Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie

Komentarze

Transkrypt

Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie
Kłobuck: Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie
stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin: Kłobuck, Krzepice, Lipie,
Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka - łącznie około 5 445 ha.
Numer ogłoszenia: 109518 - 2009; data zamieszczenia: 17.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 67498 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 12,
Kłobuck, woj. śląskie, tel. 034 3109500, faks 034 3109507.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie uproszczonych
planów urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie
gmin: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca
Wielka - łącznie około 5 445 ha..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : a) wykonanie
uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla terenu Powiatu Kłobuckiego na
terenie gmin: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń,
Wręczyca. Na okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2020r., b) inwentaryzacja stanu lasów
nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kłobuckiego. Powierzchnia
opracowania obejmuje około 5 445 ha. lasów. Uproszczone plany urządzenia lasu winny być
wykonane zgodnie z: - ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst. jedn. Dz. U. z 2005
r. Nr 45 poz.435 z późn. zm.), - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia
2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu,
uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz.U. z 2005 r. Nr 256
poz. 2151), - rozporządzeniem Ministra Środowiska z 20.12.2005r. w sprawie warunków
udzielania zezwoleń na wykonanie planów urządzenia lasu (Dz.U. z 2005r. Nr 256 poz
.2152), - w pracach taksacyjnych należy uwzględnić grunty ujęte w rejestrze ewidencji
gruntów i budynków jako lasy, oraz grunty zalesione nie ujęte w ewidencji gruntów jako lasy,
a będące lasami w myśl ustawy o lasach /art.3/, - należy uwzględnić grunty zalesione i
dotychczas nie przeklasyfikowane, a po stwierdzeniu rozbieżności między stanem
faktycznym na gruncie i ewidencją gruntów należy sporządzić wykaz tych powierzchni, uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu należy wykonać w trzech
egzemplarzach dla każdej wsi w skali 1:5000, - mapy gospodarcze winny być wykonane na
podkładzie mapy ewidencyjnej, pokolorowane według gatunków głównych i dołączone do
każdego egzemplarza opracowania, - jeden egzemplarz mapy winien być podklejony na
płótnie, - trzy miesiące przed upływem terminu realizacji zadania Wykonawca przedłoży
zamawiającemu uproszczony plan urządzenia lasu celem wstępnego zapoznania się z
projektem planu i wyłożenia go zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o
lasach do publicznego wglądu. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca
zobowiązany będzie do wykonania czynności w toku uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub
wniosków zgłoszonych do Uproszczonego Planu Urządzenie Lasu, - wszystkie egzemplarze
planu należy wykonać w twardej oprawie introligatorskiej, - należy sporządzić część
szczegółową tzn. wyciągi z uproszczonych planów urządzania lasu dla właścicieli lasu w
jednym egzemplarzu, - czystopisy operatów mają być wykonane przy użyciu drukarki
komputerowej zapewniającej trwałość wydruku tzn. druk nie może rozpływać się po
zamoknięciu, - dane ewidencyjne do wykonania zamówienia Wykonawca pozyska we
własnym zakresie Z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Kłobucku, - mapy gospodarcze winny być umieszczone w kieszeni (kopercie) na końcu
operatu, - poza określonym powyżej standardowym przygotowaniem i przekazaniem
zamówienia należy także przygotować i przekazać komplet danych zebranych w trakcie prac
nad uproszczonymi planami urządzania lasu w postaci bazodanowego projektu GIS ( mapa
numeryczna oraz zintegrowana z nią baza opisowa). Dane numeryczne muszą zawierać: warstwę wydzieleń drzewostanowych w formie ArcView (shapefile) - dla wszystkich
wydzieleń objętych planem urządzania lasów. Wydzielenia z wszystkich wsi umieszczone
zostaną na jednej warstwie. Warstwa wydzieleń musi być spójna z przekazanymi mapami
