W
tym roku akcja Narodowe Czytanie odbyła się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim.
Narodowe Czytanie ma na celu popularyzowanie czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę
oraz wzmocnienie poczucia kulturowej i narodowej wspólnoty poprzez publiczną lekturę klasyki polskiej literatury.
Z tekstem Lalki Bolesława Prusa zmierzyli się nauczyciele i
uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim,
Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim, oraz Zespołu
Szkół w Kowalewie Pomorskim. Do akcji włączyli się także terapeuci
i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim
oraz wierni Czytelnicy kowalewskiej Biblioteki.
Każdy z uczestników, który odczytał fragment powieści, otrzymał
pamiątkowy dyplom. Uczestnicy mieli możliwość skorzystać z
pamiątkowej pieczęci przysłanej z kancelarii prezydenta i umieścić ją
w swoim egzemplarzu Lalki Bolesława Prusa.
Tegoroczną edycję Narodowego Czytania śmiało można uznać za
udaną! Cieszy nas, że ludzie gotowi są zatrzymać na moment bieg życia i przysiąść nad lekturą. Nie mniej cieszy
również to, że nasza kowalewska Biblioteka dołożyła swoją cegiełkę w ogólnonarodową akcję Narodowe Czytanie
2015.
Biblioteka Publiczna
ZWIEDZALI NAJWAŻNIEJSZE INSTYTUCJE W GMINIE.
Uczniowie II klasy Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące z opiekunkami zwiedzały 22 września br. najważniejsze
instytucje w gminie Kowalewo Pomorskie. Na ich trasie nie mogło zabraknąć
urzędu miejskiego, a przede wszystkim gabinetu Burmistrza Miasta Andrzeja
Grabowskiego.
Dzieci odważnie zadawały pytania na temat funkcji burmistrza. Najbardziej
interesowało ich czy burmistrz lubi swoją pracę. Potwierdzająca odpowiedz
bardzo ich zadowoliła, a radości przysporzyła jeszcze więcej słodka
niespodzianka, jaką otrzymały od włodarza.
Na trasie wycieczki zapoznawczej oprócz urzędu uczniowie zajrzeli m.in. na
posterunek policji, do schroniska dla psów, gabinetu weterynaryjnego, banku
spółdzielczego, gimnazjum i na Centrum Rekreacji i Sportu skąd wróciły
zmęczone, ale szczęśliwe do domu.
Wizyta uczniów z Wielkiej Łąki to już tradycja kultywowana od lat przez nauczycieli tej szkoły.
Karolina Kowalska
POZYSKANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „PRZEDSZKOLE PRZY SZKOLE –
GMINA KOWALEWO POMORSKIE”
W marcu br. do Urzędu Marszłkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Gmina
Kowalewo Pomorskie skierowała wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przedszkole przy szkole – Gmina
Kowalewo Pomorskie”. Jest on realizowany w ramach Priorytetu IX, Działania
9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL i ma na celu przygotowanie oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości
usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.
W ramach projektu dofinansowaniem zostanie objętych 5 oddziałów
przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych na terenie Gminy dwa w Kowalewie Pomorskim i po jednym w Wielkiej Łące, Wielkim
Rychnowie i Pluskowęsach. Uzyskane w ramach projektu środki zostaną
wydatkowane na realizację trzech zadań:
1.
wykonanie nowych lub modernizację już istniejących placów
zabaw wraz z położeniem bezpiecznej nawierzchni oraz ogrodzenia
na terenie gminy Kowalewo Pom.,
2.
dostosowanie pomieszczeń placówek do potrzeb najmłodszych,
– 26 –
3.
wyposażenie szkół m.in. w meble, zabawki, pomoce dydaktyczne do zajęć, sprzęt zapewniający
bezpieczne warunki opieki nad dziećmi i inne.
Po akceptacji wniosku przez Instytuację Pośredniczącą Gmina przeprowadziła dwa postępowania przetargowe. Na
organizację placów zabaw zostaną wydatkowane środki w wysokości blisko 167 tys. zł, natomiast na dostosowanie
pomieszczeń i wyposażenie placówek kwota ok. 156 tys. zł.
