Lw.683 - Genealogy Indexer

Transkrypt

Lw.683 - Genealogy Indexer
Zarząd
Z A R Z Ą D
MIEJSKI:
(dalszy d a g )
VII.
W y d z i a ł , Akademicka 9
— naczelnik
— zast. naczelnika
— b i u r o , sprawy opieki społeczne)
— miejsk. zakłady opieki nad d z i e ć ­
m i , Kadecka 30
2 23 6 1 — zakład dla nieuleczaln. i m . B i l i ń ­
s k i c h , Bilińskich 9
2 23 59 — zakład dla nieuleczaln. i m . Zbo­
rowskich, Zborowskich 3
2 54 76 — z a k ł a d i m . Ł a z a r z a , Kopernika 27
2 72 80 — z a k ł a d dla nieuleczaln., m- siostry
p r z e ł ó ż . . Janowska 130
1 07 8 1 — m i e j . k o m i t e t o p i e k i pozaszkolnej,
C h o r ą z c z y z n y 22
2 23 67 — areszty miejskie, Sadowa 6
VIII.
Wydział, Bourlarda 4
2 23 2 9 — naczelnik
2 23 8 1 — b i u r o
2 6 1 0 3 — panorama
racławicka, p l . T a r g .
Wschodnich
2 23 79 — a r c h i w u m m i e j s k i e , Ratusz
2 34 99 — muzeum historyczne, Rynek 4
2 23 87 — muzeum n a r o d o w e . Rynek 6
2 23 86 — z b i o r y
Urzechowicza,
Ossoliń­
skich 3
2 30 60 — muzeum p r z e m y ś l a a r t y s t y c z n e g o .
H e t m a ń s k a 20
Izba Obrachunkowa M i e j s k a , Rynek,
Katusz
2 23 72 — d y r e k t o r
2 70 76 — o d d z . k o n t r o l i
2 45 6 1 — k s i ę g o w o ś ć I i I I
2 23 80 — główna kasa miejska
1 1 6 55 — magazyn druków kasowych
Miejskie U r z ę d y Dzielnicowe
2 23 43 — dzielnica I . , p l . D ą b r o w s k i e g o 3
1 06 40 —
,,
I I , Prowiantowa 5
2 42 25 —
.,
I I I . , Kuszewicza 1
2 23 46 —
„
I V . , Ł y c z a k o w s k a 101
1 0 6 29 —
„
V., Jabłonowskich 3
2 23 47 —
,,
V I . , T o m i c k i e g o 18
22310 —
„
V I I . , O r ó d e c k a 92
10617
—
„
V I I I . , Pełtewna 47
2 08 39 —
.,
IX., Hełm. żółkiewskie­
go 114
S t r a t P o ż a r n a , Podwale 6
06 — pogotowie p o ż a r o w e
2 2 3 1 9 — naczelnictwo
2 8 3 97
Pogotowie R a t u n k o w e , Podwale 6
2 0 1 65 — stacja r a t u n k o w a
Zarząd Miejski w k r . st. m . Lwowie
Miejski Zakład Aprowlzacyjny ( w l i ­
kwidacji)
1 1 0 27 — b . z a r z ą d u , Bema 1 1
Z a k ł a d Czyszczenia m i a s t a , Ś w . M a r ­
cina 18
2 84 93 — o d d z . osob. — o d d z . techn. I za­
kupów
—
(dod.) dyrektor
2 2 3 32 — k s i ę g o w o ś ć , o d d z . czyszcz. j e z d n i ,
k l o a k i w y w o z u śmieci
— (dod.) zastępca dyrektora
— (dod.) portierka
Zakład Gazowy M i e j s k i
. 00 80 — biura z g ł o s z e ń . Gazowa 28
04 93 — Plwoński E m i l , I n ż . , d y r e k t o r , b .
0563
— strażnica
lampiarzy,
Sakramentek 3
05 6 9 — strażnica lampiarzy. Chocimska 6
1 1 6 1 — sklep, C h o r ą z c z y z n y 6
1 1 1 6 3 — l a b r . chemiczna, G a b r l e l ó w k a
Miejskie Z a k ł a d y Elektryczne
1 04 50
2 20 24 — centrala telef.. Pełczyńska 63-55
—
elektrownia miejska, P e r s e n k ó w k a
2 8 1 88
— biuro porad 1 sklep.
