umowa kupna – sprzedaży - e

Komentarze

Transkrypt

umowa kupna – sprzedaży - e
UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY NR ………….
na rok 2012
zawarta w dniu ……………………………….r. w Miękini pomiędzy:
Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia,
NIP : 913-00-04-320,
REGON: 931024014
zwanym dalej Sprzedającym w imieniu którego działają:
1. mgr inż. Waldemar Zaremba- Nadleśniczy
2. mgr Małgorzata Grudzińska- Główny Księgowy
a
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Nr Rejestru: . …………………………………………………
NIP ……………………………………REGON……………………………………………..
zwanym dalej Kupującym w imieniu którego działają :
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
1.
2.
3.
4.
5.
§1
Przedmiot umowy
Umowę zawarto na podstawie wyników procedury sprzedaży drewna w internetowym
przetargu ograniczonym w Portalu Leśno-Drzewnym /PL-D/ oraz w systemowych aukcjach
internetowych w aplikacji „e-drewno” a także aukcji internetowych w aplikacji „e-drewno”
zgodnie z Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27
października 2011r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe w 2012 roku ( znak :OM-900-8/11).
Postanowienia niniejszej umowy dotyczą surowca drzewnego, który Sprzedający
zobowiązuje się sprzedać, a Kupujący odebrać według cen i ilości zawartych w załączniku
nr . . . . . do niniejszej umowy.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………………………………...r. do 2012.03.15 r.
Strony oświadczają , że wyrażają zgodę na możliwość odstępstwa od ilości mas drewna w
poszczególnych klasach jakościowo-wymiarowych danego gatunku i sortymentu drewna
zawartych w załączniku nr.1 do niniejszej umowy, w ramach zachowania ogólnej masy do
umowy
Jakość techniczna, wyrób i pomiar surowca drzewnego będą zgodne z aktualnie
obowiązującymi normami:
1. PN-79/D-01011. „Drewno okrągłe. Wady”.*
2. PN-93/D-02002. „Surowiec drzewny. Pomiar, terminologia i symbole”.*
3. PN-D*95000:2002. „Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie”.*
4. PN-D-02006:2002. „Surowiec drzewny. Odbiorcza kontrola jakości według metody
alternatywnej. Terminy, definicje, metody badań”.*
5. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47 z dnia 31.05.2002r. Dyr. Gen. Lasów
Państwowych. „Warunki techniczne. Drewno wielkowymiarowe iglaste”.*
6. PN-92/D-95008. „Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne
wymagania i badania”.*
7. PN-91/D-95018. „Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i
badania”.*
 - niepotrzebne skreślić
Strona 1 z 4
6. Drewno pochodzi z lasów o prawidłowej gospodarce, zgodnej z międzynarodowymi
standardami FSC, co potwierdza certyfikat nr SW- FM/COC – 003740.
§2
Baza sprzedaży
1. Ceny drewna ustalono na bazie loco - las po zrywce .
2. Ceny za surowiec nie zawierają podatku VAT, który będzie każdorazowo doliczany zgodnie
z obowiązującymi przepisami, a kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu cenę
brutto.
§3
Realizacja harmonogramu sprzedaży
1. Odbiór i przygotowanie drewna powinno następować sukcesywnie zgodnie z ustalonym
harmonogramem:
Grupa handlowa, gatunek
Masa (m3)
kwartał
kwartał
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
2. Strony uzgodniły zasadę sukcesywnego zakupu- sprzedaży surowca drzewnego
w rozliczeniu kwartalnym proporcjonalnie do upływu czasu. Strony dopuszczają możliwość
szybszej realizacji umowy niż określona w harmonogramie po uzgodnieniu.
3. Zmiany do ustalonego harmonogramu wymagają formy pisemnej i są możliwe do
wprowadzenia za zgodą stron.
4. Rozliczenie harmonogramów następuje w przyjętych kwartalnych okresach czasowych.
5. W przypadku nie realizowania sprzedaży lub zakupu, w stosunku do ustalonych
harmonogramem ilości wynoszących +/- 5% sprzedający lub kupujący zapłaci kary umowne
w wysokości 5,0 % wartości nie odebranego lub nie przygotowanego do sprzedaży drewna,
które zostaną naliczone wg. średniej ceny dla nieodebranej grupy handlowo-gatunkowej.
6. Kupujący wyraża zgodę na odbiór drewna z miejsc wskazanych przez Sprzedającego.
7. Sprzedający zobowiązuje się do przygotowania drewna do transportu poprzez jego ułożenie
przy drodze wywozowej.
8. Sprzedający i Kupujący zobowiązują się do właściwej realizacji harmonogramu sprzedaży.
9. Nieodebranie drewna przez Kupującego z jego winy zgodnie z harmonogramem spowoduje
zmniejszenie przez Sprzedającego masy surowca drzewnego do sprzedaży o wielkość jaka
nie została odebrana.
§4
Klauzula transportowa
1. Transport surowca drzewnego organizowany jest staraniem i na koszt Kupującego.
2. W przypadku odbioru drewna przez przewoźników działających w imieniu i na rzecz
Kupującego, wydawanie drewna i odbiór następować będzie po okazaniu przez przewoźnika