W chwili obecnej trwają prace służące realizacji umów zawartych z Wykonawcami. Więcej informacji po
zakończeniu przedsięwzięcia.
Małgorzata Lewandowska
– 27 –
TOMASZ ŁĘGOWSKI
„ Niech Bóg błogosławi Wam wszystkim.Byłem i jestem bardzo szczęśliwy”
Tomasz Jan Łęgowski urodził się w naszym mieście 8 marca 1920 r. Jego ojciec pochodził z Pniewitego (okolice
Torunia), zaś jego matka pochodziła ze Srebrnik.W wieku 10 lat ukończył szkołę podstawową w Kowalewie
Pomorskim i rozpoczął naukę w gimnazjum w Chełmży. W Toruniu w 1939 roku zdaje egzamin maturalny. Jako
młody chłopak Jan obserwował w Kowalewie treningi grupy pilotów. We wrześniu 1939 roku ,poddał się pruskiemu
drylowi w szkole Rekrutów w Brodnicy. Gdy nadeszły święta pojechał do domu ( miała być to ostatnia wizyta w
ciągu następnych 15 lat). Tomasz ukończył studia na Akademii Wojskowej w Dęblinie. Wreszcie pierwszy
samodzielny lot! 3 stycznia 1939 r. zameldował się w dęblińskiej SPL. Trafił do grupy szkolonej od podstaw na
poddęblińskich lotniskach Zajezierze i Borowina. Po wybuchu wojny i bombardowaniach lotnisk CWL-1 został
ewakuowany z grupą podchorążych swego rocznika na południe. Po agresji radzieckiej na Polskę przekroczył
granicę rumuńską.
4 maja 1943 r. Łęgowski razem z całym 316 dywizjonem brał udział w eskorcie "Latających Fortec",
amerykańskich czterosilnikowych bombowców B-17 powracających z nalotu na zakłady Forda w Antwerpii. Nad
Belgią doszło do walki polskich Spitfire'ów z atakującymi zgrupowanie Focke-Wulfami. W walce Łęgowski zgubił
swego bocznego i został odseparowany od dywizjonu. Nie zauważając tego zaatakował przelatującego obok Fw
190, jednakże chwilę później sam został zaskoczony z tyłu przez innego wroga. Pociski działek i karabinów
niemieckiego myśliwca trafiły jego Spitfire'a, uszkadzając silnik i radio. Wobec utraty mocy i wypełniającego całą
kabinę dymu postanowił wyskoczyć na spadochronie. Bezpiecznie wydostał się z samolotu i wylądował w pobliżu
belgijskiej farmy, gdzie zaraz potem został wzięty do niewoli przez niemieckiego oficera.
Łęgowski trafił do lokalnego aresztu, a następnego dnia przewieziony został do więzienia w Rotterdamie, gdzie
został przesłuchany. Tam okazało się, że podczas lądowania na spadochronie doznał obrażeń wewnętrznych, wobec
czego został hospitalizowany w Amsterdamie. Po paru dniach zabrano go stamtąd do Dulag Luft, przejściowego
lotniczego obozu jenieckiego koło Frankfurtu nad Menem, skąd następnie trafił do stałego obozu dla lotnikówoficerów Stalag Luft 3 w Żaganiu. W obozie pozostał do 20 stycznia 1945 r., kiedy to jeńcy pod eskortą
wartowników zostali ewakuowani w kolumnie marszowej na zachód, uciekając przed nadciągającą Armią
Czerwoną. Po kilku dniach marszu w trudnych warunkach Łęgowski zgłosił się jako poważnie chory do obozowego
lekarza, wraz ze swoim kolegą z SPL i 316 dywizjonu, ppor. Mieczysławem Wyszkowskim. Dzięki pozytywnej
decyzji lekarza obaj zostali zakwalifikowani do grupy, która w głąb Niemiec przemieszczała się nie pieszo, lecz na
ciężarówkach. Ostatecznie Łęgowski i Wyszkowski dołączyli do reszty jeńców w miejscowości Luckenwalde
kilkadziesiąt kilometrów na południe od Berlina.
