WYMAGANIA PROGRAMOWE Dyscyplina Liczba godzin Nr TEMAT

Komentarze

Transkrypt

WYMAGANIA PROGRAMOWE Dyscyplina Liczba godzin Nr TEMAT
Dyscyplina
Nr
TEMAT
Liczba
godzin
Lekkoatletyka
/16h/
Gimnastyka
/12h/
Piłka siatkowa
/12h/
Piłka
koszykowa
/8h/
Piłka nożna
/11h/
Piłka ręczna
/4h/
R-M-T
/3h/
Gry i zabawy
/73h/
EP
/7h/
Inne
/3h/
WYMAGANIA PROGRAMOWE
PODSTAWOWE
PONADPODSTAWOWE
Planowane
sprawdziany
Ścieżki
edukacyjne
Działania
wychowawcze
1
(PP) Omawianie przepisów BHP i
wymagania z WF.
- zna zasady bezpieczeństwa
obowiązujące podczas zajęć
- zna regulamin szatni i sali
gimnastycznej
- zna kryteria oceniania i wymagania
edukacyjne na rok szkolny 2013/2014
- stosuje zasady bezpieczeństwa na
lekcjach
- przestrzega regulaminu szatni,
boiska i sali gimnastycznej
- odpowiedź
sprawdzająca na
pytania z lekcji
2
(PP) Bezpieczne korzystanie ze
- zna zasady bezpiecznego korzystania
sprzętu i urządzeń sportowych. Dobór ze sprzętu i urządzeń sportowych
stroju i obuwia sportowego w
zależności od miejsca zajęć oraz
warunków atmosferycznych.
- stosuje zasady bezpieczeństwa na
lekcjach
- jest przygotowany do lekcji w
zależności od warunków
pogodowych
- odpowiedź
sprawdzająca na lekcji
UWAGI
3
(PP) Co to jest rozgrzewka.
Poznajemy ćwiczenia kształtujące.
4, 5
(PP) Organizujemy gry i zabawy z
pokonywaniem naturalnych
przeszkód.
6, 7 (PP) Organizacja biegów średnich.
Oceniamy wytrzymałość tlenową.
8, 9, (PP) Organizujemy marszobiegi na
10
1000m. Pomiar tętna.
11,
12
13
(PP) Wykonujemy bez zatrzymania
marszobiegowy test Coopera
(PP) Wykonujemy ćwiczenia
kształtujące RR, NN, T i głowy
14,
15
(PP) Uczymy się i doskonalimy
przewrót w przód z postawy do
postawy i z marszu
16
(PP) Łączymy przewroty w przód
17,
18
(PP) Łączymy ćwiczenia
gimnastyczne – prosty układ ćwiczeń
gimnastycznych. Stosujemy zasady
samoasekuracji.
(PP) Doskonalimy odbicia piłki
sposobem górnym i przyjęcie
sposobem dolnym
19,
20,
21,
22
- uczestniczy w zajęciach
- wie jaką rolę odgrywa rozgrzewka
podczas zajęć sportowych
- przy pomocy n-la poprawnie wykonuje
ćwiczenia kształtujące
- zna podstawowe ćwiczenia
kształtujące
- uczestniczy w grach i zabawach
- wie jaki wpływ ma aktywność
fizyczna na ogólną kondycję i
rozwój
- poprawnie wykonuje ćwiczenia
kształtujące
- przeprowadzenie
rozgrzewki na ocenę
- samodzielne sędziowanie
- bezpieczeństwo
podczas zajęć
- pokona dystans w wolnym tempie
- pokona dystans w szybkim tempie - wiara we własne siły
- pokonuje dystans w swoim tempie
- wykonuje próby pomiaru tętna
- ma dobre i bardzo dobre tempo
marszobiegu na długim dystansie
- potrafi prawidłowo wykonać
pomiar tętna
- poprawnie wykonuje ćwiczenia
kształtujące
- proponuje i wykonuje nowe
ćwiczenia
- wykonuje przewrót w przód z postawy - wykonuje przewrót w przód z
do siadu prostego
postawy do postawy
- wykonuje przewrót w przód z
marszu
- wykonuje przewroty w przód
- poprawnie technicznie łączy
przewroty w przód
- wykonuje pokazany układ ćwiczeń
- przedstawia samodzielnie
gimnastycznych
przygotowany układ ćwiczeń
gimnastycznych
- uczeń umie kilka razy odbić piłkę, ale
widać słabe opanowanie piłki
- przy odbiciach piłki uczeń ma
prawidłową postawę siatkarską,
widać dobre opanowanie piłki
- pomiar tętna
- ocena za marszobieg
wg tabeli
- samoasekuracja
podczas
wykonywanych