pisemnego upoważnienia wystawionego przez Kupującego. Ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia drewna przechodzi na kupującego z chwila odbioru surowca przez przewoźnika.
Strona 2 z 4
§5
Warunki płatności
1. Sprzedający będzie wystawiać faktury VAT niezwłocznie, lecz nie później jak 7 dni po
odbiorze przez Kupującego danej partii drewna po dokonaniu przedpłaty przez Kupującego
na daną partię drewna, na podstawie obowiązującego dokumentu tj. kwitu wywozowego.
2. Zapłaty należności Kupujący dokonuje w formie przedpłaty.
Obowiązuje rozliczenie dokonywane przed odbiorem surowca w formie :
a) przelewu na rachunek bankowy Nadleśnictwa nr 14102052420000230200214726.
Za dzień dokonania przedpłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek
bankowy Sprzedającego.
b) wpłaty do kasy Sprzedającego z zastrzeżeniem, że wartość umów z wszystkich procedur sprzedaży
drewna w roku niezależnie od liczby wynikających z nich płatności nie przekracza równowartości 15
tys. EUR zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.Nr
173, poz.1807 z późniejszymi zmianami).
3. Niedokonanie przedpłaty w ustalonym terminie stanowi dla Sprzedającego podstawę do
pomniejszenia masy o ilości przewidziane do sprzedaży w harmonogramie .
4. Strony oświadczają że są płatnikami podatku VAT. Kupujący upoważnia Sprzedającego do
wystawienia faktury VAT bez podpisu kupującego.
§6
Klauzula postępowania reklamacyjnego
1. W przypadku zakupu drewna loco las, Kupujący lub upoważniony przez niego przewoźnik
dokonuje odbioru ilościowego drewna na gruncie ( w lesie ), w miejscu wydania drewna.
2. Reklamacje ilościowe i jakościowe będą składane przez Kupującego w terminie 7 dni od
daty odbioru drewna, na piśmie.
3. Po otrzymaniu dokumentów reklamacyjnych Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia
w ciągu 7 dni od daty wpływu reklamacji.
4. Drewno reklamowane winno być udostępnione do rozpatrzenia reklamacji w stanie
umożliwiającym identyfikację.
5. Kupujący przygotuje drewno do reklamacji na własny koszt i własnym staraniem
6. Kupujący oświadcza, że reklamowana partia surowca drzewnego będzie okazana wyłącznie
w granicach terytorialnych Polski.
7. Brak okazania przez Kupującego reklamowanej partii surowca drzewnego w granicach
terytorialnych Polski lub jego przekształcenie w sposób uniemożliwiający identyfikację
pochodzenia powoduje odstąpienie przez Sprzedającego od wykonania rozpatrzenia
reklamacji i utratę przez Kupującego roszczeń z tytułu zgłoszonej reklamacji.
8. Z przeprowadzonej reklamacji zostaje sporządzony Protokół reklamacyjny , który zostaje
podpisany przez obie strony. W razie odmowy podpisania Protokołu reklamacyjnego przez
Kupującego, Sprzedający podpisze ten Protokół jednostronnie i zamieści w tymże Protokole
reklamacyjnym wzmiankę o odmowie podpisu protokołu przez Kupującego. W przypadku
uznania reklamacji przez Sprzedającego Protokół reklamacyjny będzie stanowił podstawę do
sporządzenia przez Sprzedającego faktury korygującej, o ile uznanie reklamacji będzie
skutkowało wystawieniem takiej faktury korygującej.
§7
Wykonanie umowy, klauzula siły wyższej
1. Strony zgodnie stwierdzają, że umowa jest zrealizowana w całości gdy zapisana w umowie
masa drewna została sprzedana, kupiona z odchyleniem +/- 5%.
2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie umowy w całości lub w części
spowodowane wydarzeniami, których w chwili podpisania umowy strony nie mogły
przewidzieć i zostały spowodowane przez niezależne od nich okoliczności (wojna, klęski
pożarowe, powodziowe, inne naturalne klęski, restrykcje lub rozporządzenia rządu, strajki,
itp.).
Strona 3 z 4
§8
Klauzula zmian i rozwiązania umowy
1. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku niedotrzymania warunków umowy każda ze stron jest uprawniona do
wypowiedzenia jej z zachowaniem 1 ( jedno ) miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem
na koniec kwartału.
§9
Klauzula powołania się na przepisy Kodeksu Cywilnego
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
§ 10
Klauzula rozstrzygania sporów
Wszystkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony poddadzą rozpatrzeniu
Sądu Gospodarczego właściwego według miejsca siedziby Sprzedającego.
Wszelkie opłaty związane z niniejszą umową obciążają Kupującego.
§ 11
Klauzula egzemplarzy umowy
Umowa została sporządzona w 2 ( dwóch ) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla Stron.
§ 12
Klauzula dodatkowych warunków umowy
Dodatkowe warunki umowy: Kupujący zobowiązuje się w ciągu 7 dni poinformować
Sprzedającego o każdej zmianie adresu siedziby firmy, numeru rachunku bankowego, nazwy
banku finansującego pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Sprzedający:
Kupujący:
Strona 4 z 4