Otrzymał przydział do Blackpool na odpoczynek i rekonwalescencję po długim okresie spędzonym w niewoli.
Tomasz Łęgowski zakończył służbę w stopniu polskim porucznika i brytyjskim Flight Lieutenanta. Za zasługi
bojowe odznaczony został Krzyżem Walecznych oraz odznaczeniami
pamiątkowymi. Po rozwiązaniu Polskich Sił Powietrznych wstąpił do Polskiego
Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Zdecydował się na osiedlenie w
Wielkiej Brytanii. W 1947 r. dostał się na studia do Lincoln College - Oxford
University. W 1950 r. otrzymał dyplom Bachelor of Arts ze specjalnością
leśnictwo. Jako absolwent otrzymał posadę w National Agricultural Advisory
Service ( ang.Narodowe Centrum Doradztwa Rolniczego przy Ministerstwie
Rolnictwa) jako doradca-entomolog. W 1959 r. odszedł na długoterminowy
bezpłatny urlop. W 1969 r. przeprowadził się do Szwajcarii i w jednej z
tamtejszych firm podjął pracę jako specjalista ds. marketingu. Na emeryturę
przeszedł w 2001 r.
Łęgowski prowadził w Szwajcarii działalność charytatywną, część funduszy
przekazywał do swojego rodzinnego Kowalewa Pomorskiego na najpilniejsze
potrzeby - dzięki jego dotacjom m.in. dofinansowano zakup karetek pogotowia
ratunkowego oraz wyposażono boisko sportowe. Pieniądze trafiające do szkoły
podstawowej w Kowalewie przeznaczane są na zakup dla uczniów z ubogich
rodzin podręczników, odzieży i świątecznych paczek, a także na dofinansowanie
wycieczek szkolnych oraz obiadów. Żona P. Tomasza nadal prowadzi tę działalność.
W dniu 8 czerwca 2011r. w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej,
podczas której, w uznaniu szczególnych zasług dla miasta i gminy, Rada Miejska jednogłośnie przy 100% obecności
składu nadała tytuły Honorowych Obywateli Miasta:
-Śp. Księdzu kanonikowi Franciszkowi Ksaweremu Okroy;
-Panu T. Janowi Łęgowskiemu.
Pan Łęgowski - przyznany tytuł odebrał osobiście. Towarzyszyła mu jego żona Marina.
Swój życiorys ( od czasu narodzin przez wojenną, żołnierską tułaczkę po wolność zdobytą za Elbą w amerykańskiej
strefie) podarował miastu.
– 28 –
Po II wojnie światowej osiadł najpierw w Anglii. Stamtąd przeniósł się do Szwajcarii, gdzie do dnia śmierci
mieszkał w Pfeffingen. „Wielką troską Jana było jego rodzinne Kowalewo,
Wspomnienie o śp. Janie Tomaszu Łęgowskim
Honorowym Obywatelu Kowalewa Pomorskiego w III rocznicę śmierci.
Do 16 roku życia mieszkał na terenie tut. Gminy. Po ukończeniu szkoły średniej, zgodnie ze swoją pasją rozpoczął
naukę w Szkole Rekrutów w Brodnicy, po jej ukończeniu podjął studia na Akademii Wojskowej w Dęblinie.
