Ustanowienie hipoteki (Raport bieżący nr 38/2016) 05.07.2016

Transkrypt

Ustanowienie hipoteki (Raport bieżący nr 38/2016) 05.07.2016
Ustanowienie hipoteki
(Raport bieżący nr 38/2016)
05.07.2016 /Emitent/
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Zarząd CCC S.A. informuje, że Spółka CCC.eu Sp. z o. o. – podmiot zależny od Emitenta, w dniu
5 lipca 2016 r. otrzymała z Sądu Rejonowego w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych zawiadomienie
z dnia 24 czerwca 2016 r. o dokonanym wpisie hipoteki umownej na kwotę 300.000.000,00 PLN.
(trzysta milionów złotych). Hipotekę ustanowiono na przysługującym CCC S.A. prawie własności
nieruchomości, położonych w Polkowicach, ul. Strefowa 6, dla których Sąd Rejonowy w Lubinie, V
Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste KW nr LE1U/00058454/2, KW nr
LE1U/00040132/0 oraz KW nr LE1U/00065874/4. Hipotekę ustanowiono na rzecz Powszechnej Kasy
Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, zwaną dalej „PKO BP
SA”., tytułem zabezpieczenia umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 30 maja 2016 r.
O ww. umowie Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2016 z dnia 30 maja 2016 r.
Ponadto, Zarząd CCC S.A. informuje, że pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub
nadzorującymi Emitenta, a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono hipotekę i osobami nim
zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.
Raport podlega przekazaniu w formie informacji poufnej ze względu na wartość aktywów na których
ustanowiono hipotekę oraz wartość hipoteki.
CCC SA, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, tel. (076) 845 84 00, fax (0-76) 845 84 31, www.ccc.eu, [email protected], NIP 692-22-00-609
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692
Wysokość kapitału zakładowego – 3 840 000,00 zł, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 840 000,00 zł