Akademic­
ka 24
Kolej Elektryczna Miejska
2 96 94
— i n f o r m a c j a , ( o d godz. 8-mej do
15-tej). Wulecks 2
2 94 4 1 — p o r t i e r k a , ( o d godz. 15-tej do 8m e j ) . P e ł c z y ń s k a 57
2 29 0 1 — pogotowie M K E , Dworzec G ł ó w n y
2 29 03
— pogotowie M K E , W a ł y Hetmańskie
2 22 66
— naczelnik
warsztatów,
Pełczyń­
ska 57
2 22 17
_ warsztaty g ł ó w n e . P e ł c z y ń s k a 57
222 61
— remiza t r a m w a j o w a . G r ó d e c k a
2 22 62
— remiza
tramwajowa, Gabrlelów­
ka
22263
o d d z . finansowo - r a c h u n k o w y .
Wałecka 2
2 22 64 —
— Inspektor r u c h u , W u l e c k s 2
2 22 65 —
— oddz. zakupów. Wałecka 2
2 83 16 —
— b i u r o personalne, Wulecka 2
prostowników
Zamarsty­
2 66 93 —
— stacja
nowska (róg M i s j o n a r s k i e j )
2 02 6 1 —
— d y r e k t o r M K E , Wulecka 2
Miejskie Z a k ł a d y Pogrzebowe „ C o n ­
cordia"
2 25 32 — Sobieskiego 16
2 25 34 — Kochanowskiego 96
2 70 73
2 2311
22339
2 23 62
—
Zimand
LWOW
R z e ź n i a Miejska N o w e ] Rzeźni 84
| 2 44 50 Zelzer Franciszek, m . . Tkacka 2 1
— biura d y r e k c j i
2 72 6 1 Z e l l R ó z i a , s k l . tytoń , B o ż n i c z a 8 0
I 2 3 6 1 3 Zellermayer A d o l f , a . , H e t m . Ż ó ł k i e w ­
— (dod.) dyrektor, m.
2 23 97 — rachuba
skiego 17
— (dod.) dyrektor, b.
2 92 42 Zcmanek Stanisław, mjr d y p l . , m - ,
2 73 53 — bocznica k o l e j o w a
Gródecka 8
Miejskie
Zakłady W o d o c l ą g o w o - K a Zemelny Bank H l p o t . ( p a t r z
Bank
nallzacyjne. Zielona 62
Zemelny Hlpot )
2 99 50 — centrala telefoniczna
Julian,
zakl. inst. I
2 50 36 Zendwalewicz
w o d . , Snopkowska 4
— ( d o d . ) oddz. wodociągowy
— ( d o d . ) oddz. kanałowy
2 1 6 50 Zerygiewlcz I . , apteka ( p a t r z A p ­
teki)
— ( d o d . ) pogotowie w o d o c i ą g o w e
— (dod.) warsztat
napraw
w o d o ­ 2 38 88 „ Z c t h a n " .
Zw.
Handl.
dla
Roln.
i Przem , Mochnackiego 3 0
c i ą g ó w domowych
2 74 75 — pogotowie
kanałowe,
Kuszewi­ 2 40 6 1 Z g ó r a l s k i J ó z e f , sędzia S ą d u O k r . ,
n i . , Koralnlcka 6
cza 1
Piłsud­
2 0 1 75 — b i u r o d y r e k c j i . Zielona 62
1 0 8 75 Z g ó r s k l A l f r e d , d r , s ę d z i a ,
skiego 23
2 99 50 — w o d o c i ą g o w o - kanalizacyjne za­
kłady miejskie 2 0 1 73 Z g ó r s k l Kazimierz, d r , m . , Z y b l i k i e ­
wicza 7
2 32 54 Z a r z ą d O k r ę g u Z w i ą z k u Harcerstwa 2 4 6 54 Zgromadzenie Rodziny M a r i i ( p a t r z
K
l
a
sztory)
Polskiego I Komenda C h o r ą g w i
Rodziny
Harcerek, K u r k o w a 12 2 6 6 9 1 Z g r o m a d ź . Sióstr N a j ś w .
z
Nazaretu
(
p
a
t
r
z
K
l
a
sztory)
2 94 0 4 — Komenda C h o r ą g w i Harcerzy
2 24 35 Z a r z ą d P a r o w o z o w n i L w ó w - W s c h ó d , 8 0 2 0 1 Zgromadzenie X X . M i s j o n a r z y ( p a t r z
K
l
a
s
ztory)
Jasna 16
2 55 87 Z a r z ą d
Pasażu
Mikolascha
( p a t r z 2 4 4 9 2 Z i a r k i e w l c z W i n c e n t y , naczelnik cen­
t
r
a
l
i
T
.
O.
M
.