Prywatnie dwukrotnie żonaty, ojciec 4 córek. W dniu 8 marca 2013 o godzinie 18:,00 w Krakowskim Muzeum
Lotnictwa Polskiego odbył się wieczór wspomnień poświęcony porucznikowi Janowi Łęgowskiemu. Podczas
wspomnianego wieczoru zaprezentowano odznaczenia oraz książkę lotów śp. Porucznik
Muzeum Lotnictwa Polskiego zaprasza na poświęcony porucznikowi Janowi Łęgowskiemu wieczór wspomnień,
który odbędzie się 8 marca o godzinie 18:00. W 93 rocznicę Jego urodzin Muzeum Lotnictwa Polskiego w
Krakowie zaprasza na wieczór wspomnień, na który ze Szwajcarii przybędzie rodzina Porucznika (w tym żona,
Marina), a z Anglii - Jego dwie najstarsze córki. O swych szwajcarskich kontaktach z Jankiem opowie dr Piotr
Lityński, a szybowce i samoloty, na których latał nasz Bohater, przypomni Państwu Michał Mietelski. Ucztą dla
oczu mają być odznaczenia i książka lotów, a dla podniebienia - niespodzianka prosto ze Szwajcarii...
Śp. Jan Łęgowski wraz z Burmistrzem Andrzejem Grabowskim .
Burmistrz Miasta wręczył na pamiątkę książkę Honorowego
Obywatela śp. ks.Franciszka Ksawerego Okroy`a.)
Pana Tomasza pamięta wiele osób z Kowalewa Pomorskiego prosto ze
Szwajcarii...
Oto wypowiedzi niektórych z nich :
"Po śmierci kazał skremować ciało i rozrzucić na cztery strony świata"
siostra Monika
"Bardzo dużo pomagali. Szczególnie On , ale jego żona także"
siostra Monika
"Jako człowiek był bardzo uczynny"
siostra Monika
„Jan starał się zawsze i w każdych okolicznościach rozwijać i wcielać w życie swoje talenty artystyczne : aktorski i
taneczny”
Mariana Legowska
„Jan angażował się też tam gdzie zagrożone było dobro ogółu. „
Maria Legowska
Katarzyna Wolfram
DBAJĄ O SPRAWY LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
Są pośrednikami między mieszkańcami, a władzami gminy Kowalewo Pomorskie. Dbają o sprawy lokalnej
społeczności. Zwołują zebrania, pełnią rolę mężów zaufania w środowisku lokalnym - Przewodniczący i
Zarząd Osiedla, bo o nich mowa - sprawozdanie z wyboru władz na Osiedlu Brodnickim na nową kadencję
2015-2018.
Dnia 25 sierpnia 2015 roku mieszkańcy Osiedla Brodnickiego, na zebraniu wyborczym, zorganizowanym w
świetlicy, dokonali wyboru Przewodniczącego, Zarządu Osiedla i Komisji Rewizyjnej. W zebraniu uczestniczyły 42
osoby spośród 278 uprawnionych mieszkańców do głosowania (około 15%).
Decyzją wyborców Przewodniczącym Osiedla Brodnickiego
został ponownie pan Henryk Sławiński, który podziękował
mieszkańcom za zaufanie i wybór na następną kadencję.
Jednocześnie w głosowaniu tajnym wybrano Zarząd w osobach:
Wiącek Bernadeta, Motycki Ireneusz, Pęcherski Stanisław,
Repeć Ryszard oraz w głosowaniu jawnym Komisję Rewizyjną
w osobach: Jodłowski Mariusz (Przewodniczący), Wardzińska
Anna (sekretarz) i Zieliński Henryk (członek).
Na zebranie wyborcze przybyli zaproszeni goście: Burmistrz
Miasta Andrzej Grabowski, Asystentka Burmistrza Karolina
Kowalska, Radni Rady Miejskiej Wojciech Małkiewicz i Marcin
Dunajski.
Dziękuję za zaproszenie, cieszę się, że przybyło tak liczne grono
mieszkańców. Wysoko cenię sobie rolę Przewodniczącego i
Zarządu Osiedla, dziękuję więc za skuteczne reprezentowanie
swojego środowiska, sumienne wykonywanie zadań. Dziękuję Pani Bernadecie Wiącek, za bardzo dobrą opiekę nad
świetlicą. Życzę Państwu niegasnącej energii oraz dalszej chęci pracy, podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski.
– 29 –
Radny Rady Miejskiej Wojciech Małkiewicz również podziękował za dobrą współpracę z Przewodniczącym oraz
Zarządem Osiedla. Zaznaczył, że będzie starał się wspierać i pomagać.
