Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Wieruszowie Nr

Transkrypt

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Wieruszowie Nr
Załącznik do Uchwały
Rady Miejskiej w Wieruszowie
Nr XVII /117 / 2007
z dnia 18 grudnia 2007 roku
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK
CEL GMINNEGO PROGRAMU
NajwaŜniejszym celem jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów
alkoholowych , dąŜenie do likwidacji aktualnie istniejących poprzez kreowanie lokalnej
polityki rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o załoŜenia ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do których naleŜy pięć podstawowych zadań
własnych nałoŜonych na Gminę .
Realizacja
zadań jest prowadzona w formie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.
Władze samorządu terytorialnego są zobowiązane do podejmowania działań zmierzających
do ograniczania spoŜycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spoŜycia ,
inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie
sposobu spoŜywania tych napojów , działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy ,
przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw naduŜywania alkoholu , a takŜe
wspierania działań w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.
Przepis art. 4¹ ust 1 ustawy nie określa w sposób wyczerpujący wszystkich zadań
gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych . Określa ramy ,
którego wypełnieniem jest gminny program.
Podstawą do opracowania gminnego programu
, jest stanowisko Krajowej Rady
Regionalnych Izb Obrachunkowych w sprawie realizacji przez Gminy zadań nałoŜonych przez
ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz katalog działań
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych opracowany przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną jest obok działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów społecznych nowym zadaniem
własnym gminy, zaś wspieranie zatrudnienia
socjalnego poprzez organizowanie
i finansowanie Centrów Integracji Społecznej stanowi jedną z form realizacji tego zadania.
Zapis o integracji społecznej nie wprowadza istotnych zmian w dotychczasowym systemie,
a jedynie akceptuje działania, które od lat były realizowane w gminach i stanowiły część
Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .Działania
podejmowane od kilku lat w ramach programu obejmują integrację społeczną . NaleŜy do niej
; Leczenie i rehabilitacja osób uzaleŜnionych i członków ich rodzin, przeciwdziałanie
przemocy domowej, działania na rzecz dzieci alkoholików, w tym wspieranie świetlic
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, poprzez wspieranie organizacji
pozarządowych. Idea zatrudnienia socjalnego jest istotnym uzupełnieniem wielu działań
przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu realizowanych na szczeblu lokalnym. MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 2006 roku prowadzi zajęcia w Klubie Integracji
Społecznej o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym w ramach
reintegracji zawodowej i społecznej w szczególności dla osób:
1. uzaleŜnionych od alkoholu po zakończeniu psycho terapii w zakładzie lecznictwa
odwykowego,
2. chorych psychicznie, w rozumieniu ustawy o zdrowiu psychicznym,
3. bezrobotnych, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu, pozostających bez pracy przez okres co najmniej 24 miesiące.
ZASOBY
Gmina Wieruszów znajduje się w południowo – zachodniej części województwa
łódzkiego. W skład Gminy wchodzi 13 sołectw oraz 16 wiosek. Zamieszkuje ją 14.531
mieszkańców , w tym miasto 9.061 osób
Na terenie Gminy Wieruszów rozwiązywaniem problemów alkoholowych zajmują się :
1. Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,
którego zadaniem jest przygotowanie projektu gminnego programu
i koordynowanie
zatwierdzonego przez Radę Miejską programu.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Miejski Ośrodek Profilaktyki,
Terapii
UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Wieruszowie ” , który w chwili obecnej
realizuje usługi
wykupione przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Urząd Miejski.
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Wieruszowie .
Do zadań komisji naleŜy motywowanie osób zgłoszonych przez najbliŜsze jej otoczenie , aby
podjęła leczenia .
4. Na terenie Gminy działają grupy samopomocowe
AA „ Harmonia ” ( dla osób uzaleŜnionych )
Al.-annon „Izabela” ( dla osób współuzaleŜnionych )
Alateen „ Zaufanie ” ( dla dzieci osób uzaleŜnionych ).
5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna .
6. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .
7. Powiatowa Komenda Policji .
8. Organizacje Pozarządowe uczestniczące w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok:
- Stowarzyszenie TrzeŜwościowe " WIERUSZ",
- Stowarzyszenie Profilaktyczne " Alternatywa",
- Akcja Katolicka przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Stanisława Bp.,
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Liderów Działań Psychospołecznych
Koło Regionalne w Wieruszowie,
- Zarząd Miejsko - Gminny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wieruszów ,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubczyna ,
- Stowarzyszenie Rozwoju Polesia ,
- Wieruszowski Klub Sportowy " Prosna ",
- Ludowy Klub Sportowy ' Iskra " Chobanin,
- Ludowy Klub Sportowy " Prosna " Wyszanów,
- Ognisko TKKF " Prosna " ,
- Polski Czerwony KrzyŜ,
9. Pedagodzy szkolni.
Do głównych problemów naleŜą :
1) SpoŜywanie napojów alkoholowych przez coraz młodszych mieszkańców naszej Gminy, przyczyny - to stres , chęć zapomnienia o kłopotach , lepsza zabawa
i nastrój,dodanie
sobie
odwagi , zamiar
nie wyróŜniania się z otoczenia
tzn. „inni piją, ja teŜ”, itp.
2) Wzrastająca liczba osób nietrzeźwych stosująca przemoc wobec członków swej rodziny .
3) Dzieci pozostawiane bez opieki , rozpad rodzin , ciągły stres powodujący
róŜnego rodzaju choroby somatyczne oraz zaburzenia emocjonalne u członków rodzin .
4) Naruszanie prawa i przepisów przez nietrzeźwych kierowców .
5) Zwiększona przestępczość młodocianych .
6) Nieobecność w zakładach pracy spowodowana naduŜywaniem alkoholu
7) Brak przygotowania pedagogów do samodzielnego przeprowadzania zająć
socjoterapeutycznych z dziećmi .
SpoŜywanie alkoholu dopóki nie spowoduje negatywnych skutków społecznych , stanowi
osobistą sprawę mieszkańców naszej Gminy . NiemoŜliwe jest określenie liczby osób
naduŜywających niebezpiecznie alkohol , i wynikających z tego skutków .
Dlatego celowe jest zapobieganie naduŜywaniu alkoholu przez dzieci i młodzieŜ poprzez
profilaktykę i stwarzanie im miejsc do spędzania aktywnie wolnego czas , jak i rozwijanie
ich zainteresowań .
CELE PROGRAMU
1. Kreowanie lokalnej polityki rozwiązywania problemów alkoholowych słuŜącej zmniejszaniu
aktualnych i zapobieganiu nowym problemom alkoholowym .
2. Zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób
uzaleŜnionych i członkom ich rodzin , przeciwdziałanie przemocy domowej .
3. Zmniejszanie degradacji zdrowotnej , społecznej i ekonomicznej osób oraz
rodzin
ponoszących skutki naduŜywania alkoholu .
4. Promowanie trzeźwości w środowisku młodzieŜowym oraz sprzyjanie zmianom
obyczajowym , z którymi wiąŜe się ograniczanie pijaństwa wśród dorosłych mieszkańców
naszej Gminy.
5. Tworzenie warunków do prowadzenia zadań z zakresu profilaktyki skierowanej głównie do
dzieci i młodzieŜy .
6. Prowadzenie szerokiej profilaktyki wśród rodziców .
7. Ograniczanie dostępności alkoholu.
8. Działalność wychowawcza i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych.
ZADANIA Z ZAKRESU GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I . Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzaleŜnionych od alkoholu
lp. sposób realizacji
1.
Wykupienie przez Gminę dodatkowych
terapeutycznych w Ośrodku
- dodatkowe zajęcia dla osób
uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych
- dodatkowe zajęcia dla osób
współuzaleŜnionych
- prowadzenie zajęć dla dzieci
z rodzin alkoholowych i wyrównywanie
deficytu emocjonalnego .
Realizacja zajęć terapeutycznych
w grupach wsparcia.
2.
Indywidualna pomoc terapeutyczna
i
medyczna
osobom
uzaleŜnionym
współuzaleŜnionym .
3.
4.
odpowiedzialny
termin
usług Burmistrz
Wierszowa cały rok
Pełnomocnik ds. RPA
Kierownik Ośrodka
Kierownik Ośrodka
cały rok
Terapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików i osób
współuzaleŜnionych.
