specyfikacja istotnych warunków zamówienia - BIP

Komentarze

Transkrypt

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - BIP
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
tel. / 022 / 695 89 02
fax / 022 / 695 89 35
http:// msp.gov.pl
REGON 012149187
NIP: 526-15-45-882
Znak sprawy: BDG-TK-382-160/09
Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane jest na zasadach
określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 ustawy.
Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednostek centralnych – 100 szt., monitorów LCD
– 200 szt., notebooków – 23 szt., klawiatur – 200 szt., myszy komputerowych – 200 szt.,
pamięci USB flash 4GB – 100 szt., pamięci USB flash 16 GB – 23 szt. na potrzeby
Ministerstwa Skarbu Państwa.
Wspólny Słownik Zamówień CPV –30214000-2, 30213100-6, 30231300-0,
30234600-4, 30237410-6, 30237460-1.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.
Rozdział 4. Opis części zamówienia
ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Rozdział 5. Zamówienia uzupełniające
ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Rozdział 6. Oferty wariantowe
ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdział 7. Termin wykonania zamówienia
Wymagany (nieprzekraczalny) termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania
umowy.
Rozdział 8. Opis warunków udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać WYKONAWCY, którzy:
1
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
co oznacza, że WYKONAWCA musi spełniać następujące warunki:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi;
b) spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych i nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych;
c) WYKONAWCA wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie - co najmniej 2 zamówienia związane z wykonaniem dostaw
odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał co najmniej 2 dostawy sprzętu
komputerowego o wartości zamówienia brutto minimum 300 tys. złotych, każda z nich.
Rozdział 9. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu
1. Ocena spełniania warunków odbędzie się na podstawie złożonych przez WYKONAWCĘ
wraz z ofertą dokumentów, których wykaz zawiera Rozdział 10 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, na
podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń, których wykaz zawiera
Rozdział 10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać WYKONAWCY występujący wspólnie.
WYKONAWCY ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. WYKONAWCY samodzielnie składający ofertę oraz każdy z wykonawców składających
wspólną ofertę musi spełnić warunek niewykluczenia z postępowania opisany w art. 24
ust. 1 pkt 1-9 ustawy prawo zamówień publicznych.
5. ZAMAWIAJĄCY wezwie WYKONAWCÓW, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez ZAMAWIAJACEGO oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w art. 25 ust. 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez
ZAMAWIAJACEGO oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1,
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta WYKONAWCY podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie
ZAMAWIAJACEGO oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
WYKONAWCĘ warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie później niż w dniu,
w którym upłynął termin składania ofert.
6. Złożenie przez WYKONAWCĘ nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik
prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie WYKONAWCY z postępowania, na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
2
7. Nie wniesienie przez WYKONAWCĘ wadium w tym również na przedłużony okres
związania ofertą lub nie zgodzenie się na przedłużenie okresu związania ofertą spowoduje
wykluczenie WYKONAWCY z postępowania.
Rozdział 10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć
WYKONAWCY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo
zamówień publicznych – według wzoru ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ.
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 odpowiednio pkt 4 - 8 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzających odpowiednio, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy
zostały wykonane należycie - według wzoru ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.
Certyfikat zgodności CE dla oferowanego sprzętu informatycznego, w przypadku braku
certyfikatu zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego,
że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom
technicznym lub oświadczenie o posiadaniu powyższego certyfikatu.
Rozdział
11.
Informacje
o
sposobie
porozumiewania
się
ZAMAWIAJĄCEGO z WYKONAWCAMI oraz przekazywania oświadczeń i
dokumentów.
1.
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane są przez strony postępowania pisemnie. Zawiadomienie o
wykluczeniu WYKONAWCY, odrzuceniu ofert, wyborze oferty najkorzystniejszej,
ewentualnie unieważnieniu postępowania, a także wyjaśnienia do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wezwania do złożenia oświadczeń lub dokumentów w trybie art.
26 ust. 3 ustawy, zawiadomienia o wniesionych protestach oraz rozstrzygnięcie
ewentualnych protestów będą przesyłane również faksem.
3
2.
3.
4.
5.
Każdy WYKONAWCA może zwrócić się do ZAMAWIAJĄCEGO o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania WYKONAWCÓW mogą być
przekazywane faksem, numer faksu – 022 695 89 35.
ZAMAWIAJĄCY udzieli niezwłocznie wyjaśnień, z zastrzeżeniem wynikającym z art.
38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
Nie będą udzielane informacje, wyjaśnienia czy odpowiedzi na kierowane do
ZAMAWIAJĄCEGO zapytania dotyczące niniejszego postępowania w formie ustnej
bezpośredniej lub drogą telefoniczną.
ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich WYKONAWCÓW w
celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Rozdział 12. Osoby
WYKONAWCAMI.
uprawnione
do
porozumiewania
się
z
Osobami
uprawnionymi
przez
ZAMAWIAJĄCEGO
do
kontaktowania
się
z WYKONAWCAMI są:
1) Pan Wiesław Antoniak Główny Specjalista w Biurze Informatyki, nr tel.(022) 695 89 00
3) Pan Janusz Tomasik, Naczelnik w Biurze Informatyki, nr tel. (022) 695 85 42
4) Pan Tomasz Konieczny, Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora
Generalnego, nr tel. (022) 695 85 59.
5) Pani Magdalena Aftowicz, Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze
Dyrektora Generalnego, nr tel. (022) 695 8275.
Rozdział 13. Wadium.
1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona przez cały okres związania ofertą wadium
w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
o numerze:
Ministerstwo Skarbu Państwa
Bank Gospodarstwa Krajowego
I Oddział Warszawa
13 1130 1017 0019 9426 2520 0007
z dopiskiem: „wadium w postępowaniu na dostawę jednostek centralnych – 100 szt., monitorów
LCD – 200 szt., notebooków – 23 szt., klawiatur – 200 szt., myszy komputerowych – 200 szt.,
pamięci USB flash 4GB – 100 szt., pamięci USB flash 16 GB – 23 szt. na potrzeby
Ministerstwa Skarbu Państwa.”
4
a w przypadku pozostałych ww. form wniesienia wadium należy złożyć je w siedzibie
ZAMAWIAJĄCEGO, pokój nr 223 Biuro Dyrektora Generalnego w godz. 8.15-16.15 w
dni robocze.
Oznacza to, że nie później niż przed terminem otwarcia ofert, w posiadaniu
ZAMAWIAJĄCEGO muszą znaleźć się ww. formy wadium.