Po części wyborczej rozpoczęła się twórcza, burzliwa dyskusja na tematy ważne dla mieszkańców. Poruszono
sprawę budowy obiektu małej architektury - figurki sakralnej, poddano pod głosowanie miejsce lokalizacji.
Większością zadecydowano, że obiekt stanie w miejscu, gdzie obecnie znajduje się tablica ogłoszeń.
Podjęto temat zagospodarowania terenu znajdującego się przy Placu Zabaw. Mieszkańcy mają zastanowić się, na
czym im zależy i jaki obrać kierunek.
Kolejno powstał pomysł o utworzeniu Klubu Osiedlowego. Dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej, w
świetlicy osiedlowej, odbywałyby się różnego rodzaju zajęcia, które aktywizują. Świetlica stałaby się kolebką
pomysłów.
Zmienia się oblicze naszego Osiedla, wiele problemów przestało istnieć, ale powstają nowe, które wspólnymi siłami
chcemy zrealizować, tematy zasygnalizowane na zebraniu wyborczym będą przedmiotem twórczej debaty na
najbliższym zebraniu mieszkańców Osiedla Brodnickiego, podkreślił Przewodniczący Henryk Sławiński.
B. Sławińska-Śliwa
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE
Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2015R.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w
związku z uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XIII/133/12 z dnia 21 września 2012r. w sprawie
obwodów głosowania ( Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 2024), podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których zostanie
przeprowadzone głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:
Numer
obwodu
Granice obwodu
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1
2
3
4
5
Kowalewo Pom. ulice: BATALIONÓW CHŁOPSKICH,Szkoła Podstawowa
CHOPINA, DZIAŁKOWA, FOSA JAGIELLOŃSKA,ul. Konopnickiej 13
JANA PAWŁA II, KONOPNICKIEJ, KONWALIOWA,87-410 Kowalewo Pomorskie
MIKOŁAJA
Z RYŃSKA, MURNA, NARCYZOWA, tel. 56 684 10 58
OGRODOWA, PLAC WOLNOŚCI, SZKOLNA, ŚW.
MIKOŁAJA, TORUŃSKA, WĄSKA.
Sołectwo BIELSK
sołectwo: SZYCHOWO,
sołectwo: ZAPLUSKOWĘSY
Kowalewo
Pom, ulice: 1 MAJA, 23 STYCZNIA,
Miejsko-Gminny
AKACJOWA,
BRODNICKA, BRONIEWSKIEGO, Ośrodek Kultury
BUKOWA, DĘBOWA, DRZYMAŁY, DWORCOWA,Plac Wolności 13
GŁOGOWA, GŁÓWNY DWORZEC, JAŚMINOWA,87-410 Kowalewo Pomorskie
KILIŃSKIEGO, KOŚCIUSZKI, KRÓTKA, MALINOWA,tel. 56 684 11 74
MICKIEWICZA, MŁYŃSKA, ODRODZENIA, PLAC „lokal dostosowany do potrzeb
700-LECIA, PODBOREK, POZIOMKOWA, PRUSA,niepełnosprawnych
SIENKIEWICZA, SŁOWACKIEGO,
STRAŻACKA,
SZPITALNA,
ŚW.
