Learning in the Digital Age

Komentarze

Transkrypt

Learning in the Digital Age
„Learning in the Digital Age”
Warunki i kryteria naboru uczestników projektu
ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ
W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH
pt. “Learning in the Digital Age”
1. Krótka informacja o projekcie
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w ramach
projektu „Learning in the Digital Age”, mającego na celu rozwinięcie umiejętności
zawodowych w zakresie stosowania metod i strategii uczenia się w epoce cyfrowej,
organizuje dwie zagraniczne wizyty studyjne dla szkolnej kadry edukacyjnej województwa
mazowieckiego:

Wizytę studyjną do Wielkiej Brytanii (University of Wolverhampton) w terminie
od 24 do 28 marca 2014 roku (czas trwania mobilności z podróżą: 23 - 29 marca
2014),

Wizytę studyjną na Cypr (University of Cyprus) w terminie od 14 do 18 lipca 2014
roku (czas trwania mobilności z podróżą: 13 - 19 lipca 2014).
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą miały zapewnione:

dofinansowanie kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia,

szkolenie językowe i kulturowe przed wyjazdem,

udział w zajęciach edukacyjnych i kulturowych, zorganizowanych przez instytucję
goszczącą.
Projekt umożliwia dofinansowanie udziału 15 uczestników wizyt studyjnych, w tym:

10 osób do Wielkiej Brytanii,

5 osób na Cypr.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Learning in the Digital Age”
2. Warunki uczestnictwa w projekcie

Zatrudnienie w placówce oświatowej województwa mazowieckiego na stanowisku
nauczyciela (szkoły podstawowej, a w szczególności edukacji wczesnoszkolnej w przypadku wizyty studyjnej do Wielkiej Brytanii; przedmiotów przyrodniczych w przypadku wizyty studyjnej na Cypr), nauczyciela-konsultanta, doradcy
metodycznego lub dyrektora szkoły czy placówki oświatowej;

Terminowe złożenie formularza wniosku projektu „Learning in the Digital Age”
dotyczącego uczestnictwa w mobilności:
 do Wielkiej Brytanii (termin składania wniosków od 2 do 14 stycznia 2014r.)
 na Cypr (termin składania wniosków od 3 do 17 lutego 2014r.)

Poświadczona znajomość języka angielskiego - języka roboczego wizyt studyjnych;

Zakwalifikowanie do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną;

Podpisanie umowy dotyczącej uczestnictwa w projekcie.
3. Kryteria naboru uczestników
Rekrutacji dokona 3-osobowa Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Ośrodka
Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, na podstawie:

Informacji znajdujących się w terminowo złożonych formularzach aplikacyjnych,

Udokumentowanej znajomości języka angielskiego (języka roboczego wizyt studyjnych),

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, zapewniającego:
o Proporcjonalny udział w grupach osób piastujących różne role w systemie
edukacji (nauczyciele-konsultanci, doradcy metodyczni, nauczyciele, dyrektorzy);
o
Proporcjonalny udział osób z różnych grup wiekowych;
o Udział przedstawicieli płci zgodny z proporcjami udziału płci w zawodzie
nauczycielskim (około 83% kobiet i 17% mężczyzn);
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Learning in the Digital Age”
o Uwzględnienie kolejności zgłoszeń;
o W przypadku mobilności na Cypr, ze względu na specyfikę zajęć zaplanowanych
przez organizatorów, dodatkowo będzie premiowany udział w szkoleniach dla
nauczycieli przedmiotów przyrodniczych „Spotkania z przyrodą i komputerem”,
prowadzonych w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Warszawie w okresie październik 2013 - luty 2014.
Przy naborze zostanie utworzona lista rezerwowa, a w przypadku trudności z rekrutacją
dodatkowy nabór.
Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej jest decyzją ostateczną, nie przewiduje się możliwości
odwoływania się od tej decyzji.
4. Terminarz rekrutacji na wizytę studyjną do Wielkiej Brytanii

Składanie wniosków - od 2 do14 stycznia 2014

Ogłoszenie wyników rekrutacji - do 23 stycznia 2014
5. Terminarz rekrutacji na wizytę studyjną do Wielkiej Brytanii

Składanie wniosków - od 3 do 17 lutego 2014

Ogłoszenie wyników rekrutacji - do 10 marca 2014
Szczegółowe kryteria określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ”Learning in
the Digital Age”, zamieszczony na stronie internetowej projektu
http://digitalage.oeiizk.waw.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego