Plan prac Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji luty

Komentarze

Transkrypt

Plan prac Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji luty
Plan prac
Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
luty – czerwiec 2014 r.
1.
2.
3.
4.
Inne (jakie?)
Działania
Tytuł projektu dokumentu /
nazwa działania
Dokumenty
legislacyjne
Lp.
Projekty
teleinformatyczne
Rodzaj
(proszę zaznaczyć właściwe)
Pozycja projektu
dokumentu
rządowego
we właściwym
wykazie prac
legislacyjnych
Istota projektu dokumentu / działania
Organ
odpowiedzialny
Planowany
termin
przekazania
pod obrady
KRMC
1Projekt rozporządzenia
Ministra Administracji i
Cyfryzacji w sprawie zasobu
informacyjnego
przeznaczonego do
udostępniania w Centralnym
Repozytorium Informacji
Publicznej
Projekt założeń projektu
ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks spółek handlowych i
niektórych innych ustaw
X
Nr w wykazie
prac MAC: 26
Rozporządzenie wydane na podstawie art. 9a ust. 3
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z
późn. zm.).
Minister
Administracji
i Cyfryzacji
II połowa lutego
X
ZD78
Minister
Sprawiedliwości
II połowa lutego
Projekt założeń projektu
ustawy o zmianie ustawy o
systemie informacji w
ochronie zdrowia oraz
niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie
ustawy o systemie informacji
w ochronie zdrowia oraz
niektórych innych ustaw
X
ZD73
Minister
Zdrowia
Luty
X
ZD73
Celem projektu jest ułatwienie przedsiębiorcom
prowadzenia działalności gospodarczej przede
wszystkim przez uelastycznienie i unowocześnienie
struktury majątkowej spółki z o.o., co ułatwi
restrukturyzację majątkową takiej spółki, a także
umożliwienie zakładania i rejestrowania spółek
jawnej i komandytowej za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego, co obniży koszty oraz czas
założenia takiej spółki
Projekt ma na celu doprecyzowanie stanu prawnego
w zakresie funkcjonowania elektronicznej recepty,
elektronicznego skierowania oraz innych rozwiązań
przewidzianych ustawą o systemie informacji w
ochronie zdrowia
Projekt ma na celu doprecyzowanie stanu prawnego
w zakresie funkcjonowania elektronicznej recepty,
elektronicznego skierowania oraz innych rozwiązań
przewidzianych ustawą o systemie informacji w
ochronie zdrowia
2
Minister
Zdrowia
Marzec/
kwiecień
5.
6.
7.
Projekt założeń projektu
ustawy implementującej
dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady
2013/37/UE z 26 czerwca
2013 r. zmieniającej
Dyrektywę 2003/98/WE w
sprawie ponownego
wykorzystywania informacji
sektora publicznego
1Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny,
ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw.
Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw
X
Projekt zgłoszony
do KPRM do
wykazu prac RM
(aktualnie brak
wpisu w wykazie)
Wdrożenie do krajowego porządku prawnego
dyrektywy 2013/37/UE
Minister
Administracji
i Cyfryzacji
Luty–czerwiec
X
UA 28
Zmiany w prawie cywilnym w zakresie formy
czynności prawnych (w tym formy elektronicznej)
oraz stanowi kolejny etap informatyzacji
postępowania cywilnego
Minister
Sprawiedliwości
14 marca
X
UA36
Projekt reguluje następujące kwestie:
1) inicjowanie postępowania wieczystoksięgowego
drogą elektroniczną przez notariuszy,
komorników sądowych i naczelników urzędów
skarbowych jako organów egzekucyjnych, w
sytuacji, gdy konkretny przepis ustawy
zobowiązuje któryś z tych podmiotów do złożenia
wniosku o wpis do księgi wieczystej;
2) w zakresie przepisów części I tytułu VII działu III
k.p.c. w sprawach z zakresu prawa pracy i
ubezpieczeń społecznych:
a) zmiany mające na celu usprawnienie
postępowania w sprawach z zakresu
ubezpieczeń społecznych m.in. poprzez
zmianę art. 461 § 22 k.p.c., art. 47711 § 2
k.p.c., art. 47713 k.p.c.;
b) zmiany zmierzające do dostosowania
przepisów procedury do obowiązujących
przepisów prawa materialnego oraz
zachowania spójności przepisów;
c) zmiany zmierzające do wyeliminowania
rozbieżności w praktyce,
d) d) reprezentację procesową pracodawcy oraz
organów rentowych w postępowaniu przed
Minister
Sprawiedliwości
18 marca
3
sądem w sprawach z zakresu prawa pracy i
ubezpieczeń społecznych
8.
