xx - xx - xxxxx - xx - xxx

Transkrypt

xx - xx - xxxxx - xx - xxx
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI. CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Załącznik Nr 2 do uchwały XXXVII/795/13
Rady Miasta Gdańska z dnia 22 kwietnia 2013r.
Załącznik Nr 2 do uchwały XXXV/747/13
Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2013
Indywidualny Numer Rozrachunkowy Nieruchomości (graficzny i numeryczny)
FIRMY, BIURA, SKLEPY, RESTAURACJE
NIP / PESEL (niepotrzebne skreślić)
1
5 8 3-0 0 1-0 1-8 5
DO-2
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PRZYPADKU
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. z 2012r. poz. 391; z 2013r. poz. 21,poz. 228), dalej zwana
„Ustawą” oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t.z 2012 r. poz.749 ), dalej zwana „Ordynacją podatkową”.
Składający:
Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonej na terenie Gminy Miasta Gdańska.
Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w
zarządzie lub użytkowaniu, najemcę nieruchomości, dzierżawcę nieruchomości a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust.1 pkt 4 i
ust. 3 Ustawy). Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki
właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r.
o własności lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz.903 oraz z 2004r. Nr 141, poz.1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
Termin składania:
14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (art. 6m ust. 1 Ustawy) lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (art. 6m ust. 2 Ustawy). Termin złożenia pierwszej deklaracji - do dnia 31 maja 2013r.
A. ADRESAT I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1.
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU UL.PARTYZANTÓW 36, 80-254 GDAŃSK
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2.Rodzaj deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 Pierwsza deklaracja (obowiązek złożenia upływa w dniu 31.05.2013r.),
 Deklaracja, składana w przypadku daty powstania odpadów komunalnych po dniu 31.05.2013r.,
Nowa deklaracja, składana w przypadku:



zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty,
ustania obowiązku uiszczania opłaty,
2
3
Deklaracja korygująca,4
Nie wypełniamy daty
przy pierwszej
deklaracji
data powstania odpadów komunalnych / data zmiany danych (nie dotyczy pierwszej deklaracji)
XX-XX-XXX
3. Uzasadnienie konieczności złożenia deklaracji korygującej lub wyjaśnienie przyczyny ustania obowiązku uiszczania opłaty.
C. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
właściciel nieruchomości współwłaściciel nieruchomości wieczysty użytkownik nieruchomości
 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
np. najemca,
inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki): …………………………………….
dzierżawca
osoba sprawująca zarząd nad nieruchomością
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
**dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną
* dotyczy osoby fizycznej
D.1.
DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Nazwisko * / Nazwa pełna **
6. Pierwsze imię * / Skrót nazwy**
SKLEP SPOŻYWCZY JANUSZ WIŚNIEWSKI
SKLEP J.WIŚNIEWSKI
7. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)*
8. Imię ojca*
9. Imię matki *
-
-
XX-XX-XXX
...................................................................
DO-2
1/4
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
ADRES ZAMIESZKANIA */ADRES SIEDZIBY **
D.2.
11. Województwo
10. Kraj
POLSKA
12. Powiat
GDAŃSK
POMORSKIE
13. Gmina
14. Ulica
GDAŃSK
15. Nr domu
ZIMNA
17. Miejscowość
16. Nr lokalu
5C
1
18. Kod pocztowy
GDAŃSK
80-606
KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA
D.3.
19. Wyrażam zgodę na doręczanie mi pism, a w szczególności decyzji administracyjnych i postanowień, drogą elektroniczną we wszystkich sprawach związanych z
opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym w postępowaniach administracyjnych dotyczących tej opłaty, których byłbym stroną.