,
Piłsudskiego
88
Wysoczański Bron., d r )
Zam­
1 05 8 1 „ Z a r z ą d P o h u l a n k i " , Dlewer A r t u r , 2 5 4 8 1 „ Z i a r n o " , piekarnia mechan.,
k o w i 15
Pohulanka 24
Ziegler M . I Llsche S., p r z e d s t a w i c i e l ­
2 45 40 Z a r z ą d R e a l n o ś c i M i e j s k . , Arciszew­ 2 5 1 5 4
stwo f i r m y „ S a n o k " , dział o p o n ,
skiego 8
obcasów i skórgumy, Łukasińskie­
2 93 77 Z a r z y c k a I r e n a ,
m,
Zamarstynowgo 4
ska 67
2
62
36
Ziegler
W i k t o r , m, 3 Maja 2
2 72 3 1 Z a r z y c k i Aleksander, radca W o j e w . ,
dr,
m.,
Potockie­
m , Chodkiewicza 7 2 7 6 3 0 Zieher I z y d o r ,
go 10
1 02 60 Zastawnlczy Z a k ł a d M i e j s k i , c e n t r a ­
L„
Pol. f a b r . masz.
la tel- W a ł o w a 7-9 2 07 8 2 Zieleniewski
i wagonów, Marcina 11
2 76 0 1 Z a t u r s k l Jan, a d m i n . M . K. K. O ,
n i . , W y s p i a ń s k i e g o 5 2 02 05 Zieleniewski L . i Fitzner - Gam p e r ,
S. A , b . l w o w . , Romanowicza 1
2 77 6 9 Zauderer K a z i a . , d e n t y s t a , m , Z y ­
b l i k i e w i c z a 46 2 10 15 Zielińska Felicja, m , Św. Z o l i l 42
Zieliński Franciszek, s k l . m e b l i , K o ł ­
22810
2 1 7 39 Zausner R u b i n , a . , Bema 29
łątaja 8
1 1 3 62 Zawadowlcz Emil,
b u d o w n . . Staroznlesleńska 66 1 1 7 9 0 Zieliński I g n a c y , d r , gen. b r y g e m . .
Łąckiego 2
2 84 30 Z a w a d o w s k i
Józef,
m.,
Mickiewi­
cza 26 2 73 5 4 Zieliński Jozef Jakub, I n t . , g e o l o g ,
Konc. „ M a ł o p o l s k a " , Stryjska 18
2 00 38 Z a w a d z k a M a r l a , s p e d y t . , b , Sobie­
skiego 2 2 64 92 Zieliński Kazimierz, d r , m „ p l . H e t .
Jabłonowskiego 1
2 36 56 Z a w a d z k i H e n r y k , h a n d . p a p . , s w .
Stanisława 2 2 50 47 Zieliński T o m a s z , m , K o c h a n o w s k i e ­
go 26
2 20 52 Z a w a d z k i Z y g m u n t , I n t . , k i e r . o d d z .
b u d o w l . , D y r . O k r . P. I T . . B a r - 2 1 4 8 1 „ Z i e l o n e O k o " , k ą p i e l i s k o , 22 S t y c z ­
nia
tosówny 4
Zielskl Eliasz, I n ż . , a . . O s t r o ł ę c k a 12
2 73 95 Zawldowska-Welssman A n t o n i n a , m . , 2 1 1 3 6
RutowKochanowskiego 106 2 3 3 1 1 Ziembicka Jadwiga d r , a . ,
skiego 10
2 96 78 Z a w i s t o w s k i Jan,
sędzia a p . , M i ą c z y ń s k i e g o 14 2 3 6 7 4 Ziemblckl Grzegorz M a r i a n , L i s t o p a ­
d a 432 92 00 Z a w i s t o w s k i J ó z e f , e m . d y r . M a g ,
m . W y s p i a ń s k i e g o l l a 2 36 7 0 — b , p l . M a r i a c k i 10
2 83 38 Z a w i s t o w s k i Tadeusz, mgr p r . , m . , 1 1 4 0 3
Ziemblckl T a d e u s z , malarz p o k . , m . ,
żyżyńska 5
29 Listopada 4 1
2 69 60 Z b o r o w s k i S t a n i s ł a w , m . , K o p r o w a 14 8 0 3 2 0 Ziemblckl W i t o l d , d r , p r o l . U n i w e r s . ,
Z b o ż o w y Syndykat ( p a t r z S y n d y k a t )
m , Blelowskiego 6
2 9 1 6 1 Z b r o ł k o w a K a r o l i n a , m . , L e n a r t o w i ­ 2 1 6 3 8 ' Zlemilski B . , d r , specj. c h o r . w e w n . ,
cza 19
m , Czarnieckiego 3
2 46 24 Z d o n S t a n i s ł a w
( p a t r z Pogrzebowy 2 1 3 55 Ziemiński W l a d . , i n ż . , ś l ą s k a 1 7 ,
Nowy L w ó w
Zakl.)
