Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i

Transkrypt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017728,
NIP: 712-015-02-95, kapitał zakładowy 270 530 400,00 zł
ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY
Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Sp. z o.o. 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15
Kanalizacji
w
Lublinie
Zamówienie:
Zaprojektowanie i budowa kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej w ulicach:
Goździkowa, boczna DoŜynkowej i Cyprysowa, na odcinku od ulicy Dębowej
do ulicy Do Dysa w Lublinie.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ........................................................................... 2
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ..................................................................................... 5
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ....................................................................... 5
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ............................................................... 5
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ..................................................................................................... 10
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW .... 13
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ............ 13
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM..................................................................... 13
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ................................................................................ 14
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.................................................... 14
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ................................ 15
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY...................................................................... 15
KRYTERIA OCENY OFERT ..................................................................................... 15
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY......................................... 16
ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY .................................... 16
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY..................................................................... 16
UWAGI KOŃCOWE .................................................................................................. 16
ZAŁĄCZNIKI ............................................................................................................. 17
1
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017728,
NIP: 712-015-02-95, kapitał zakładowy 270 530 400,00 zł
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., 20-407 Lublin,
al. J. Piłsudskiego 15, zaprasza do złoŜenia oferty na zaprojektowanie i budowę kanalizacji
tłocznej i grawitacyjnej w ulicach: Goździkowa, boczna DoŜynkowej i Cyprysowa, na
odcinku od ulicy Dębowej do ulicy Do Dysa w Lublinie. Zaproszenie do złoŜenia oferty
(zwane dalej Zaproszeniem) ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi
zmianami stanowi integralną całość.
Wykonawca ma obowiązek dokładnego zapoznania się z treścią Zaproszenia. Treść oferty
musi odpowiadać treści Zaproszenia.
I
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących
„Budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w ulicach: Goździkowa, boczna DoŜynkowej i Cyprysowa, na odcinku od ulicy Dębowej do ulicy Do Dysa w Lublinie”, w skład których
wchodzi:
1) Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego o średnicy Dn 400 mm, na odcinku od studzienki L-5 do pompowni ścieków „P”*, o długości ok. 15 m,
2) Budowa pompowni ścieków „P”*- wydajności: Q = 100 l/s, jako w pełni zautomatyzowanego urządzenia, lokalizowanego na działce nr 9/2, połoŜonej przy skrzyŜowaniu
ulicy Dębowej i Goździkowej,
3) Zagospodarowanie i ukształtowanie terenu działki, na której lokalizowana jest pompownia „P”,
4) Budowa rurociągu tłocznego o średnicy Dz/e 355/21,1, na odcinku od pompowni „P” do
studzienki 117b* w ulicy bocznej DoŜynkowej, o długości ok. 840 m,
5) Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego o średnicy Dn 400, na odcinku od studzienki 117b* do studzienki 92* w przedłuŜeniu ulicy Do Dysa, o długości ok. 446 m,
oraz:
6) Przebudowa istniejącego czynnego kanału sanitarnego grawitacyjnego o średnicy Dn
250, na kanał o średnicy Dn 300, obejmująca odcinek od studzienki 90a* do studzienki
87* w ul. Bluszczowej, o długości ok. 140 m,
*-oznaczenia wg planu sytuacyjnego zamieszczonego w PFU-2 „Część Informacyjna”
UWAGA:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac projektowych i wykonawczych
niezbędnych do realizacji zamówienia zawarty jest w PFU-1 „Część opisowa”.
1.2. Informacje dodatkowe
1.2.1. Roboty muszą zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem budowlanym, Prawem
ochrony środowiska, Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji oraz zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego.
1.2.2. Uznaje się, Ŝe złoŜenie oferty oznacza, Ŝe Wykonawca zapoznał się z wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na lub dotyczyć działań i
czynności objętych ofertą i wynikającą z niej umową.
1.2.3. Wykonawca zapewni usuwanie powstałych odpadów w sposób spełniający wymogi
ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z wymogami zawartymi w PFU.
