regulamin trenera - Trener

Transkrypt

regulamin trenera - Trener
REGULAMIN
§1
Definicje
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady korzystania z Portalu www.trenerpersonalny.pl
Portal - serwis internetowy www.trener-personalny.pl znajdujący się w pod adresem
internetowym http://www.trener-personalny.pl, którego jedynym i wyłącznym właścicielem
oraz administratorem jest Personal Fitness Adviser - Michał Gronowski wpisana do
ewidencji działalności gospodarczej prowadzoną przez Prezydenta m. st. Warszawy pod
numerem: 497935 NIP: 522-268-88-50, REGON: 142109907, posiadająca siedzibę przy ul.
Łagowskiej 4/74, 01-464 Warszawa.
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z płatnych i bezpłatnych usług Portalu
Rejestracja – procedura, w procesie której Użytkownik otrzymuje możliwość zarządzania
usługami dostępnymi na Portalu, a także zgadza się na otrzymywanie informacji oraz
materiałów marketingowych www.trener-personalny.pl oraz firm współpracujących z
www.trener-personalny.pl drogą e-mail.
§2
Kontakt ze specjalistą
Każdy Użytkownik ma możliwość zadania pytania do specjalisty
Portal zastrzega sobie możliwość odpowiadania na wybrane pytania Użytkowników.
Portal zastrzega sobie prawo do publikowania wybranych pytań oraz odpowiedzi, na
stronach serwisu www.trener-personalny.pl
Odpowiedzi na wybrane pytania będą publikowane w serwisie bez podawania danych
Użytkowników
§3
Usługi
W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług www.trener-personalny.pl Użytkownik winien:
1.
2.
3.
4.
Dokonać wyboru jednego z planów treningowych, planów diety lub innych usług,
Uzupełnić w formularzu kontaktowym informacje niezbędne do wygenerowania
indywidualnego planu treningowego, diety lub innej usługi
Dokonać przedpłaty wybranej usługi
Zamówienie indywidualnej diety, planu treningowego lub innych płatnych usług możliwe
jest poprzez dokonanie płatności której obsługą zajmuję się firma PayU S.A. lub za
pośrednictwem zwykłego przelewu bankowego na numer konta podany w wiadomości email wygenerowanej po wypełnieniu formularza konsultacji
§4
Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl
1.
2.
Płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby
uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje
realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej
uprawniony posiadacz. Wykryte przez Spółkę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
Użytkownik w swoim serwisie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z
formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Platnosci.pl za
pośrednictwem Systemu Platnosci.pl.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie Użytkownika i wybraniu formy
płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl, jest automatycznie przekierowywany
odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę
internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego cen- trum autoryzacyjnorozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę
internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego bankiem, a w przypadku płatności w
drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu Platnosci.pl.
W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach
internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Platnosci.pl zgodnie z zasadami
określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w
formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez
System Platnosci.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.
§5
Warunki świadczenia usług
Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług www.trener-personalny.pl nastąpi, na co
Użytkownik wyraża zgodę, nie wcześniej niż w ciągu 1 (jednej) doby i nie później niż w 6
(sześć) dni od dnia potwierdzenia zaksięgowania zapłaty za wybraną usługę.
Indywidualny plan dietetyczny lub treningowy zostanie niezwłocznie przesłany w formie
elektronicznej na wskazany przez użytkownika adres e-mail.
Ceny usług wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż
zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że:
1. stosowanie diety określonego rodzaju może być wykluczone w przypadku istnienia
przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Użytkownik oświadcza, iż przed
przystąpieniem do stosowania wybranej spośród oferowanych w ramach odpłatnej
usługi www.trener-personalny.pl, przeprowadził z odpowiednim lekarzem
konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu
żywienia Użytkownika zgodnie z wybranym rodzajem diety,
2. uprawianie sportu wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji oraz, że w przypadku
jakichkolwiek wątpliwości lub dolegliwości winien je niezwłocznie konsultować
wyłącznie z osobami posiadającymi stosowne kompetencje i uprawnienia.
Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do korzystania z odpłatnych usług
www.trener-personalny.pl stanowiących indywidualny plan treningowy skonsultował
swój stan zdrowia z odpowiednim lekarzem, który stwierdził brak przeciwwskazań
do wykonywania ćwiczeń fizycznych,
3. korzystając z odpłatnych usług www.trener-personalny.pl winien ściśle stosować się
do indywidualnych planów dietetycznych lub indywidualnych planów treningowych,
które mogą być modyfikowane wyłącznie po uprzedniej konsultacji z osobami
upoważnionymi do tego przez specjalistów z firmy Personal Fitness Adviser, w
szczególności zaś, że nie wolno mu modyfikować tych planów samodzielnie lub przy
pomocy lub udziale innych niż wyraźnie do tego wskazane przez Personal Fitness
Adviser osób, a także w sposób inny niż umożliwiony w ramach odpłatnych usług
www.trener-personalny.pl
4. indywidualne plany dietetyczne oraz indywidualne
treningowe mimo, iż
przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak ze
względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia
pożądanych przez Użytkownika efektów, za co Personal Fitness Adviser nie ponosi
odpowiedzialności.
5. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od Personal Fitness
Adviser, współpracowników lub kontrahentów Personal Fitness Adviser, informacji
handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz do otrzymywania
na adres wskazanego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez
Użytkownika do korespondencji w związku z usługami www.trener-personalny.pl
dowolnych ankiet, z tym jednak zastrzeżeniem, iż udzielanie na nie odpowiedzi
pozostawione jest do wyłącznej woli Użytkownika, a także informacji związanych z
konkursami organizowanymi przez Personal Fitness Adviser lub na zlecenie Personal
Fitness Adviser lub przy jej udziale.
§6
Zbieranie informacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
W żadnym momencie nie są pobierane dodatkowe informacje identyfikujące użytkownika
jeśli nie wyraził na to zgody. Tylko w przypadku rejestracji są zapisywane i przechowywane
dane dobrowolnie podane przez użytkownika. Rejestracja jest wymagana tylko w
przypadkach zakupu produktów, zapytań przez formularze, przystępowania do programów
lojalnościowych i innych form komunikacji związanych z www.trener-personalny.pl czy jego
ofertą.
Personal Fitness Adviser wykorzystuje informacje gromadzone online w celu świadczenia
usług, sprzedaży produktów, prowadzenia marketingu oraz komunikacji związanej z
zapytaniami i wymianą informacji. W określonych prawem przypadkach lub jeśli użytkownik
wyraził na to zgodę www.trener-personalny.pl będzie udostępniać dane identyfikujące
użytkownika stronom trzecim w szczególności na wezwania upoważnionych organów
państwowych. Jako strony trzecie należy traktować również firmy współpracujące z
www.trener-personalny.pl, które realizują usługi bądź zlecenia www.trener-personalny.pl.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zarejestrowany użytkownik w każdej chwili
ma wgląd w zgromadzone dane, oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz
ewentualnie usunięcia. W każdej chwili użytkownik może zakazać lub zażądać ograniczenia
w przekazywaniu informacji marketingowych przez www.trener-personalny.pl.
Użytkownik może edytować i zmieniać swoje dane kontaktując się poprzez formularz
kontaktu lub inne dane teleadresowe, znajdujące się w zakładce kontakt.
Wszelkie dane identyfikujące użytkownika oraz transakcje online przechowywane są w
wyspecjalizowanych Data Center. Najnowsze metody szyfrowania danych, zaawansowane
technologie i procedury w połączeniu ze światowej klasy platformą sprzętową gwarantują
najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Nie gromadzimy ani nie utrzymujemy informacji od dzieci o których wiemy, że mają mniej
niż 13 lat, z wyjątkiem gdy jest to dozwolone przez prawo.
§7
Pliki "cookies"
Umieszczanie plików typu "cookie" jest powszechną i akceptowaną praktyką sieci www. W
niektórych przypadkach, po wypełnieniu formularzy online umieszczany jest w komputerze
korzystającego plik tekstowy, który w przypadku następnych odwiedzin czy transakcji pozwala
szybciej zidentyfikować użytkownika. Informacji zawartych w "cookies" nie wykorzystujemy dla
innych celów niż identyfikacja użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na umieszczenie pliku "cookie" w
Twoim komputerze możesz zablokować tę operację ustawiając odpowiednią opcję w przeglądarce
internetowej. Blokada "cookies" nie ograniczy dostępu do stron www.trener-personalny.pl, może
jednak uniemożliwić lub utrudnić część transakcji, przede wszystkim zakupów online.
§8
Linki
Portal może zawierać połączenia do innych witryn w szczególności stron trzecich współpracujących
lub witrynę wwwPersonal Fitness Adviser nie gwarantuje na tej witrynie stosowania niniejszej
Polityki Prywatności.
§9
Reklamacje
1.
2.
3.
4.
5.
Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług www.trenerpersonalny.pl, jednakże z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, mogą być składane według wyboru
Użytkownika:
1. na adres siedziby Personal Fitness Adviser, w formie pisemnej z dopiskiem:
REKLAMACJA – www.trener-personalny.pl
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: [email protected]
3. za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w
zakładce „KONTAKT”
Reklamacje, w związku ze złożeniem których Użytkownik żąda zwrotu części lub całości
środków pieniężnych, które nie zostały zaliczone na poczet zakupionej usługi, muszą być
składane na adres siedziby Personal Fitness Adviser, w formie pisemnej, z dopiskiem:
REKLAMACJA - [email protected]
Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
Reklamacja winna zawierać imię, nazwisko i adres Użytkownika składającego reklamację
oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
W terminie 21 (dwudziestu jeden dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie
ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez
Personal Fitness Adviser stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na
wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez
Użytkownika do korespondencji w związku z usługami www.trener-personalny.pl
§ 10
Zmiany regulaminu
W przypadku zasadniczych zmian, w szczególności zmian dotyczących gromadzenia lub
wykorzystywania danych identyfikujących użytkownika Personal Fitness Adviser poinformuje o tym
fakcie wszystkich zarejestrowanych, przed tymi zmianami użytkowników.
§ 11
Dostępność Regulaminu
Treść Regulaminu wraz z wszelkimi załącznikami do niego, w jednym dokumencie w formacie
Portable Document Format (PDF) zawsze dostępna jest w aktualnej wersji do pobrania w tym
miejscu, oraz udostępniana jest do wglądu w siedzibie Administratora.

Podobne dokumenty