Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Transkrypt

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
ZAMAWIAJĄCY GMIN BOGATYNIA
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
___________________________________________________________________________
Nr zamówienia:
IZP. 271.47.2011.2012
Bogatynia 2012.01.05
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na rewitalizacja terenu rekreacyjnego „ZALEW” w Bogatyni - zostało
unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( t. jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z póź. zm), z uwagi na
fakt, że wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca , że prowadzenie postępowania
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Uzasadnienie
W związku z wystąpieniem w dniu 7 sierpnia 2010 r. w Mieście Bogatynia powodzi, która
zniszczyła część infrastruktury miasta - Gmina Bogatynia podjęła decyzję o odbudowie
zniszczonych mostów, dróg i ulic.
W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych rozstrzygnięto
kilka postępowań i zawarto umowy z wybranymi Wykonawcami m.in. na odbudowę w
systemie zaprojektuj i wybuduj 11 obiektów mostowych na terenie miasta Bogatynia.
Wykonawcą ww zadania zostało konsorcjum trzech firma a pomimo, iż zakończenie robót
miało nastąpić w miesiącu maju 2011r. to do dnia dzisiejszego nie zostało zrealizowane.
Zadanie to było finansowane ze środków uzyskanych z tzw pomocy rządowej w ramach
programu pomocy dla 18 najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi gmin w Polsce.
W toku realizacji zadania okazało się , iż środki finansowe otrzymane w ramach pomocy
rządowej są niewystarczające na sfinansowanie strategicznego dla Gminy Bogatynia zadania
tj odbudowy 11 obiektów mostowych , których odbudowa umożliwi przywrócenie
prawidłowego układu komunikacyjnego w mieście.
Przez długi okres czasu na terenie miasta czynny był jeden most , który umożliwiał
przemieszczanie się na tereny miasta leżące po obu stronach rzeki, co w przypadku jego
awarii sparaliżowałoby cały układ komunikacyjny w mieście.
Stąd też oddanie do użytku przedmiotowych 11 obiektów mostowych i przywrócenie
prawidłowego układu komunikacyjnego w mieście jest w obecnej sytuacji zadaniem
nadrzędnym.
W toku realizacji umowy na odbudowę 11 obiektów mostowych w II połowie 2011r pojawiły
się problemy z płatnościami na rzecz podwykonawców, z którymi nie uregulował płatności
Wykonawca przedmiotowego zadania. Firmy te wystąpiły do Gminy Bogatynia z żądaniami
zapłaty, wskazując jako podstawę swoich roszczeń art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego dotyczący
solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawcę.
Na dzień dzisiejszy jeden z podwykonawców wystąpił przeciwko Gminie Bogatynia o zapłatę
kwoty ponad 800 000,00 zł i w razie uznania jego żądania przez Sąd Okręgowy Gmina
Bogatynia będzie zmuszona uregulować tę należność wraz z należnymi odsetkami pomimo
wcześniejszej zapłaty tej kwoty Wykonawcy. Ponadto sukcesywnie występują żądania innych
podwykonawców o zapłatę należności.
Realizując te żądania Gmina Bogatynia zmuszona będzie zapłacić z własnych środków wg
danych na dzień dzisiejszy kwotę ponad 4 mln zł.
Trzeba zaznaczyć, iż Gmina Bogatynia terminowo wywiązywała się ze swoich zobowiązań
wobec Wykonawcy, a kłopoty płatnicze występujące obecnie są następstwem nie
wywiązywania się Wykonawcy zadania ze zobowiązań wobec podwykonawców czego nie
można było wcześniej przewidzieć.
Obowiązująca regulacja kodeksu cywilnego zawarta w wyżej przytoczonym art. 647 kodeksu
cywilnego stawia Gminę Bogatynia w niekorzystnej sytuacji, gdyż faktycznie musi regulować
należności wobec podwykonawców, którzy zgłaszają swoje roszczenia.
Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny jak również toczące się postępowania
sądowe o zapłatę zgłoszonych roszczeń w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych
przeciwko Gminie Bogatynia - zdaniem Zamawiającego wystąpiła znacząca zmiana
okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania, jak również wykonanie
zadania w aktualnej sytuacji nie leży w interesie publicznym, ponieważ konieczne jest
wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Bogatynia na rok
2012 na zadanie objęte przedmiotowym postępowaniem na dokończenie odbudowy mostów i
przywrócenie układu komunikacyjnego w mieście – w ramach usuwania skutków powodzi.
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.
W imieniu Zamawiającego
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY BOGATYNIA
mgr Andrzej Grzmielewicz