procedury zapobiegania złej frekwencji wraz z propozycjami

Komentarze

Transkrypt

procedury zapobiegania złej frekwencji wraz z propozycjami
PROCEDURY ZAPOBIEGANIA ZŁEJ FREKWENCJI
WRAZ Z PROPOZYCJAMI MOTYWOWANIA UCZNIÓW
DO SYSTEMATYCZNEGO UCZĘSZCZANIA
NA ZAJĘCIA SZKOLNE I INTERNACKIE
I.
PROCEDURY POSTĘPOWANIA WYCHOWAWCÓW KLAS I GRUP
W SYTUACJI NIEUSPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI UCZNIA
KIEROWANEGO DO PLACÓWKI POSTANOWIENIEM SĄDU RODZINNEGO
LUB OBJĘTEGO NADZOREM KURATORA, UCZNIA PEŁNOLETNIEGO
POBIERAJĄCEGO RENTĘ RODZINNĄ LUB ŚRODKI NA KONTYNUOWANIE
NAUKI, ALBO STALE UCHYLAJĄCEGO SIĘ OD SYSTEMATYCZNEGO
UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY
1. Każdego pierwszego dnia zajęć lekcyjnych po weekendzie lub po innych dniach wolnych
od nauki wychowawca klasy – w stosunku do uczniów miejskich i dojeżdżających;
wychowawca grupy – w stosunku do wychowanków internatu:
A) TEGO SAMEGO DNIA TELEFONICZNIE, OSOBIŚCIE, LUB W INNY
SKUTECZNY SPOSÓB kontaktuje się z rodzicami (prawnymi opiekunami)
ucznia-wychowanka sprawdzając przyczynę nieobecności, przypominając
o postanowieniu sądu, obowiązku szkolnym lub nauki i wzywając do
natychmiastowego przywiezienia dziecka do Ośrodka, lub przyprowadzenia na
zajęcia szkolne;
B) Jeżeli nie ma możliwości skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi)
– telefonicznie, pisemnie, osobiście informuje kuratora ucznia, właściwy MOPR,
PCPR, OPS.
2. Jeżeli działania opisane w pkt 1 nie przyniosły pożądanego efektu (uczeń nie zjawił się
w szkole, brak informacji o usprawiedliwionej przyczynie nieobecności np. chorobie
ucznia), wychowawca klasy/ grupy redaguje do właściwego Sądu Rodzinnego pismo
o nieobecności ucznia, redaguje pismo do rodziców (prawnych opiekunów ucznia), do
samego ucznia, wzywające do natychmiastowego powrotu do Ośrodka. PISMO
WYCHOWAWCA SKŁADA W SEKRETARIACIE DO WYSŁANIA.
3. Po dwóch tygodniach wychowawca klasy/grupy przekazuje informację o nieobecności
pedagogowi szkolnemu, który podejmuje działania określone w PROCEDURZE
KONTROLI REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO (m.in. ponowne
powiadomienie sądu, kuratora, służb społecznych, szkoły macierzystej).
II.
PROCEDURY
POSTĘPOWANIA
W
SYTUACJI
NIEUSPRAWIEDLIWIONEJ
NIEOBECNOŚCI
POZOSTAŁYCH
UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW
NA
ZAJĘCIACH
SZKOLNYCH
I
INTERNACKICH.
1. Każdego drugiego dnia zajęć lekcyjnych po weekendzie lub po innych dniach wolnych
od nauki wychowawca klasy – w stosunku do uczniów miejskich i dojeżdżających;
wychowawca grupy – w stosunku do wychowanków internatu: TELEFONICZNIE,
OSOBIŚCIE LUB W INNYCH SKUTECZNY SPOSÓB kontaktuje się z rodzicami
(prawnymi opiekunami) ucznia-wychowanka sprawdzając przyczynę nieobecności,
przypominając o obowiązku szkolnym lub nauki i wzywając do natychmiastowego
przywiezienia dziecka do Ośrodka lub przyprowadzenia na zajęcia szkolne.
III.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, GDY UCZEŃ NIE DOTARŁ
NA ZAJĘCIA GRUPY ZBIORCZEJ.
Po sprawdzeniu listy obecności na zajęciach grupy zbiorczej i stwierdzeniu nieobecności
ucznia-wychowanka, wychowawca grupy w pierwszej kolejności sprawdza (osobiście lub
wysyłając starszych, odpowiedzialnych wychowanków) czy uczeń jest na terenie Ośrodka.
Jeżeli ucznia nie ma na terenie Ośrodka – postępuje zgodnie z procedurą zawiadomienia
o ucieczce ucznia/wychowanka z placówki.
WSZYSCY WYCHOWAWCY I NAUCZYCIELE DOKUMENTUJĄ NA PIŚMIE
SWOJE POWYŻSZE DZIAŁANIA ( w dzienniku lekcyjnym, lub zajęć internackich).
WSZYSCY WYCHOWAWCY I NAUCZYCIELE STALE PRZYPOMINAJĄ UCZNIOM,
RODZICOM, (OPIEKUNOM PRAWNYM) O OBOWIĄZKU INFORMOWANIA
PLACÓWKI, NA ILE TO JEST MOŻLIWE Z WYPRZEDZENIEM, O PRZYCZYNACH
NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH I O OBOWIĄZKU PISEMNEGO PÓŹNIEJSZEGO
POTWIERDZENIA TEGO USPRAWIEDLIWIENIA.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI.
Z zajęć lekcyjnych mają prawo zwolnić ucznia niepełnoletniego tylko: rodzice
(opiekunowie prawni), pracownicy pedagogiczni Ośrodka, pielęgniarka.