2 1 4 72 „ Z d r o w i e " , f a b r . w o d y . m i n . . Z d r o ­ 2 3 6 3 1 Ziemnowicz M i e c z y s ł a w , d r , m . , F r e ­
dry 6
wie 9
2 26 44 „ Z d r ó j " , fabr. w o d y sod., Żuraw­ 2 7 3 1 5
Ziemnowiczowa
Anna,
a-,
Ponln­
ski J., Pierackiego 12
skiego 23
Bank
Kred. (patrz
Bank
2 1 3 2 9 „ Z d r ó j Ż y w i e c k i " , gen. r e p r . B r o w . 2 0 4 0 1 Ziemski
Ziemski)
w Ż y w c u , Kościuszki 24
Ziemskie
T
o
w
.
K
r
e
d
.
(
p
a
t
r
z
T
o
w
.)
2 07 10
—
2 6 1 3 0 Ziemskie T o w . Parcel., S. A . . SzaJ2 29 30 — s k ł a d y , Kleparów 306
nochy 2
2 78 58 Z d u ń c z y k B r o n i s ł a w , r e d a k t o r , Zie­ 2 5 6 03 — d y r e k t o r
lona 57 2 68 46 Zier O., d r , lek. c h o r . w e w n . , r e n t ­
2 59 89 Z d y b e l J., w a r s z t . e l e k t r . „ S c t n t l l l a " ,
gen., n r , Sykstuska 41b
Szopena 7 2 53 4 1 Zier D . , zakł. e l e k t r o t . „ A g r e g a t " ,
8 4110
Z d z i a r s k i Jan,
mistrz k o m i n . . Z ł o ­
O r ó d e c k a 46
ta 27 2 7 9 4 9 Z i e r Regina, z a m .
Bachstütz,
m.,
81418
Zdzlenlckl Z d z i s ł a w ,
m . . Śniadec­
S-go M a j a 2
kich 12 2 1 5 0 2 Zierhoffer Angust, d r , m . , P o t o c k i e ­
2 28 24 Zech M a u r y c y ,
z a k l . elektrotechn.
go 6
„ A m p e r " , O r m i a ń s k a 16 2 54 60 Zlering I Landau, i a b r . ś w i e c I s o ­
10719
Z e c l u Jan, ś l u s a r . mechan., K r . Lesz­
d y . Janowska 65
c z y ń s k i e g o 2 1 2 47 07 Zieser D a w i d , m a g . o b u w i a , J a g i e l ­
2 85 3 2 Zeghauser A l f r e d , d r , l e k . , m , Ro­
lońska 8
manowlcza 9 2 37 52 — m . , Sykstuska 40
10814
Zeghauser Cecylia, m . ,
Zamojskie­
go 8 2 04 18 Z l l f Benzlon. Podleskiego 1 0
2 78 06 Zehngebot Sz. I W l l l n e r S., z a k l . dla | 2 74 07 Z l f f B e r n a r d , d y r . Banku H a n d l . w
Warszawie, 5. A . , oddz. L w ó w ,
inst. w o d o - g a z o c . Jagiellońska 11
m., Konopnickie] 6
2 1 4 33 Zehngut Z y g m u n t , b . , Legionów 19
opon.
2 4 7 5 3 Z l l f Józef. I n ż . , w u l k a n i z a c .
2 1 4 6 0 — a . , 3-go M a j a 12
S ł o n e c z n a 44
2 3 1 22 Zeidler Jozef, konc. z a k l . Instal ,
Kołłątaja 5 2 3 1 4 1 Z l f f Józef, i n ż . , m . , Podleskiego 10
2 38 44 Z l l f Szymon, m . , Podleskiego 10
11106
Zeiger B e n i a m i n , m . . Stryjska 20
Zygmunt,
dr,
spec
chorób
2 49 94 Z l f f
2 5 1 3 9 Z e i g e r M a u r y c y , Gazowa 16
w e w n . , m . , Bernsteina 14
87187
Zeisel I z y d o r , skł. drzewa b u d . I
s t o i . , J. Hermana 80 2 92 50 Zimand B e r n a r d , m . , K o c h a n o w s k i e ­
g o 27
1 1 6 4 2 Zelsel Oslas, m . . Piekarska 15
2 38 Q l Zimand Bernard i Syn, t a r t a k p a r o ­
2 9 6 27 Zeiser J ó z e f , m . . T k a c k a 23
2 8 1 66 Zelsler A d o l f , d r , a d w . , a . , K o ś c i u s z ­
wy i f a b r y k a p a r k i e t ó w , R o m a n o ­
ki 3
wicza 7
2 44 43 Zeiss i k o n A . - O. - Z a m k i ( p a t r z 2 1 7 67 Zimand Bracia, s k ł . d r z e w a . G r ó d e c ­
„ARX")
ka 1 2
2 23 5 8
Lw.683

Podobne dokumenty