Projekt rozporządzenia
Ministra Administracji i
Cyfryzacji w sprawie
wymaganej przepływności
łącza dla usługi
szerokopasmowego dostępu
do Internetu jednostek
uprawnionych
X
Nr 58 w wykazie
prac MAC
9.
Projekt ustawy o systemie
handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych
X
UC86
Projekt realizuje delegację z art. 81 ust. 6 ustawy
Prawo telekomunikacyjne Ww. przepis został
znowelizowany ustawą o zmianie ustawy Prawo
telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.
Mając na celu implementację rozwiązań określonych
w art. 7 i art. 23a dyrektywy o usłudze powszechnej
dokonano zmian w ustawie – Prawo
telekomunikacyjne, w szczególności przez
przeniesienie większości obecnych postanowień
rozdziału 2 działu III ustawy oraz przepisów
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
marca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz
wymagań dotyczących świadczenia usługi
szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek
uprawnionych (Dz. U. Nr 68, poz. 592, z późn. zm.),
wydanego na podstawie art. 81 ust. 6 ustawy – Prawo
telekomunikacyjne, oraz wprowadzenie nowych,
dotyczących świadczenia udogodnień dla
użytkowników końcowych będących osobami
niepełnosprawnymi, do nowego rozporządzenia – z
art. 79c.
Przygotowanie projektu nowej ustawy o systemie
handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych wymusza potrzeba dokonania
transpozycji przepisów prawa Unii Europejskiej
zmieniających funkcjonowanie systemu handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
System handlu uprawnieniami do emisji został
utworzony na mocy dyrektywy 2003/87/WE
ustanawiającej system handlu przydziałami emisji
gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz
zmieniającej dyrektywę, która w ciągu blisko 10 lat
swojego obowiązywania była kilkakrotnie zmieniana
oraz uzupełniana szeregiem aktów wykonawczych
4
Minister
Administracji
i Cyfryzacji
Marzec
Minister
Środowiska
I kwartał
10.
11.
12.
1Projekt rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów w
sprawie sporządzania pism w
formie dokumentów
elektronicznych, doręczania
dokumentów elektronicznych
oraz udostępniania
formularzy, wzorów i kopii
dokumentów elektronicznych
– na postawie art. 16 ust. 3
ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów
realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2013 r.
poz. 235, Dz. U. z 2014 r. poz.
183),
2Projekt rozporządzenia
Ministra Administracji i
Cyfryzacji w sprawie zakresu i
warunków korzystania z
elektronicznej platformy usług
administracji publicznej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 93,
poz. 546)
3Projekt rozporządzenia
Ministra Administracji
i Cyfryzacji
w sprawie zasad
potwierdzania, przedłużania
ważności, wykorzystania
i unieważniania profilu
zaufanego elektronicznej
platformy usług administracji
publicznej.
X
Normy prawne dot. sporządzania pism w formie
dokumentów elektronicznych, doręczania
dokumentów elektronicznych oraz udostępniania
formularzy, wzorów i kopii dokumentów
elektronicznych
Minister
Administracji
i Cyfryzacji
I kwartał
X
Normy prawne dot. zakresu i warunków korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej
Minister
Administracji
i Cyfryzacji
I kwartał
X
Normy prawne dot. zasad potwierdzania,
przedłużania ważności, wykorzystania i
unieważniania profilu zaufanego elektronicznej
platformy usług administracji publicznej.
Minister
Administracji
i Cyfryzacji
I kwartał
- na postawie art. 20a ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego
5
13.
14.
15.
2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów
realizujących zadania
publiczne
(Dz. U. z 2013 r. poz. 235,
Dz. U. z 2014 r. poz. 183),
4Projekt rozporządzenia
Ministra Administracji
i Cyfryzacji w sprawie
konkursu, kryteriów i trybu
przeznaczania oraz rozliczania
środków finansowych na
informatyzację.
