Inf_o_wyb_najkorzystniejszej_oferty23_2012

Transkrypt

Inf_o_wyb_najkorzystniejszej_oferty23_2012
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Numer sprawy: Zp.34/340/23/http://bip.mopszawiercie.pl//tablica ogłoszeń/2012
Nazwa i adres Zamawiającego
Przedmiot zamówienia
Tryb postępowania
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie
„Dostawa artykułów spożywczych i przemysłowych (wolontariat – poczęstunek dla wolontariuszy,
poczęstunek dla uczestników zajęć w KS i PAL, zakup artykułów przemysłowych) w projekcie Promocja
aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie realizowanym przez MOPS w Zawierciu,
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.1. Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
Przetarg nieograniczony
Numer części*
Nazwa (firma), siedziba i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Sklep Monopolowy – Cukierniczy Magdalena Janus
42-400 Zawiercie, ul. Wyszyńskiego 1
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta odpowiada przedmiotowi zamówienia i jest
Uzasadnienie wyboru oferty
najkorzystniejsza pod względem kryterium oceny ofert przyjętego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(siwz) – cena 100%.
Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko wykonawcy, siedziba albo adres zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem
oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko wykonawcy, siedziba albo
Liczba pkt Liczba pkt
Liczba pkt
Liczba pkt
Liczba pkt
Nr adres zamieszkania i adres wykonawcy
w
w
w kryterium w kryterium w kryterium
Razem
oferty
kryterium kryterium
cena (100%) .................... ....................
.................. ..................
Sklep Monopolowy – Cukierniczy Magdalena Janus
1.
100,00
100,00
42-400 Zawiercie, ul. Wyszyńskiego 1
......………………………………………………………………….
Podpis Kierownika jednostki lub osoby upoważnionej