4.
5.
6.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty lub innej formy wadium.
Wadium wniesione w pieniądzu ZAMAWIAJĄCY przechowuje na rachunku bankowym.
Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
1) upłynął termin związania ofertą;
2) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
3) ZAMAWIAJĄCY unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty
zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
7. Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest zwrócić
wadium niezwłocznie na wniosek WYKONAWCY:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) który został wykluczony z postępowania;
3) którego oferta została odrzucona.
8. ZAMAWIAJĄCY żąda ponownego wniesienia wadium przez WYKONAWCÓW, którym
zwrócono wadium, na podstawie pkt 7 ppkt 2 i 3, jeżeli w wyniku ostatecznego
rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia
oferty. WYKONAWCY wnoszą wadium w terminie określonym przez
ZAMAWIAJĄCEGO.
9. Wadium wniesione w pieniądzu, ZAMAWIAJĄCY zwróci wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ.
10. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli WYKONAWCA w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złoży dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni,
że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
11. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje wadium wraz odsetkami, jeżeli WYKONAWCA, którego
oferta została wybrana:
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY.
12. WYKONAWCA, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium w całym okresie
związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania.
Rozdział 14. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. WYKONAWCA samodzielnie lub na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO może przedłużyć
termin związania ofertą, z tym że ZAMAWIAJĄCY może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do WYKONAWCÓW o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5
4.
W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
Rozdział 15. Oferta.
Ofertę stanowi:
1) Wypełniony formularz ofertowy - według wzoru ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.
2) Wymagany zestaw parametrów technicznych z informacją Wykonawcy o spełnianiu
wskazanych parametrów technicznych przez urządzenia - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ.
3) Zaakceptowany projekt umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.
4) Kopia dowodu wpłaty lub innej formy wniesienia wadium.
- z załączonymi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w
Rozdziale 10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Rozdział 16. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń i
dokumentów załączonych do oferty.
1. WYKONAWCY zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień
publicznych.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia WYKONAWCY
muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania WYKONAWCY,
zgodnie z formą reprezentacji WYKONAWCY określoną w Krajowym Rejestrze
Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej WYKONAWCY.
Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z
innych dokumentów załączonych do oferty przez WYKONAWCĘ.
5. Brak zaakceptowanego projektu umowy w ofercie spowoduje odrzucenie oferty.
6. Wymagane dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie przez
WYKONAWCĘ warunków udziału w postępowaniu mogą być przedstawione w formie
oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
WYKONAWCĘ.
7. W przypadku załączenia do oferty wymaganych dokumentów sporządzonych w innym
języku WYKONAWCA zobowiązany jest załączyć dokumenty sporządzone w języku
obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez WYKONAWCĘ.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
9. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane
pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.
10. WYKONAWCY ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem określonym w ustawie.
11. WYKONAWCY wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
12. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 10 pkt 2, 4 i
5 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
6
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
13. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 10 pkt 3
SIWZ, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
14. Dokumenty, o których mowa w pkt 12 ppkt 1 i 3 oraz w pkt 13 niniejszego rozdziału
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 12 ppkt 2 niniejszego rozdziału, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
15. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12 i 13
niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub
kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
16. W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami
drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta
(przesyłka) znalazła się w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.
17. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej
kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej
jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
18. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami można złożyć w zamkniętej
kopercie oznakowanej w następujący sposób:
Znak sprawy: BDG-TK-382-160/09
Ministerstwo Skarbu Państwa
ul. Krucza 36/ Wspólna 6
00-522 Warszawa
pok. 223- Sekretariat Biura Dyrektora Generalnego
„Oferta na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa.
Nie otwierać przed terminem
14 października 2009r. godz. 11.00.”
19. WYKONAWCA może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić (poprawić,
uzupełnić) ofertę.
20. Zmiana oferty może nastąpić, tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty według
takich samych zasad jak składana oferta. Oferta, zmieniająca wcześniej złożoną ofertę
musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia oferty są zmieniane.
21. WYKONAWCA może wycofać już złożoną ofertę, tylko przed upływem terminu
składania ofert. ZAMAWIAJĄCY może wydać ofertę WYKONAWCY, tylko na podstawie
pisemnego żądania zwrotu oferty, złożonego przez osobę upoważnioną ze strony
WYKONAWCY do wykonania tej czynności. Upoważnienie do wycofania oferty, musi
być załączone do żądania zwrotu oferty.
Rozdział 17. Miejsce i termin składania ofert.
1.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2009r. do godz. 10.00 w
7
siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w pok. nr
223 – Sekretariat Biura Dyrektora Generalnego.
2. WYKONAWCA, który osobiście składa ofertę, otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia
oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim
oznakowana została oferta.
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
Rozdział 18. Miejsce i termin otwarcia ofert.
1. Oferty zostaną otwarte w dniu 14 października 2009r. o godz. 11.00 w siedzibie
ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 pok. nr 239.
2. WYKONAWCY mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecności WYKONAWCY przy otwieraniu ofert, ZAMAWIAJĄCY prześle
WYKONAWCY protokół z sesji otwarcia ofert na jego wniosek.
Rozdział 19. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena oferty uwzględniać musi wartość całego przedmiotu zamówienia oraz wszystkie
koszty składające się na realizację zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i
usług VAT, innych opłat i podatków oraz ewentualnych rabatów i upustów.
2. Rozliczenia między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ będą prowadzone w
pieniądzu (walucie) Rzeczpospolitej Polskiej (PLN).
Rozdział 20. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.
1. Przy wyborze ofert ZAMAWIAJĄCY kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - waga: 100%, sposób oceny: minimalizacja
2. Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach
(1 % = 1 pkt).
3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.
4. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
5.Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą dla ceny zaś
oferta z ceną wyższą, liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, wg następującego wzoru:
oferta najkorzystniejsza
oferta porównywana
X waga
6. W toku oceny ofert ZAMAWIAJĄCY może żądać udzielania przez WYKONAWCÓW
pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
7. ZAMAWIAJĄCY poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym WYKONAWCĘ, którego oferta została poprawiona.
Rozdział 21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
8
1. ZAMAWIAJĄCY poinformuje WYKONAWCĘ, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
2. Z wybranym WYKONAWCĄ zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia, w
terminie nie krótszym niż 7 dni licząc od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty.