2
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017728,
NIP: 712-015-02-95, kapitał zakładowy 270 530 400,00 zł
1.2.4. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej oraz zapoznać się z dokumentacją przetargową. W sprawach budzących wątpliwości – naleŜy zwrócić się na piśmie o wyjaśnienie
do Zamawiającego w terminie najpóźniej do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (pkt. VI.3 Zaproszenia). Zamawiający udzieli odpowiedzi i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy zwrócą się do niego z pisemną prośbą w ww. terminie, zamieszczając odpowiednie wyjaśnienia na stronie internetowej
(www.mpwik.lublin.pl).
1.2.5. Koszty robót tymczasowych i towarzyszących (np. organizacja ruchu, itp.) Wykonawca
powinien uwzględnić proporcjonalnie w cenach jednostkowych robót ofertowych.
1.2.6. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie warunki socjalne oraz inne przewidziane
prawem warunki i świadczenia dla swoich pracowników – z tego tytułu Wykonawca nie
będzie wysuwał Ŝadnych roszczeń wobec Zamawiającego.
1.2.7. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni wszelkie media niezbędne
do prowadzenia robót.
1.2.8. Uzyskanie pisemnych zgód właścicieli nieruchomości, na których będą wykonywane
roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej (w przypadku odmowy wyraŜenia zgody
lub postawienia warunków przez właściciela – Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, który podejmie stosowne działania).
2.
Zakres prac objętych zamówieniem
Zamówienie będzie obejmowało:
1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla wszystkich niezbędnych branŜ,
celem uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę, w tym:
a) sanitarnej dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej,
b) elektrycznej i automatyki pompowni,
c) drogowej, zagospodarowania i ukształtowania terenu wokół pompowni.
2) Wykonanie robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji projektowej.
3) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanego zadania.
Zakres prac dla poszczególnych elementów zamówienia obejmuje:
W zakresie opracowania dokumentacji projektowej – wykonanie opracowań dla
wszystkich branŜ:
• Projektu Budowlanego (PB),
• Projektu Wykonawczego (PW),
• Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robót budowlanych (STWiORB),
• Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
• Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy,
• Projektu odtworzenia nawierzchni,
• Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji.
Opracowany Projekt Budowlany będzie podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę, natomiast pozostałe opracowania zawierać będą opis szczegółowych wymagań technicznych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.
W zakresie wykonania czynności nadzoru autorskiego – wykonanie czynności
określonych w art. 20 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z póź. zm.),
Nadzór będzie obejmować cały zakres branŜowy zadania inwestycyjnego i będzie pełniony przez okres realizacji budowy zakończony protokołem odbioru robót.
3
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017728,
NIP: 712-015-02-95, kapitał zakładowy 270 530 400,00 zł
W zakresie wykonania robót budowlanych – wykonanie robót we wszystkich branŜach i zakresie projektowym wg opracowanej i uzgodnionej z inwestorem dokumentacji.
3.
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona dokumentację projektową słuŜąca do wykonania Robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowę.
Wymagania szczegółowe są zawarte w PFU-1 „Część opisowa’.
3.1. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
a) Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,
b) Zawarte w „Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” z marca 2011 r. (dostępne na stronie
http://www.mpwik.lublin.pl/ zakładka „Strefa klienta” i „wytyczne dla projektantów”),
c) Zawarte w „Koncepcji programowo – przestrzennej kanalizacji sanitarnej zlewni kolektora „K” w dzielnicy Bursaki oraz dzielnicy Rudnik w Lublinie” – opracowanej przez
BPBK Sp. z o. o. (kwiecień 2012 r.), dostępnej do wglądu w Dziale Inwestycji Rozwojowych, Lublin Baza MPWiK ul. Zemborzycka 114a, w godzinach 7.00-15.00.
d) Zawarte w PFU-1 „Część opisowa”; PFU-2 „Część informacyjna”.
3.2. Wykonanie opracowań dokumentacyjnych wg zestawienia jak niŜej, które naleŜy przekazać Zamawiającemu
Lp.
NAZWA OPRACOWANIA
1. Projekty Budowlane
Projekty Wykonawcze
(we wszystkich niezbędnych branŜach)
Ilość opracowań w wersjach
Elektronicznej
papierowej
(w formacie
PDF)
5 kpl.
2 kpl.
1
2. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia*
5 egz.
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót*
2 egz.
