Formularz ofertowy

Transkrypt

Formularz ofertowy
Załącznik nr 1
znak sprawy: BG-241-4/15
FORMULARZ OFERTOWY – OŚWIADCZENIA
do przetargu na:
sprzedaż samochodu służbowego
Renault Laguna KT 50700
Dane OFERENTA:
Imię i nazwisko/ Nazwa firmy ……………………………………………………………………….
Adres zamieszkania/ Siedziba firmy…………………………………………………………………
Nr telefonu/ faksu …………………………………………………………………………….
NIP ……………………………………………………………………………………………
REGON/PESEL ………………………………………………………………………………………
Składam ofertę zakupu samochodu służbowego Renault Laguna 2,0 za kwotę:
cena nabycia ……………………………………………………………………. zł brutto
(słownie …………………………………………………………………………...)
Jednocześnie oświadczam, iż:
­ zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu
o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego,
­ akceptuję warunki udziału w ww. przetargu,
­ zapoznałem się ze stanem oferowanego pojazdu, a przypadku niezapoznania się ze stanem
nie będę zgłaszał doń jakichkolwiek zastrzeżeń,
­ zapoznałem i akceptuję treść umowy sprzedaży w tym również obowiązek uiszczenia całej
ceny sprzedaży przed wejściem w posiadanie oferowanego pojazdu,
­ uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
­ wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod
względem oferowanej ceny, kwota wadium została zaliczona na poczet ceny.
W załączeniu:
­ dowód wniesienia wadium
____________________________
Podpis osoby/ osób upoważnionych oraz data złożenia oświadczenia