Nabór uczestników

Transkrypt

Nabór uczestników
W związku z realizacją projektu pozakonkursowego
„Aktywizacja osób w wieku od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia,
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
w powiecie świdnickim III”
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
zaprasza do udziału w projekcie
osoby od 30 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne
(należące do I lub II profilu pomocy),
znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
tj. osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami,
osoby długotrwale bezrobotne oraz niskowykwalifikowane
(posiadające wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne).
W ramach projektu 309 osób otrzyma wsparcie w postaci:
staży, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych oraz
przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Jesteś zainteresowany udziałem w projekcie?
Skontaktuj się ze swoim doradcą klienta.
Szczegółowe informacje na temat projektu udzielane są
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5:
pok. 8, tel. 74/8561822.