* - obejmujący wszystkie branŜe w jednym opracowaniu
3.3. Opracowanie i przekazanie instrukcji eksploatacji oraz przeszkolenie pracowników
Zamawiającego w obsłudze urządzeń będących w zakresie przedmiotu zamówienia.
3.4. Wykonawca musi udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji jakości robót licząc od daty
protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych.
Wykonawca musi udzielić gwarancji dostarczonych urządzeń zgodnie z gwarancją
producenta, jednak nie krócej niŜ 12 miesięcy, licząc od daty protokolarnego
bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych.
(Warunki gwarancji określone zostały szczegółowo we wzorze karty gwarancyjnej
stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszego Zaproszenia. Wykonawca, w dacie
bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, wyda Zamawiającemu dokument
gwarancyjny (kartę gwarancyjną) co do jakości robót stanowiących przedmiot niniejszej
umowy – z potwierdzeniem daty wystawienia gwarancji).
4
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017728,
NIP: 712-015-02-95, kapitał zakładowy 270 530 400,00 zł
3.5. Wykonawca jest zobowiązany, najpóźniej na 3 dni przed podpisaniem umowy, do złoŜenia harmonogramu rzeczowo-finansowego i uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest kaŜdorazowa aktualizacja i uzgodnienie z Zamawiającym ewentualnych odstępstw i zmian w harmonogramie. W przypadku wystąpienia
opóźnień realizacji w stosunku do harmonogramu zagraŜających terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy i dochodzenia naprawienia szkody
3.6. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w ilości 4 egz.
3.7. Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie przed datą odbioru końcowego protokołu
odbioru (od ZDiM w Lublinie) pasa drogowego po wykonanych robotach.
3.8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami rzetelnej
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa budowlanego, przy pomocy
osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów
BHP, przepisów przeciwpoŜarowych oraz wyposaŜonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzieŜ.
3.9. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).
3.10. W przypadku podzlecenia robót, Wykonawca ma obowiązek wskazać te części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. Zawarcie umowy z podwykonawcą
kaŜdorazowo wymaga zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać
zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą, najpóźniej przed jej zawarciem.
3.11. Wszyscy pracownicy Wykonawcy (Podwykonawcy) obecni na placu budowy powinni
nosić ubrania robocze celem umoŜliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaką reprezentują.
II
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
III
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia: maks. 365 dni, licząc od daty zawarcia umowy.
Oferty przekraczające ww. termin realizacji zostaną odrzucone.
IV
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w ppkt 1.1 Wykonawca musi
załączyć dokument wskazany w pkt V.1 Zaproszenia.
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
5
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017728,
NIP: 712-015-02-95, kapitał zakładowy 270 530 400,00 zł
Warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe w ciągu ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył:
- co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane polegające na budowie i/lub
przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości minimum 0,4 km w
granicach administracyjnych miasta
oraz
- co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane polegające na budowie i/lub
przebudowie sieci ciśnieniowej o średnicy nominalnej min. 150 mm i długości minimum
0,6 km
oraz
- co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane polegające na budowie pompowni ścieków o przepustowości nie mniejszej niŜ 40 dm3/s.
Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w ppkt 1.2 Wykonawca musi
załączyć dokumenty wskazane w pkt V.2-V.3 Zaproszenia.
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaŜe, iŜ dysponuje lub będzie
dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie
zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na kaŜdą funkcję
wymienioną poniŜej, które spełniają następujące wymagania:
1.3.1. Projektant w zakresie sieci sanitarnych:
− zaprojektował co najmniej 2 dokumentacje w zakresie budowy i/lub przebudowy
sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 0,5 km kaŜda, w tym jedna jako
sieć ciśnieniowa wraz z przepompownią ścieków, na podstawie których zrealizowano i zakończono roboty budowlane,
− posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z
późn. zm.) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane do projektowania
w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeŜeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr
63, poz. 394).
− przynaleŜy do izby samorządu zawodowego.
1.3.2. Kierownik budowy:
− zrealizował jako kierownik budowy co najmniej 2 inwestycje z zakresu budowy i/lub
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 400 m kaŜda,
− posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
6
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017728,
NIP: 712-015-02-95, kapitał zakładowy 270 530 400,00 zł
−
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z art.