3. ZAMAWIAJĄCY może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2,
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
4. WYKONAWCA, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy przekaże
ZAMAWIAJĄCEMU informacje dotyczące:
1) wyznaczenia osób reprezentujących stronę umowy;
2) formy i sposobu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) wskazania banku oraz numeru rachunku, na jaki mają być przekazane świadczenie
pieniężne należne za wykonanie świadczenia.
Rozdział 22. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Przed podpisaniem umowy WYKONAWCA, którego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości odpowiadającej 8 % łącznej wartości oferty WYKONAWCY.
2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) gwarancjach bankowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.);
3. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w innych formach.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu WYKONAWCA wpłaca przelewem na rachunek
bankowy:
Ministerstwo Skarbu Państwa
Bank Gospodarstwa Krajowego
I Oddział Warszawa
13 1130 1017 0019 9426 2520 0007
5. Dokument gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne
zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na
pierwsze pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO wzywające do zapłaty kwoty
zabezpieczenia.
6. ZAMAWIAJĄCY zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach
określonych w projekcie umowy.
7. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, ZAMAWIAJĄCY zwróci je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy WYKONAWCY.
8. W przypadku nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie może zostać przekazane
na poczet kar umownych.
9
Rozdział 23. Ogólne warunki umowy
Projekt umowy stanowi ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.
Rozdział 24. Środki ochrony prawnej
1. WYKONAWCOM, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
ZAMAWIAJĄCEGO przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI Ustawy. Skarga do sądu przysługuje również
ZAMAWIAJACEMU.
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, czynności podjętych przez ZAMAWIAJĄCEGO w postępowaniu oraz
w przypadku zaniechania przez ZAMAWIAJĄCEGO czynności, do której jest
obowiązany na podstawie Ustawy można wnieść protest do ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do
ZAMAWIAJĄCEGO w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
4. Protesty mogą być przekazywane za pośrednictwem faxu lub pisemnie.
5. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na stronie internetowej.
6. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do ZAMAWIAJACEGO
w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
7. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
8. Protest powinien wskazywać:
1) oprotestowaną czynność lub zaniechanie ZAMAWIAJĄCEGO,
2) żądanie protestującego,
3) zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych
uzasadniających wniesienie protestu.
9. Kopię
wniesionego
protestu
ZAMAWIAJĄCY
niezwłocznie
przekazuje
WYKONAWCOM uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli
protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana
specyfikacja, wzywając WYKONAWCÓW do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym
się w wyniku wniesienia protestu.
10. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się
WYKONAWCY, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na
korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania:
1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania do wzięcia udziału w postępowaniu
toczącym się w wyniku wniesienia protestu,
2) do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy, jeżeli protest dotyczy
treści ogłoszenia, a także specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11. WYKONAWCA zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku
wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje
żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się
do ZAMAWIAJĄCEGO przekazując jednocześnie jego kopię WYKONAWCY
wnoszącemu protest.
10
12. ZAMAWIAJĄCY rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
1) treści ogłoszenia;
2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia
3) wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty,
- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
13. Protest inny, niż wymieniony w pkt 12 ZAMAWIAJĄCY rozstrzyga w terminie 10 dni od
dnia jego wniesienia.
14. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach uznaje się za jego oddalenie.
15. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie
wniesienia odwołania ZAMAWIAJĄCY przekazuje jednocześnie podmiotowi, który
wniósł protest oraz WYKONAWCOM, którzy przystąpili do postępowania toczącego się
w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza się również na stronie
internetowej, na której jest udostępniana.
16. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:
1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty.
17. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia
doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu,
jednocześnie przekazując kopię treści odwołania ZAMAWIAJĄCEMU. Złożenie odwołania
w
placówce
pocztowej
operatora
publicznego
jest
równoznaczne
z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.
18. ZAMAWIAJĄCY przesyła kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom
postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie
2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu
odwoławczym.
19. Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić
przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia
składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych,
przekazując jego kopię ZAMAWIAJĄCEMU oraz WYKONAWCY wnoszącemu odwołanie.
20. Czynności WYKONAWCY, który przystąpił do postępowania odwoławczego nie mogą
pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.
..............................................................
podpis Zamawiającego
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – specyfikacja techniczna wraz z
informacją Wykonawcy o spełnianiu przez urządzenia minimalnych parametrów
technicznych;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe;
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy;
Załącznik nr 5 – Wzór umowy.
11
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ
Wymagany zestaw parametrów technicznych wraz z informacją Wykonawcy o
spełnianiu przez oferowany sprzęt minimalnych parametrów technicznych
określonych przez Zamawiającego
Przedmiotem zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest dostawa
jednostek centralnych – 100 szt., monitorów LCD – 200 szt., notebooków – 23 szt., klawiatur – 200szt.,
myszy komputerowych – 200 szt., pamięci USB flash 4GB – 100 szt., pamięci USB flash 16 GB – 23 szt.
na potrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa o minimalnych parametrach technicznych:
Jednostka centralna – 100 szt.
(Producent..., model....)
Lp.
Nazwa
(parametr)
Płyta główna
1.
2.
Chipset
Procesor
3.
4.
5.
Pamięć RAM
Dysk twardy
Karta
graficzna
6.
7.
8.
Karta
dźwiękowa
Karta
sieciowa
Porty
9.
Wymagane
minimalne
techniczne komputerów
parametry
Zaprojektowana na zlecenie producenta
jednostki centralnej komputera i trwale
oznaczona
jego
logo
(wymagane
oświadczenie producenta), wyposażona w 1
złącze PCI Express x16 niski profil, 1 wolne
złącza PCI Express x4 niski profil, 4 złącza
DIMM, obsługa do 8GB pamięci RAM, min.
2 złącza SATA, 1 złącze eSATA;
Rekomendowany
przez
producenta
procesora, min. Q43 lub równoważny
Procesor klasy x86 min 2 rdzeniowy
taktowany zegarem min. 3,0 GHz, szyna
FSB min 1333MHz, pamięć cache min 6MB
lub procesor równoważny wydajnościowo.
2GB DDR2 800MHz (2x1024MB).
Min. 160 GB SATAII 7200rpm, 8MB pamięci
Cache.
Zintegrowana, z możliwością dynamicznego
przydzielenia pamięci w obrębie pamięci
systemowej do 256MB, np. Intel GMA
X4500 z DVI lub równoważna. rozdzielczość
min. 1280x1024 @85Hz
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą
główną, zgodna z High Definition (ADI
1984A),
10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z
płytą umożliwiająca zdalny dostęp do
komputera z poziomu konsoli zarządzająco
– diagnostycznej producenta komputera.