- na postawie art. 12h ust.1
ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji
działalności podmiotów
realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2013 r.
poz. 235, Dz. U. z 2014 r. poz.
183)
1Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo budowlane
oraz niektórych innych ustaw
1Projekt rozporządzenia
Ministra Spraw
Wewnętrznych w sprawie
wzoru formularza do
przekazywania informacji
dotyczących naruszeń w
związku, z którymi składano
zapytania za pośrednictwem
Krajowego Punktu
Kontaktowego
X
X
UA37
X
*Na obecnym
etapie prac
legislacyjnych,
projekt nie został
wpisany do
wykazu prac
legislacyjnych
6
Normy prawne dot. konkursu, kryteriów i trybu
przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych
na informatyzację.
Minister
Administracji
i Cyfryzacji
I kwartał
Projekt zakłada m.in. zmianę przepisu art. 82b
ustawy- Prawo budowlane poprzez nałożenie na
organy administracji architektoniczno-budowlanej
obowiązku prowadzenia rejestrów zgłoszeń
z projektem budowlanym (dot. budowy budynków
mieszkalnych jednorodzinnych).
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych w sprawie wzoru formularza
do przekazywania informacji dotyczących naruszeń,
w związku, z którymi składano zapytania za
pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego do
innych państw członkowskich Unii Europejskiej
stanowi realizację upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 80r ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1137, tj. z późn. zm.).
Minister
Infrastruktury
i Rozwoju
Marzec/
kwiecień
Minister Spraw
Wewnętrznych
Marzec/
kwiecień
16.
3Projekt rozporządzenia
Ministra Spraw
Wewnętrznych w sprawie
Centralnej Ewidencji
Pojazdów
X
17.
1Projekt ustawy o zmianie
ustawy o statystyce publicznej
X
*Na obecnym
etapie prac
legislacyjnych,
projekt nie został
wpisany do
wykazu prac
legislacyjnych
UD84
Projekt rozporządzenia stanowi realizację delegacji
ustawowej zawartej w art. 80e ust. 1 ustawy Prawo o
ruchu drogowym w brzmieniu nadanym jej ustawą o
zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym
Minister Spraw
Wewnętrznych
Marzec/
kwiecień

Prezes
Głównego
Urzędu
Statystycznego
Marzec/
kwiecień
pogodzenie konstytucyjnej ochrony praw i
wolności człowieka i obywatela z obowiązkami
systemu statystyki publicznej, której zadaniem jest
dostarczanie w interesie publicznym informacji o
zachodzących zjawiskach demograficznych,
społecznych i gospodarczych, oraz stanie rozwoju
społeczeństwa i państwa. Zaproponowana w tym
zakresie zmiana dotyczy wzmocnienia
ustawowego umocowania statystyki publicznej do
przetwarzania danych osobowych, określenia
granic i źródeł pozyskiwania tego rodzaju danych
bezpośrednio od osób, których dane dotyczą oraz z
systemów informacyjnych administracji
publicznej, które są w posiadaniu danych
osobowych, zebranych dla innych celów (m.in. w
ramach ewidencji ludności, zabezpieczenia
społecznego czy systemu podatkowego);
 rozszerzenie gwarancji nieodpłatnego i
terminowego dostępu służb statystyki publicznej
do administracyjnych źródeł danych i
zredukowanie do niezbędnego minimum obciążeń
respondentów przekazywaniem danych
bezpośrednio służbom statystyki, jeśli dane są
przetwarzane w systemach administracyjnych dla
innych celów, z jednoczesnym zobowiązaniem
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do
wyprzedzającego inicjowania i zgłaszania
wniosków dotyczących zakresu informacyjnego w
tych systemach w celu ich wykorzystania dla
aktualnych i przyszłych potrzeb statystyki, w tym
dla spełnienia zobowiązań wobec Europejskiego
Systemu Statystycznego i organizacji
7
międzynarodowych;
zmiana formuły programu badań statystycznych
statystyki publicznej i sposobów szczegółowego
określania zobowiązań przekazywania danych dla
celów statystycznych, uwzględniających zmiany
technologiczne procesu zbierania w perspektywie
roku 2018 i dalszych;
 uwzględnienie w nowelizacji uściśleń koniecznych
ze względu na zachodzące zmiany warunków
funkcjonowania statystyki.