TAK
20. Adres poczty elektronicznej
NIE
[email protected]
E. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
(Nr KW podaje się przy braku nr działki i obrębu ewidencyjnego)
21. Ulica
22. Nr domu
TRUBADURÓW
Sprawdź w
odpisie z Księgi
Wieczystej
25. Nr KW
GD1G/00012345/6
4
23. Nr lokalu/lokali
24. Kod pocztowy
A
80-205
26. Obręb ewidencyjny
056
27. Nr działki
Sprawdź w odpisie Księgi Wieczystej
Mozna również na stronie miasta Gdańska w
zakładce http://mapa.gdansk.gda.pl/Plan/Mapa.aspx
239
28. Lokalizacja punktu gromadzenia odpadów-pojemników na odpady (adres, inne dane identyfikujące lokalizację pojemnika)
TRUBADURÓW 4 - NA ZAPLECZU SKLEPU
F. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
29. Oświadczenie (zaznaczyć jeden właściwy kwadrat)
5
Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości wykazanej w części E będą zbierane w sposób:


nieselektywny
selektywny
G. DANE DOTYCZĄCE ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW Z CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Działalność gospodarcza na nieruchomości,
na której nie zamieszkują mieszkańcy
Rodzaj działalności
(zaznaczyć właściwy kwadrat)
kol. 1
30.

kol. 2
Żłobki i przedszkola
33.

Szkoły i uczelnie
38.

kol. 3
Ilość zatrudnionych
pracowników
Ilość dzieci w żłobku /
przedszkolu
Ilość zatrudnionych
pracowników
46.

34.
35.
Ilość dni działalności w
tygodniu
39.
Lokale handlowe
Powierzchnia handlowa
lokalu w m2
41.
Punkty handlowe poza lokalem
Ilość zatrudnionych
pracowników
43.
Targowiska
Powierzchnia w m2
Zakłady usługowe, produkcyjne i
biura
Ilość zatrudnionych
pracowników
47.
Szpitale, hotele, internaty
Ilość łóżek
49.
48.

32.
Uliczne punkty szybkiej konsumpcji
i lokale gastronomiczne stosujące
naczynia jednorazowego użytku
44.

kol. 4
Odpady
mokre
Odpady
suche
Odpady
niesegregowane
Kol. 5
Kol. 6
Kol. 7
31.
Ilość miejsc
konsumpcyjnych
(także w tzw. ”ogródkach”)
42.

(podać wartości
średnie)
Lokale gastronomiczne
40.

Wielkość miernika
Rodzaj miernika
Ilość uczniów /studentów
36.