Wbudowane: 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x
eSATA, 1 x DisplayPort lub DVI; min. 8 x
USB, w tym: min. 2 z przodu obudowy i 6 z
tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i
mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu
obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie
(na zewnątrz obudowy komputera) portów
USB nie może być osiągnięta w wyniku
stosowania konwerterów, przejściówek itp.
Informacja o spełnianiu
przez urządzenia
parametrów technicznych
*
Parametry
oferowane
przez
Wykonawcę
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
12
10.
Napęd
optyczny
Obudowa
11.
12.
13.
14.
System
operacyjny
Nagrywarka
DVD
+/-RW
wraz
z SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
oprogramowaniem do nagrywania płyt
− Małogabarytowa typu small form factor, SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
fabrycznie przystosowana do pracy w
układzie
pionowym
i
poziomym,
opcjonalne napędy FDD lub czytniki kart
multimedialnych
− Moduł konstrukcji obudowy w jednostce
centralnej komputera powinien pozwalać
na demontaż kart rozszerzeń i napędów
bez konieczności użycia narzędzi
(wyklucza się użycia wkrętów, śrub
motylkowych);
− Obudowa w jednostce centralnej musi
być otwierana bez konieczności użycia
narzędzi
(wyklucza
się
użycie
standardowych
wkrętów,
śrub
motylkowych) oraz powinna posiadać
czujnik
otwarcia
obudowy
współpracujący z oprogramowaniem
zarządzająco
–
diagnostycznym
producenta komputera;
− Wewnętrzny głośnik w obudowie
komputera.
− Zasilacz o mocy max. 250W i
wydajności 85%
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
Brak systemu.
Sterowniki i oprogramowanie do obsługi
Oprogramowa wszystkich
zainstalowanych
urządzeń, SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
nie
zgodne
z systemem Windows XP i Windows Vista
BIOS
- Funkcja blokowania wejścia do BIOS
oraz blokowania startu systemu
operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie
zapisanego hasła nawet w przypadku
odłączenia wszystkich źródeł zasilania i
podtrzymania BIOS)
- Funkcja blokowania/odblokowania
BOOT-owania stacji roboczej z
zewnętrznych urządzeń
- Możliwość polegająca na kontrolowaniu
urządzeń wykorzystujących magistralę
komunikacyjną PCI, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych
podłączonych do niego urządzeń
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
zewnętrznych.
- Możliwość, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podłączonych do
niego urządzeń zewnętrznych,
ustawienia hasła na poziomie systemu,
administratora oraz dysku twardego
oraz możliwość ustawienia
następujących zależności pomiędzy
nimi: brak możliwości zmiany hasła
pozwalającego na uruchomienie
systemu bez podania hasła
administratora.
13
-
-
Certyfikaty i
standardy
−
−
−
15.
−
−
Musi posiadać możliwość ustawienia
zależności pomiędzy hasłem
administratora a hasłem systemowy tak,
aby nie było możliwe wprowadzenie
zmian w BIOS wyłącznie po podaniu
hasła systemowego. Funkcja ta ma
wymuszać podanie hasła administratora
przy próbie zmiany ustawień BIOS w
sytuacji, gdy zostało podane hasło
systemowe.
Możliwość włączenia/wyłączenia
zintegrowanej karty dźwiękowej, karty
sieciowej, portu równoległego, portu
szeregowego z poziomu BIOS, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego, urządzeń
zewnętrznych.
Oferowane modele komputerów muszą
posiadać
certyfikat
Microsoft,
potwierdzający poprawną współpracę
oferowanych modeli komputerów z
systemem operacyjnym Windows Vista
(załączyć wydruk ze strony Microsoft
WHCL)
Głośność jednostki centralnej mierzona
zgodnie z normą ISO 7779 oraz
wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w
pozycji obserwatora w trybie pracy
dysku twardego (WORK) wynosząca
maksymalnie 30 dB
(załączyć
oświadczenie producenta wraz z
raportem badawczym wystawionym
przez
niezależną
akredytowaną
jednostkę)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do
oferty)
Potwierdzenie
spełnienia
kryteriów
środowiskowych, w tym zgodności z
dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
eliminacji substancji niebezpiecznych w
postaci
oświadczenia
producenta
jednostki (wg wytycznych Krajowej
Agencji Poszanowania Energii S.A.,
zawartych w dokumencie „Opracowanie
propozycji kryteriów środowiskowych dla
produktów
zużywających
energię
możliwych do wykorzystania przy
formułowaniu specyfikacji na potrzeby
zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1;
dokument
z
grudnia
2006),
w
szczególności zgodności z normą ISO
1043-4
dla
płyty
głównej
oraz
elementów wykonanych z tworzyw
sztucznych o masie powyżej 25 gram
Komputer musi spełniać wymogi normy
Energy Star 4.0
Wymagany
wpis
dotyczący
oferowanego
komputera
w
14
Gwarancja
16.
Wsparcie
techniczne
producenta
17.
internetowym katalogu http://www.euenergystar.org – dopuszcza się wydruk
ze strony internetowej
− Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER
Wymagany
wpis
dotyczący
oferowanego
komputera
w
internetowym
katalogu
http://www.epeat.net - dopuszcza się
wydruk ze strony internetowej
- 48 miesięcy na miejscu u klienta,
- Czas skutecznej naprawy – 2 dni
robocze od momentu zgłoszenia
- Oświadczenie producenta komputera,
że w przypadku nie wywiązywania się
z obowiązków gwarancyjnych oferenta
lub firmy serwisującej, przejmie na
siebie wszelkie zobowiązania związane SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
z serwisem
- Uszkodzony dysk twardy pozostaje u
Zamawiającego.
Możliwość
telefonicznego
sprawdzenia
konfiguracji sprzętowej komputera oraz
warunków gwarancji po podaniu numeru
seryjnego bezpośrednio u producenta lub
jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
uaktualnień na stronie producenta zestawu
realizowany
poprzez
podanie
na
dedykowanej
stronie
internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu
komputera – do oferty należy dołączyć link
strony.
Monitor LCD – 200 szt.