papierowymi (wydrukami), z bazą opisową i musi być w całości poprawna typologicznie, wektorowe mapy użytków gruntowych dla całego obszaru objętego planem urządzania lasu.
Mapy zapisane winny zostać w taki sposób, aby górna krawędź rastra była na północy
(zorientowane do północy). Zarówno warstwa wektorowa, jak i warstwy rastrowe winny być
w układzie 1965 oraz 2000 dodatkowo w układzie WGS84 wraz z GPS-em (dostarczonym
przez wykonawcę), - dla wszystkich wydzieleń objętych planem urządzania lasu winien być
przekazany plik bazy danych opisowych w formie mdb. Baza danych powinna zawierać
wszystkie informacje przyrodnicze i gospodarcze składające się na uproszczony plan
urządzenia lasu, tj. w szczególności: a) dane ogólne o wydzieleniu - adres leśny i
administracyjny, rodzaj powierzchni, powierzchnia, siedliskowy typ lasu (STL), pokrywa, b)
informacje o drzewostanie - wyróżnik warstwy, gatunek, udział i wiek, a dla gatunku
głównego dodatkowo: pierśnicę, wysokość, bonitacje, c) dla warstwy głównej - zadrzewienie,
zwarcie, zasobność i zapas, d) informacje o zabiegach gospodarczych (z rozmiarem
powierzchniowym i miąższościowym), e) informacje o przywiązaniu działek ewidencyjnych
do wydzieleń (z informacjami o udziale powierzchniowym działki w wydzieleniu) oraz o
właścicielach (numer rejestrowy, imię nazwisko, adres) i działkach ( numer rejestrowy,
powierzchnia). Do korzystania z przygotowanych i przekazanych danych zawierających
informacje z uproszczonych planów urządzania lasu należy przekazać 5 egzemplarzy
programu komputerowego (licencje użytkowania na pięciu stanowiskach) o minimalnej
następującej funkcjonalności: - możliwość jednoczesnego wyświetlania warstw wektorowych
i rastrowych, - podstawowe operacje na mapach (przybliżanie, oddalanie, przesuwanie,
centrowanie okna mapy), - możliwość definiowania i zapisywania wyglądu mapy (różne
style), - możliwość pokazywania bieżących współrzędnych przy ruchu kursora. Użytkownik
winien mieć możliwość wyboru sposobu wyświetlania współrzędnych (minimum: układ 1965
i 2000 oraz długość/szerokość geograficzna), - możliwość wydrukowania mapy z
wcześniejszym podglądem przygotowanego projektu. Narzędzie musi posiadać możliwość
zmiany drukarki, formatu papieru, skali wydruku, ustawiania mapy na arkuszu
przewidzianym do wydrukowania oraz definiowania treści nagłówka, - wybieranie wydzieleń
z bazy danych wg różnych kryteriów (informacje ogólne, opis drzewostanu, planowane i
wykonane zabiegi gospodarcze, jednostka i osoba sprawująca nadzór nad lasami) i
zaznaczanie ich na mapie, - wyszukiwanie i zaznaczanie na mapie wydzieleń leżących na
działkach należących do określonych osób i jednostek rejestrowych, - przedstawianie
zawartości bazy danych dla wydzieleń - dostępne po wyszukaniu wg określonych kryteriów
lub po wskazaniu na mapie, - ewidencjonowanie wykonania zabiegów gospodarczych, wraz z
ich rozmiarem powierzchniowym i miąższościowym, - możliwość tworzenia i wyświetlanie
warstw własnych użytkownika wraz z możliwością selekcji wg atrybutów zawartych w tych
warstwach, - sporządzanie wyciągów z uproszczonych planów urządzania lasu dla właścicieli
lasu, - program będzie posiadał w całości polski interfejs, - program będzie posiadał pakiet
pomocy w języku polskim, - program dostarczony będzie w formie pakietu instalacyjnego, bazy danych (mapa i baza opisowa) oraz programy należy zainstalować na wskazanych przez
Zamawiającego komputerach (2 stanowiska w Starostwie Powiatowym oraz po jednym
stanowisku w Nadleśnictwach: Kłobuck, Herby , Olesno). Ponadto wybranych pracowników
Zamawiającego należy przeszkolić w sprawie korzystania z baz danych i programu
komputerowego. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji
projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych
w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.23.10.00-8.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie
zamówienia i części: 201007.01 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•
TAXUS SI Sp. z o.o., ul. Płomyka 56A, 02-491 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE
PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
•
•
•
Cena wybranej oferty: 201007,01
Oferta z najniższą ceną: 201007,01 oferta z najwyższą ceną: 321255,00
Waluta: PLN.