Dla potrzeb uruchomienia przez administrację
podatkową usługi wstępnie wypełnionych zeznań
podatkowych (tzw. PFR) dla niektórych podatników
podatku PIT, projekt nakłada obowiązek
przekazywania administracji podatkowej
dokumentów (deklaracji) podatkowych wyłącznie za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Nowelizacja ustawy – Prawo ustroju sądów
powszechnych związane z wyrokiem TK. Projekt
reguluje także zadania Ministra Sprawiedliwości z
zakresu informatyzacji sądownictwa
Istotą nowego priorytetu jest współfinansowanie
zadań, których celem jest zwiększenie efektywności
wykorzystywania nowych mediów i nowoczesnych
technologii informatycznych oraz budowanie
potrzebnych do tego kompetencji. Kluczowe było
zatem wyłowienie zadań, które stymulują
interaktywne działania edukacyjne, skierowane do
różnych grup wiekowych i społecznych, rozwijające
zarówno umiejętność świadomego, krytycznego i
twórczego korzystania ze środków społecznego
przekazu, jak i właściwego wykorzystywania
dostępnych zasobów informacyjnych.
Projekt realizuje delegację z art. 7 ust. 3 ustawy
Prawo telekomunikacyjne. Celem projektu jest
uproszczenie i aktualizacja wzorów formularzy oraz
ograniczenie zakresu pozyskiwanych przez Prezesa
UKE informacji.

1Projekt ustawy o zmianie
ustawy o podatku
dochodowym od osób
fizycznych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw
X
UD101
19.
Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo ustroju sądów
powszechnych i niektórych
innych ustaw
Omówienie wyników I naboru
do priorytetu pn. „Edukacja
medialna i informacyjna”
2014
X
UD141
Projekt rozporządzenie
Ministra Administracji i
Cyfryzacji w sprawie wzorów
formularzy służących do
przekazywania danych
dotyczących działalności
X
20.
21.
Program grantowy
18.
Nie dotyczy
Nr 95 w wykazie
prac MAC
8
Minister
Finansów
Marzec/
kwiecień
Minister
Sprawiedliwości
I połowa
kwietnia
Minister
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
Kwiecień
Minister
Administracji
i Cyfryzacji
Kwiecień
telekomunikacyjnej
22.
2Projekt rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie
trybu postępowania
wierzycieli należności
pieniężnych przy
podejmowaniu czynności
zmierzających do
zastosowania środków
egzekucyjnych
X
23.
3Projekt rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie
określenia wzorów tytułów
wykonawczych stosowanych
w egzekucji administracyjnej
X
24.
4Projekt rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie
określenia wzoru zarządzenia
zabezpieczenia
X
Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji
zawartej w art. 6 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966
r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Rozporządzenie reguluje tryb postępowania
wierzycieli przed wszczęciem postępowania
egzekucyjnego. Wnioski egzekucyjne i tytuły
wykonawcze przekazywane będą przez elektroniczną
skrzynkę podawczą.
Dodatkowo rozporządzenie przewiduje zapewnienie
elektronicznej formy komunikacji pomiędzy
wierzycielami
a organami egzekucyjnymi.
W rozporządzeniu przewidziano możliwość
sporządzenia tytułu wykonawczego stosowanego w
egzekucji należności pieniężnych przy pomocy
elektronicznego edytora formularzy tytułu
wykonawczego, który zostanie udostępniony
wierzycielom w Biuletynie Informacji Publicznej
urzędu obsługującego ministra do spraw finansów
publicznych.
Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji
zawartej w art. 26 § 2 ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, które określa wzory
tytułów wykonawczych stosowanych w
administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.
Nowe wzory tytułów wykonawczych będą
sporządzane przy użyciu elektronicznego edytora
formularza tego tytułu, będą zatem edytowalne,
podlegające modyfikacji przy ich sporządzaniu.
Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji
zawartej w art. 156 § 2 ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, które określa wzór
zarządzenia zabezpieczenia stosowanego w
postępowaniu zabezpieczającym. Nowy wzór
9
Minister
Finansów
Kwiecień/maj
Minister
Finansów
Kwiecień/maj
Minister
Finansów
Kwiecień/maj
25.
