pobierz

Transkrypt

pobierz
PROTOKÓŁ NR 12/2015
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
w dniu 25 listopada 2015 r.
1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności.
2. Porządek posiedzenia:
a. Powitanie członków Komisji i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
b. Zatwierdzenie porządku obrad.
c. Kontrola działalności merytorycznej i finansowej Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu.
d. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
e. Wolne głosy i wnioski.
3. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
a. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Balcer przywitał przybyłych na 12
posiedzenie członków Komisji oraz panią Jadwigę Krajewską Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej w Orzeszu. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu
uczestniczy 6 członków Komisji, więc obrady są prawomocne.
b. Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia. W związku z niezgłoszeniem
uwag przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku posiedzenia.
Członkowie Komisji jednogłośnie, 6głosami za, przyjęli porządek posiedzenia
c. Przewodniczący Komisji Marek Balcer poinformował, że kolejnym punktem porządku
posiedzenia jest kontrola działalności merytorycznej i finansowej Domu Pomocy Społecznej w
Orzeszu. Poprosił o zabranie głosu Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu.
Pani Jadwiga Krajewska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przedstawiła „Sprawozdanie z
działalności Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu za 2015 r. Poinformowała m.in., że Dom
Pomocy
Społecznej
utworzony
został
7.09.1976r.
Przeznaczony
jest
dla
osób
niepełnosprawnych intelektualnie. W Domu aktualnie przebywa 90 osób (84 mężczyzn i 6
kobiet). Przedział wiekowy mieszkańców: - od 19 do 40 - 33 mieszkańców, od 41 do 60 -55
mieszkańców i od 65 do 74 -- 2 mieszkańców. Część z mieszkańców ( 14 osób) porusza się na
wózkach inwalidzkich i wymaga pełnej obsługi we wszystkich czynnościach życiowych.
Większość mieszkańców zdana jest na personel, który pomaga im utrzymać higienę osobistą, 18
mieszkańców ma problemy z kontrolą czynności fizjologicznych ( osoby pampersowane).
1
Ogółem w Domu zatrudnione są 73 osoby, z czego w Dziale Terapeutyczno – Opiekuńczym 59
osób, które sprawują bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami. Odpłatność za pobyt w Domu
Pomocy Społecznej ponosi: 78 osób - na starych zasadach, 12 osób - na nowych zasadach.
Koszt utrzymania 1 podopiecznego to 4.188 zł. miesięcznie, zgodnie ze starymi zasadami
dotacja na 1 podopiecznego wynosi 1.917 zł., pozostałą kwota dopłacana jest z budżetu powiatu,
z kolei według nowych zasad podopieczny ponosi część odpłatności w wysokości 70% jego
dochodów, resztę brakującej kwoty pokrywa rodzina a w dalszej kolejności gmina, której
pensjonariusz jest mieszkańcem. Mieszkańcy posiadający orzeczenia o niepełnosprawności w
stopniu znacznym to 80 osób, a umiarkowanym - 10 osób. Mieszkańcy są także w różnym
stopniu upośledzeni i tak: głębokim - 10 osób, znacznym - 58 osób, umiarkowanym - 21 osób
oraz w stopniu lekkim 1 osoba. Ponadto u większości podopiecznych występują choroby
współistniejące typu: upośledzenie narządu ruchu, cukrzyca, niedowidzenie, choroba
niedokrwienna serca, epilepsja, osteoporoza, niewydolność nerek, zaćma, udar mózgu, nadżerka
przełyku, ropień płuca, głuchota, nieżyt żołądkowo-jelitowy czy mózgowe porażenie dziecięce.
Wśród mieszkańców DPS znajduje się 76 osób ubezwłasnowolnionych całkowicie i 1 osoba
częściowo oraz 1 osoba posiadająca kuratora, a w 30 przypadkach opiekunami prawnymi są
pracownicy orzeskiego Domu. Mieszkańcy objęci są całodobową opieką pielęgniarską,
sprawowaną przez wykwalifikowane pielęgniarki. W zakres ich obowiązków wchodzi czuwanie
nad stanem zdrowia podopiecznych, realizowanie zaleceń lekarskich, dbanie o higienę i
profilaktykę zdrowotną mieszkańców. Konsultacje psychiatryczne odbywają się dwa razy w
miesiącu. W 2015 r. odbyło się 568 konsultacji lekarskich, z czego w 9 przypadkach wymagana
była hospitalizacja, a pogotowie ratunkowe wzywano 5 razy. Dom współpracuje z poradnią
ogólną i dodatkowo z 25 poradniami specjalistycznymi.
Szczegółowa informacja stanowi załącznik do protokołu.
Radny Tadeusz Kopiec zapytał o liczbę osób oczekujących na miejsce w orzeskim Domu.
Pani Jadwiga Krajewska poinformowała, że w kolejce oczekuje obecnie 12 osób. Dodała, że
osoby z powiatu mikołowskiego są przyjmowane w pierwszej kolejności. Podkreśliła, że orzeski
Dom jest jednym z niewielu, do którego jest kolejka.
Radny Tadeusz Kopiec zapytał o wynagrodzenia pracowników DPS.
Pani Jadwiga Krajewska poinformowała, że od 8 lat pracownicy DPS corocznie otrzymują
podwyżki w wysokości ok. 100 zł.. Wprowadzony został także system nagród. Dzięki temu
2
pensje są na dobrym poziomie i nie ma problemu z pozyskaniem nowych pracowników.
Podkreśliła, że praca w tego typu placówce jest trudna i specyficzna.
Radny Eryk Muszer zaproponował by w planie kontroli Komisji zaplanować wizytę w Domu
Pomocy Społecznej w trakcie obecnej kadencji.
Następnie Pani Dyrektor przedstawiła Sprawozdanie finansowe za III kwartały 2015 r. Ogółem
plan na 2015 r. wynosi 4.732.384 zł, za III kwartały został wykonany w wysokości 3.635.228,42
zł. co stanowi 76,82% planu. Poinformowała m.in., że