JÓZEFA,
WRZOSOWA,
WYSPIAŃSKIEGO, ŻEROMSKIEGO
sołectwo: ELZANOWO,
Szkoła Podstawowa
sołectwo: PRUSKA ŁĄKA,
Wielka Łąka
sołectwo: WIELKA ŁĄKA,
87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. 56 684 38 20
„lokal dostosowany do potrzeb
niepełnosprawnych
sołectwo: FRYDRYCHOWO,
Szkoła Podstawowa
sołectwo: KIEŁPINY,
Pluskowęsy
sołectwo: NAPOLE,
87-410 Kowalewo Pomorskie
sołectwo: PIĄTKOWO,
tel. kom. 692 530 968
sołectwo: PLUSKOWĘSY
sołectwo: CHEŁMONIE,
Świetlica wiejska
sołectwo CHEŁMONIEC,
Chełmonie
sołectwo: LIPIENICA,
87-410 Kowalewo Pomorskie
– 30 –
osób
osób
tel. kom. 603 046 980
Świetlica wiejska
Mlewiec
87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. kom. 690005908
7
Sołectwo: BORÓWNO,
Szkoła Podstawowa
Sołectwo: MARIANY,
Wielkie Rychnowo
Sołectwo: NOWY DWÓR,
87-410 Kowalewo Pomorskie
Sołectwo: WIELKIE RYCHNOWO
tel. 56 684 21 11
„lokal dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych”
8
Sołectwo: SIERAKOWO,
Świetlica wiejska
Sołectwo: SREBRNIKI.
Sierakowo
87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. kom. 661 336 594
Głosowanie w wyborach odbędzie się w dniu 25 października 2015 r. w godz. 700 – 2100 .
Wyborcy mogą głosować korespondencyjnie. Dla celów głosowania korespondencyjnego właściwe są obwodowe
komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr
127, poz. 721, z późn. zm.) oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu glosowania kończą 75 lat mogą udzielić
pełnomocnictwa do glosowania w ich imieniu.
Burmistrz Miasta
/-/ Andrzej Grabowski
6
sołectwo: MLEWIEC,
sołectwo: MLEWO
PODZIEKOWANIE
Zarząd Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kowalewie
Pomorskim dziękuję za wsparcie finansowe i rzeczowe:
Sołtysowi p. Kazimierzowi Kropkowskiemu i Radzie Sołeckiej Sołectwa Szychowo, pp.
Katarzynie i Jarosławowi Musiał, kierownikowi MGOPS p. Zycie Szymańskiej
Serdecznie dziękujemy
Sekretarz PZERiI – D. Maciejewska
– 31 –
BAROMETR UCZUĆ
21.03.-20.04.
Baran- Miłość: teraz od Ciebie zależy, czy Twój 24.09.-23.10
związek rozkwitnie, czy powieje w nim nudą. To
Ty będziesz rozdawać karty! Singielki podejmą
odważne decyzje osobiste. Praca i pieniądze:
Twoje finansowe osiągnięcia będą skromniejsze
niż oczekujesz, ale sprawy zmierzają w dobrą
stronę. Bądź wytrwała i konsekwentna. Zrób teraz
porządki, gdzie się da. Rodzina i przyjaciele:
Będziesz wstawiać się za bliskimi, ale jeśli
zdobędziesz się na dyplomację, wszystko ułoży się
po Twojej myśli. Twój facet: może z opóźnieniem
reagować na Twoje prośby, ale w końcu zrobi to,
co obiecał. Stanie się też bardziej rozmowny.
Waga – Miłość: będziesz czuła się świetnie, a to...
wróży udane życie intymne. W tym okresie pary z
problemami wyjdą na prostą, a kiełkujący związek
nabierze rumieńców. Wznowiona stara przyjaźń
może zamienić się w miłość. Praca i pieniądze: czeka
Cię pracowity miesiąc. Wysiłek jednak się opłaci. Z
końcem października zyskasz uznanie przełożonych.
Rodzina i przyjaciele: będziesz miała na głowie
sporo domowych spraw. Pomoc nadejdzie z
nieoczekiwanej strony. Szykują się też dobre wieści.
Być może – daleka podróż lub miły prezent. Twój
facet: zadba, abyście spędzali ze sobą więcej czasu.
21.04.-21.05.
Byk– Miłość: na początku października Twój 24.10. – 22.11.
partner będzie miał trudniejszy okres. Bądź
cierpliwa, bo to Was do siebie zbliży. Nie masz
nikogo? Wkrótce może się to zmienić. Praca i
pieniądze: Dobra passa trwa. Trafią Ci się
wyjątkowe okazje – śmiało z nich korzystaj. To, co
teraz zaczniesz robić, ma wielką przyszłość! W
tym okresie możesz liczyć na duże zaufanie szefa.
