asystent fotografia 1 M

Transkrypt

asystent fotografia 1 M
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Międzywydziałowe Studium Fotografii
ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk
MIASTO: Gdańsk
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: Sztuki piękne
DATA OGŁOSZENIA: 19.04.2016 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.05.2016 r.
LINK DO STRONY: www.asp.gda.pl
SŁOWA KLUCZOWE: Fotografia
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Międzywydziałowym
Studium Fotografii.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z póź. zm.) oraz w Statucie ASP w
Gdańsku z dnia 30 czerwca 2015 r. i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1. Posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra sztuki.
2. Znajomość języka obcego (preferowany język angielski).
3. Dorobek artystyczny w zakresie fotografii.
4. Doświadczenie w pracy grupowej/warsztaty, plenery, inne/.
Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:
1. Podanie do p.o. Kierownika Międzywydziałowego Studium Fotografii zawierające zgłoszenie udziału w
konkursie.
2. Kwestionariusz osobowy wraz z fotografią.
3. Potwierdzona kopia dyplomu nadania tytułu zawodowego magistra sztuki lub nadania stopnia doktora w
dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki piękne (lub równoważny).
4. Życiorys.
5. Zaświadczenie o znajomości języka obcego(certyfikat, świadectwo ukończenia kursu itp.)
6. Wykaz dorobku artystycznego - portfolio (aneks cyfrowy dorobku profesjonalnego).
7. Wszelkie dodatkowe informacje (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą mieć znaczenie w ocenie
dodatkowych umiejętności.
8. Opis innych ważnych dokonań twórczych i organizacyjnych
9. Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Akademia Sztuk Pięknych w
Gdańsku będzie podstawowym miejscem w pracy w przypadku wygrania konkursu.
10. Oświadczenie o znajomości zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr
intelektualnych.
11. Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 109 ust. 1 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”
12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej.
Komisja może zaprosić wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną – wymagany kontakt osobisty
(prezentacja).
Z osobą wybraną w trybie konkursowym zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na
czas określony od 1.10.2016 r.
Słowa kluczowe: fotografia
Termin składania podań do dnia 17.05.2016 r.
Zgłoszenie na konkurs należy kierować: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Biuro Rektora , ul. Targ
Węglowy 6, 80-836 Gdańsk
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.05.2016 r.