We wszystkich szkołach

Transkrypt

We wszystkich szkołach
wasadó rekrutacji na r. akadem. 2012/2013 dla kandódatów ze starą maturą
ala kandódatów ze starą maturą przewidzianó jest ustnó komisójnó egzamin z jęzóka
polskiego obejmującó wiedzę z historii literaturó i wiedzó o jęzóku z zakresu szkołó podstawowej i
ponadpodstawowej Epodstawa programowa J oozporządzenie jinistra bdukacji karodowej i pportu z
OS lutego OMMO rK w sprawie podstawó programowej wóchowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnóch tópach szkół – azK rK OMMO nr RN pozK 4RU – patrz poniżejFK handódat
otrzómuje dwa pótania literaturoznawcze i jedno z wiedzó o jęzókuX za każde z nich może otrzómać NJ
R punktówK tarunkiem zdania egzaminu będzie uzóskanie minK 9 punktówI w tóm minK P punktó za
każde pótanieK ka studia zostaną przójęci kandódaciI którzó uzóskają największą liczbę punktów – do
wósokości limitu przójęć ENM osóbFK
tómagania egzaminacójne zgodne z podstawą programową
te wszóstkich szkołach
monadto w profilu humanistócznóm
N
O
Jęzók jako zjawisko semiotóczne
• jęzók – mowa – pismo
• jęzókowó obraz świata
• znak jęzókowó
• kompetencja jęzókowa i komunikacójna
• podstawowe funkcje znaku jęzókowegoW
• model komunikacji jęzókowej
komunikowanieI ekspresjaI impresja
• funkcje znakuW poznawczaI poetóckaI
metajęzókowa
Budowa jęzóka
• brzmieniowa warstwa jęzóka i wópowiedzi • prozodia
• sposobó poszerzania leksóki EzapożóczeniaI • polszczózna a inne jęzóki
neologizmóI związki frazeologiczneF
• przekład z jęzóka na jęzók
• budowa wópowiedzi EzdańFI sposobó opisu • leksókalna i fleksójna łączliwość
składniowa
• spójność tekstu
oetoróka
• werbalne i niewerbalne środki komunikacjiI • retoróka i eróstóka jako sztuka
perswazji
• retoróczna organizacja tekstu
• środki retoróczne
• podstawowe chwótó eróstóczne
• etóka mówieniaW stosownośćI skutecznośćI
uczciwośćI etókieta jęzókowa
tópowiedź jęzókowa
• wartościowanie wópowiedziW poprawność
• intencje komunikacójne EillokucjaF
– niepoprawnośćI błąd jęzókowóI
• performatówność wópowiedzi
prawdziwość–fałszówośćI szczerość–
• gatunki pisanej i mówionej odmianó jęzóka
kłamstwoI wartościowanie estetóczne
EreferatI esejI felietonI wówiadI kazanieF
• podstawowe gatunki pisanej i mówionej
odmianó jęzóka ErozmowaI dóskusjaI
przemówienieF
• informacjaI opiniaI perswazjaI manipulacja
jęzókowaI propagandaI
• wópowiedź monologowa i dialogowa
• wópowiedź artóstócznaI publicóstócznaI
potoczna
Jęzók–dzieje–społeczeństwo
• pochodzenie jęzóka polskiego
• podstawowe przejawó zmian w dziejach
• społeczne odmianó jęzókaW dialektI
polszczóznó
gwaraI żargonI odmianó pokoleniowe
• kontaktó międzójęzókoweI zapożóczenia
• społeczeństwa jednoJ i wielojęzóczne
ptóle
• stólX stóle funkcjonalne
• stólizacja jęzókowa
• stosowność stólowa wópowiedzi
• rodzaje środków stólistócznóch Ew różnóch
• jęzóki fachoweI terminologia
specjalistóczna
odmianach jęzókaF
• swoistość wópowiedzi indówidualnej
EidiolektF
lgólne pojęcia kulturó
• cówilizacjaI naturaI kulturaI sztuka
• kulturowe kontekstó literaturó
• dzieło literackie i jego wóróżniki
• różne formó przekazu utworów literackichW
• społeczne środki przekazu EprasaI radio
drukowaneI ustneI ikoniczneI akustóczneI
telewizjaF
filmoweI audiowizualne
• uczestnictwo w kulturzeW twórcó i odbiorcó • obiegi kulturóW kultura „niska” i kultura
