gimnazjum klasa 1

Komentarze

Transkrypt

gimnazjum klasa 1
P
OLIMPUS
J ZYK POLSKI
2005
I. Czytanie ze zrozumieniem
Mówi gdzieœ Teofil Gautier, ¿e „walka cz³owieka z
przyrod¹ górsk¹ jest poetyczna, piêkna i szlachetna”, i jeœli istotnie
jedynym szlachetnym sposobem wy³adowania w ca³ej pe³ni si³
¿ywotnych, jedynym sposobem czynnego zachowania siê wobec
natury
ma byæ mierzenie si³ swych ze skamienia³ym
nieprzyjacielem, to wycieczki bez przewodnika spe³niaj¹ te zadania
w stopniu najwy¿szym, wówczas bowiem dopiero harmonijne
wspó³dzia³anie w³adz duchowych i cielesnych najsilniej wystawione
jest na próbê; prawdziwy taternik pragnie w powodzeniu wyprawy
braæ udzia³ nie tylko bierny chce byæ sobie, swym zdolnoœciom
pozostawionym; energia jego skupia siê wtedy, wszystkie zmys³y w
natê¿eniu pracuj¹, a si³a i chêæ do czynu wobec niebezpieczeñstw
nieskoñczenie wzrastaj¹.
Z drugiej jednak strony, niedocenianie trudów i
niebezpieczeñstw, a przecenianie w³asnego doœwiadczenia,
uzdolnienia i obeznania siê z górami istnieæ bêdzie wœród
samodzielnych podró¿ników tak d³ugo, jak i turystyka... - ludzie
bowiem zamiast kierowaæ siê zasad¹, ¿e co dla jednego jest
zabawk¹, to dla drugiego stanowiæ mo¿e o ¿yciu lub œmierci powiadaj¹ zwykle: jeœli ten lub ów dokazaæ tego zdo³a³, to i ja
potrafiê, i choæ los do pewnego czasu im sprzyja, wszak¿e b³êdne
to mniemanie, stale powiêkszaj¹ce nieznaczny dot¹d procent
nieszczêœæ w górach - prêdzej czy póŸniej ukaranym i gorzko
pomszczonym bywa. [...]
Jeden wzgl¹d jeszcze wart tu zaznaczenia, a to
koniecznoœæ cywilnej odwagi, aby w razie potrzeby chcieæ, móc i
umieæ wyrzec siê jakiegoœ œmia³ego lub ryzykownego planu,
przerwania wycieczki lub zawrócenia z drogi.
Tatrami urzeczeni, oprac. Roman Hennel, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1979, s.205-206.
1. Prawdziwego taternika charakteryzuje:
a) d¹¿enie do zrównania si³ fizycznych i psychicznych
b) dominacja nad natur¹
c) uleg³oœæ wobec natury
d) przewaga ambicji nad mo¿liwoœciami
2. Bierny udzia³ w wyprawie polega na:
a) wêdrówce bez przewodnika
c) szukaniu oparcia w innych
b) podziwianiu natury
d) naœladowaniu innych
3. Niebezpieczne sytuacje w górach wynikaj¹ z
przeœwiadczenia turystów, ¿e:
a) los sprzyja odwa¿nym
b) nie sztuka dorównaæ poprzednikom
c) górskie szlaki nie s¹ trudne
d) prawdziwy taternik musi poznaæ wszystkie trudnoœci
4. Cywilna odwaga polega na umiejêtnoœci:
a) przeciwstawienia siê si³om natury
b) skorzystania w odpowiednim momencie z us³ug
przewodnika
c) wycofania siê z podjêtego przedsiêwziêcia
d) wytê¿eniu wszystkich si³ fizycznych i duchowych w
pokonywaniu przeszkód
GIMNAZJUM
KLASA 1
5. Wed³ug narratora ludzie wyprawiaj¹ siê w góry, aby:
a) prze¿yæ ciekaw¹ przygodê
b) sprawdziæ swoje mo¿liwoœci
c) spo¿ytkowaæ swe si³y i energiê
d) dokonaæ czegoœ wielkiego
6. Przedstawiony tekst stanowi:
