Formularz ofertowy na Owoce tropikalne i cytrusowe

Transkrypt

Formularz ofertowy na Owoce tropikalne i cytrusowe
CYTRUSY
GRUPA 032 kodu numerycznego Wspólnego Słownika Zamówień CPV " ROŚLINY UPRAWNE, PRODUKTY WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA"
ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Formularz ofertowy do podpisania umowy ramowej na 2014r. na zaopatrzenie Domu w:
CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA – OWOCE TROPIKALNE, CYTRUSOWE PROWADZONE W TRYBIE :-PPRZETARG NIEOGRANICZONY
Nr. sprawy: DPS/ 3431/1/13
1. UWAGA:w ramach części zamówienia należy podać cenę wszystkich artykułów
2. Oferta, która nie będzie zawierać wszystkich cen w ramach części zamówienia , będzie odrzucona.
3. Kolumny 7,8,10,11 wypełniane są dla artykułów, dla których jednostka miary jest inna niż w kolumnie nr 4.
Opis przedmiotu zamówienia
Lp.
Symbol CPV
Nazwa artykułów
Ilość
Jm
1.
2.
3.
4.
1.
03222300-6
Arbuzy
2.
03222211-4
Banany
3.
03222210-8
Cytryny
4.
03222220-1
Pomarańcze
5.
03222240-7
6.
Pozycje oferty
Preferow Częstotliwoś
Oferowana
gramatur,
ć dostaw
ilość
opakowanie produktów
Jm
6.
8.
5.
kg
w sezonie
1000
kg
2 x na mieś.
150
kg
300
kg
Mandarynki- klementynki
300
kg
03222341-5
Winogrona białe
200
kg
7
03222118-3
Kiwi
50
kg
8
03222230-4
Grejpfruty
150
kg
200
7.
Całkowita
Gramatu ilość netto w
ra
jednostkach
Cena
oferowa
miary
jednostkowa
nego określonych
netto
opakow wg kolumny
ania
4 = kol. 7 *
kol. 10
9.
10.
11.
Wartość
netto dla
kolumny 3
Wartość brutto
lub kolumny
Cena
Podatek VAT
Podate
dla kolumny 3 lub
kwota dla kol. jednostko
11 = kol. 7 *
k VAT%
kolumny 11 = kol.
12
kol. 9 ( ilość
wa brutto
12 + kol. 14
x cena
jednostkowa
netto )
12.
13.
14.
15.
16.
po
zamówieniu
NETTO
VAT
BRUTTO
RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:
Wartość oferty brutto słownie ................................................................................................................................................
Data:...................................................
..................................................................................
podpis osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo
Strona 1