oświadczenie

Komentarze

Transkrypt

oświadczenie
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radego gminy
z dnia 22.04.2009 r.
Marek Drążkowski
urodzony 27 stycznia 1968 roku w Chełmnie
zatrudniony – BARTER – Rozlewnia Gazu w Bydgoszcz
I.
Zasoby pieniężne
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej - nie dotyczy
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej – nie dotyczy
- papiery wartościowe – nie dotyczy
II.
1. Dom – nie dotyczy
2. Mieszkanie o powierzchni 72 m2 (małżeńska wspólność
majątkowa)
3. Gospodarstwo rolne – nie dotyczy
4. Inne nieruchomości – nie dotyczy
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych
osób prawnych lub przedsiębiorców - nie dotyczy
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – nie dotyczy
IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób
prawnych lub przedsiębiorców - nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych – nie dotyczy
V.
Nabyłem (nabyła moja małżonka, z wyłączeniem mienia
przynależnego do jej majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej
państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - nie dotyczy
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą - nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem
pełnomocnikiem takiej działalności – nie dotyczy
VII. W spółkach handlowych:
- jestem członkiem zarządu - nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej – nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej – nie dotyczy
VIII. Inne osiągane dochody:
1. z tytułu diet radnego 2 650,00 zł
2. z tytułu zatrudnienia 41 412,40 zł
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł - nie
dotyczy
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł w tym
zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki na jakie zostały
udzielone – nie dotyczy

Podobne dokumenty