D - Sąd Rejonowy w Brzezinach

Transkrypt

D - Sąd Rejonowy w Brzezinach
Sygn. akt I C 794/15
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 14 marca 2016 roku
Sąd Rejonowy w Brzezinach I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący : Sędzia SR Joanna Rezler – Wiśniewska
Protokolant : St.sekr.sąd. Bogusława Szubert
po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2016 roku w Brzezinach
na rozprawie
sprawy z powództwa O. (...) Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego z siedzibą w W.
przeciwko S. P.
o zapłatę
1/.zasądza od S. P. na rzecz O. (...) Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego z siedzibą w W. kwotę 23.710,64zł (dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziesięć złotych sześćdziesiąt
cztery grosze), w tym:
- kwotę 10.894,52zł (dziesięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze) z umownymi
odsetkami w wysokości zmiennej stopy procentowej stanowiącej czterokrotność obowiązującej stopy kredytu
lombardowego NBP, z tym zastrzeżeniem, że po dniu 1 stycznia 2016r. odsetki powyższe nie mogą przekroczyć
wysokości stopy odsetek maksymalnych za opóźnienie, czyli dwukrotności odsetek ustawowych (odsetki
maksymalne), naliczanymi od dnia 10 września 2015r. do dnia zapłaty
- kwotę 12.816,12zł ( dwanaście tysięcy osiemset szesnaście złotych dwanaście groszy) z ustawowymi odsetkami od
dnia 10 września 2015r. do dnia zapłaty;
2/. zasądza od S. P. na rzecz O. (...) Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. kwotę 3.605,97zł (trzy tysiące sześćset pięć złotych dziewięćdziesiąt
siedem groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu;
3/.oddala powództwo w pozostałym zakresie;
4/wyrokowi w punkcie 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.
UZASADNIENIE
Pozwem w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 10 września 2015r. O. (...)Wierzytelności
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od
pozwanego S. P. :
- kwoty 23710,64zł. z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP naliczanymi od
dnia 10 września 2015r. do dnia zapłaty od kwoty 10894,52zł., z odsetkami ustawowymi od dnia 10 września 2015r.
do dnia zapłaty od kwoty 12816,12zł
- zwrotu kosztów sądowych w wysokości 297zł.,
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 2400zł.
- zwrotu innych kosztów 2,97zł. tj. z tytułu opłaty manipulacyjnej.
/pozew – k. 2 – 5 verte/
Postanowieniem z dnia 6 października 2015r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny przekazał
sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Brzezinach stwierdzając brak podstaw do wydania nakazu zapłaty.
/postanowienie – k.6/
Pozwany uznał powództwo co do zasady i co do wysokości, nie zgłosił żadnych zastrzeżeń.
Pozwany podniósł, że ma szereg długów, płaci dobrowolnie alimenty w wysokości 500zł., osiąga jedynie dochody z
wynagrodzenia za pracę w wysokości 1300zł. netto, z których komornika zajmuje 200zł. S. P. wskazał nadto, że nie
ma żadnego wartościowego majątku i zamieszkuje u rodziców.
/dowód: zeznania pozwanego - protokół z rozprawy - k. 69/
Sąd Rejonowy zważył, co następuje:
Dłużnika łączyła z G. N. Bank S.A. umowa kredytu konsumpcyjnego gotówkowego nr (...) z dnia 18 czerwca 2008r.
Pozwanemu został udzielony kredyt w wysokości 13.522,28zł. na okres od 18 czerwca 2008r. do dnia 20 czerwca 2013r.
Kredytobiorca zobowiązał się do dokonać w okresie objętym umową spłaty kredytu wraz z odsetkami w równych
miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych, płatnych 20 – dnia każdego miesiąca, w wysokości 388,22zł.
/umowa – k.59 – 60 verte/
Pozwany nie wywiązał się z zobowiązań umowy, co skutkowało jej wypowiedzeniem, postawieniem w stan
wymagalności całej kwoty kredytu i uzasadniało naliczenie odsetek umownych od dnia 4 sierpnia 2013r. od kwoty
kapitału.
Wierzytelność z tytułu umowy zawartej zG. N. Bank SA na dzień 10 września 2015r. wyniosła łącznie 23710,64zł. wraz
z dalszymi odsetkami.
/wyciąg z ksiąg rachunkowych - k. 54/
O. (...) Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty stał się wierzycielem
dłużnika na podstawie sprzedaży wierzytelności z dnia 4 marca 2015r. zawartej pomiędzy Funduszem a B. (...) sp. z
o.o. sp. k. a. z siedzibą w W., która to spółka weszła w posiadanie w/w wierzytelności poprzez przeniesienie na B. (...)
sp. z o.o. sp. k. a. z siedzibą w W. ogółu praw i obowiązków przysługujących G. N.Bank Spółka Akcyjna w spółce (...)
Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w W..
/umowa z dnia 4 marca 2015r.– k. 26 – 29, umowa z dnia 20 marca 2015r. – k. 31 verte, załączniki – k. 32 – k. 34/
Sąd zważył, co następuje:
Powództwo zasługuje na uwzględnienie w zasadzie w całości.