- rozwiązywanie sytuacji trudnych
- praca nad budowaniem własnego
Kierownik Ośrodka
poczucia wartości
- wybrane elementy Treningu
Asertywności
cały rok
oraz
informacji
osobom Pełnomocnik ds.RPA
Udzielanie
bieŜącej
uzaleŜnionym i ich rodzinom o moŜliwości podjęci Kierownik Ośrodka
leczenia poprzez terapię .
cały rok
5.
Udzielanie informacji w zakresie moŜliwości Pełnomocnik ds. RPA
uzyskiwania fachowej pomocy w placówkach Kierownik Ośrodka
zajmujących się rozwiązywaniem problemów
alkoholowych.
cały rok
II. Udzielanie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe , pomocy
psychospołecznej i prawnej , a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie
lp sposób realizacji
Odpowiedzialny
termin
1.
Kontynuacja
pracy
Punktu
Konsultacyjnego
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
- wspieranie pokrzywdzonych , i ich
edukacja
- zorganizowanie grupy dla ofiar
przemocy
- współpraca z Zespołem
Interdyscyplinarnym
- udzielanie informacji gdzie moŜna
otrzymać pomoc specjalistów
Kierownik Ośrodka
Pełnomocnik ds. RPA
G.K.R.P.A.
M-GOPS
cały rok
2.
Edukacja publiczna – Kampania na temat
przemocy:
- udział organizacji pozarządowych
- organizowanie kampanii w szkołach
na temat przeciwdziałania przemocy
- udział innych instytucji zajmujących się
pomaganiem
- zorganizowanie Powiatowego Turnieju
" Chcemy zdrowo, bezpiecznie i ekologicznie Ŝyć ".
Pełnomocnik ds. RPA,
GKRPA
cały rok
Pedagodzy
szkolni
Dyrektor Gimnazjum nr1
3.
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z Burmistrz Wieruszowa
rodzin z problemem alkoholowym w miejscu Pełnomocnik ds. RPA
zamieszkania .
wakacje
4.
5.
6.
Zorganizowanie
programu
choinkowonoworocznego oraz imprez integracyjnych dla
dzieci
j.w.
cały rok
Kierowanie osób naduŜywających alkoholu na G.K.R.P.A.
badania przez biegłego sądowego
cały rok
Przeprowadzanie rozmów i motywowanie osób
naduŜywających alkoholu oraz członków ich rodzin G.K.R.P.A.
do podjęcia leczenia
cały rok
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej ,
w
zakresie
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
i
przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy , w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych , a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych
i socjoterapeutycznych
lp sposób realizacji
odpowiedzialny
Termin
1. Konkursy na temat substancji uzaleŜniających.
Pełnomocnik ds. RPA
Pedagodzy szkolni
rok
szkolny
2.
Organizowanie i prowadzenie profilaktyki w Pełnomocnik ds. RPA
szkołach na podst. programów profilaktycznych.
Dyrektorzy Szkół
3. Organizowanie konkursów dla uczniów
w szkołach.
4.
5.
Prowadzenie działalności edukacyjnej
i profilaktycznej wśród dzieci oraz młodzieŜy.
Udział
w
ogólnopolskich
i
kampaniach na temat uzaleŜnień.
jak wyŜej
Pełnomocnik ds. RPA
Pedagodzy szkolni
rok szkolny
rok
szkolny
cały rok
wojewódzkich
jak wyŜej
j.w.
cały rok
6. Prowadzenie zajęć w świetlicach przez organizacje
pozarządowe i nauka aktywnych form spędzania Burmistrz
Wieruszowa
wolnego czasu - zajęcia rekreacyjno – sportowe Pełnomocnik ds. RPA
dla dzieci i młodzieŜy
G.K.R.P.A.
Organizacje
Pozarządowe
7. Udział dzieci i młodzieŜy w wojewódzkich i
ogólnopolskich
programach
dydaktyczno- jak wyŜej
wychowawczych mających na celu przedstawienie
innych form spędzania wolnego czasu.
8.
cały rok
Współpraca z prasą – edukacja medialna.
jak wyŜej
j.w.
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych , słuŜącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych
lp. sposób realizacji
odpowiedzialny
Termin
1.
Dofinansowanie zakupu materiałów
i pomocy niezbędnych do realizacji zadań
statutowych przez stowarzyszenia i instytucje ,
które realizują zadania z zakresu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych .
Burmistrz Wieruszowa
Pełnomocnik ds. RPA
G.K.R.P.
organizacje pozarządowe
cały rok
Wspieranie działań i współpraca
z organizacjami pozarządowymi , które
organizują zajęcia dla dzieci i młodzieŜy
w zakresie zajęć socjoterapeutrycznych,
opiekuńczo-wychowawczych
Wierszowa
sportowych
jak wyŜej
2.
cały rok
V. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie
i finansowanie centrów integracji społecznej
lp
sposób realizacji
odpowiedzialny
termin
1.
Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej przy Kierownik M-GOPS
Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Wieruszowie
cały rok
2.
Prowadzenie działań zawiązanych z edukacją Kierownik M-GOPS
publiczną w zapobieganiu wykluczenie
społecznemu
cały rok
VI. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Wieruszowie
1. Ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w wysokości:
- Przewodniczący
- 110 złotych brutto
- Zastępca Przewodniczącego
- 90 złotych brutto
- sekretarz
- 90 złotych brutto
- pozostali członkowie
- 70 złotych brutto
za kaŜdorazowy udział w posiedzeniu Komisji.
2. Ustala się ponadto wynagrodzenie dla członka komisji wysokości 70 złotych
za
kaŜdą kontrolę 3 sklepów prowadzących sprzedaŜ napojów alkoholowych, a wyniki kontroli
zostaną potwierdzone spisaniem protokółu.
3. Wynagrodzenia , o którym mowa w pkt. 1 i 2 płatne będą z dołu zgodnie z listą
obecności oraz listą płac i przelane na konta bankowe członków komisji , raz w miesiącu na
koniec danego miesiąca kalendarzowego .
VII.
PRELIMINARZ
do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2008 rok
Lp
Zadanie
2008 rok
1. Zakup usług terapeutycznych od SPZOZ " M. O. P. T. U. i W"
45 000, 00
2. Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania w Rodzinie - za
odpowiedzialny SPZOZ " M.O.P.T.U.i W "
3 000, 00
prowadzenie
3. Prowadzenie świetlicy w Mirkowie
3 000, 00
4. Prowadzenie świetlicy w Lubczynie
3 000, 00
5. Prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieŜy przez OSP w
Wieruszowie
4 000, 00
Prowadzenie świetlicy przy ul. Kępińskiej ( w tym 500 zł. dla Koło
6. Gospodyń Wiejskich w Wieruszowie )
7. Organizacja spotkań integracyjnych dla ruch trzeźwościowego
3 500, 00
500, 00
8. Świetlica Wyszanów
3000,00
9. Świetlica ul. Warszawska
13 500,0
10. Prowadzenie świetlicy na Polesiu
3 000, 00
11. Świetlica Pieczyska
12. Wsparcie zatrudnienia socjalnego
13. Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej
7 000, 00
14 200, 00
3 000, 00
14. Zorganizowanie zabaw integracyjnych dla dzieci sprawiających problemy
wychowawcze ( np. dzień dziecka, choinka , spotkania mikołajkowe i inne)
15.
Zorganizowanie turnieju międzyszkolnego i innych konkursów
16. Udział dzieci i młodzieŜy w ogólnopolskich i wojewódzkich programach
dydaktyczno – wychowawczych .
17. Materiały dydaktyczne i edukacyjne
18. Materiały biurowe (do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych ,
uczestnictwa w kampaniach i debatach)
19. Wypoczynek dzieci w miejscu zamieszkania
5 000, 00
2 500, 00
7 000, 00
1 000, 00
2 000, 00
10 000,
20. Delegacje słuŜbowe
21. RóŜne opłaty
22. Wynagrodzenie dla członków G.K.R.P.A.
1 800, 00
1 000, 00
17 000, 00
23. Zakup urządzeń sportowych
2 000,00
RAZEM
155 000, 00