Rodzina i przyjaciele: bliscy pozytywnie Cię
zaskoczą i odciążą w obowiązkach. Będziesz miała
więcej czasu dla siebie. Twój facet: podsunie Ci
odkrywcze rozwiązanie pewnego problemu. Z
uwagą też Cię wysłucha. Możesz całkowicie na
nim polegać.
Skorpion – Miłość: w dobranych parach zapanuje
harmonia, radość i zrozumienie. Osoby poszukujące
dobrego związku mają szansę na rozpoczęcie czegoś
poważnego. Praca i pieniądze: poznasz kogoś
wpływowego, kto ułatwi Ci wejście na upragnione
salony. Zajmiesz się czymś dotąd nieznanym,
nawiążesz nowe, procentujące w przyszłości
kontakty. Rodzina i przyjaciele: zrealizujesz z
bliskimi plan, który od dawna chodził Ci po głowie.
Czeka Cię też więcej spotkań towarzyskich. Twój
facet: umie zadbać o pracę i finanse. Postaraj się to
docenić i nie karć go za drobiazgi. Przyda mu się
odrobina zrozumienia.
22.05. – 21.06.
Bliźnięta – Miłość: z drugą połówką dogadasz się 23.11. – 21.12.
w ważnych sprawach i odnajdziesz porozumienie
w łóżku. Z kolei samotne serca czeka obiecująca
znajomość. Praca i pieniądze: Rozsądnie podejdź
do nowych zadań i ofert, wykorzystaj okazje. Jeśli
szukasz pracy, masz szansę ją znaleźć. Rodzina i
przyjaciele: wszyscy będą szukać Twojego
towarzystwa i pytać Cię o radę. Bliska osoba
zrewanżuje Ci się za pomoc. Twój facet: jest
konkretny, do wszystkich spraw podchodzi
zadaniowo i umie je załatwić. Doceń i wykorzystaj
jego potencjał.
Strzelec – Miłość: w życiu osobistym zapanuje
zrozumienie i spokój. Będziecie czerpać radość z
tego, co Was łączy i snuć dalsze plany. Single
zapragną legalizacji związku. Praca i pieniądze: duże
wymagania, jakie stawiają Ci w pracy, trochę Cię
zmęczą. Jednak cały wysiłek nie pójdzie na marne.
Jeśli się nie poddasz, masz szansę otrzymać premię
za swój trud. Rodzina i przyjaciele: Twoją uwagę
pochłoną domowe inwestycje. Dasz się jednak
namówić znajomym na chwilę relaksu. Twój facet:
spadnie na niego sporo spraw i będzie musiał się
sprężyć, żeby wszystkiemu podołać.
22.06. – 22.07.
Rak – Miłość: w związku każde z Was będzie 22.12. – 20.01.
teraz żyło własnymi sprawami. Jeśli jednak
poświęcicie sobie trochę uwagi, wasza miłość na
nowo zapłonie! Praca i pieniądze: będziesz miała
wrażenie, że różne sprawy stanęły w miejscu.
Jednak po niedługim przestoju wszystko ruszy z
kopyta. Wtedy uda Ci się zrealizować swoje plany.
Rodzina i przyjaciele: jeśli wysłuchasz opinii
bliskich, wszyscy na tym skorzystają. Szczerze
mów, co myślisz, a unikniesz konfliktów. Twój
facet: umie się zaangażować w pracę i poświęcić
ważnej sprawie. Na szczęście pamięta o tym, że
najważniejsza jest rodzina.
Koziorożec –– Miłość: nie wszystkie decyzje
partnera przypadną Ci do gustu. Jeśli jednak okażesz
wyrozumiałość, możesz w tym miesiącu liczyć na
szczęście i spokój. Praca i pieniądze: zyskasz szanse
na realizację dawno odkładanych planów. To dobry
okres na naukę i podnoszenie kwalifikacji. Czeka Cię
uznanie ze strony szefa oraz kolegów. Rodzina i
przyjaciele: nawiążesz kontakt z dalszymi krewnymi,
przez co nieoczekiwanie rozwiną się nowe
przyjaźnie. Twój facet: małymi kroczkami osiągnie
to, czego innym nie udało się dokonać mimo
wielkich starań. Okaż, że jesteś z niego dumna.
