skrypt do infolinii red bull

Komentarze

Transkrypt

skrypt do infolinii red bull
REGULAMIN ZAWODÓW
RED BULL BALCONY SHOT
I.
Cel imprezy
Red Bull Balcony Shot to zawody w trafianiu piłką nożną do celu. Polegają na wkopywaniu
piłki nogą na oznaczone odpowiednią punktacją balkony. Balkony mają różną punktację, ze
względu na stopień trudności jaką sprawić może trafienie piłką do danego celu.
Celem zawodów jest wyłonienie najcelniejszego piłkarza. Zawody przeznaczone są zarówno
dla amatorów, jak i profesjonalistów, bez ograniczeń wiekowych.
Zawody są serią składającą się z pięciu eliminacji i finału ogólnopolskiego (który będzie
rozegrany w miejscu i dacie piątej eliminacji).
II.
Organizator projektu
Organizatorem całego cyklu Red Bull Balcony Shot [dalej zwanych "Zawodami"] jest Red Bull
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wyścigowa 8a,
02-681 Warszawa,
e-mail kontaktowy: [email protected]
Oficjalny serwis internetowy zawodów: www.redbullbalconyshot.pl
Organizatorem poszczególnych imprez eliminacyjnych i finału jest, w imieniu i na zlecenie
Red Bull Sp. z o.o., Makowiecki Wokitajtis Grupa Białko Spółka Jawna, ul. Ogrodowa 31/35
00-892 Warszawa,
III.
Postanowienia ogólne
Zawody zostaną przeprowadzone w formie pięciu (5) eliminacji [zwanych dalej
„Eliminacjami”] i zawodów finałowych [dalej zwanych „Finałem”], w następujących terminach:
Eliminacje (w godzinach 13.00-15.00)

Wrocław, Wyspa Słodowa 7 – 12 maja 2012

Kraków, Św. Stanisława 6 – 13 maja 2012

Olsztyn, Osińskiego 6 – 19 maja 2012

Warszawa, Krucza 23/31 – 20 maja 2012

Łódź, Piotrkowska 83 – 26 maja 2012
Strona 1 z 5
Finał (w godzinach 15.00-17.00)