a) zachêtê do turystyki górskiej
b) pochwa³ê górskiego œrodowiska
c) regulamin postêpowania w niebezpiecznych sytuacjach
d) zbiór uwag na temat tatrzañskich turystów
II. Literatura
7. „Biblia” zosta³a napisana w jêzykach:
a) greckim i ³aciñskim
b) greckim, hebrajskim i aramejskim
c) greckim, ³aciñskim i germañskim
d) hebrajskim i ³aciñskim
8. Przypowieœæ jest gatunkiem literackim, w którym:
a) zawarty jest dok³adny obraz epoki
b) wystêpuj¹ tylko postacie historyczne
c) wystêpuj¹ tylko postacie œwiêtych
d) zawarte s¹ treœci uniwersalne
9. Przypowieœæ o mi³osiernym Samarytaninie mówi o:
a) potrzebie niesienia pomocy innym
b) ryzyku, jaki powoduje zbytnia ofiarnoϾ
c) koniecznoœci zapomnienia dawnych krzywd i urazów
d) chêci odpokutowania za grzechy
10. „Wulgata” jest t³umaczeniem Pisma Œwiêtego
dokonanym przez:
a) œw. Hieronima
c) œw. Tomasza z Akwinu
b) œw. Franciszka z Asy¿u
d) œw. Augustyna
11. Pieœñ, fraszka, elegia, hymn s¹:
a) gatunkami epickimi
c) elementami dramatu
b) gatunkami lirycznymi
d) rodzajem wiersza
12. Satyra Ignacego Krasickiego pt. „¯ona modna” jest:
a) pochwa³¹ nowoczesnego stylu ¿ycia
b) ¿artem o znaczeniu mody w ¿yciu m³odej kobiety
c) zachêt¹ do poznawania obcych kultur
d) krytyk¹ bezmyœlnego naœladowania obcych wzorów
13. Humor s³owny „Zemsty” Aleksandra Fredry jest
szczególnie mocno zaakcentowany w scenie:
a) oœwiadczyn Papkina
c) zalotów Podstoliny
b) pisania listu przez Dyndalskiego
d) pisania testamentu przez Papkina
14. W „Balladynie” Juliusza S³owackiego nie odnajdujemy
w¹tku:
a) biblijnego
c) fantastycznego
b) mitologicznego
d) realistycznego
15. Didaskalia w dramacie zawieraj¹:
a) rozbudowane monologi
b) charakterystykê bohaterów
c) informacjê o genezie utworu
d) wskazówki dla twórców przedstawienia
16. W powieœci Henryka Sienkiewicza pt. „Krzy¿acy”
Jurand zostaje okaleczony, poniewa¿:
a) Krzy¿acy zemœcili siê na nim za œmieræ brata Rotgiera
b) nie chcia³ upokorzyæ siê przed Krzy¿akami
c) buntowa³ siê przeciw krzy¿ackiej przemocy
d) by³ œwiadkiem œmierci rycerza de Fourcy
17. Santiago, bohater opowiadania Ernesta Hemingwaya
pt. „Stary cz³owiek i morze”, nie rezygnuje
z walki, mimo ¿e:
a) inni rybacy œpiesz¹ mu z pomoc¹
b) ma ju¿ pe³n¹ ³ódŸ z³owionych ryb
c) rekiny po¿eraj¹ jego zdobycz
d) na brzegu czeka go nagroda
18. Przyroda w opowiadaniu E. Hemingwaya stanowi:
a) pe³noprawn¹ partnerkê cz³owieka
b) si³ê niszcz¹c¹ ambicje cz³owieka
c) obraz ³agodny i przyjazny cz³owiekowi
d) ¿ywio³ podporz¹dkowany cz³owiekowi
III. Nauka o jêzyku
19. Czasownik w stronie biernej jest zawarty w zdaniu:
a) Nie przestrzegano przepisów drogowych.
b) Magda zosta³a w domu z powodu choroby.
c) Nie mo¿na byæ egoist¹.
d) Dom ca³y czas jest obserwowany.
20. Nieprawid³owo zastosowano zaimek w zdaniu:
a) WeŸ tê ksi¹¿kê.
c) Otwórz tamto okno.
b) Dajcie mnie tamt¹ pi³kê.
d) Tylko tobie mogê zaufaæ.