12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeŜeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia
18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
przynaleŜy do izby samorządu zawodowego.
1.3.3. Projektant branŜy drogowej:
− posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej,
zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im waŜne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeŜeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
− przynaleŜy do izby samorządu zawodowego.
1.3.4. Kierownik robót drogowych:
− posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub
odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeŜeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy
Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 63, poz. 394).
− przynaleŜy do izby samorządu zawodowego.
1.3.5. Projektant branŜy elektrycznej:
− posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im waŜne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeŜeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
− przynaleŜy do izby samorządu zawodowego.
7
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017728,
NIP: 712-015-02-95, kapitał zakładowy 270 530 400,00 zł
1.3.6. Kierownik robót branŜy elektrycznej:
− posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn.
zm.) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeŜeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 63, poz. 394).
− przynaleŜy do izby samorządu zawodowego.
1.3.7. Projektant ds. automatyki i sterowania:
− posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im waŜne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeŜeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
− przynaleŜy do izby samorządu zawodowego.
1.3.8. Kierownik robót ds. automatyki i sterowania:
− posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn.
zm.) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeŜeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
− przynaleŜy do izby samorządu zawodowego.
Wymieniony powyŜej skład zespołu naleŜy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań
Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza łączne pełnienie przez jedną osobę dwóch funkcji:
I.
wymienionych w pkt. 1.3.5. - Projektant branŜy elektrycznej oraz w pkt. 1.3.7. Projektant
ds. automatyki i sterowania, o ile proponowana przez Wykonawcę do pełnienia tych
funkcji osoba spełnia łącznie stawiane przez Zamawiającego minimalne wymagania
odnośnie obydwu funkcji.
8
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017728,
NIP: 712-015-02-95, kapitał zakładowy 270 530 400,00 zł
II.
wymienionych w pkt. 1.3.6. – Kierownik robót branŜy elektrycznej oraz
w pkt. 1.3.8. Kierownik robót ds. automatyki i sterowania, o ile proponowana przez Wykonawcę do pełnienia tych funkcji osoba spełnia łącznie stawiane przez Zamawiającego minimalne wymagania odnośnie obydwu funkcji.
Dopuszcza się łączenie funkcji projektanta z funkcją kierownika budowy/kierownika robót we
wszystkich branŜach.
Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 1.3 Wykonawca musi
załączyć dokumenty wskazane w pkt V.4-V.12 Zaproszenia.
1.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1.4.1 Warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe:
osiągnął przychód brutto w 2011 r. (rozumiany jako: wysokość przychodów ze
sprzedaŜy i zrównanych z nimi - dla podmiotów sporządzających rachunek
zysków i strat, lub wysokość przychodu brutto dla podmiotów pozostałych)
w wysokości minimum 4 800 000,00 PLN.
Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w ppkt 1.4.1 Wykonawca musi
załączyć dokumenty wskazane w pkt V.13 Zaproszenia.
1.4.2 Warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniej niŜ: 480 000,00 PLN.
Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w ppkt 1.4.2 Wykonawca musi
załączyć dokumenty wskazane w pkt V.14 Zaproszenia.
1.4.3 posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia w postaci polisy
na wartość: 1 200 000,00 PLN.
Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w ppkt 1.4.3 Wykonawca musi
załączyć dokumenty wskazane w pkt V.15 Zaproszenia.
Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana na podstawie dokumentów załączonych przez nich do ofert.
2.
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu:
2.1. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia,
zawierające zakres czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać –
w przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału
w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów;
2.2. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy osób
na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające takŜe listę osób, które
zostaną przez ten podmiot udostępnione – w przypadku gdy wykonawca wykazując
spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do
wykonania zamówienia innych podmiotów.
9
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017728,
NIP: 712-015-02-95, kapitał zakładowy 270 530 400,00 zł
V
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika
nr 3.