23.07. – 23.08.
Lew – Miłość: los sprzyja Twoim planom. Nie bój 21.01. – 18.02.
się ich realizować wraz z ukochanym – to
scementuje wasz związek. Singielkę spod znaku
lwa czeka trudny, ale miły wybór. Praca i
pieniądze: Z zapałem podejmiesz się trudnych
zadań i weźmiesz innych do galopu. Nietypowe
posunięcie zawodowe na pewno Ci się opłaci,
zapewniając dodatkowy zastrzyk gotówki. Rodzina
i przyjaciele: wsparcie bliskich doda Ci skrzydeł.
Odkryjesz w sobie talent w całkiem nowej
dziedzinie. Daj się ponieść pasji! Twój facet:
odniesie znaczący sukces zawodowy i będzie
doceniony przez szefa. Nie zapomnij mu okazać
swojego uznania.
Wodnik – Miłość: możecie się spierać o ważne
sprawy i błahostki, ale na pewno pogodzi Was udane
życie intymne. W końcu września wreszcie się
dogadacie! Praca i pieniądze: pojawią się okazje do
dodatkowego zarobku. Korzyści finansowe nie będą
oszałamiające, za to otworzą przed Tobą dobre
perspektywy na kolejne miesiące. Rodzina i
przyjaciele: Najbliżsi nie sprawią Ci kłopotów, ale
dalszy krewny może Ci zaszkodzić. Uważaj na
zawistników! Twój facet: bywa zabawny, chociaż
potrafi też nieźle zdenerwować. Jednak potrafi
sprostać problemom. Możesz na nim polegać.
24.08. – 23.09.
Panna- Miłość: zaufaj swojej intuicji, a 19.02. – 20.03.
wybierzesz najlepszą drogę do wspólnego
szczęścia w swoim związku. Jeśli akurat szukasz
partnera, ktoś niedługo wyciągnie Cię na randkę.
Praca i pieniądze: wykorzystaj swoją siłę
przebicia, a wszystkie sprawy zawodowourzędowe załatwisz po swojej myśli. Niczego
ważnego nie odkładaj na później. Rodzina i
przyjaciele: w Twoim życiu towarzyskim nastąpią
przetasowania. Niektóre znajomości zostaną
wystawione na próbę, pojawią się też nowe. Twój
facet: chętnie doradzi w potrzebie i pomoże Ci
osiągnąć cele. Wreszcie zapanuje też nad swoimi
nerwami!
Ryby –Miłość: zajmiecie się przyjemnymi stronami
życia i będziecie cieszyć się sobą w sypialni. Osoby
wolne przestaną gonić za miłością i... wtedy ona się
pojawi! Praca i pieniądze: zrealizujesz wcześniejszy
pomysł, wciągniesz się w coś nowego i poprawisz
budżet. Przyłóż się do pracy, ale uważaj na relacje z
szefem. Pomyłka może Cię sporo kosztować.
Rodzina i przyjaciele: Twoje życie towarzyskie
znacząco się ożywi. Weekendy z dala od pracy
dodadzą Ci sił. Twój facet: miewa zmienne nastroje,
ale podrzuca ciekawe pomysły. Nigdy się z nim nie
nudzisz. To ma swój urok!
– 32 –

Podobne dokumenty

Document 261219

Document 261219 POŻARNA GD: 683 - 22 - 45; ZUW OSTROWITE: 683 - 62 - 96, 663 - 949 960; ZAKŁAD GAZOWNICZY: 684 - 10 - 06; MGOK: 684 - 11 - 74; ZGKiM: 684 15 - 17; MGOPS: 684 - 11 - 30; GIMNAZJUM: 684 - 01 - 85; S....

Bardziej szczegółowo