Sytuacja sektora ubezpieczeniowego w 2013 roku

Transkrypt

Sytuacja sektora ubezpieczeniowego w 2013 roku
Sytuacja sektora
ubezpieczeniowego w 2013 roku
2015-10-27 14:05:57
2
Pomimo niekorzystnej koniunktury gospodarczej w Portugalii i Europie w 2013 roku, sektor ubezpieczeniowy
zdołał zakończyć rok zyskami w wysokości 678 mln euro, zawdzięczając ten wynik w dużej mierze poprawie
sytuacji na rynkach kapitałowych.
Sytuacja sektora ubezpieczeniowego w 2013 roku
Według informacji Portugalskiego Instytutu Ubezpieczeniowego (ISP), w 2012 roku zarejestrowano wyniki w
wysokości 531 mln euro, co oznacza, że wzrost zysków w następnym roku wyniósł 27%. Zdaniem ISP można to
zawdzięczać przede wszystkim bardzo ostrożnemu zarządzaniu inwestycjami przez ubezpieczycieli, regulacjom
odnoszącym się do inwestycji finansowych oraz dużej waloryzacji aktywów na rynkach kapitałowych w 2013
roku. Z 43 firm ubezpieczeniowych działających na rynku portugalskim jedynie sześć odnotowało wyniki
negatywne.
Jak podkreśla ISP, to segment ubezpieczeń osobowych na życie (ubezpieczenia na życie, plany oszczędności
emerytalnych i inne produkty oszczędnościowe) najbardziej wpłynął na uzyskanie tak pozytywnych wyników,
niemniej jednak przewiduje się, że wraz z zapowiedzianą poprawą sytuacji gospodarczej w Portugalii również
segment pozostałych ubezpieczeń osobowych zacznie wzrastać w 2014 roku.
W 2013 roku panująca w kraju wciąż trudna sytuacja ekonomiczna niekorzystnie odbiła się głównie na
segmencie ubezpieczeń samochodowych oraz wypadków przy pracy.
Z drugiej strony kryzys zwiększył zapotrzebowanie na inne produkty, jak na przykład ubezpieczenia zdrowotne
(wzrost w zakresie wolumenu wyemitowanych składek w 2013 r. o 3,5%, tj. do 570,5 mln euro) lub
ubezpieczenia związane z eksportem i przedsiębiorstwami (ubezpieczenie kredytu, itp.).
W 2012 roku sektor zyskał 160 mln euro w wyniku jednorazowych operacji (reasekuracja portfela ryzyk
ubezpieczeń osobowych na życie banku Santander Totta). W 2013 roku podobne operacje zostały zrealizowane
przez ubezpieczycieli należących do banków BES i Popular, przynosząc dla sektora zyski w wysokości ok. 163
mln euro. Te realia, jak również rozwój sytuacji w zakresie wypłacalności firm, ilustrują ścisłe powiązanie
pomiędzy bankami a ubezpieczycielami oraz stopień ich znaczenia dla grup bankowych jako źródła pozyskiwania
płynności finansowej i innych funduszy.
Zgodnie z danymi ISP wskaźnik pokrycia dla wskaźnika wypłacalności firm ubezpieczeniowych uplasował się na
poziomie 220,3%, tj. powyżej prawnie wyznaczonego limitu, choć jednocześnie poniżej wyniku 250,7%,
zarejestrowanego w 2012 roku. Ten komfort pod względem kondycji finansowej pozwolił firmom
ubezpieczeniowym w 2013 r. odblokować kapitały zapasowe lub zwrócić pożyczki i wygenerować w ten sposób
środki mogące pomóc bankom posiadającym w nich udziały.
Po dwóch latach spadku wartości ubezpieczeń bezpośrednich, wskaźniki pokazują tendencję wzrostową. W 2013
roku wolumen składek ubezpieczeniowych wzrósł o 20,2%, do 13,1 mld euro. To segment ubezpieczeń
osobowych na życie był główną przyczyną dobrych wyników, rejestrując ogólny wzrost o 33,6%, podczas gdy
segment ubezpieczeń osobowych pozostałych odnotował spadek o 3,1%.
Dane pokazują również, że pod względem udziału poszczególnych firm w rynku ubezpieczeń, przewodzi
3
sprywatyzowana niedawno firma Fidelidade, z udziałem 26,5% (29,2% w 2012 roku), przed BES Vida, Ocidental
Vida, BPI Vida e Pensões oraz Santander Totta Vida.
Główne firmy ubezpieczeniowe i ich wyniki w 2013 roku
Produkcja
Udział (%)
2012
2013
2012
2013
Fidelidade
3 217
3 552,50
29,20
26,9
BES-Vida
1 448,70
2 040,90
13,20
15,4
Ocidental Vida
762,9
1 486
6,94
11,2
BPI Vida e Pensões
248,02
826,3
2,25
6,2
Santander Totta Vida
695,69
546,3
6,33
4,1
Allianz
504,25
543,5
4,59
4,1
Açoreana
432,1
406,8
3,93
3,1
CA Vida
294
383,9
2,67
2,9
Tranquilidade
333,7
319,5
3,04
2,4
AXA Seguros
304,8
290,6
2,77
2,2
4
Oprac.
Elżbieta Siuta Correia
Ekspert POIG, WPHI Lizbona
Luty 2014
5