2. Wykaz robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
przedmiotu, wartości, daty i miejsca wykonania, potwierdzający wykonanie:
- co najmniej jednego zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie i/lub
przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości minimum 0,4 km w granicach administracyjnych miasta
oraz
- co najmniej jednego zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie i/lub
przebudowie sieci ciśnieniowej o średnicy nominalnej min. 150 mm i długości minimum 0,6
km
oraz
- co najmniej jednego zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie pompowni ścieków o przepustowości nie mniejszej niŜ 40 dm3/s.
3. Dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty zestawione w wykazie, o którym mowa w ppkt 2
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz
doświadczenia, wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w przypadku
dysponowania osobą innego podmiotu wykonawca dołączy pisemne zobowiązanie tego
podmiotu do oddania mu tej osoby do dyspozycji na okres korzystania z niej przy
wykonywaniu zamówienia).
5. Dokumenty potwierdzające, Ŝe osoba, która będzie wykonywać zamówienie jako
Projektant w zakresie sieci sanitarnych spełnia wymagania określone w pkt IV.1.3.1., tj.:
• posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub
odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeŜeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18
marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394),
• naleŜy do izby samorządu zawodowego.
6. Dokumenty potwierdzające, Ŝe osoba, która będzie wykonywać zamówienie jako
Kierownik budowy spełnia wymagania określone w pkt IV.1.3.2., tj.:
• posiada
uprawnienia
budowlane
do
kierowania
robotami
budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z art. 12,
art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr
243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
10
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017728,
NIP: 712-015-02-95, kapitał zakładowy 270 530 400,00 zł
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeŜeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394),
• naleŜy do izby samorządu zawodowego
7. Dokumenty potwierdzające, Ŝe osoba, która będzie wykonywać zamówienie jako
Projektant branŜy drogowej spełnia wymagania określone w pkt IV.1.3.3., tj.:
• posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej, zgodnie
z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeŜeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394),
• naleŜy do izby samorządu zawodowego.
8. Dokumenty potwierdzające, Ŝe osoba, która będzie wykonywać zamówienie jako
Kierownik robót drogowych spełnia wymagania określone w pkt IV.1.3.4., tj.:
• posiada
uprawnienia
budowlane
do
kierowania
robotami
budowlanymi
w specjalności drogowej, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeŜeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz
ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
• naleŜy do izby samorządu zawodowego.
9. Dokumenty potwierdzające, Ŝe osoba, która będzie wykonywać zamówienie jako
Projektant branŜy elektrycznej spełnia wymagania określone w pkt IV.1.3.5., tj.:
• posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeŜeniem art. 12a
oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
• naleŜy do izby samorządu zawodowego.
10. Dokumenty potwierdzające, Ŝe osoba, która będzie wykonywać zamówienie jako
Kierownik robót branŜy elektrycznej spełnia wymagania określone w pkt IV.1.3.6., tj.:
• posiada
uprawnienia
budowlane
do
kierowania
robotami
budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca
11
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017728,
NIP: 712-015-02-95, kapitał zakładowy 270 530 400,00 zł
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeŜeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz
ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
• naleŜy do izby samorządu zawodowego.
11. Dokumenty potwierdzające, Ŝe osoba, która będzie wykonywać zamówienie jako
Projektant ds. automatyki i sterowania spełnia wymagania określone w pkt IV.1.3.7., tj.:
• posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeŜeniem art. 12a
oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
• naleŜy do izby samorządu zawodowego.
12. Dokumenty potwierdzające, Ŝe osoba, która będzie wykonywać zamówienie jako
Kierownik robót ds. automatyki i sterowania spełnia wymagania określone w pkt
IV.1.3.8., tj.:
• posiada
uprawnienia
budowlane
do
kierowania
robotami
budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeŜeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz
ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
• naleŜy do izby samorządu zawodowego.
13. Rachunek zysków i strat za rok 2011, a w przypadku Wykonawcy niezobowiązanego do
sporządzenia sprawozdania finansowego – oświadczenie o wysokości przychodów brutto
w 2011 r., w wysokości minimum: 4 800 000,00 PLN.
W sytuacji, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający
dopuszcza udokumentowanie spełniania warunku określonego w pkt IV.1.4.1
Zaproszenia, dokumentami z innych okresów rozliczeniowych, które w swej treści
zawierają wymagane dane za 2011 r.
14. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niŜ:
480 000,00 PLN.