(Producent..., model....)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nazwa
(parametr)
Wartości minimalne
Format matrycy - 4:3 lub 5:4; ekran
ciekłokrystaliczny
z aktywną matrycą TFT TN 19”
Rozmiar plamki 0,294 mm
Jasność
300 cd/m2
Kontrast
800:1
Kąty widzenia
160° H / 160° V
(pion/poziom)
Czas reakcji
max 5 ms
matrycy
Rozdzielczość
1280 x 1024 przy 60Hz
maksymalna
Częstotliwość
odświeżania
30 – 81 kHz
poziomego
Częstotliwość
56 – 76 Hz
odświeżania
Typ ekranu
Informacja o spełnianiu
przez urządzenia
parametrów technicznych
*
Parametry
oferowane
przez
Wykonawcę
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
15
pionowego
10.
11.
12.
13.
14.
15.
PIVOT
Tak
Pobór mocy
praca/spoczyne Maksimum 35/2 Wat
k
15-stykowe złącze D-Sub, 24 pinowe
Złącze
złącze DVI , 2 dwa porty USB (kabel w
zestawie)
- 48 miesięcy na miejscu u klienta,
- Czas skuteczniej naprawy – 2 dni
robocze od momentu zgłoszenia,
- Oświadczenie producenta monitora, że
w przypadku nie wywiązywania się
z obowiązków gwarancyjnych oferenta
Gwarancja
lub firmy serwisującej, przejmie na
siebie
wszelkie
zobowiązania
związane z serwisem,
- W przypadku braku możliwości
naprawy Oferent zapewni wymianę na
nowy
Certyfikaty
TCO'03, ISO 13406-2, Energy Star 4.0
Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie
logo producenta jednostki centralnej, ma
Inne
być dostarczony z kablem zasilającym
oraz kablem DVI, wbudowany zasilacz
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
Klawiatura - 200 szt.
(Producent..., model....)
Lp.
1.
Nazwa
(parametr)
Klawiatura
Informacja o spełnianiu
przez urządzenia
Wartości minimalne
parametrów technicznych
*
Klawiatura
USB
w
układzie
polski SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
programisty – trwale oznaczona logo
producenta jednostki centralnej
Parametry
oferowane
przez
Wykonawcę
Mysz – 200 szt.
(Producent..., model....)
Lp.
1.
Nazwa
(parametr)
Mysz
Wartości minimalne
Informacja o spełnianiu
przez urządzenia
parametrów technicznych
*
Parametry
oferowane
przez
Wykonawcę
Mysz laserowa USB z min. dwoma
klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000 dpi – SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
trwale oznaczona logo producenta jednostki
centralnej
Pamięc USB flash – 100 szt.
(Producent..., model....)
Lp.
Nazwa
(parametr)
Wartości minimalne
Informacja o spełnianiu
przez urządzenia
parametrów technicznych
*
Parametry
oferowane
przez
Wykonawcę
16
1.
Pamięć flash
USB
4 GB
- Odczyt do 20 Mb/s, zapis do 9 Mb/s,
- Powinien posiadać otwór na smycz,
- Powinien posiadać diodę sygnalizującą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
pracę urządzania,
- krótka smycz w zestawie.
Specyfikacja techniczna notebook - 23 szt.
(Producent..., model....)
Lp.
Nazwa
(parametr)
1.
Matryca
2.
Procesor
5.
Zainstalowan
a pamięć
operacyjna
RAM
Karta
graficzna
Dysk twardy
6.
Porty
3.
4.
7.
8.
9.
10.
Napędy
wbudowane
Karta
dźwiękowa
Karta
sieciowa
Łączność
bezprzewodo
wa
Wartości minimalne
Od 11” do 13,3”
Procesor dedykowany do urządzeń
mobilnych taktowany min. 2,0 GHz, L2 –
2048 kB
2GB - DDR2 lub DDR3
Zintegrowana z dynamicznie przydzielaną
pamięcią
160 GB SATA
3xUSB 2.0, 1xVGA, wejście mikrofonowe,
wyjście słuchawkowe, RJ45, czytnik kart
Optyczny: DVD+/-RW
Informacja o spełnianiu
przez urządzenia
parametrów technicznych
*
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
Zintegrowana, przyciski głośniej-ciszej-mute, SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
wbudowany mikrofon
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
Ethernet 10/100/1000
Moduł Bluetooth, WiFi 802.11 b/g
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
11.
Mysz
Mysz przewodowa optyczna lub laserowa
dwuprzyciskowa z rolką – producenta SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
notebooka
12.
Urządzenie
wskazujące
Touchpad
13.
Bateria
14.
Waga
Wyposażenie
dodatkowe
15.
16.
Pamięć flash
USB - 16GB
17.
System
operacyjny
Parametry
oferowane
przez
Wykonawcę
6-cell Lithium-Ion, pozwalające na czas
pracy do 4,5 godz.
Do 2,3 kg
Zasilacz zewnętrzny, torba dedykowana
przez producenta notebooka
- Odczyt do 20 Mb/s, zapis do 9 Mb/s,
- Powinien posiadać otwór na smycz,
- Powinien posiadać diodę sygnalizującą
pracę urządzania,
- Krótka smycz w zestawie,
Windows 7 Professional PL lub Vista
Bussines PL z bezpłatnym uaktualnieniem
do Windows 7 Professional PL- system
preinstalowany fabrycznie przez producenta
ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej
pracy sterownikami
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
17
18.
19.
Kopia
preinstalowanego
systemu
operacyjnego
oraz
dodatkowego
oprogramowania na płytach bądź na
Kopie
dedykowanej
partycji
dysku
lub
oprogramowa oprogramowanie
umożliwiające SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
nia
przygotowanie w/w płyt na nośnikach
opracowane przez producenta oferowanego
sprzętu, umożliwiające odtworzenie do
poziomu preinstalowanego
- 36 miesięcy na miejscu u klienta,
- Czas skutecznej naprawy – 2 dni
robocze od momentu zgłoszenia,
- W przypadku braku możliwości naprawy
Oferent zapewni wymianę na nowy
o nie gorszych parametrach,,
- Oświadczenie producenta komputera,
Gwarancja
że w przypadku nie wywiązywania się
z obowiązków gwarancyjnych oferenta
lub firmy serwisującej, przejmie na SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
siebie wszelkie zobowiązania związane
z serwisem,
- Uszkodzony dysk twardy pozostaje u
Zamawiającego
*) Niepotrzebne skreślić
18
ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE
z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie
przetargu nieograniczonego, na dostawę jednostek centralnych – 100 szt., monitorów LCD – 200 szt.,
notebooków – 23 szt., klawiatur – 200szt., myszy komputerowych – 200 szt., pamięci USB flash 4GB –
100 szt., pamięci USB flash 16 GB – 23 szt. na potrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa.