4Projekt CEPiK 2.0
26.
3Projekt ustawy – Prawo
restrukturyzacyjne
X
Projekt został
zgłoszony do
wykazu prac
legislacyjnych
RM, lecz nie
został jeszcze
wpisany do tego
wykazu
27.
Projekt ustawy o zmianie
ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw
(projekt opracowany na
podstawie założeń)
X
ZD 84
zarządzenia zabezpieczenia będzie sporządzany przy
użyciu elektronicznego edytora formularza tego
zarządzenia, będzie zatem edytowalny, podlegający
modyfikacji przy jego sporządzaniu.
Budowa nowego systemu CEPiK 2.0 opartego
na w pełni referencyjnej, scentralizowanej bazie
danych dotyczących pojazdów i kierowców oraz
informacji powiązanych, niezbędnych do kompletnej
obsługi procesów dotyczących tych obszarów
umożliwi świadczenie usług dla obywateli,
przedsiębiorców i administracji publicznej w oparciu
o dane zgromadzone w CEPiK. Ponadto nowy
system CEPiK 2.0 będzie spełniał swoim zakresem
wszelkie wymagania wynikające z ustawy Prawo
o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami
(Centralna Ewidencja Pojazdów i Centralna
Ewidencja Kierowców), a także projektowanych
zmian w ustawie o transporcie drogowym.
Projekt wprowadza nowy rodzaj postepowań
mających na celu restrukturyzację długów
przedsiębiorców a także zawiera obszerną
nowelizację obecnego prawa upadłościowego i
naprawczego. W projekcie proponuje się utworzenie
Centralnego Rejestru Upadłości prowadzonego w
systemie teleinformatycznym przeznaczonego do
zamieszczania informacji dotyczących postepowań
upadłościowych.
Rozwiązania zawarte w projekcie mają na celu
zinformatyzowanie działań w zakresie świadczeń
rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
pomocy społecznej oraz orzekania o
niepełnosprawności. Utworzenie elektronicznej
platformy usługowej umożliwi m.in. załatwianie
przez Internet (złożenie wniosku, oświadczeń,
zaświadczeń) jak również dokonanie skutecznego
doręczenia pism przez organ (np. decyzja w postaci
elektronicznej). Cyfryzacja umożliwi również
pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia
prawa do świadczeń w formie elektronicznej
X
10
Minister Spraw
Wewnętrznych
Kwiecień/Maj
Minister
Sprawiedliwości
I połowa maja
Minister Pracy
i Polityki
Społecznej
Maj/czerwiec
Projekt rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie
rodzinnego wywiadu
środowiskowego
Projekt ustawy o zmianie
ustawy o uruchamianiu
środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej
przeznaczonych na
finansowanie wspólnej
polityki rolnej.
X
30.
2Projekt rozporządzenia
Ministra Spraw
Wewnętrznych w sprawie
prowadzenia Rejestru
Dowodów Osobistych.
X
*Na obecnym
etapie prac
legislacyjnych,
projekt nie został
wpisany do
wykazu prac
legislacyjnych
31.
2Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
przyjęcia projektu zmiany
X
Planowane
wprowadzenie do
wykazu prac
28.
29.
X
11
bezpośrednio na poziomie organ – organ.
Dokładniejsza weryfikacja beneficjentów pozwoli na
zmniejszenie liczby nienależnie przyznanych
świadczeń. Powyższe ma na celu również likwidację
barier administracyjnych w stosunku do obywateli,
polegającą na zwolnieniu ich z konieczności
pozyskiwania od różnych organów szeregu
zaświadczeń i informacji.
Zmiana rozporządzenia ma na celu poszerzyć
możliwość posługiwania się przez pracowników
socjalnych w trakcie przeprowadzania rodzinnego
wywiadu środowiskowego o wykorzystanie
elektronicznej postaci tego wywiadu.
Wdrożenie przepisów o publikacji beneficjentów
zgodnie z art. 111-114 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Nr 1306/2013 z dnia 17.12.2013
r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej,
zarządzania i monitorowania jej oraz uchylające
rozporządzenie Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr
165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr
1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 549).
Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o
dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131)
uregulowania wymaga sposób prowadzenia RDO oraz
tryb przekazywania danych pomiędzy RDO, a innymi
określonymi rejestrami centralnymi. RDO zgodnie z
ww. ustawą będzie prowadzony przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych w systemie
teleinformatycznym. Zastąpi on obecnie
funkcjonującą, w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia
1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
Ogólnokrajową Ewidencję Wydanych
i Unieważnionych Dowodów Osobistych
(OEWiUDO).
Celem zmiany POKL jest dokonanie realokacji
środków finansowych pomiędzy poszczególnymi
Priorytetami PO KL, umożliwiającej zapewnienie
Minister Pracy
i Polityki
Społecznej
Maj/czerwiec
Minister
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Czerwiec
Minister Spraw
Wewnętrznych
Czerwiec
Minister
Infrastruktury
i Rozwoju
Czerwiec
Rady Ministrów
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
pełnego wykorzystania alokacji finansowej Programu.
Zakres PO KL nie przewiduje wyodrębnionych działań
dedykowanych wyłącznie rozwojowi kompetencji
cyfrowych, niemniej w ramach wsparcia
realizowanego w PO KL, w szczególności związanego
z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji
zawodowych osób na rynku pracy, jako narzędzie
mogą być wykorzystywane rozwiązania ICT (np.
prowadzenie szkoleń w formie e-learningowej).
Zakres projektu ustawy obejmuje Rejestr Cen i
Wartości Nieruchomości, o którym mowa w art. 4 ust.
1a pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r.
Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.). Projekt przewiduje
zmianę formy przekazywania przez rzeczoznawców
majątkowych wyciągów z operatów szacunkowych z
papierowej na elektroniczną (wyciągi stanowią jedno
ze źródeł danych dla ww. rejestru) oraz nakłada na
starostów obowiązek terminowego rejestrowania
danych w tym rejestrze.
Projektowane rozwiązania winny docelowo
uwzględniać podejście bazodanowe do
przechowywania zbiorów danych przestrzennych i
publikację aktu w formie usług sieciowych, w stopniu
możliwym do realizacji w ramach obecnego
upoważnienia ustawowego.
32.
3Projekt ustawy o zmianie
ustawy o gospodarce
nieruchomościami oraz o
zmianie ustawy – Prawo
geodezyjne i kartograficzne
X
UD135
33.
4Projekt rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w sprawie
wymaganego zakresu projektu
studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy
5Projekt rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w sprawie
wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
6Projekt zmiany ustawy o
planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
X
Wykaz prac
legislacyjnych
MIR poz. 68
X
Wykaz prac
legislacyjnych
MIR poz. 69
X
Planowane
wprowadzenie do
wykazu prac
Rady Ministrów
34.
35.
12
Minister
Infrastruktury
i Rozwoju
Czerwiec
Minister
Infrastruktury
i Rozwoju
Czerwiec
Projektowane rozwiązania winny docelowo
uwzględniać podejście bazodanowe do
przechowywania zbiorów danych przestrzennych i
publikację aktu w formie usług sieciowych, w stopniu
możliwym do realizacji w ramach obecnego
upoważnienia ustawowego.
Minister
Infrastruktury
i Rozwoju
Czerwiec
Proponowana zmiana m.in. wprowadzi obowiązek
formy elektronicznej aktów planistycznych oraz
podejścia bazodanowego do przechowywania zbiorów
danych przestrzennych.
Minister
Infrastruktury
i Rozwoju
Czerwiec
36.
Projekt rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie
ogólnopolskiego wykazu
studentów i ogólnopolskiego
wykazu doktorantów
X
Rozporządzenie ma na celu określenie
szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w
ogólnopolskim wykazie studentów i ogólnopolskim
wykazie doktorantów, tryb i terminy wprowadzania
danych do wykazów oraz aktualizowania,
archiwizowania i usuwania tych danych, oraz tryb i
sposób udostępniania danych.
Minister Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego
37.
Projekt rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie
ogólnopolskiego wykazu
nauczycieli akademickich i
pracowników naukowych
X
Rozporządzenie ma na celu określenie
szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w
ogólnopolskim wykazie nauczycieli akademickich i
pracowników naukowych oraz tryb i terminy
wprowadzania danych do wykazu oraz
archiwizowania i usuwania tych danych, a także tryb
i sposób udostępniania danych.