Pozwany zawarł z pierwotnym wierzycielem umowę kredytu konsumpcyjnego, z której się nie wywiązał. Ogólne
uregulowania umowy kredytu zawiera art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – prawo bankowe (tekst jednolity
z dnia 13 stycznia 2015 r. Dz. U z 2015r. poz. 128), zgodnie z którym przez umowę kredytu bank zobowiązuje się
oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na
ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty
wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego
kredytu. Szczegółowa treść zobowiązania stron została ustalona na podstawie umowy kredytowej załączonej do pozwu.
Powód nabył wierzytelność na podstawie umowy o przelew wierzytelności z dnia 4 marca 2015r. zmienionej aneksem
z dnia 20 marca 2015r., z prawem do naliczania odsetek na podstawie art. 509§2 k.c. stanowiącym, że wraz z
wierzytelnością na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nią prawa, w szczególności o zaległe odsetki.
Sąd uznał zatem, iż pozwany przyznał zaistnieniu faktom zgłoszonym przez powoda.
S. P. na rozprawie w dniu 14 marca 2016r. uznał powództwo w całości, czyli co do zgłoszonych należności:
- w kwocie 10.176,14zł. (tytułem niespłaconego kapitału) wraz z odsetkami umownymi naliczanymi od kwoty w
wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 10 września 2015r. do dnia zapłaty,
- 1.011,34zł. (z tytułu kosztów wezwań, upomnień i opłat poniesionych przez poprzedniego wierzyciela) z ustawowymi
odsetkami od dnia 10 września 2015r. do dnia zapłaty,
- 930,20 zł.( tytułem odsetek umownych) z ustawowymi odsetkami od dnia 10 września 2015r. do dnia zapłaty,
- 698,44 zł. (tytułem odsetek karnych) z ustawowymi odsetkami od dnia 10 września 2015r. do dnia zapłaty.
Uznanie powództwa przed pozwanego było wyraźne i oczywiste, nie pozostające wątpliwości, że pozwany potwierdził
istnienie roszczenia wobec powoda w wysokości przez niego dochodzonej i zobowiązał do jego realizacji.
Sytuacja majątkowa i rodzinna powoda nie pozwala na spłatę wierzytelności jednorazowo. Sąd zaniechał jednak
rozważania możliwości rozłożenia na raty zasądzonej należności (art. 320 k.p.c.), gdyż podstawowy cel tej instytucji
nie zostanie spełniony – nie uchroni to powoda od egzekucji, gdyż wobec niego jest już prowadzone postępowanie
egzekucyjne.
Skutkiem uznania powództwa jest pominięcie postępowania dowodowego (w zakresie okoliczności objętych
uznaniem), wydanie wyroku uwzględniającego powództwo w zakresie objętym jego uznaniem, zaopatrzenie wyroku
rygoru natychmiastowej wykonalności zgodnie z treścią art. 333§ 1 pkt 2 k.p.c.
Sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia
społecznego albo zmierza do obejścia prawa.
Z uwagi na powyższe Sąd oddalił więc żądanie powoda jedynie, co do możliwości naliczenia odsetek umownych w
wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od kwoty 10.894,52 zł. od dnia 1 stycznia 2016r. w wysokości
przewyższającej dwukrotność odsetek maksymalnych za opóźnienie, gdyż żądania takiego nie da się pogodzić z
wprowadzoną zmianą ustawy o transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2015r., poz. 1830), zgodnie z którą odsetki maksymalne nie mogą przewyższać wysokości stopy odsetek
maksymalnych za opóźnienie (czyli dwukrotności odsetek ustawowych).
W ocenie Sądu uznanie powództwa w całości przez pozwanego byłoby sprzeczne z prawem i wiązało się z przyznaniem
powodowi prawa do żądania od pozwanego odsetek od dnia 1 stycznia 2016r. w wysokości czterokrotności stopy
lombardowej NBP, bez względu na to, czy określona w ten sposób wysokość odsetek przewyższałaby wysokość odsetek
maksymalnych tj. dwukrotność odsetek ustawowych.
Należy podnieść, że zgodnie z treścią art. 359§ 21 k.c. w zw. z art. 481 §2 zd. 2 w brzmieniu obowiązującym na dzień
zawarcia umowy (Dz. U. Nr 157, poz. 1316) maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie
mogła w stosunku rocznym przekroczyć czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. Nie można
wykluczyć zatem, że liczona w ten sposób wysokość odsetek mogłaby przekroczyć wartość dopuszczalnych ustawą
odsetek maksymalnych i z uwagi na powyższe konieczne jest uwzględnienie w treści sentencji wyroku wprowadzonej
od 1 stycznia 2016r. powołanej wyżej zmiany ustawy.
Wytoczenie powództwa przeciwko pozwanemu S. P. było zatem zasadne.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie ar. 98 k.p.c.
Na rzecz powoda od pozwanego zasądzono zgodnie ze złożonym spisem kosztów kwotę 3605,97zł. na którą składają
się koszty:
- opłaty sądowej 297zł.,
- opłaty manipulacyjnej dla dostawcy usług płatności – k. 2,97zł.,
- zastępstwa procesowego w wysokości 2400zł. naliczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z
28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów
pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349),
- opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17zł.,
- opłaty uzupełniającej – 889zł.