IV.
Łódź, Piotrkowska 83 – 26 maja 2012
Zgłoszenie udziału w zawodach
W Zawodach mogą wziąć udział osoby w dowolnym wieku, bez względu na płeć, którym stan
zdrowia pozwala na uprawianie różnego rodzaju sportów. Osoby poniżej 18 roku życia mogą
wziąć udział w Zawodach wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, która
zostanie poświadczona pisemnie na oficjalnym formularzu oświadczenia uczestnika, które
uzyskać można na oficjalnej stronie imprezy www.redbullbalconyshot.pl, wysyłając e-mail na
adres: [email protected], lub na miejscu imprezy.
1.
Zgłoszenia do poszczególnych Zawodów eliminacyjnych mogą odbywać się :
a) poprzez wypełnienie formularza internetowego, który dostępny jest od 30 kwietnia
na oficjalnej stronie zawodów www.redbullbalconyshot.pl
b) poprzez osobiste stawienie się w dniu eliminacji, na miejscu imprezy i zgłoszenie w
Biurze Zawodów, w godzinach 11.00-13.00.
2.
Liczba miejsc startowych jest ograniczona i organizator zastrzega sobie prawo do
odmowy przyjęcia zgłoszeń z powodu braku miejsc.
3.
Udział w jednych zawodach eliminacyjnych nie wyklucza możliwości brania udziału
w kolejnych. Nie dotyczy to jedynie zawodników, którzy zajmą miejsca 1-3 w
jakiejkolwiek eliminacji, czyli finalistów. Zawodnicy, którzy zapewnili sobie start w
Finale Zawodów nie mogą brać udziału w kolejnych eliminacjach. Startują jedynie
bezpośrednio w Finale.
4.
Udział w zawodach jest bezpłatny i nie wiąże się z wnoszeniem opłaty startowej.
V.
Zasady przeprowadzenia rywalizacji
A. GENERALNE ZASADY
1. Rywalizacja polega na kopnięciu piłki nogą, „z ręki”, w kierunku obranego celu (jednego z
kilku, oznaczonych konkretną punktacją, balkonów). Zawodnik w momencie oddawania
strzału musi stać na specjalnie oznaczonym polu o średnicy 3m. Punkty zaliczone są,
gdy piłka po osiągnięciu któregoś z oznaczonych (punktowanych) balkonów pozostanie
na nim (nie liczą się piłki, które po odbiciu wypadają poza obręb balkonu).
2. Rywalizacja odbywa się w 3 rundach, na zasadzie eliminacji.
a. W rundzie pierwszej wszyscy uczestnicy oddają kolejno po 3 strzały, celując za
każdym razem w dowolnie obrany balkon. Wynik danego zawodnika stanowi
suma punktów zdobytych w trzech strzałach.
b. W rundzie drugiej bierze udział 20 zawodników, którzy osiągnęli najlepszy wynik
w rundzie pierwszej. Ponownie każdy z zawodników oddaje po trzy strzały,
Strona 2 z 5
analogicznie do rundy pierwszej. Wynik z rundy pierwszej nie jest dodawany do
punktacji rundy drugiej.
c. W rundzie trzeciej bierze udział 5 zawodników którzy osiągnęli najlepszy wynik w
rundzie drugiej. Ponownie każdy z zawodników oddaje po trzy strzały,
analogicznie do rundy pierwszej i drugiej. Wynik z rundy pierwszej i drugiej nie
jest dodawany do punktacji rundy trzeciej.
3. W przypadku konieczności rozstrzygnięcia wyniku remisowego (dwóch lub więcej
zawodników z tą samą sumą punktów w danej rundzie) na klasyfikację mają wpływ
kolejno:
a. Najwyższy jednorazowo osiągnięty wynik w danej rundzie (porównujemy najlepiej
punktowaną próbę każdego z zawodników w danej rundzie).
b. Jeśli analiza wyników pod względem punktu a) nadal nie przynosi rozstrzygnięcia,
analizuje się kolejność serii w danej rundzie, w której najwyższy wynik został
osiągnięty. Premiowane jest zdobycie jak najwyższego wyniku w rundzie
pierwszej, w następnej kolejności w drugiej, w następnej kolejności w rundzie
trzeciej
c. W przypadku, gdy powyższe analizy nie przynoszą rozstrzygnięcia zarządzona
może być przez sędziego dogrywka lub przyznanie wyniku ex aequo.
4. Zawody rozgrywane są oficjalnymi piłkami zawodów dostarczonymi przez organizatora.
Zawodnicy nie mogą posługiwać się podczas rywalizacji w polu gry swoimi piłkami.
5. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu przeprowadzenia Zawodów
lub ich odwołania, jeżeli warunki atmosferyczne będą niekorzystne (w ocenie
Organizatora), a przeprowadzenie w tych warunkach Zawodów byłoby niemożliwe lub
nadmiernie utrudnione. O nowym terminie przeprowadzenia Zawodów lub ich odwołaniu
Organizator powiadomi uczestników. Jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora
związane z odwołaniem lub przesunięciem terminu Konkursu są wyłączone.
6. Jeśli zawody z różnych względów (np. pogodowych) nie będą mogły być dokończone,
a rozegrana została przynajmniej jedna pełna runda, Komisja Sędziowska, w
porozumieniu z Organizatorem, może wyłonić zwycięzców na podstawie
