Dostawy - 25358-2016

Komentarze

Transkrypt

Dostawy - 25358-2016
Dostawy - 25358-2016
26/01/2016





S17 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.
II.
III.
IV.
VI.
Polska-Kielce: Samochody półciężarowe
2016/S 017-025358
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach
ul. św. Leonarda 10
Osoba do kontaktów: Witold Irski
25-311 Kielce
POLSKA
Tel.: +48 413612344
E-mail: [email protected]
Faks: +48 43617343
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.scrmits.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu
konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa pojazdów bazowych(samochodów typu furgon) przeznaczonych do adaptacji na
ambulanse sanitarne typu C.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług: 25-040 Kielce ul. Pakosz 72.
Kod NUTS PL331
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa pojazdów bazowych (typu furgon), przeznaczonych do adaptacji na ambulanse
sanitarne typu C
Zadanie nr 1
Dostawa pojazdów bazowych (typu furgon), przeznaczonych do adaptacji na ambulanse
sanitarne typu szt..7
Zadanie nr 2
Dostawa pojazdu bazowego szt. 1 (typu furgon z napędem 4x4 z przełożeniem terenowym),
przeznaczonego do adaptacji na ambulans sanitarny typu C
Oferowany pojazd bazowy (samochód typu furgon o DMC do 3,5 t), przeznaczony do
adaptacji
na ambulans drogowy typu C, równoważny w zakresie odpowiednim do niniejszego
postępowania. (Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, przy
spełnieniu
wymagań postawionych w treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31.12.2002
Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z póź. zmianami).
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34136000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 90 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: „Dostawa pojazdów bazowych (samochodów typu furgon),
przeznaczonych do adaptacji na ambulanse sanitarne typu C szt. 7
1)Krótki opis
Oferowany pojazd bazowy (samochód typu furgon o DMC do 3,5 t), przeznaczony do
adaptacji
na ambulans drogowy typu C, równoważny w zakresie odpowiednim do niniejszego
postępowania. (Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, przy
spełnieniu
wymagań postawionych w treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31.12.2002
Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z póź. zmianami).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34136000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji
zamówienia
w dniach: 90 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: „Dostawa pojazdu bazowego szt. 1 (samochodu typu furgon z napędem
4x4 z przełożeniem terenowym), przeznaczonego do adaptacji na ambulans sanitarny typu C
1)Krótki opis
Oferowany pojazd bazowy (samochód typu furgon o DMC do 3,5 t), przeznaczony do
adaptacji
na ambulans drogowy typu C, równoważny w zakresie odpowiednim do niniejszego
postępowania. (Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, przy
spełnieniu
wymagań postawionych w treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31.12.2002
Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z póź. zmianami).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34136000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji
zamówienia
w dniach: 90 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
12 000 PLN dla zad. nr 1 i 3 000 PLN dla zad. nr 2.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do
odpowiednich przepisów je regulujących:
Przelew do 30 dni.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki określone w
art.22 ust.1 ustawy dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca złoży podpisane
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1pkt.1÷4, na
formularzu zgodnym z treścią oświadczenia zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ.
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie
spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca złoży podpisane oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1pkt.1÷4, na formularzu zgodnym z
treścią oświadczenia zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ.
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie
spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca złoży podpisane oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1 pkt.1÷4, na formularzu zgodnym z
treścią oświadczenia zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ.
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie
spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca złoży podpisane oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1pkt.1÷4, na formularzu zgodnym z
treścią oświadczenia zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ.
2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na
potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada
solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych
zasobów, chyba, że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać
będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
4.Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 Prawa zamówień publicznych.
5. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się również Wykonawców, którzy należąc
do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą,
że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji
pomiędzy
Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający wyklucza z
postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz
Wykonawcę, który nie złożył listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.
6. Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanych warunków na podstawie
oświadczeń i
dokumentów złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego
warunku.
7. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych
walutach
niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs
NBP z dnia publikacji ogłoszenia. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym
adresem
internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodną z ustawą.
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Zgodnie z art. 90 ustawy pzp, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30 % od wartości
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca
się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy,
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679, z późn. zm.)
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
VII. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o
którym
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów i
oświadczeń:
1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust.
1 ustawy Pzp – Rozdział II SIWZ.
VIII. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o
których
mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp – Rozdział II SIWZ.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 Ustawy,
wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24ust.
1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
4. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie, zamówienia albo składania ofert;
5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt
10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie, zamówienia albo
składania ofert;
6. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
7. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
IX. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp, Zamawiający żąda następującego dokumentu:
— Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm. 5),
albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – Rozdział II SIWZ.
a) wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub
kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/y uprawnione do
podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”,
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust.2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy
lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
Wykonawcę
lub te podmioty
c) wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji
powinny
być złożone w języku polskim. Wszelkie dokumenty dołączone w innym języku niż polski
powinny być załączone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę.
d) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
e) szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia opisano w pkt. III SIWZ.
f) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna
lub budzi wątpliwości Zamawiającego, co do jej prawdziwości,
g) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on
zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
h) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o
których
mowa w specyfikacji Zamawiającego.
XII. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów
gospodarczych (konsorcja/ spółki cywilne):
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
b) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy
czym
termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
c) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/
upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi,
podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, winno
być
dołączone do oferty.
d) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w
punktach: VII, VIII i IX dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie.
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
XIII. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
13.1 Zamiast dokumentu o którym mowa w: pkt. VIII ppkt.2, 4, 6 i ppkt 7 składa dokument
lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie
wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
13.2 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt VIII ppkt 3
i pkt VIII ppkt 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. – wystawionych nie wcześniej niż w
terminach określonych w pkt VIII ppkt 3 i pkt VIII ppkt 5.
13.3 W przypadku wątpliwości do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
XIV. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej,
osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania,
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 pkt. 1-4, na formularzu
zgodnym z treścią oświadczenia zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 pkt. 1-4, na
formularzu zgodnym z treścią oświadczenia zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert
lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone
poniżej
1. Cena. Waga 85
2. Parametry techniczne. Waga 15
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
TP/15/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu
opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.3.2016 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym
kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 3.3.2016 - 13:00
Miejscowość:
25-040 Kielce, ul. Pakosz 72.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach
ul. Pakosz 72
25-040 Kielce
POLSKA
Tel.: +48 413612344
Adres internetowy: http://www.scrmits.pl
Faks: +48 413617343
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.1.2016