MIAsTo zAMoŚC ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISToTNYCH

Transkrypt

MIAsTo zAMoŚC ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISToTNYCH
MIAsTo zAMoŚC
ul. Synek Wielki 13
2 2 . 4 t łz A M o Ś Ć
ZamoŚć, dnia 04 częrwca20I0r
RG.341-PN/34l10
ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISToTNYCH WARUNKÓw z.tn,rÓwrnNrł
Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
tieograticzonego na wykonanie 2 sa| gimnastycznych z żap|eczei socjalnyrn i łączilkiń
przy Szkole Podstawowej Nr 8 i GimnĄvm Nr 5 w Zamościu przy u|. B. Prusa 10
wraz Z przepompownią wód opadowych z rurociągiem tłocmym z terenu Szkoły i Szkole
PodstawowejNr 9 i GimnazjumNr 6 w Zanościuprzy v|. Kalinowej 5a
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z drua 29 sĘczrua }OO r. Prawo zarnówień
publicznych (tj. Dz.U, z 2007r,nr 223, poz, |655 z późn.zm.), Zarnawiającydokonujezmiany
treściSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówieniaw poniższymzakresie :
1) W załącznikunr 8 do SIWZ (Projeh umowy) $ 15 ust. f otrzymlje brzmienie :
upoważniony jest do wystawienia faktur w 2010r do wysokości
,,2. Wykonawca robót
5'600.000 zł na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 i Gimnazjum Nr 5,
oraz 5.600.000 zł na budowę sali gimnastycznej przy Szko|e Podstawowej Nr 9 i Gimnazjum
Nr 6".
2) W załącznikunr 8 do SIWZ (Projekt umowy) skreślasię $ 15 ust.3 pkt c).
Pozostałewarunki SIWZ nie ulegają nniarie,
Marcin
Za