źródła finansowania organizacji pozarządowych

Transkrypt

źródła finansowania organizacji pozarządowych
Typologia źródeł finansowania
organizacji pozarządowych
Źródła finansowania organizacji pozarządowych
1.
2.
3.
4.
Składki członkowskie
Darowizny finansowe od osób fizycznych i prawnych
Dary rzeczowe
1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla
organizacji o statusie pożytku publicznego
5. Zbiórki publiczne
6. Działalność odpłatna pożytku publicznego
7. działalność gospodarcza (w tym reklama i sponsoring)
8. aukcje, loterie
9. Dochody z majątku i kapitału
10. pożyczki
11. Dotacje/granty
 źródła publiczne/ prywatne
 źródła polskie/zagraniczne
3
Źródła publiczne:
• Samorządy wszystkich szczebli:
– Podstawą jest roczny program współpracy z
organizacjami pozarządowymi
– Zadania powierzone lub dofinansowane:
• Samorząd lokalny (Miasto/Gmina, OPS)
• Samorząd powiatowy (Powiat, PUP, PCPR)
• Samorząd województwa (Urząd
Marszałkowski, Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej)
Administracja rządowa:
•
•
•
•
Urząd Wojewódzki,
Fundusze celowe (PFRON, PARP, NFOSiGW)
PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Ministerstwa
Konkursy ministerialne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl -> finanse na
edukacje -> zadania publiczne
Ministerstwo Sportu www.msit.gov.pl -> BIP -> finansowanie zadań
Ministerstwo Obrony Narodowej www.mon.gov.pl -> BIP -> zadania
publiczne w zakresie obronności
Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl -> konkursy
ministra
Ministerstwo Rolnictwa www.minrol.gov.pl -> BIP -> ogłoszenia
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.msw.gov.pl -> BIP ->
otwarte konkursy ofert
Ministerstwo Pracy www.mpips.gov.pl -> BIP -> ogłoszenia i wykazy ->
organizacje pozarządowe
Ministerstwo Kultury www.mkidn.gov.pl
Ministerstwo Ochrony Środowiska www.mos.gov.pl -> ogłoszenia ->
konkursy i patronaty / dla organizacji ekologicznych
Środki zagraniczne:
 fundusze europejskie w tym Program Operacyjny
Kapitał Ludzki (POKL) i Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW)
 inna pomoc zagraniczna m.in. Mechanizmy
Norweskie, Program Szwajcarski
programy unijne związane z edukacją
młodzieżą i wymianą międzynarodową
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Młodzież w działaniu http://www.mlodziez.org.pl
Comenius http://comenius.org.pl/
Erasmus http://erasmus.org.pl/
Leonardo http://leonardo.org.pl/
Grundtvig http://grundtvig.org.pl/
Program Wizyty Studyjne http://www.sv.org.pl/
Program Wizyty Przygotowawcze http://www.pv.org.pl
Program Erasmus Mundus http://www.erasmusmundus.org.pl/
Tempus http://www.tempus.org.pl/
Eurodesk http://www.eurodesk.org.pl/
Salto-Youth http://www.salto-youth.net/
European Language Label http://www.ell.org.pl/
Szczegółowe informacje na temat programów związanych z edukacją
i wyminą międzynarodową dostępne są również na stronie
internetowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
http://www.frse.org.pl/
8
Fundacje krajowe i zagraniczne/ prywatne i publiczne:
• Fundacja im. Stefana Batorego www.batory.org.pl
• Fundacja Edukacja dla Demokracji
www.edudemo.org.pl
• Fundacja dla Polski www.fdp.org.pl
• Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży www.pcyf.org.pl
• Fundacja Rozwoju Dzieci www.frd.org.pl
• Fundacja Wspólna Droga www.wspolnadroga.pl
• Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności www.pafw.pl
• Fundacja im. L.Kronenberga www.kronenberg.org.pl
• Fundacja Wspomagania Wsi www.fww.org.pl
• Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
www.efrwp.com.pl
• Fundacja Fundusz Współpracy www.cofund.org.pl
9
Fundacje krajowe i zagraniczne/ prywatne i
publiczne, np.:
• Fundacja J&S Pro Bono Poloniae www.jsprobono.pl
• Akademia Rozwoju Filantropii www.filantropia.org.pl
•
Alior Bank https://domykultury.newsweek.pl/
• Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
www.junior.org.pl
• Fundacja PZU www.pzu.pl
• Fundacja WBK http://bdu.bzwbk.pl/13889
• Fundacja Danone www.podzielsieposilkiem.pl
• Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży www.pnwm.org
• Fundacja Krzyżowa Porozumienia Europejskiego
www.krzyzowa.org.pl
Gdzie szukać informacji?
• Internet:
– www.ngo.pl (zakładka „termin ucieka”)
– www.malopolskie.ngo.pl
– www.pozytek.gov.pl