dotychczasowego przebiegu Zawodów.
7. Organizator nie zapewnia uczestnikom Zawodów dojazdu, wyżywienia, ani noclegów.
8. Uczestnictwo w Zawodach jest bezpłatne.
9. Warunkiem dopuszczenia do Zawodów jest podpisanie przez uczestnika stosownego
oświadczenia, w którym stwierdzi on, iż bierze udział w Zawodach wyłącznie na własną
odpowiedzialność oraz że wyraża zgodę na rejestrowanie przez Organizatora w wybrany
przez niego sposób przebiegu Zawodów, w tym z udziałem uczestnika. Uczestnik wyraża
zgodę na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć i nagrań zawierających jego wizerunek
dla celów promocji Zawodów i marki Red Bull w dowolnej formie i zakresie. Uczestnicy
niepełnoletni muszą uzyskać podpis rodzica lub prawnego opiekuna pod oświadczeniem.
10. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w Zawodach lub
skreślenie z listy startujących osób, które są pod wpływem alkoholu, środków
odurzających, zachowujących się agresywnie lub, które nie reagują na wezwania
Organizatorów do stosowania się do regulaminu i zasad Fair Play.
Strona 3 z 5
11. Biorąc udział w eliminacjach zawodnicy deklarują, że są w stanie (w wypadku zajęcia
jednego z miejsc premiowanych awansem do Finału) wystartować w Finale Zawodów,
który odbędzie się 26 maja 2012 roku w Łodzi.
B. ELIMINACJE
1.
Rejestracja do zawodów odbywa się poprzez wypełnienie formularza internetowego na
oficjalnej stronie Zawodów www.redbullbalconyshot.pl lub w dniu imprezy w godzinach
11.00-13.00, w biurze zawodów, na terenie imprezy.
2.
Trzech najlepszych zawodników z każdej eliminacji (miejsca 1.-3.) dostaje możliwość
startu w Zawodach Finałowych - Finał (26 maja 2012, w Łodzi).
3.
Miejsce zajęte w eliminacjach może decydować o ewentualnym rozstawieniu w
rozgrywce finałowej.
C. FINAŁ
1. Finał rozegrany zostanie 26 maja 2012r., w Łodzi.
2. Prawo udziału w finale zdobędą zawodnicy zajmujący miejsca: 1., 2. i 3. z każdych
eliminacji (łącznie 15 osób).
3. Szczegółowy system rozgrywania Finału zostanie przedstawiony Zawodnikom przez
Sędziego podczas odprawy poprzedzającej start Finału.
4. Organizator zastrzega sobie prawo ewentualnego przyznania dodatkowego miejsca w
finale, tzw. „Dzikiej Karty”. Dzika karta może być przyznana przez komisję sędziowską
po konsultacjach z organizatorem Zawodów.
VI.
Nagroda
1.
Nagrodę otrzymuje zwycięzca każdej Eliminacji oraz Finału Zawodów.
2.
Nagrodę stanowi konsola PlayStation Vita i nagroda pieniężna (przekazana
przelewem na konto) na pokrycie należnego podatku od nagrody.
3.
Decyzja Sędziów Zawodów w przedmiocie wyłonienia zwycięzców jest ostateczna.
4.
Nagrody nie można zamienić na jakikolwiek ekwiwalent.
VII.
Branding
1. Podczas trwania zawodów, uczestnicy nie mają prawa posiadać na ciele lub stroju
obrazów lub napisów, które można powszechnie uznać za obraźliwe, a także elementów
brandingowych marek konkurencyjnych wobec Red Bull, za jakie, dla potrzeb tych
zawodów, uznaje się marki wszelkich napojów.
Strona 4 z 5
VIII.
Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora
Uczestnicy Zawodów biorą udział w Zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Jakakolwiek odpowiedzialność Organizatora z tytułu udziału uczestników w Zawodach jest
wyłączona. Organizator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
IX.
a/
ewentualną utratę zdrowia powstałą podczas Zawodów;
b/
szkody na mieniu lub zdrowiu osób trzecich lub innych uczestników powstałe
podczas zawodów.
Inne postanowienia
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Zawodów.
Najnowsza wersja regulaminu jest dostępna na stronie www.redbullbalconyshot.pl oraz w
siedzibie Red Bull Sp. z o.o, przy ul. Wyścigowej 8a, w Warszawie. Można ją otrzymać
wysyłając prośbę na e-mail: [email protected], będzie ona także ogólnie dostępna na
oficjalnej tablicy wyników Zawodów, na miejscu imprezy, w trakcie trwania Zawodów.
Zawody (zarówno eliminacje, jak i finał) będą rejestrowane przez kamery i fotografów.
Uczestnicy, biorąc udział w projekcie, wyrażają tym samym zgodę na rozpowszechnianie ich
wizerunków utrwalonych w materiałach filmowych i fotografiach, także w materiałach
reklamowych Organizatora Zawodów i spółek z grupy Red Bull i zrzekają się wszelkich
roszczeń w tym zakresie.
Wszystkie sporne kwestie nie objęte niniejszym regulaminem będą rozstrzygane
przez Organizatora projektu.
Strona 5 z 5