Gdynia , dnia 31 października 2008 roku

Transkrypt

Gdynia , dnia 31 października 2008 roku
Gdynia, dnia 24 maja 2012 roku
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO – ZNAK: ZKM/ZP/N/12/12
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (przewozu
regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego, tj. komunikacji miejskiej, organizowanego
przez Zamawiającego) na linii 193 w Gdyni, gminie Żukowo i gminie Szemud we wszystkie dni
tygodnia, jednym autobusem miejskim niskopodłogowym– znak: ZKM/ZP/N/12/12.
Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późn.zm.) wprowadza następującą zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (przewozu regularnego w ramach
lokalnego transportu zbiorowego, tj. komunikacji miejskiej, organizowanego przez Zamawiającego)
na linii 193 w Gdyni, gminie Żukowo i gminie Szemud we wszystkie dni tygodnia, jednym autobusem
miejskim niskopodłogowym– znak: ZKM/ZP/N/12/12:
1. Rozdz. XI SIWZ WZÓR UMOWY, §2 pkt. 1 lit. e) - SIWZ:
- w dotychczasowym brzmieniu :
„e) niekorzystania z podwykonawcy/podwykonawców przy świadczeniu USŁUG na rzecz ZKM,
w zakresie większym niż zadeklarowany w ofercie złożonej przez PRZEWOŹNIKA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego – znak: ZKM/ZP/N/12/12; PRZEWOŹNIK ponosi wobec ZKM pełną
odpowiedzialność
za
przedmiot
umowy,
którego
wykonanie
powierzył
podwykonawcy/podwykonawcom
oraz
za
wszelkie
działania
i
zaniechania
podwykonawcy/podwykonawców jak za swoje własne.(w przypadku, gdy Wykonawca nie przewiduje
podwykonawstwa w ramach niniejszej umowy: pkt.e) otrzyma brzmienie: niekorzystania
z podwykonawcy/podwykonawców przy świadczeniu USŁUG na rzecz ZKM).
Podwykonawca zobowiązany jest do wykonywania powierzonej części przedmiotu umowy
na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy zachowaniu obowiązujących norm
i przepisów.”
- otrzymuje – po zmianie - brzmienie :
„e) niekorzystania z podwykonawcy/podwykonawców przy świadczeniu USŁUG na rzecz ZKM,
w zakresie większym niż zadeklarowany w ofercie złożonej przez PRZEWOŹNIKA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego – znak: ZKM/ZP/N/12/12. PRZEWOŹNIK ponosi wobec ZKM pełną
odpowiedzialność
za
przedmiot
umowy,
którego
wykonanie
powierzył
podwykonawcy/podwykonawcom
oraz
za
wszelkie
działania
i
zaniechania
podwykonawcy/podwykonawców jak za swoje własne. PRZEWOŹNIK jest zobowiązany
do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) danych
dotyczących: nazwy i siedziby podwykonawcy/podwykonawców, w przypadku powierzenia
wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy/podwykonawcom – w nieprzekraczalnym
terminie do jednego dnia przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług przez
podwykonawcę/podwykonawców. Podwykonawca/podwykonawcy zobowiązany jest/zobowiązani są
do wykonywania powierzonej części przedmiotu umowy na warunkach określonych w niniejszej
umowie, przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów. w przypadku, gdy Wykonawca
nie przewiduje podwykonawstwa w ramach niniejszej umowy: pkt.e) otrzyma brzmienie:
niekorzystania z podwykonawcy/podwykonawców przy świadczeniu USŁUG na rzecz ZKM].”
-1/4-
2. Rozdz. XII SIWZ WZÓR UMOWY, §9 - SIWZ:
- dodaje się pkt. 8 w brzmieniu :
„W
przypadku
powierzenia
wykonania
przedmiotu
umowy
lub
jego
części
podwykonawcy/podwykonawcom, PRZEWOŹNIK zobowiązany jest załączać do faktury wskazanej
w pkt. 3 szczegółowe zestawienie zrealizowanych przez podwykonawcę/podwykonawców, w danym
okresie, wozokilometrów, z podziałem na poszczególne linie i typy taboru oraz ze wskazaniem
procentowego udziału wozokilometrów:
 zrealizowanych przez podwykonawcę/podwykonawców w danym okresie rozliczeniowym,
oraz
 zrealizowanych przez podwykonawcę/podwykonawców łącznie we wszystkich okresach
rozliczeniowych od daty rozpoczęcia świadczenia USŁUG
w ogólnej liczbie wozokilometrów wskazanej w §1 pkt. 2 umowy.”
3. Rozdz. XIV SIWZ FORMULARZE I ZĄŁACZNIKI, załącznik numer 2 OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. INNE OŚWIADCZENIA
otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem załącznika numer 1 do niniejszego pisma.
4. Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego (przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu
zbiorowego, tj. komunikacji miejskiej, organizowanego przez Zamawiającego) na linii 193 w Gdyni,
gminie Żukowo i gminie Szemud we wszystkie dni tygodnia, jednym autobusem miejskim
niskopodłogowym - nie zmienia się.
załącznik:
Rozdział XIV. FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI – załącznik nr 2 do SIWZ „OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. INNE OŚWIADCZENIA” załącznik numer 1 – 2 strony.
-2/4-
ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO SIWZ
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. INNE OŚWIADCZENIA.
..............................................., dnia .................................
/ miejscowość/
/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy /
znak: ZKM/ZP/N/12/12
OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że Wykonawca , którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (przewozu regularnego w ramach
lokalnego transportu zbiorowego, tj. komunikacji miejskiej, organizowanego przez Zamawiającego)
na linii 193 w Gdyni, gminie Żukowo i gminie Szemud we wszystkie dni tygodnia, jednym autobusem
miejskim niskopodłogowym – znak: ZKM/ZP/N/12/12, w tym:
a) posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z art. 5 ustawy
z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.874
z późn.zm.)] .
Wykonawca spełnić musi w/w warunek samodzielnie ;
b) legitymuje się należytym wykonaniem (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywaniem) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, usługi/usług publicznego transportu
zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym
(tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z p…nóź.zm.) - o wartości netto (łącznej) minimum: 500 000 zł
(pięćset tysięcy złotych).
a) Wykonawca spełnia w/w warunek samodzielnie ;
b) Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków . **
W przypadku , gdy Wykonawca ( wykazując spełnienie warunku udziału
w postępowaniu ) polega na zasobach innych podmiotów :
a) podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia;
b) podmioty te nie będą brały udział w realizacji części zamówienia .**
** - niepotrzebne skreślić
Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których wiedzy i doświadczeniu polega
Wykonawca ( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika):
………………………………………………..........................................................................
-3/4-
………………………………………………..........................................................................
c) do wykonania przedmiotu zamówienia użyje autobusu miejskiego niskopodłogowego spełniającego
wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( Rozdział II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, pkt.2) wraz
z informacją o podstawie dysponowania tym autobusem:
a) Wykonawca spełnia w/w warunek samodzielnie ;
b) Wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków . **
W przypadku , gdy Wykonawca ( wykazując spełnienie warunku udziału
w postępowaniu ) polega na zasobach innych podmiotów :
a) podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia;
b) podmioty te nie będą brały udział w realizacji części zamówienia .**
** - niepotrzebne skreślić
Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których potencjale technicznym polega
Wykonawca: ( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika):
………………………………………………..........................................................................
………………………………………………..........................................................................
UWAGA :
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest
zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
.....................................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
-4/4-