Minister Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego
38.
Projekt rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie Systemu
Informacji o Nauce
X
Określenie szczegółowego zakresu danych o
działalności badawczo-rozwojowej jednostek
naukowych i jej efektach oraz danych zawartych w
wykazie pracowników naukowych prowadzących
działalność naukową, a także określenie sposobu i
formy udostępniania tych danych.
Minister Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego
39.
Projekt ustawy o zużytym
sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym
X
Przepisy nowej ustawy o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym regulować będą
wymagania, jakim odpowiadać ma sprzęt elektryczny
i elektroniczny wprowadzany na polski rynek oraz
zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób
zapewniający bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzi
Minister
Środowiska
UC107
13
Czerwiec
(o ile ustawa o
zmianie ustawy
– Prawo o
szkolnictwie
wyższym oraz
niektórych
innych ustaw
zostanie w tym
czasie
uchwalona)
Czerwiec
(o ile ustawa o
zmianie ustawy
– Prawo o
szkolnictwie
wyższym oraz
niektórych
innych ustaw
zostanie w tym
czasie
uchwalona)
Czerwiec
(o ile ustawa o
zmianie ustawy
o zasadach
finansowania
nauki oraz
niektórych
innych ustaw
zostanie w tym
czasie
uchwalona)
Czerwiec
(termin może
zostać
przesunięty –
zależy od
przekazania
40.
Projekt ustawy o substancjach
zubożających warstwę
ozonową oraz niektórych
fluorowanych gazach
cieplarnianych
X
UC101
41.
Projekt rozporządzenia
Ministra Administracji i
Cyfryzacji zmieniające
rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać
kanały technologiczne i ich
usytuowanie
X
Nr 43 w wykazie
prac MAC
42.
Projekt rozporządzenia
Ministra Administracji i
Cyfryzacji w sprawie
konkursu na przedsiębiorcę
telekomunikacyjnego
wyznaczonego do realizacji
obowiązku świadczenia usług
X
Nr 50 w wykazie
prac MAC
oraz ochronę środowiska. Przepisy przedmiotowej
ustawy dotyczyć będą kluczowych zagadnień
funkcjonowania systemu gospodarowania zużytym
sprzętem w Polsce, tj.: grup sprzętu, które podlegać
będą przepisom, obowiązków wprowadzających
sprzęt, zbierających zużyty sprzęt oraz prowadzących
zakłady przetwarzania, poziomów zbierania oraz
odzysku i recyklingu zużytego sprzętu, prowadzenia
rejestru przedsiębiorców, przemieszczania zużytego
sprzętu oraz finansowania sytemu gospodarowania
zużytym sprzętem.
Celem regulacji jest uszczelnienie obrotu i
użytkowania oraz ograniczenia niekontrolowanego i
intencjonalnego uwalniania do atmosfery
szkodliwych substancji zubożających warstwę
ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów
cieplarnianych. Projekt dotyczy głównie sektorów
chłodnictwa i klimatyzacji, ochrony
przeciwpożarowej i elektroenergetyki
Projekt realizuje delegację z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane W rozporządzeniu podane zostaną
wymagania techniczne dla kanałów technologicznych
rozumianych, jako: ciąg osłonowych elementów
obudowy, studni i zasobników służących
umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz
linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego.
Projekt realizuje delegację z art. 82 ust. 5 ustawy
Prawo telekomunikacyjne zgodnie z art. 82 ust. 5 Pt,
określi zakres ogłoszenia o konkursie w sprawie
wyłonienia przedsiębiorcy wyznaczonego do
realizacji obowiązku świadczenia usług, o których
mowa w art. 81 ust. 3 (wchodzących w skład usługi
powszechnej), a także zakres oferty na świadczenie
14
projektu ustawy
do Ministra
Środowiska
przez RCL)
Minister
Środowiska
II kwartał
Minister
Administracji
i Cyfryzacji
II kwartał
Minister
Administracji
i Cyfryzacji
II kwartał
wchodzących w skład usługi
powszechnej
43.
Projekt rozporządzenia
Ministra Administracji i
Cyfryzacji w sprawie
świadectw operatora urządzeń
radiowych
44.
