SIWZ - ITL.pl

Transkrypt

SIWZ - ITL.pl
IKM 341-2/2/2008
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
DOSTAWA NOWEGO LEKKIEGO
SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO
Z PRZEZNACZENIEM DO RATOWNICTWA DROGOWEGO
I EKOLOGICZNEGO DLA POTRZEB OSP KOŁACZYCE.
Kołaczyce, dnia 02.06.2008 r.
IKM 341-2/2/2008
I. ZAMAWIAJĄCY
1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Kołaczyce
Dokładny adres do korespondencji: 38 – 213 Kołaczyce, ul. Rynek 1
Tel. 0-13 44-602-58
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 0-13 44-602-58
Adres email: [email protected]
NIP: 685-16-42-635
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Kołaczycach
Nr konta bankowego: 20 8626 0002 2001 0000 1515 0001
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości od 14 000 euro do kwot określonych na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)
II. OPIS ZADANIA
1. NAZWA ZADANIA:
„DOSTAWA NOWEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO
Z PRZEZNACZENIEM DO RATOWNICTWA DROGOWEGO I EKOLOGICZNEGO
DLA POTRZEB OSP KOŁACZYCE.”
2. RODZAJ ZAMÓWIENIA
Dostawa
3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo –
gaśniczego z przeznaczeniem do ratownictwa drogowego i ekologicznego dla potrzeb OSP
Kołaczyce. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w zał. nr 2 do SIWZ.
4. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ: CPV 34144210-3
III. INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
1. Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.
2. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę
dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale III punkt 3. Ocena dokonana zostanie na
zasadzie spełnia – nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne, o czym zamawiający
zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Ofertę wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, uznaje się za odrzuconą.
3. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców
powinien przedłożyć:
Wójt Gminy w Kołaczycach
Przetarg: IKM 341-2/2/08, SIWZ
strona
2
3.1 formularz ofertowy zawierający oświadczenie, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postępowania na podst. art. 24 „Ustawy”-(oświadczenie w trybie art. 22 Ustawy) stanowiący
załącznik nr 1 niżej specyfikacji,
3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3.3. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczonych przez
Wykonawcę kopii.
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką
oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Każda zapisana strona (kartka) oferty
musi być ponumerowana kolejnymi numerami według formuły:
„strona n z ogólnej liczby stron m”.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
5. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami są:
mgr inż. Marcin Makara – w sprawach przedmiotu zamówienia,
telefon: (013) 4460258, e-mail: [email protected]
mgr Anastazja Głogowska - Mikoś- w sprawach procedury przetargowej,
telefon: (013) 4460258, e-mail: [email protected]
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku, gdy zmiana
powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania
ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający
może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej
zmianie, zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający
może przedłużyć termin składania ofert.
8. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
9. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie
Gminy Kołaczyce 38 – 213 Kołaczyce, ul. Burmistrza Wiejowskiego 1, Referat Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej do dnia 11.06.2008 r. do godz. 11.00
Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować:
Wójt Gminy Kołaczyce
Oferta w postępowaniu na „Dostawę nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego
z przeznaczeniem do ratownictwa drogowego i ekologicznego dla potrzeb OSP Kołaczyce”.
Nie otwierać przed dniem: 11.06.2008 r. godz. 11.15
10. Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi oferent. Oferta złożona po
terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.06.2008 r. o godz. 11.15 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie
Gminy Kołaczyce 38 – 213 Kołaczyce, ul. Burmistrza Wiejowskiego 1, Referat Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
a) Przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji przetargowej poda kwotę, jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wójt Gminy w Kołaczycach
Przetarg: IKM 341-2/2/08, SIWZ
strona
3
b) Podczas otwierania kopert z ofertami, Zamawiający ogłosi nazwy i adresy oferentów oraz ceny
ofertowe, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach (część jawna posiedzenia komisji przetargowej).
12. Oferta musi zawierać następujące dokumenty, zaświadczenia:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku załącznika nr 1 SIWZ),
2) parametry techniczne, wyposażenie oferowanego samochodu (według zał. nr 2 SIWZ)
3) dane dotyczące stacji obsługi pojazdów, personelu i przeglądów
4) dane dotyczące okresu gwarancji
5) Zaświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe
udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z rozdziałem III punkt 3 SIWZ.
6) Podpisany projekt umowy – zał. nr 3 SIWZ
7) Upoważnienie do reprezentowania firmy związanych z postępowaniem przetargowym na
dostawę samochodu dostawczego, w szczególności do zawarcia i podpisania umowy
sprzedaży pojazdu.
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
13. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem: cena ofertowa brutto -100 %,.
14. Ocena ofert dokonana będzie wg następujących zasad:
1) W zakresie kryterium oferta może uzyskać od oceniającego członka Komisji 100 punktów.
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Cena min.
We =-————— x 100 pkt
Cena ofer.
2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość
punktów.
3) W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie -Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5) Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi
miejsce i termin podpisania umowy.
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Wykonawca ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
z zastrzeżeniem, iż protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się nie później niż 3 dni
przed upływem terminu składania ofert. Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez
osobę nieuprawnioną Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania. Protest musi być wniesiony
na piśmie i umotywowany. Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego
następuje w terminie 5 dni od daty jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym
termie uważa się za jego oddalenie.
2) Od oddalenia lub odrzucenia protestu Wykonawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi
się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie pięciu dni od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie
informując o wniesieniu odwołania Zamawiającego.
3) W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli
ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
Wójt Gminy w Kołaczycach
Przetarg: IKM 341-2/2/08, SIWZ
strona
4
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Rozdziale VI ustawy.
16. Pozostałe informacje.
− Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
− Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
− Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
− Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
− Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni licząc od daty zawarcia umowy.
− Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
− Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
17 Wykaz załączników do SIWZ
1) załącznik nr 1 – Formularz oferty oraz oświadczenie w trybie art. 22 ustawy
2) załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia
3) załącznik nr 3 – Projekt umowy
Z UPOWAŻNIENIA
WÓJTA GMINY KOŁACZYCE
Z-CA WÓJTA MGR JERZY SYPIEŃ
Wójt Gminy w Kołaczycach
Przetarg: IKM 341-2/2/08, SIWZ
strona
5