21. B³¹d ortograficzny zawiera zdanie:
a) Cechuje go patriotyzm.
b) To typowe dla niego dziwactwo.
c) Zajmujê siê rybo³óstwem.
d) Obj¹³ dowództwo nad wojskami.
22. Wypowiedzenie: Zatrzymaj siê w hotelu albo poszukaj
miejsca w schronisku. - jest zdaniem:
a) wspó³rzêdnie z³o¿onym ³¹cznym b) podrzêdnie z³o¿onym
c) wspó³rzêdnie z³o¿onym roz³¹cznym d) pojedynczym
23. Nieprawid³ow¹ formê ma liczebnik w zdaniu:
a) Nie by³o dwojga dzieci.
b) Nie radzê sobie z dziesiêciorgiem dzieci.
c) Czterem dzieciom nie podoba³ siê ten film.
d) Szeœciorgiem dzieci zajê³a siê niania.
24. Zdanie: Zjedzono wszystkie potrawy, potem zaczêto
œpiewaæ, wszyscy chcieliby w jednej chwili wyraziæ
radoœæ, bawili siê i weselili. zawiera:
a) 3 czasowniki w formie nieosobowej i 3 czasowniki w
formie osobowej
b) 4 czasowniki w formie nieosobowej i 3 czasowniki w
formie osobowej
c) 2 czasowniki w formie nieosobowej i 2 czasowniki w
formie osobowej
d) 2 czasowniki w formie nieosobowej i 3 czasowniki w
formie osobowej
25. Wed³ug schematu: przydawka + podmiot +
+ orzeczenie + dope³nienie jest zbudowane zdanie:
a) Silny wiatr powali³ drzewa.
b) Zawsze bajki opowiada³a babcia.
c) Kilka dni trwa³o polowanie.
d) G³oœne krzyki rozlega³y siê wszêdzie.
26. Zdaniem podrzêdnie z³o¿onym jest wypowiedzenie:
a) Wyjdziemy st¹d, gdy tylko zaœwieci s³oñce.
b) Spotkaliœmy ich, ale nie zamieniliœmy ani s³owa.
c) W zwi¹zku ze zmian¹ programu prosz¹ nas o opuszczenie sali.
d) Nie chcieliœmy narzekaæ, wiêc zgodnie potakiwaliœmy g³owami.
27. Zdanie: Mama powiedzia³a, ¿ebyœmy nie jedli tortu.
prawid³owo przekszta³cimy na mowê niezale¿n¹ w sposób:
a) Mama zabroni³a nam jeœæ tort.
b) Mama powiedzia³a: „Nie jedzcie tortu”.
c) Mama powiedzia³a, ¿e nie wolno nam jeœæ tortu.
d) Mama powiedzia³a: „Niech dzieci nie jedz¹ tortu”.
28. Prawid³owo postawiono znaki interpunkcyjne w dialogu:
a) Ludzie wo³ali:
- Nie mamy chleba!
- To jedzcie ciastka - odpowiedzia³a królowa.
b) - Ludzie wo³ali: Nie mamy chleba! To jedzcie ciastka,
odpowiedzia³a królowa.
c) Ludzie wo³ali.
- Nie mamy chleba!
- To jedzcie ciastka. - Odpowiedzia³a królowa.
d) Ludzie wo³ali, nie mamy chleba!
To jedzcie ciastka, odpowiedzia³a królowa.
29. Neologizmem s³owotwórczym jest wyraz:
a) dysk
b) ogólniak c) video
d) media
30. Archaizm zawiera zdanie z powieœci Henryka
Sienkiewicza pt. „Pan Wo³odyjowski”:
a) „A Baœka miga³a i miga³a po ca³ej izbie, coraz
weselsza, coraz weselsza”.
b) „Ciê¿ar samotnoœci i niemocy przygniata³ j¹ coraz silniej”.
c) „Tymczasem zbli¿a³a siê noc, a z ni¹
ch³ód, pomroka, niepewnoœæ drogi i niepokój”.
d) „Bóg j¹ strzeg³ w takich terminach, ustrze¿e jej i dalej”.