OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

Transkrypt

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
W PROGRAMIE ROBOPACZKA
1.
Organizatorem programu jest TROBOT Ewa Troszyńska z siedzibą w Kutnie, ul. Lelewela 4, zwana dalej
Organizatorem.
Jego
celem
jest
wdrażanie
w
szkołach
podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych form nauczania wykorzystujących nowoczesne technologie na lekcjach
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, techniki i informatyki.
2.
W ramach programu Organizator udostępnia Uczestnikowi do bezpłatnego testowania robota
edukacyjnego wraz z materiałami szkoleniowymi, zwane dalej Robopaczką oraz zapewnia dostęp do
konsultacji on-line.
3.
Uczestnikiem programu jest szkoła, reprezentowana przez Dyrektora szkoły lub inna organizacja
posiadająca osobowość prawną, reprezentowana przez osoby uprawnione.
4.
Udział w programie jest dla Uczestnika całkowicie bezpłatny, łącznie z kosztami przesłania Robopaczki
do Uczestnika i jej zwrotu do Organizatora.
5.
Warunkiem zakwalifikowania do udziału w programie jest przesłanie wypełnionego formularza
zgłoszenia do Organizatora drogą mailową na adres [email protected] lub pocztą. Akceptacja
zgłoszeń będzie następować w kolejności ich nadesłania. Organizator zastrzega sobie prawo do
odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny. W przypadku Uczestników innych niż szkoły publiczne
Organizator zastrzega sobie prawo żądania kaucji zwrotnej, w wysokości nieprzekraczającej wartości
Robopaczki.
6.
Po zaakceptowaniu zgłoszenia Organizator uzgodni z Uczestnikiem daty dostawy i zwrotu Robopaczki i
prześle potwierdzenie na adres e-mail Uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym.
7.
W dniu dostawy Robopaczki Uczestnik zobowiązany jest do sprawdzenia jej kompletności wg załączonej
listy elementów. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Uczestnik zobowiązany jest do
natychmiastowego poinformowania Organizatora o stwierdzonych brakach lub uszkodzeniach drogą
mailową na adres [email protected] W przypadku niezgłoszenia uwag w dniu dostawy Robopaczki,
uważa się przesłany zestaw za przyjęty przez Uczestnika bez zastrzeżeń.
8.
Uczestnik zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy użytkowaniu Robopaczki i
wszystkich jej elementów składowych, w szczególności do należytego zabezpieczenia Robopaczki przed
zniszczeniem i kradzieżą, użytkowania zgodnie z instrukcją i powszechnymi zasadami eksploatacji
sprzętu elektronicznego oraz do zwrotu Robopaczki w stanie niepogorszonym.
9.
W dniu zwrotu Uczestnik zobowiązany jest do zapakowania Robopaczki w sposób zapewniający
bezpieczny transport i przekazania jej kurierowi wraz z przesłanym przez Organizatora listem
przewozowym.
10. W przypadku zniszczenia bądź utraty Robopaczki lub jej elementów Uczestnik zobowiązuje się do
zapłaty Organizatorowi kosztów naprawy lub zakupu nowych elementów wg aktualnego cennika
dostępnego na stronie internetowej Organizatora www.trobot.pl.
11. W przypadku opóźnienia w zwrocie Robopaczki, Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty Organizatorowi
kary umownej w wysokości 50,00zł (pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień opóźnienia oraz kosztów
transportu zwrotnego w wysokości 20,00zł (dwadzieścia złotych).
12. Organizator zwróci pobraną kaucję na rachunek bankowy Uczestnika w ciągu 3 dni roboczych od daty
zwrotu Robopaczki.
13. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z użytkowania Robopaczki przez Uczestnika
w okresie testowania, w tym wobec osób trzecich.
..............................................................
Miejscowość, data
…........................................................................
Pieczęć i podpis Dyrektora