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników to największa grupa wydatków - kwota
zaplanowana to 2.814.417 zł., została wykonana w wysokości 2.279.163,19 zł. co
stanowi 80, 98% planu,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę 156.208, z czego
wykorzystano kwotę 101.814,83 zł. co stanowi 65,18% planu, w ramach tych środków
zakupiono m.in. środki czystości za kwotę 25.1444 zł., paliwo za 10.664 czy artykuły
gospodarcze za kwotę 10.999 zł.,

§ 4260 zakup energii – zaplanowano kwotę 210.000 zł., z czego wykorzystano
167.236,97 zł. co stanowi 79,64%b planu, podkreśliła, że dzięki zrealizowanej
termomodernizacji budynków DPS oraz założonej instalacji solarnej koszty związane z
ogrzewaniem są dużo niższe, dla porównaniu w roku 2013 na sam węgiel przeznaczano
200.000 zł. obecnie dzięki ogrzewaniu gazowemu i solarom oszczędności są naprawdę
duże,

§ 4300 zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 389.900 zł., z czego wykonano
kwotę 287.118.24 co stanowi 73,64% planu, w ramach tych środków opłaca są m.in.
usługi żywieniowe na kwotę 258.331,09 zł.,

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – zaplanowano kwotę 167.157 zł.
Radny Henryk Stencel zapytał o zakupy inwestycyjne.
Pani Dyrektor poinformowała, że został zakupiony nowy samochód na potrzeby Domu.
e. Przewodniczący Komisji Marek Balcer poprosił o zgłaszanie uwag do protokołu
z poprzedniego posiedzenia Komisji. W związku z niezgłoszeniem uwag przystąpiono do
głosowania.
Za przyjęciem glosowało 6 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu,
f. Przewodniczący Komisji Marek Balcer poinformował, że wpłynęła odpowiedź Zarządu na
wniosek Komisji dot. przedstawienia przedstawienie planu inwestycyjno – remontowego.
Zaproponował by szczegółowo omówić odpowiedź Zarządu na kolejnym posiedzeniu Komisji.
3
Radny Adam Putkowski poinformował, że na posiedzeniu Komisji Budżetu poruszono
kwestię budowy pola golfowego w Mikołowie. Wyjaśnił, że inwestycja ta budzi wiele
wątpliwości m.in. dlatego, iż ma być realizowana przy współudziale Śląskiego Ogrodu
Botanicznego. W związku z tym, iż powiat jest członkiem Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród
Botaniczny ważne jest by zabezpieczyć finanse powiatu i zapytać radców prawnych Starostwa o
ewentualne zobowiązania finansowe, które mogą obciążyć powiat w związku z realizacją tej
inwestycji.
W związku z powyższym zgłosił następujący wniosek:
Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o sporządzenie opinii prawnej dot. odpowiedzialności
członka Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny za zobowiązania finansowe zaciągane
przez Zarząd Śląskiego Ogrodu Botanicznego tj. czy w skutek podpisanych przez Zarząd
Stowarzyszenia porozumień rodzą się zobowiązania finansowe mogące obciążyć powiat, jako
członka Stowarzyszenia obecnie, jak i w przyszłości.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 6 za.
Przewodniczący Komisji Marek Balcer poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji
odbędzie się 9 grudnia i zostanie poświęcone m.in. opracowaniu planu kontroli na 2016 r.
Ad. 3.
Przewodniczący Komisji podziękował członkom Komisji za przybycie i zamknął 12
posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Aleksandra Stolarz
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1.
Przewodniczący Komisji – Marek Balcer .............................................
2.
Członek Komisji – Przemysław Marek …….......................................
3.
Członek Komisji – Tadeusz Kopiec
…….………………..................
4.
Członek Komisji – Eryk Muszer
……..….....................................
5.
Członek Komisji – Adam Putkowski ……….........................................
6.
Członek Komisji – Henryk Stencel
4
…………………………………..