Uzasadnienie Sejmik Województwa Kujawsko

Transkrypt

Uzasadnienie Sejmik Województwa Kujawsko
Uzasadnienie
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 27 stycznia 2007 roku przyjął Uchwałę
Nr IV/60/07 program współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2007. Zgodnie z tym programem Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił
otwarty
konkurs
ofert.
W
konkursie
nr
19/2007
termin
składania
ofert
upłynie
17 września 2007 roku. Zgodnie z ww. uchwałą Sejmiku konieczne jest powołanie komisji
konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 19/2007
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień w 2007 przez
organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i określenie trybu jej pracy.