Minimalna pojemność pojemnika
w (litrach)
37.
240
360
W kol.1 należy oznaczyć odpowiedni typ
działalności prowadzonej na nieruchomości.
W kol.4 wpisać wielkość120
miernika np. 240
2
- 30m powierzchni sklepu
- 10 pracowników biura itp
60
120
120
360
30
60
dziennie
120
dziennie
120
dziennie
60
120
120
60
120
120
1100
1100
60
60
60
360
770
1100
1100
0
360
1100
45.
10
Min
51.
Ogrody działkowe
pojemność
 od 1 marca do 31 października
Ilość działek
pojemnika na
Ogrody działkowe
od 01 listopada do końca lutego
odpady mokre
Tygodniowa minimalna ilość odpadów w litrach dla zadeklarowanej dzialalności
– 120
litrów
gospodarczej (wypełnia przyjmujący deklarację w celach kontrolnych wpisując sumę
pojemności
120
50.
1100
Min pojemność
pojemnika na
1100
odpady suche –
180 litrów360
litrów tygodniowo
z kol. 5 i 6 lub z kol. 7 )
Roczna minimalna ilość odpadów w litrach (wypełnia przyjmujący deklarację w celach
kontrolnych wpisując tygodniową minimalną ilość odpadów pomnożoną przez 52 tygodnie, ilość ta nie
powinna być mniejsza niż ilość kontrolna rocznej ilości deklarowanych odpadów określonej w części H.1
lub części H.2
2/4
DO-2
litrów rocznie
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
H. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ
ODPADY KOMUNALNE (opłata od ilości zamówionych pojemników)
H.1. DLA SELEKTYWNEGO SPOSOBU ZBIERANIA ODPADÓW
Odpady zbierane selektywnie - suche
Pojemność
pojemnika
Deklarowana
ilość
pojemników
do odbioru
w tygodniu
kol. 1
kol. 2
Ilość
tygodni
w roku
kol. 3
Stawka
opłaty za
jednorazo
wy odbiór
pojemnika
( zł/poj. )
Odpady zbierane selektywnie - mokre
Opłata za odbiór
odpadów
suchych w roku
( zł )
Pojemność
pojemnika
(iloczyn
kol. 2, 3 i 4)
kol. 4
kol. 5
Deklarowana
ilość
pojemników
do odbioru
w tygodniu
kol. 6
kol. 7
Ilość
tygodni
w roku
kol.8
Stawka
opłaty za
jednorazowy
odbiór
pojemnika
( zł/poj. )
Opłata za odbiór
odpadów
mokrych w roku
Roczna opłata za
odbiór
pojemników
( zł )
( zł )
(iloczyn
kol. 7, 8 i 9)
kol. 9
kol. 10
(suma kol. 5 i 10
w poszczególnych
wierszach)
kol. 11
60 l
52.
-----
52
4,00
53.
-----
60 l
54.
-----
52
3,50
55.
X
56.
-----
80 l
57.
-----
52
5,20
58.
-----
80 l
59.
-----
52
4,50
60.
X
61.
-----
-----
110 l
64.
-----
52
6,00
65.
X
66.
-----
52
6,50
70.
338
71.
110 l
62.
-----
52
120 l
67.
-----
52
140 l
72.
-----
77.
6
180 l
6,90
63.
7,50
68.
-----
120 l
69.
52
8,50
73.
-----
140 l
74.
52
7,30
75.
52
10,30
3213,6
180 l
79.
52
78.
8,90
80.
1
81.
240 l
82.
52
13,60
83.
240 l
84.
52
11,80
85.
86.
360 l
87.
52
20,20
88.
360 l
89.
52
17,50
90.
91.
660 l
92.
52
36,70
93.
660 l
94.
52
31,80
95.
96.
770 l
97.
52
42,70
98.
770 l
99.
52
37,00
100.
101.
102.
52
57,80
103.
104.
52
50,10
105.
106.
7 000 l
107.
52
321,80
108.
7 000 l
109.
52
288,70
110.
111.
8 000 l
112.
52
367,90
113.
8 000 l
114.
52
330,30
115.
116.
10 000 l
117.
52
459,90
118.
10 000 l
119.
52
366,00
120.
121.
14 000 l
122.
52
643,90
123.
14 000 l
124.
52
460,00
125.
126.
129.
52
636,00
130.
131.
1 100 l
20 000 l
52
127.
919,80
1 100 l
20 000 l
128.
Roczna ilość deklarowanych odpadów
(wypełnia przyjmujący deklarację w celach kontrolnych,
suma iloczynów z kol. 1, 2 i 3 oraz kol. 6, 7 i 8)
338
76.
3213,6
Roczna wysokość opłaty
(suma wierszy z kol. 11)
132.
3551,6
Miesięczna wysokość opłaty dla selektywnego zbierania odpadów:
(poz 132 podzielona przez 12 m-cy, po zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej
tj. do 50 gr pomija się a powyżej 50 gr zaokrągla się w górę do pełnych zł)
133.
296
litrów
H.2. DLA NIESELEKTYWNEGO SPOSOBU ZBIERANIA ODPADÓW
Pojemność
pojemnika
Deklarowana
ilość
pojemników
do odbioru
w tygodniu
Ilość
tygodni
w roku
kol. 2
kol. 1
Stawka
opłaty za
jednorazowy
odbiór
pojemnika
( zł/poj. )
Opłata za odbiór
odpadów w roku
( zł )
Pojemność
pojemnika
(iloczyn
kol. 2, 3 i 4)
Ilość
tygodni
w roku
kol. 7
kol.8
Opłata za odbiór
odpadów w roku
Roczna opłata za
odbiór pojemników
( zł )
( zł )
(iloczyn
kol. 7, 8 i 9)
kol. 3
kol. 4
52
5,50
135.
660 l
136.
52
49,00
137.
138.
80 l
139.
52
7,00
140.
770 l
141.
52
57,00
142.
143.
110 l
144.
52
9,50
145.
1 100 l
146.
52
77,00
147.
148.
149.
52
151.
52
428,00
152.
153.
490,00
157.
158.
150.
7 000 l
kol. 9
kol. 10
(suma kol. 5 i 10
w poszczególnych
wierszach)
kol. 11
134.
10,00
kol. 6
Stawka opłaty
za
jednorazowy
odbiór
pojemnika
( zł/poj. )
60 l
120 l
kol. 5
Deklarowana
ilość
pojemników
do odbioru
w tygodniu
140 l
154.
52
11,50
155.
8 000 l
156.
52
180 l
159.
52
14,00
160.
10 000 l
161.
52
612,00
162.
163.
240 l
164.
52
18,00
165.
14 000 l
166.
52
857,00
167.
168.
169.
52
171.
52
1224,00
172.
173.
Roczna wysokość opłaty
(suma wierszy z kol. 11)
174.
360 l
27,00
170.
Roczna ilość deklarowanych odpadów
(wypełnia przyjmujący deklarację w celach kontrolnych,
suma iloczynów z kol. 1, 2 i 3 oraz kol. 6, 7 i 8)
20 000 l
litrów
Miesięczna wysokość opłaty dla nieselektywnego zbierania odpadów:
(poz 174 podzielona przez 12 m-cy, po zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej
tj. do 50 gr pomija się a powyżej 50 gr zaokrągla się w górę do pełnych zł)
DO-2
175.
3/4
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
I. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
177.
Dokumenty wykazujące upoważnienie do złożenia deklaracji
(w poz. 177 wpisuje się liczbę załączników)
Inne załączniki
(w poz. 180 wpisuje się
liczbę załączników)
6
176.
178. Rodzaj załączników

