Cesja Usługi Abonenckiej - Soft-cam

Transkrypt

Cesja Usługi Abonenckiej - Soft-cam
Cesja Usługi Abonenckiej
Dane dotychczasowego Abonenta
Nazwisko / Nazwa Firmy:
Imię:
PESEL (dotyczy osób fizycznych) / REGON NIP (firmy)
Dokument tożsamości/rodzaj, seria i nr / (dotyczy osób
fizycznych, w tym przedsiębiorców – osób fizycznych,
prowadzących działalność gospodarczą)
Adres Zameldowania / siedziby:
……………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..
Adres instalacji urządzenia abonenckiego
……………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..
[kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu, nr lokalu]
[kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu, nr lokalu]
Dane nowego Abonenta
Nazwisko / Nazwa Firmy:
Imię:
PESEL (dotyczy osób fizycznych) / REGON NIP (firmy)
Dokument tożsamości/rodzaj, seria i nr / (dotyczy osób
fizycznych, w tym przedsiębiorców – osób fizycznych,
prowadzących działalność gospodarczą)
Adres Zameldowania / siedziby:
……………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..
Adres instalacji urządzenia abonenckiego
……………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..
[kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu, nr lokalu]
[kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu, nr lokalu]
Oświadczenie dotyczące Cesji Usługi Abonenckiej :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
[imię i nazwisko / nazwa Nowego Abonenta]
, z dniem………………… wstępuję we wszystkie prawa i obowiązki Abonenta jako strony umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych nr …………………………….zawartej w dniu ………………………………
pomiędzy Firmą Soft-cam Krzysztof Langner ul. Wczasowa 14 62-030 Luboń
a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
[imię i nazwisko /nazwa dotychczasowego Abonenta].
…………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………….
[imię i nazwisko /nazwa dotychczasowego Abonenta ]
na powyższe wyraża zgodę.
Miejsce i data dokonania Cesji Usługi Abonenckiej:
………………………………………………………………………………
Podpis (pieczęć) dotychczasowego Abonenta:
Podpis (pieczęć) nowego Abonenta:
Przedsiębiorca telekomunikacyjny – Operator:
Dokument należy wydrukować w 2 egzemplarzach, wypełnić oraz wysłać listem formie pisemnej na adres siedziby
operatora telekomunikacyjnego: Soft-cam Krzysztof Langner ul. Wczasowa 14 62-030 Luboń.
Jako załączniki do dokumentu należy dołączyć w przypadku osób fizycznych ksero ważnego dowodu osobistego (obie
strony). W przypadku firm ksero dokumentów: NIP, REGON, Wpis do EDG