Chirurgia dziecięca

Komentarze

Transkrypt

Chirurgia dziecięca
PROGRAM NAUCZANIA CHIRURGII DZIECIÊCEJ
DLA V ROKU WYDZIA£U LEKARSKIEGO
Zajêcia odbywaj¹ siê w formie seminariów i æwiczeñ w Katedrze
i Klinice Chirurgii Dzieciêcej i Onkologicznej oraz w Poradniach Specjalistycznych Kliniki Chirurgii Dzieciêcej (Poradnia Wad Rozwojowych, Poradnia Andrologiczna, Poradnia Urologiczna, Poradnia
Onkologiczna).
1.
2.
3.
4.
Cele kszta³cenia
Umiejêtnoœæ badania dziecka chirurgicznie chorego.
Umiejêtnoœæ rozpoznania i ró¿nicowania chorób wieku dzieciêcego wymagaj¹cych leczenia chirurgicznego.
Specyfika rozpoznawania i postêpowania w wadach wrodzonych.
Podkreœlenie ró¿nic miêdzy chirurgi¹ dzieciêc¹ a chirurgi¹ doros³ych.
Tematyka seminariów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
Wady wrodzone.
Zapalenia.
Nowotwory wieku dzieciêcego.
Oparzenia.
Urazy.
Niedro¿noœæ.
Tematyka æwiczeñ
Zbieranie wywiadu, badanie przedmiotowe, ocena badañ dodatkowych i rozpoznanie choroby u dzieci chorych chirurgicznie.
Zajêcia w sali zabiegowej: zak³adanie opatrunku, unieruchomienia
gipsowego, cewnikowanie, zdejmowanie szwów i inne zabiegi u dzieci.
Zajêcia w sali operacyjnej: omawianie i demonstracja wybranych
zabiegów operacyjnych u dzieci.
Zajêcia w Poradniach Specjalistycznych Kliniki Chirurgii Dzieciêcej: ogólnej, wad wrodzonych, onkologicznej, andrologicznej i urologicznej.
Zalecana literatura
1. Markiewicz Cz.: Wybrane zagadnienia z chirurgii dzieciêcej
(skrypt).
1
2. Fibak J.: Chirurgia dla studentów.
3. Góral R.: Zarys chirurgii.
4. Karwowski A.: Chirurgia i anestezjologia w praktyce ambulatoryjnej – (seria BchA; lub seria dla lekarzy Rodzinnych).
5. Grochowski J.: Wybrane zagadnienia z chirurgii dzieciêcej – skrypt
dla studentów Wydzia³u Lekarskiego, 1999.
6. Ashcraft K., Holder T.: Pediatric surgery.
2