2Informacje o wyniku naborów
do POIG (w przypadku
zaistnienia naborów
uzupełniających)
3Informacje dotyczące POPC
45.
tych usług, zakres wymaganej dokumentacji oraz tryb
postępowania konkursowego.
X
Projekt realizuje delegację z art. 150 ust. 4 ustawy
Prawo telekomunikacyjne W celu pełnego
wykorzystania możliwości testowego systemu
egzaminowania, konieczne było uzupełnienie
delegacji do rozporządzenia wydanego na podstawie
art. 150 ust. 4 ustawy w sprawie świadectw operatora
urządzeń radiowych o przesłankę terminu składania
wniosków. Umożliwi to wcześniejsze przygotowanie
dokumentów egzaminacyjnych oraz uzupełnianie
wniosków w przypadku braków formalnych, a także
będzie miało korzystny wpływ na pracę sekretariatu
komisji. Uwzględniono również przewidzianą w
ustawie nowelizującej ustawę Prawo
telekomunikacyjne – regulację dotyczącą odnawiania
świadectw operatora urządzeń radiowych bez
konieczności przeprowadzania powtórnego
egzaminu.
Nr 55 w wykazie
prac MAC
X
X
46.
Projekt ustawy – Prawo o
aktach stanu cywilnego
X
47.
Projekt ustawy o zmianie
ustawy o samorządzie
gminnym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.
X
UA39
Podstawowym celem projektowanej regulacji jest
wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu obecnego
modelu rejestracji stanu cywilnego. Zakłada się, że
od dnia wejścia w życie nowej ustawy, tj. od 1
stycznia 2015 r. nastąpi zmiana sposobu rejestracji
stanu cywilnego z papierowej na ewidencjonowanie
zdarzeń w formie aktów stanu cywilnego wyłącznie
w formie teleinformatycznej.
15
Minister
Administracji
i Cyfryzacji
II kwartał
Minister
Administracji
i Cyfryzacji
II kwartał
Minister
Administracji
i Cyfryzacji
Prezes
Rządowego
Centrum
Legislacji –
opracowanie
Minister Spraw
Wewnętrznych
– przedłożenie
Minister
Administracji
i Cyfryzacji
II kwartał
Brak
określonego
terminu
Brak
określonego
terminu
48.
Projekt ozporządzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji w
sprawie wymagań
funkcjonalnych dla systemu
teleinformatycznego i
interfejsu komunikacyjnego
centrów powiadamiania
ratunkowego
X
Realizacja upoważnień ustawowych do wydania
aktów wykonawczych – na podstawie przepisów
projektu ustawy o systemie powiadamiania
ratunkowego.
Nr 87 w wykazie
prac
legislacyjnych
Ministra
Administracji
i Cyfryzacji
Minister
Administracji i
Cyfryzacji
(wiodący)
w porozumieniu
z Ministrem
Spraw
Wewnętrznych
i Ministrem
Zdrowia
Brak
określonego
terminu
X
(zalecenia)
Członkowie
Komitetu
odpowiedzialni
za realizację
projektów
Luty
X
(zalecenia)
X
(zalecenia)
Minister
Administracji i
Cyfryzacji
Członkowie
Komitetu
odpowiedzialni
za realizację
projektów
Luty/marzec
Określenie w drodze rozporządzenia:
 wymagań funkcjonalnych dla systemu
teleinformatycznego;
 wymagań funkcjonalnych dla interfejsu
komunikacyjnego;
 zakresu informacji przekazywanych za
pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego;
 warunków współpracy systemu powiadamiania
ratunkowego z Policją, Państwową Strażą Pożarną
oraz dysponentami zespołów ratownictwa
medycznego.
(na podstawie art. 13 ust. 3
ustawy z dnia 22 listopada
2013 r. o systemie
powiadamiania ratunkowego;
Dz. U. poz. 1635).
49.
50.
51.
Informacja nt. utrzymania
systemów
teleinformatycznych
wytworzonych w ramach
7. osi priorytetowej PO IG, po
zakończeniu ich realizacji.
Informacja na temat
Państwowej Chmury
Obliczeniowej
Przegląd projektów 7. i 8. osi
priorytetowej PO IG, w tym
projekty: pl.ID, SIPR i ePUAP
i P1 w cyklu comiesięcznym.
16
Cyklicznie

Podobne dokumenty