Daniel Popiałkiewicz - plakat 1

Transkrypt

Daniel Popiałkiewicz - plakat 1
Z
C
I
W
E
I
K
Ł
A
I
P
O
P
L
E
I
DAN T
E
QUART
wicz g
ie
łk
ia
p
o
P
l
ie
n
Da
p
Dominik Wanoia
ski b
Maciej Garb aw
dziuk dr
r
G
f
o
t
z
s
y
z
r
K
0go9d.z0. 169..020011
E
I
K
S
L
U
D
E
M
A
PWaOrsDzaZwIaEBMielaIAny,Kul. Dewajtis 3
ycznej
kademii Muz uzyki
A
a
n
j
e
w
o
k
yki Rozryw
Jazzu i M
Jazzu i Muz górskim na Wydziale
łu
ia
z
d
y
W
t
absolwen
ie Zielono
ysta jazzowy, dowca na Uniwersytec
rz
a
ójna
it
g
–
z
ic
stkiem (potr
łkiew
wykła
ia
ro
9
y
p
0
o
W
0
P
l
-2
m
8
ie
e
0
n
in
0
a
D
h 2
płyta), Marc
ch, w latac
(najnowsza
rs
w Katowica
e
tt
o
tr
e
b
płyty), Glo
ka 2010).
Estradowej.
e w Małych
statnie dwie i nominacja do Frydery
(o
ą
n
o
wie, I miejsc arodowym
Ł
o
k
z
ra
.
"
K
o
in
g
w
m
n
rs
Ta
je
na Międzyn
a Jazz Junio
Współpracu ta za album "Magia Del
ywidualne n w Szczecinie, I miejsce
d
ły
P
In
a
ie
w
n
o
ie
n
n
ty
ż
Pla
itar Battle
nień: Wyró
, niebawem
gród i wyróż zecinie, I miejsce na Gu City w Warszawie.
a
n
lu
ie
eszłym roku
w
z
t
a
w
c
r
z
ię
a
S
s
it
Laure
u
w
ła
G
a
h
z
Jazzowyc
Jazzowych
orrow" uka
Zmaganiach Konkursie Gitarzystów
ope for Tom
H
e
h
"T
t.
p
sza płyta
Mistrzowskim
zołówki
ch lat, pierw "Solsice".
e
z
tr
ło
o
k
z do ścisłej cść
o
ju
t:
je
ży
p
ie
le
ie
tn
a
c
n
is
e
ł
rt
ia
ó
Zesp
w Kwa
hać dbało
ez wątpien
grana płyta
wadnia, że b kcyjna technicznie. Słyc
o
d
u
e
zi
ukaże już na
lu
m
ła, perfe
na pełny
wdziękiem i st płynna, bardzo dojrza kulację.”
m
ży
u
d
z
z
na
je
ic
rt
ną a y
go gra
iałkiew
Jarek Śmieta
„Daniel Pop jazzowych w Polsce. Je ie i świadomą przemyśla
gitarzystów łychać świetne frazowan
s
,
ie
n
ie
o brzm
WSTEP WOLNYraszamy
p
Serdecznie Za
.st. Warszawy
m
y
n
informacje:
la
ie
B
y
ry Dzielnic
Wydział Kultu
12
tel. 22 373 33