Uczeń pełnoletni może być zwolniony z zajęć na swoją umotywowaną prośbę, przez
rodziców, pracowników pedagogicznych Ośrodka, pielęgniarkę.
Osoba uprawniona do zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych prosi o jego zwolnienie
(informuje o przyczynie nieobecności np. chorobie, występach ) wychowawcę klasy,
nauczyciela, na którego lekcji uczeń powinien być lub wicedyrektora osobiście,
telefonicznie lub pisemnie ( może być w formie przysłanej karteczki z własnoręcznym
podpisem).
Rodzice usprawiedliwiają u wychowawcy klasy na piśmie nieobecność ucznia w szkole
najpóźniej do końca miesiąca lub w następnym tygodniu nowego miesiąca.
Jeżeli uczeń ma być nieobecny na pierwszej lekcji (wyjście, wyjazd do lekarza, badanie
pedagogiczne itp.) wychowawca grupy, pielęgniarka lub inna uprawniona osoba
osobiście powiadamia o tym wychowawcę klasy, wicedyrektora lub dokonuje wpisu
o przyczynie nieobecności i przypuszczalnym terminie jej trwania do zeszytu
znajdującego się u woźnej szkoły. Dopuszczalna jest także forma włożenia do zeszytu lub
doręczenia woźnej karteczki z informacją.
Brak tego ucznia na lekcjach nie jest traktowany jako nieobecność. W rubryce frekwencji
ucznia nauczyciel stawia literę Z. (zwolniony).
Jeżeli uczeń dochodzący do szkoły z miasta, który uczęszcza na zajęcia świetlicowe do
grupy internackiej jest nieobecny na zajęciach szkolnych, wychowawca klasy ma
obowiązek powiadomić o tym wychowawcę danej grupy internackiej. Jeżeli ten uczeń
był na lekcjach, lecz nie dotarł do grupy internackiej, wychowawca grupy ma obowiązek
sprawdzić telefonicznie u rodziców (opiekunów prawnych) lub w inny skuteczny sposób
przyczynę nieobecności dziecka.
Planowaną zbiorową nieobecność uczniów na zajęciach szkolnych lub internackich
(wycieczkę, zawody sportowe, występy itp.) odpowiedzialny za tych uczniów
nauczyciel/wychowawca, najpóźniej dzień wcześniej, zgłasza wraz z listą
wicedyrektorowi lub kierownikowi internatu.
Brak tych uczniów na lekcjach nie jest traktowany jako nieobecność. W rubryce
frekwencji ucznia nauczyciel stawia literę Z. (zwolniony).
Jeżeli uczeń źle się czuje, jest chory w czasie lekcji, zgłasza potrzebę zwolnienia od
lekcji wychowawcy klasy. Wychowawca klasy telefonicznie, lub w innej formie ustala
z rodzicami (opiekunami prawnymi) możliwość zwolnienia ucznia od lekcji i powrotu
dziecka do domu. Jeżeli w szkole w tym czasie nie ma wychowawcy – uczeń zgłasza
problem wicedyrektorowi, pedagogowi lub innemu nauczycielowi, którzy podejmują
takie same kroki jak wychowawca klasy.
Takie zwolnienie od lekcji wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. Jest to dla
ucznia nieobecność usprawiedliwiona.
Jeżeli powyższa sytuacja dotyczy ucznia-wychowanka internatu, wychowawca klasy,
pedagog lub wicedyrektor osobiście lub w formie podpisanej karteczki przekazuje
informację do wychowawcy grupy internackiej.
V.
VI.
PROCEDURA
POSTĘPOWANIA
WYCHOWAWCY
KLASY
(NAUCZYCIELA PRZEDMIOTU) W PRZYPADKU UCIECZKI UCZNIA
Z POSZCZEGÓLNYCH LEKCJI.
Nauczyciel przedmiotu tego samego dnia powiadamia w skuteczny sposób rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia lub wychowawców internatu o KAŻDEJ ucieczce z lekcji.
W porozumieniu z wychowawcą klasy, rodzicami, wychowawcą grupy internackiej –
nauczyciel przedmiotu organizuje w jak najkrótszym czasie „odpracowanie” przez
ucznia nieobecności na dodatkowych (dla ucznia) lekcjach.
PROCEDURA
POSTĘPOWANIA
WYCHOWANKA Z PLACÓWKI
DOKUMENTEM
W
PRZYPADKU
USTALONA JEST
UCIECZKI
ODRĘBNYM
METODY
I
FORMY
MOTYWOWANIA
UCZNIÓW
DO
SYSTEMATYCZNEGO UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA LEKCYJNE,
POZALEKCYJNE, INTERNACKIE;
• wewnętrzne konkursy, ustalenia grup i klas,
• nagradzanie uczniów wyróżniających się solidnością i
systematycznością uczęszczania na zajęcia,
• wyróżnianie uczniów systematycznie i wiarygodnie, w terminie
usprawiedliwiających nieobecności,
• dodatkowe punkty zachowania,
ORAZ WSZELKIE INNE ATRAKCYJNE DLA UCZNIÓW FORMY.
Stosowanie procedury obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych
od 1 grudnia 2004r.