Ja (imię i nazwisko składającego oświadczenie) niżej podpisany ……………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
działając w imieniu i na rzecz ………………………………………. …………………………
firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………...
oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) WYKONAWCA:
1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Miejscowość………....……….....….dnia
............................…....…………..
(podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
19
Załącznik nr 3 do SIWZ
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Składając
ofertę
w
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę jednostek centralnych – 100 szt., monitorów LCD –
200 szt., notebooków – 23 szt., klawiatur – 200szt., myszy komputerowych – 200 szt., pamięci USB
flash 4GB – 100 szt., pamięci USB flash 16 GB – 23 szt. na potrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa
oświadczamy, że w okresie od dnia ........................ do dnia ....................... zrealizowaliśmy następujące
dostawy porównywalne z zakresem niniejszego zamówienia:
Lp.
Opis wykonanych dostaw
wraz z podaniem ich
przedmiotu
Wartość
przedmiotu netto
Data wykonania
zamówienia
Nazwa i adres
Odbiorcy dostawy
1.
2.
Do niniejszego wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały
wykonane należycie.
Miejscowość ………....…..................... dnia ........................ .......…....………….. ..................
(podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)
20
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
1) Firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres wykonawcy
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2) nr tel./fax ................................................................................................................................
3) REGON ..................................................................................................................................
4) NIP .........................................................................................................................................
2. Składamy ofertę na wykonanie dostawy jednostek centralnych – 100 szt., monitorów LCD – 200 szt.,
notebooków – 23 szt., klawiatur – 200szt., myszy komputerowych – 200 szt., pamięci USB flash 4GB –
100 szt., pamięci USB flash 16 GB – 23 szt. na potrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa zgodnie z
wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3.Cena oferty
Lp Przedmiot zamówienia
.
Producent,
model*
Cena
jednostkowa
brutto
Ilość
1.
jednostka centralna
100
2.
monitor LCD
200
3.
notebook
23
4.
klawiatura
200
5.
mysz komputerowa
200
6.
USB flash 4GB
100
7.
USB flash 16 GB
23
8
razem
Łączna wartość zamówienia brutto
*) Uwaga! Należy podać Producenta oraz model urządzenia.
Razem
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia
za
łączną
kwotę
brutto.........................................
zł**
(słownie:
........................................................................................................................... zł).
**należy podać cenę określoną na podstawie powyższej tabeli, w poz. 8.
21
WYKONAWCA obowiązany jest podać, zgodnie z powyższą tabelą, cenę jednostkową brutto w złotych
polskich wymienionych urządzeń, iloczyn ceny jednostkowej oraz podanych ilości, a także łączną
wartość brutto całego zamówienia (poz. 8).
Cena oferty uwzględnia wartość całego przedmiotu zamówienia oraz podatek od towarów i usług
(VAT).
Ocenie będzie podlegała cena sumaryczna, określona w pozycji 8 powyższej tabeli.
1. Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy.
2. Okres gwarancji: ..... miesięcy jednak nie mniej niż 36 miesięcy (notebooki) oraz 48 miesięcy
(jednostki centralne i monitory).
Serwis realizowany będzie przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta bądź
bezpośrednio przez serwis producenta
.................................................................................
(firma /nazwa i adres)
3. Akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy i w razie
wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w
specyfikacji istotnych warunkach zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
Miejscowość….....….....dnia...................
..........................……….................
(podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
22
ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ
PROJEKT UMOWY
UMOWA SPRZEDAŻY NR ........................../ 2009
Zawarta w Warszawie w dniu ............................... pomiędzy :
Skarbem Państwa - Ministerstwem Skarbu Państwa, z siedzibą w Warszawie ul.
Krucza36/Wspólna 6 zwanym dalej „Kupującym”, reprezentowanym przez
................................................................................................
a
................................................................. z siedzibą w ....................przy ul. ................. ,
zarejestrowaną
w
..................................................
prowadzonym
przez
................................................ pod nr ......................................................,
reprezentowanym /ą/ przez:
1.............................................................................................................................................
2............................................................................................................................................
uprawnionych do reprezentacji zgodnie z przedstawionym odpisem Krajowego Rejestru
Sądowego albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej –
stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy, zwanym dalej „Sprzedawcą”
Umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn.
zm.), zwanej dalej „Ustawą”.
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje sprzęt informatyczny: jednostek
centralnych – 100 szt., monitorów LCD – 200 szt., notebooków – 23 szt., klawiatur –
200 szt., myszy komputerowych – 200 szt., pamięci USB flash 4GB – 100 szt.,
pamięci USB flash 16 GB – 23 szt., na potrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa, o
parametrach technicznych określonych w Załączniku Nr 1 do Umowy, stanowiącym
integralną część Umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Sprzedawcę do siedziby Kupującego
transportem Sprzedawcy na jego ryzyko i na jego koszt.
§ 2.
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony Kupującemu nie później niż w terminie 30
dni od dnia podpisania Umowy.
2. Kupujący dokona na podstawie protokołu podpisanego przez upoważnione osoby
odbioru ilościowego i jakościowego Przedmiotu umowy. Protokół ze strony
Kupującego podpisuje Naczelnik Wydziału ds. Administrowania i Eksploatacji w
Biurze Informatyki Ministerstwa Skarbu Państwa.
23
3. W przypadku zastrzeżeń Kupującego co do realizacji Przedmiotu umowy Sprzedawca
zobowiązuje się do usunięcia uchybień w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia
zastrzeżeń, po czym po ponownym sprawdzeniu poprawności wykonania Przedmiotu
umowy, zostanie on przyjęty protokolarnie.
4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 nie wymaga zmiany Umowy i staje się
skuteczna z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie.
§ 3.
WYNAGRODZENIE
1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy za Przedmiot umowy cenę która wynosi .......................
złotych brutto (słownie:........................................................................................złotych).
Sprzedawca wskaże na fakturze ceny jednostkowe za poszczególny sprzęt informatyczny
składający się na Przedmiot umowy.
2. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy uwzględnia podatek VAT.
3. Płatność za Przedmiot umowy nastąpi przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia dostarczenia faktury VAT do Departamentu Budżetu i Finansów Ministerstwa
Skarbu Państwa
4. Faktura, o której mowa w ust. 3, będzie wystawiona wyłącznie po dokonaniu
protokolarnego odbioru Przedmiotu umowy.