„wósoka”
• kultura masowa i elitarna
• arcódziełoI kicz
Tradócje literackie
• staropolskie i oświeceniowe
• dziedzictwo a tradócja literacka
• romantóczne i pozótówistóczne
• awangarda a postmodernizm
• młodopolskie i awangardowe
• intertekstualność
• kontekstó biblijne i antóczne
• kontónuacje i nawiązania
TematóI motówóI wątki
• miłośćI domI rodzinaI śmierćI drogaI
• toposI npK ogroduI rajuI arkadii
wędrówkaI pielgrzómka itpK
• motów artóstó jako nauczócielaI
• motówó franciszkańskie w kulturze
kapłanaI wieszczaI mędrcaI błazna itpK
mroces historócznoJliteracki
• gatunki i rodzaje literackie
• przemianó gatunku
• konwencja literacka i tópowe dla niej
środki
• konwencjonalizmI epigonizmI oróginalność
artóstóczne
• kontekstó macierzóste utworu
• kontekstó utworuW historóczne i
biograficzne
• prąd artóstócznó
• epoka jako formacja kulturowaI następstwo
epok
tartościI kategorie estetóczne i filozoficzne
• prawdaI dobroI piękno
• etókaI estetóka
• komizmI humorI ironiaI tragizmI patos
• kategorie estetóczne
• naukaI wiedzaI wiara
• filozofia a religiaX metafizókaI mistóka
• sacrum i profanum
• nurtó filozoficzne związane z omawianą
• wolnośćI odpowiedzialnośćI tolerancja
tradócją literacką
• ojczóznaI mała ojczózna
• wartości uniwersalne
• naród a społeczeństwo
lsiągnięcia
lsiągnięcia określone są w punkcie Treści nauczania w częściach opisującóch umiejętności
oraz wiadomościK
iektura
NK iiteratura powszechnaW
BibliaEfragmentóFX mitologia EwóbórFX eomer – Iliadalub ldysejaEfragmentóFX pofokles –
AntygonaX mieśń o oolandzieEfragmentóFX eoracó – wóbór pieśniX tK pzekspir – wóbranó
dramatX jolier – wóbrana komediaX tK doethe – caustEfragmentóFX wóbrana europejska
powieść ufu wKX gK Conrad – wóbranó utwórX cK hafka – mrocesX jK Bułhakow– jistrz i
jałgorzataX inna wóbrana powieść uu wK
OK iiteratura polskaW
Ekontekstó biblijneI antóczne i inneX kontónuacje i nawiązaniaFX BogurodzicaX gK hochanowski
– pieśni i trenó EwóbórFX poezja baroku EwóbórFX fK hrasicki – satóró EwóbórFI liróka EwóbórFX
AK jickiewicz – man TadeuszI aziadycz. IIIX innó dramat romantócznó EgK płowackiegoI
wK hrasińskiego lub CK hK korwidaFX wóbór poezji romantócznej Ew tómW AK jickiewiczaI
gK płowackiegoI CK hK korwidaFX BK mrus – ialkaX bK lrzeszkowa – kad
kiemnemEfragmentóFX wóbór nowel pozótówistócznóchX wóbór poezji młodopolskiejX
pK tóspiański – teseleX tK oeómont – ChłopiEtK NW gesieńFX pK Żeromski – iudzie bezdomniI
mrzedwiośnieX tK dombrowicz – cerdydurkeEfragmentóFX innó wóbranó utwór prozó polskiej
uu wK EnpK jK aąbrowskiejI jK huncewiczowejI wK kałkowskiejFX TK Borowski – wóbrane
opowiadaniaX dK eerlingJdrudziński – Inny światI wóbór poezji polskiej uu wK Ew tómW
BK ieśmianaI iK ptaffaI gK TuwimaI CzK jiłoszaI hK hK BaczóńskiegoI TK oóżewiczaI
wK eerbertaI jK BiałoszewskiegoI tK pzómborskiejFX wóbranó dramat uu wK
EpK fK titkiewiczaI pK jrożkaI TK oóżewiczaFK
PK tóbranó utwór z literaturó dokumentalnej EreportażI dziennikI pamiętnikFK
4K rtworó zaproponowane przez uczniów i nauczócielaK
RK fnne tekstó kulturó Espektakle teatralneI filmóI reklamóI utworó muzóczneI obrazóI
słuchowiskaI programó telewizójneI tekstó prasoweFK
rwagaW w każdej klasie obowiązuje lektura w całości pięciu większóch utworów Ez prozó lub
dramatuFK