12
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017728,
NIP: 712-015-02-95, kapitał zakładowy 270 530 400,00 zł
15. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość: 1 200 000,00 PLN.
VI
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują zgodnie z wyborem zamawiającego dokonywanym na bieŜąco, pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczną.
2. Adres do korespondencji: MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15
fax +48 81 532 19 10 lub +48 81 532 42 81 wew. 288
e-mail
[email protected]
3. W przypadku zapytania dotyczącego treści Zaproszenia Wykonawca musi wystąpić do
Zamawiającego o wyjaśnienie nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert tj. nie później niŜ do końca dnia 23.01.2013 r.
4. Treść zapytań i odpowiedzi dotyczących Zaproszenia będzie publikowana na stronie
internetowej Zamawiającego. W związku z powyŜszym naleŜy śledzić ewentualne
zmiany na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl.
VII
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
• w sprawach merytorycznych:
Bolesław Pikul – Kierownik Działu Inwestycji Rozwojowych, Baza MPWiK ul. Zemborzycka 114a, tel. 081 744 36 41 w. 475, w godzinach: 7.00÷15.00.
Marta śmijan – Starszy Inspektor, Dział Inwestycji Rozwojowych, Baza MPWiK ul.
Zemborzycka 114a, tel. 81 744 36 41, w. 478, w godzinach: 7.00÷15.00).
• w sprawach formalnych:
Tomasz Sławek – Specjalista, Dział Zamówień Publicznych, Lublin, al. J. Piłsudskiego
15, (budynek „B”, pok. 119), tel. 081 532 42 81 w. 371 w godz.: 7.00÷15.00.
VIII
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca wniesie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:
36 000,00 PLN.
2. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku formach tj.: pieniądzu, poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, Ŝe
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym), gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego:
Bank Pekao SA nr: 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404.
W pozostałych formach, oryginalny dokument potwierdzający wniesienie wadium naleŜy
złoŜyć w kasie zamawiającego (al. J. Piłsudskiego 15).
Kopię przelewu, gwarancji bądź poręczenia potwierdzającego wniesienie wadium naleŜy
dołączyć do oferty.
4. Wykonawca, który nie wniesie akceptowalnej formy wadium zostanie przez
zamawiającego wykluczony z ubiegania się o zamówienie.
5. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi zawierać wszystkie sytuacje
powodujące jego utratę określone w podpunkcie 9 poniŜej. W przypadku, gdy gwarancja
13
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017728,
NIP: 712-015-02-95, kapitał zakładowy 270 530 400,00 zł
6.
7.
8.
9.
IX
1.
2.
3.
X
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
lub poręczenie nie przewiduje którejkolwiek sytuacji z podpunktu 9, zamawiający uzna, Ŝe
wykonawca nie wniósł akceptowalnej formy wadium.
Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie po:
- upływie terminu związania ofertą,
- zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,
- uniewaŜnieniu postępowania.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy:
- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- którego oferta została odrzucona.
Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek wskazany przez wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia na warunkach
określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie wykonawcy.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 45 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, Zamawiający moŜe zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
Ofertę składa się, pod rygorem niewaŜności w formie pisemnej.
Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty wg wzoru stanowiącego
załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia. Oferta oraz wszelkie oświadczenia składane
przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /uprawnione/
do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
Do oferty naleŜy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualną informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeŜeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Do oferty naleŜy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty
akceptowalną formą wadium.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono
z dokumentów załączonych do niej.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie do oferty naleŜy załączyć
pełnomocnictwo (podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie występujące), z którego
wynika ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia
umowy w niniejszym postępowaniu.
Do oferty naleŜy załączyć parafowany wzór umowy wg załącznika nr 2 do Zaproszenia
oraz parafowany wzór Karty gwarancyjnej wg załącznika nr 4 do Zaproszenia.
W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, kopie
te muszą być potwierdzone „za zgodność”, przez osobę /osoby/ uprawnioną /uprawnione/
do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
14
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017728,
NIP: 712-015-02-95, kapitał zakładowy 270 530 400,00 zł
9. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami zostanie
wypełniony przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego Zaproszenia, bez
dokonywania w nim zmian.
10. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. ZłoŜenie większej liczby ofert lub złoŜenie oferty zawierającej propozycje alternatywne
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŜonych przez wykonawcę.
11. Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym
pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). JeŜeli do oferty dołączane
są dokumenty w językach obcych to naleŜy załączyć dodatkowo ich tłumaczenia
poświadczone przez Wykonawcę.
12. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę.
13. Oferta powinna być złoŜona w trwale zamkniętej kopercie zaadresowanej do
Zamawiającego, Dział Zamówień Publicznych, z zaznaczeniem nazwy i adresu
wykonawcy, nazwy zamówienia:
„Zaprojektowanie i budowa kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej w ulicach: Goździkowa,
boczna DoŜynkowej i Cyprysowa, na odcinku od ulicy Dębowej do ulicy Do Dysa w
Lublinie” oraz z dopiskiem „Nie otwierać”.
14. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być opakowane i oznaczone jak w pkt.
13 powyŜej oraz dodatkowo opisane „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
W przypadku ofert zmienianych naleŜy złoŜyć nową ofertę na cały zakres objęty niniejszym
postępowaniem (w przypadku, gdy zmiana dotyczy całej oferty) bądź na jego część (w
przypadku zmiany jedynie części oferty pierwotnej naleŜy precyzyjnie określić, której
części dotyczy zmiana).
15. Wykonawca ponosi we własnym zakresie wszystkie koszty związane z przygotowaniem
i przedłoŜeniem oferty.
XI
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie zamawiającego – al. J. Piłsudskiego 15 w Sekretariacie
(I p.) w terminie do 28.01.2013 r. do godziny 13.30.
2. Oferty złoŜone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących złoŜonych ofert.
4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w Zaproszeniu.
XII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty naleŜy podać w PLN.
2. Cena powinna obejmować całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia
w zakresie określonym niniejszym Zaproszeniem, z zastrzeŜeniem pkt. 5.
3. Oferta oceniana będzie na podstawie ceny netto.
4. Cena podana w ofercie będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe.
5. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w Zaproszeniu a niezbędne do prawidłowego
i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia naleŜy traktować jako oczywiste i wliczyć
do ceny ofertowej.
XIII
KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny ofertowej (100%).
15
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017728,
NIP: 712-015-02-95, kapitał zakładowy 270 530 400,00 zł
XIV
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
2. Oferta wybranego Wykonawcy stanowi integralną część umowy.
3. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wniesie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, Zamawiający moŜe wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
XV
ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. W celu pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania
umowy, Wykonawca wniesie zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości
5% ceny całkowitej netto podanej w ofercie. Całość zabezpieczenia musi zostać wniesiona
do dnia zawarcia umowy.
2. Zabezpieczenie moŜe być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego:
Bank Pekao SA nr: 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŜe wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w ppkt 2. Zmiana taka moŜe być dokonana wyłącznie
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie (w wysokości 70% wartości) w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane.
7. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostawiona zostanie kwota
w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia. Zostanie ona zwrócona nie później niŜ w 15.
dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
XVI
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do Zaproszenia. Wykonawca musi załączyć do swojej
oferty parafowany wzór lub wzory umowy jako znak akceptacji jej postanowień. Umowa z
Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zawarta na
warunkach określonych we wzorze.
XVII
UWAGI KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania.
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności przedmiotu zamówienia, złoŜonej oferty łącznie
z ceną ofertową.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaŜnienia przetargu bez podania przyczyn.
16
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017728,
NIP: 712-015-02-95, kapitał zakładowy 270 530 400,00 zł
3.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny.
4. W sytuacjach nieopisanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
5. Niniejsze Zaproszenie będzie stanowić integralną część umowy podpisanej z Wykonawcą, który wygra postępowanie o udzielenie zamówienia.
XVIII ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz oferty.
2. Wzór umowy.
3. Oświadczenie.
4. Wzór Karty gwarancyjnej.
5. Wzór wykazu robót.
6. Wzór wykazu osób.
7. PFU-1 „Część opisowa”.
8. PFU-2 „Część informacyjna”.
Lublin, dnia ____________________
_______________________________
(podpisy)
17