5. Faktura, o której mowa w ust. 3, powinna być przedstawiona przez Sprzedawcę do
Departamentu Budżetu i Finansów Ministerstwa Skarbu Państwa, z powołaniem się na
numer umowy.
6. Za dzień zapłaty będzie uważany dzień obciążenia rachunku Kupującego.
§ 4.
GWARANCJA I SERWIS
1. Sprzedawca udziela na Przedmiot umowy gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy
(notebooki) oraz 48 miesięcy (jednostki centralne i monitory), począwszy od dnia
protokolarnego odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2 albo ust. 3 umowy, Przedmiotu
umowy przez Kupującego, Sprzedawca obowiązany jest w okresie gwarancji zapewnić
sprawne działanie dostarczonego sprzętu informatycznego, co obejmuje w szczególności:
diagnostykę problemów na miejscu w MSP w godzinach pracy urzędu 8.15-16.15 w dni
robocze, 1-dniowy czas reakcji na zgłoszenie serwisowe, telefoniczny dostęp do pomocy
technicznej w dni robocze w godz. 8.15-16.15.
2. Sprzedawca zobowiązany jest do naprawy przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od dnia
zgłoszenia reklamacji. W przypadku przekroczenia tego terminu Sprzedawca obowiązany
jest do dostarczenia komputera zastępczego o porównywalnych parametrach.
3. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz
uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.
4. Sprzedawca obowiązany jest wymienić wadliwy sprzęt informatyczny na nowy, wolny od
wad, jeżeli czas naprawy będzie dłuższy niż 3 tygodnie lub jeżeli w okresie gwarancji
dokonano 3 napraw, a towar w dalszym ciągu wykazuje wady lub usunięcie wady jest
niemożliwe.
5. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużany o czas trwania naprawy.
6. Całość kosztów dojazdu do miejsca zainstalowania sprzętu celem jego naprawienia oraz w
przypadku niemożności dokonania naprawy sprzętu w miejscu jego zainstalowania i
24
konieczności przewiezienia go do serwisu, a po naprawie do miejsca jego instalacji,
ponosi Sprzedawca.
§ 5.
ZABEZPIECZENIE
1. Strony oświadczają, że pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania Umowy lub
nienależytego wykonania Umowy oraz z tytułu gwarancji jakości nastąpi z ustanowionego
zabezpieczenia w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy,
tj.:..............................................................................na
łączną
kwotę
stanowiącą
równowartość 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj.:..................... zł.
2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości za wady przedmiotu Zamówienia
pozostaje kwota równa 30% pełnej kwoty zabezpieczenia (lub pozostaje ..............<forma
zabezpieczenia> na kwotę równą 30 % pełnej kwoty zabezpieczenia), tj.: ........ zł. Kwota
ta (lub inna forma zabezpieczenia) zwracana jest nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu gwarancji jakości.
§ 6.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. W przypadku opóźnienia Sprzedawcy z wykonaniem przedmiotu umowy określonym w
§ 1, Kupującemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku opóźnienia Sprzedawcy z realizacją zobowiązań w zakresie o którym
mowa w § 4 ust. 2 umowy Kupującemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia brutto wymienionego w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu umowy przekraczającego 14
dni Kupującemu przysługuje niezależnie od kar umownych naliczanych zgodnie z ust. 1
i ust. 2 kara umowna w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 3 ust.1 lub
prawo odstąpienia od Umowy, po wyznaczeniu dodatkowego 14 - dniowego terminu do
jej wykonania.
4. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania niniejszej umowy, jeżeli zostało to spowodowane zdarzeniami siły wyższej.
5. Siłą wyższą w rozumieniu niniejszej Umowy są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne,
niezależne od Stron, których nie dało się przewidzieć przed podpisaniem niniejszej
Umowy.
6. Strony zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego powiadamiania się o zaistnieniu
siły wyższej.
7. Kupujący może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań jeżeli wartość szkody
przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
25
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
nieważności.
3. Wszystkie ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, Strony będą
starać się załatwiać polubownie.
4. W przypadku braku porozumienia w sporze wynikającym z realizacji niniejszej umowy
właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest Sąd w właściwy ze względu na siedzibę
Kupującego.
5. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Sprzedawcy oraz dwa egzemplarze dla Kupującego.
6. Integralną część umowy stanowi:
Załącznik Nr 1 – Odpis z rejestru/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej Wykonawcy.
Załącznik Nr 2 – Minimalne Parametry techniczne urządzeń.
AKCEPTUJĘ PROJEKT UMOWY
Miejscowość….....….............dnia..............
...........................………..........................
(podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
26
ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy
Odpis z rejestru/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej Sprzedawcy.
27
ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy
Wymagany zestaw parametrów technicznych
Jednostka centralna – 100 szt.
(Producent..., model....)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nazwa
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
(parametr)
Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera i
trwale oznaczona jego logo (wymagane oświadczenie producenta),
wyposażona w 1 złącze PCI Express x16 niski profil, 1 wolne złącze PCI
Express x4 niski profil, 4 złącza DIMM, obsługa do 8GB pamięci RAM, min. 2
złącza SATA, 1 złącze eSATA;
Chipset
Rekomendowany przez producenta procesora, min. Q43 lub równoważny
Procesor
Procesor klasy x86 min 2 rdzeniowy taktowany zegarem min. 3,0 GHz, szyna
FSB min 1333MHz, pamięć cache min 6MB lub procesor równoważny
wydajnościowo.
Pamięć
2GB DDR2 800MHz (2x1024MB).
RAM
Dysk twardy Min. 160 GB SATAII 7200rpm, 8MB pamięci Cache.
Karta
Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie
graficzna
pamięci systemowej do 256MB, np. Intel GMA X4500 z DVI lub równoważna.
rozdzielczość min. 1280x1024 @85Hz
Karta
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (ADI
dźwiękowa 1984A),
Karta
10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą umożliwiająca zdalny
sieciowa
dostęp do komputera z poziomu konsoli zarządzająco – diagnostycznej
producenta komputera.
Porty
Wbudowane: 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x eSATA, 1 x DisplayPort lub DVI; min. 8
x USB, w tym: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty
słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana
ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie
może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
Napęd
Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt
optyczny
Obudowa
− Małogabarytowa typu small form factor, fabrycznie przystosowana do
pracy w układzie pionowym i poziomym, opcjonalne napędy FDD lub
czytniki kart multimedialnych
− Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien
pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności
użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych);
− Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności
użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub
motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy
współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym
producenta komputera;
− Wewnętrzny głośnik w obudowie komputera.