TAK
179.

TAK
J. PODPIS OSOBY/OSÓB SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ
182. Nazwisko/Nazwiska
WIŚNIEWSKI
JANUSZ
183. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)
0 7-0 5-2 0 1 3
K. ADNOTACJE
Data (dzień - miesiąc - rok)
1 sztuk
NIE
180.
ZAPOTRZEBOWANIE NA
POJEMNIKI
181. Imię/Imiona


NIE
1 sztuk
np.: pełnomocnictwo (opłacone zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej - Dz.U. nr 225 poz.
1635), umowa najmu, umowa dzierżawy,
uchwała wspólnoty o wyborze zarządu,
umowa spółki osobowej, itp.
184. Czytelny podpis osoby/osób (pieczęć) składających deklarację
Janusz Wiśniewski
Imiona i Nazwiska osób uprawnionych
do złożenia podpisu np. najemcy,
dzierżawcy
Podpis przyjmującego deklarację
--
Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz.U.2012.1015 j.t.)
Objaśnienia:
1
Numer PESEL wpisują właściciele będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nie prowadzący działalności gospodarczej lub nie będący zarejestrowanymi
podatnikami podatku od towarów i usług. Osoby nie posiadające PESEL muszą w części D.1. wpisać datę urodzenia oraz imię ojca i imię matki. Identyfikator podatkowy NIP
wpisują pozostali właściciele nieruchomości.
2
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany ilości deklarowanych pojemników,
przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany (art. 6m ust. 2 Ustawy). Zmiana mierników opisanych w części G. kol. 4, nie jest zmianą powodującą konieczność składania nowej deklaracji.
3
W przypadku zaprzestania powstawania odpadów np. na skutek czasowego opuszczenia nieruchomości na okres dłuższy niż 1 pełen miesiąc kalendarzowy, właściciel
nieruchomości ma prawo do złożenia nowej deklaracji, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty, wpisując jednocześnie w pkt. 3 stosowne uzasadnienie. Podobna
sytuacja jest przy sprzedaży nieruchomości, w takim przypadku, obowiązki właściciela nieruchomości przechodzą na nabywcę nieruchomości. W przypadku powrotu do
nieruchomości, jej właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty powrotu i rozpoczęcia powstawania odpadów, wypełniając wszystkie wymagane
pola.
4
Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację korygującą (art.81 § 2 Ordynacji podatkowej) w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania, zmiana mierników), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio
złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia lub zawyżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek.
5
W przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać niższą stawkę opłaty. Stawki opłaty określa Załącznik do odrębnej uchwały Rady Miasta Gdańska w
sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
6
Dokumentem upoważniającym do złożenia deklaracji jest np.: pełnomocnictwo (opłacone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz.U. nr
225 poz.1635), umowa najmu, umowa dzierżawy, uchwała wspólnoty o wyborze zarządu, umowa spółki osobowej, itp.
4/4
DO-2