− Zasilacz o mocy max. 250W i wydajności 85%
System
Brak systemu.
operacyjny
Oprogramo Sterowniki i oprogramowanie
do obsługi wszystkich zainstalowanych
wanie
urządzeń, zgodne z systemem Windows XP i Windows Vista
BIOS
- Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu
operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w
przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
28
-
-
-
-
Certyfikaty i
standardy
15.
Gwarancja
16.
17.
Wsparcie
techniczne
producenta
zewnętrznych urządzeń
Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących
magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego
z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń
zewnętrznych.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,
ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku
twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy
nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie
systemu bez podania hasła administratora.
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem
administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe
wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego.
Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie
zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty
sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
−
Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft,
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z
systemem operacyjnym Windows Vista (załączyć wydruk ze strony
Microsoft WHCL)
− Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz
wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie
pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 30 dB (załączyć
oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym
przez niezależną akredytowaną jednostkę)
− Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
− Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z
dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych
w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej
Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie
„Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów
zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu
specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z
grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty
głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie
powyżej 25 gram
− Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 4.0
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym
katalogu http://www.eu-energystar.org – dopuszcza się wydruk ze strony
internetowej
− Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym
katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony
internetowej
- 48 miesięcy na miejscu u klienta,
- Czas skutecznej naprawy – 2 dni robocze od momentu zgłoszenia
- Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania
się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie
na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem
- Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera
oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u
producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
29
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy
dołączyć link strony.
Monitor LCD – 200 szt.
(Producent..., model....)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Nazwa
(parametr)
Typ ekranu
Rozmiar
plamki
Jasność
Kontrast
Kąty widzenia
(pion/poziom)
Czas reakcji
matrycy
Rozdzielczoś
ć
maksymalna
Częstotliwość
odświeżania
poziomego
Częstotliwość
odświeżania
pionowego
PIVOT
Pobór mocy
praca/spoczy
nek
12.
Złącze
13.
Gwarancja
14.
Certyfikaty
15.
Inne
Wartości minimalne
Format matrycy - 4:3 lub 5:4; ekran ciekłokrystaliczny
z aktywną matrycą TFT TN 19”
0,294 mm
300 cd/m2
800:1
160° H / 160° V
max 5 ms
1280 x 1024 przy 60Hz
30 – 81 kHz
56 – 76 Hz
Tak
Maksimum 35/2 Wat
15-stykowe złącze D-Sub, 24 pinowe złącze DVI , 2 dwa porty USB (kabel w
zestawie)
- 48 miesięcy na miejscu u klienta,
- Czas skuteczniej naprawy – 2 dni robocze od momentu zgłoszenia,,
- Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania
się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie
na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem,
- W przypadku braku możliwości naprawy Oferent zapewni wymianę na
nowy
TCO'03, ISO 13406-2, Energy Star 4.0
Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki
centralnej, ma być dostarczony z kablem zasilającym oraz kablem DVI,
wbudowany zasilacz
Klawiatura - 200 szt.
(Producent..., model....)
Nazwa
Lp.
Wartości minimalne
(parametr)
Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo
1.
Klawiatura
producenta jednostki centralnej
Mysz – 200 szt.
(Producent..., model....)
Nazwa
Lp.
Wartości minimalne
(parametr)
1. Mysz
Mysz laserowa USB z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000 dpi
30
– trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej
Pamięc USB flash – 100 szt.
(Producent..., model....)
Lp.
1.
Nazwa
(parametr)
Pamięć flash
USB
4 GB
Wartości minimalne
- Odczyt do 20 Mb/s, zapis do 9 Mb/s,
- Powinien posiadać otwór na smycz,
- Powinien posiadać diodę sygnalizującą pracę urządzania,
- krótka smycz w zestawie.
Specyfikacja techniczna notebook - 23 szt.
(Producent..., model....)
Nazwa
Lp.
Wartości minimalne
(parametr)
Od 11” do 13,3”
1.
Matryca
Procesor dedykowany do urządzeń mobilnych taktowany min. 2,0 GHz, L2 –
2.
Procesor
2048 kB
Zainstalowan
a pamięć
2GB - DDR2 lub DDR3
3.
operacyjna
RAM
Karta
Zintegrowana z dynamicznie przydzielaną pamięcią
4.
graficzna
160 GB SATA
5.
Dysk twardy
3xUSB 2.0, 1xVGA, wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, RJ45,
6.
Porty
czytnik kart
Napędy
Optyczny: DVD+/-RW
7.
wbudowane
Karta
Zintegrowana, przyciski głośniej-ciszej-mute, wbudowany mikrofon
8.
dźwiękowa
Karta
Ethernet 10/100/1000
9.
sieciowa
Łączność
10. bezprzewodo Moduł Bluetooth, WiFi 802.11 b/g
wa
Mysz przewodowa optyczna lub laserowa dwuprzyciskowa z rolką –
11. Mysz
producenta notebooka
Urządzenie
Touchpad
12.
wskazujące
6-cell Lithium-Ion, pozwalające na czas pracy do 4,5 godz.
13. Bateria
Do 2,3 kg
14. Waga
Wyposażenie
Zasilacz zewnętrzny, torba dedykowana przez producenta notebooka
15.
dodatkowe
- Odczyt do 20 Mb/s, zapis do 9 Mb/s,
Pamięć flash - Powinien posiadać otwór na smycz,
16.
- Powinien posiadać diodę sygnalizującą pracę urządzania,
USB - 16GB
- Krótka smycz w zestawie,
Windows 7 Professional PL lub Vista Bussines PL z bezpłatnym
System
uaktualnieniem do Windows 7 Professional PL- system preinstalowany
17.
operacyjny
fabrycznie przez producenta ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy
sterownikami
Kopia preinstalowanego systemu operacyjnego oraz dodatkowego
Kopie
oprogramowania na płytach bądź na dedykowanej partycji dysku lub
18. oprogramowa
oprogramowanie umożliwiające przygotowanie w/w płyt na nośnikach
nia
opracowane przez producenta oferowanego sprzętu, umożliwiające
31
odtworzenie do poziomu preinstalowanego
19.
Gwarancja
-
-
36 miesięcy na miejscu u klienta,
Czas skutecznej naprawy – 2 dni robocze od momentu zgłoszenia,
W przypadku braku możliwości naprawy Oferent zapewni wymianę na
nowy o nie gorszych parametrach,
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie
wywiązywania
się
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie
na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem,
Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego
32