ćwiczeń
- wiara we własne
możliwości
- pierwsza pomoc w
niektórych urazach
- zasady
samoasekuracji
- higiena ciała
23,
24
Doskonalenie zagrywki sposobem
górnym i dolnym
- wykonuje zagrywkę i występuje mała
skuteczność zagrywek
- poprawnie technicznie wykonuje
zagrywkę, występuje duża
skuteczność zagrywek
- „+” dla najlepiej
serwujących
25
Odbicia piłki w trójkach z jak
najdłuższym utrzymaniem piłki grze
- stara się współpracować w zespole,
jednak dogrywa piłkę niecelnie i z
nieodpowiednia siłą
- uczeń potrafi prawidłowo i celnie
dograć piłkę do współćwiczących
dowolnym sposobem
- „+” dla zespołu z
największą liczbą
odbić
26
Kierowanie piłki sposobem górnym w - uczeń stara się wykonywać zadania
tył i w bok
lekcji, ale popełnia błędy
- bez problemów podanie piłkę do
tyłu i w bok
- przypomnienie zasad
gry
27,
28
29,
30
Uczymy się rozgrywać i atakować
- uczeń stara się wykonywać zadania
lekcji, ale popełnia błędy
(PP) Poznajemy zasady organizacji
- stosuje zasady fair play i kulturalnego
turniejów klasowych 3*3. Stosowanie kibicowania
zasad fair play i kulturalnego
kibicowania
(PP) Obwód stacyjny z
- aktywnie uczestniczy w lekcji
wykorzystaniem ćwiczeń
wzmacniających mm RR, NN, T
- bez problemów rozgrywa i atakuje - ocena za technikę i
piłkę
dokładność podania
- samodzielne sędziowanie
- przypomnienie zasad
gry w piłkę siatkową
32,
33
(PP) Gry i zabawy ogólnorozwojowe
wg propozycji uczniów
- proponuje gry i zabawy, ale nie umie
ich przeprowadzić
- proponuje gry i zabawy i
przeprowadza je
34
(PP) Wykonujemy ćwiczenia
wzmacniające mięśnie posturalne
- wykonuje ćwiczenia wzmacniające
- proponuje nowe ćwiczenia
wzmacniające mm posturalne
35,
36
37
(PP) Test na siłę mm brzucha.
Interpretujemy uzyskane wyniki
Uczymy się kroku podstawowego
poloneza
Wykonujemy poloneza pojedynczo i
w układzie parowym
- wykonuje test na siłę mm brzucha
- uzyskuje bardzo dobry wynik
- aktywnie uczestniczy w zajęciach
- prawidłowo wykonuje krok
podstawowy
- wykonuje kroki podstawowe w
parach
31
38,
39
- wykonuje krok podstawowy w rytm
muzyki
- proponuje nowe ćwiczenia
wzmacniające
- stosuje zasady
bezpieczeństwa
podczas
wykonywanych
ćwiczeń
- pojęcia: motoryka,
skoczność, moc,
zwinność
- jesteśmy
odpowiedzialni za
swój rozwój i
samodoskonalenie
- ocena za test wg
tabeli
- angażuje się w układ
poznanego tańca
- „+” dla najlepiej
tańczących
40,
41
(PP) Podania i chwyty piłki oburącz i
jednorącz w miejscu i w ruchu
42,
43
(PP) Kozłowanie piłki PR i LR ze
zmianą kierunku ruchu
44
(PP) Doskonalimy rzuty do kosza po
kozłowaniu i po podaniu
45
(PP) Nauka dwutaktu z prawej i lewej - wykonuje dwutakt z prawej i lewej
strony
strony
46,
47
(PP) Doskonalenie dwutaktu z prawej
i lewej strony
- aktywnie uczestniczy w zajęciach
48,
49
50,
51
52
Doskonalenie kozłowania PR i LR –
Piłka ręczna
(PP) Doskonalenie rzutów na bramkę
po koźle
(PP) Ćwiczenia kształtujące siłę mm
ramion
(PP) Doskonalimy skok dal
sposobem naturalnym
- aktywnie uczestniczy w zajęciach
(PP) Wykonujemy skok w dal ze
strefy
(PP) Doskonalimy rzut piłeczką
palantową PR i LR z miejsca i w
ruchu
- wykonuje skok w dal ze strefy
53
54
55
- umie podać piłkę oburącz, ale nie
czyni tego w postawie koszykarskiej,
często podania wykonuje z
nieodpowiednią siłą
- kozłuje piłkę w wolnym tempie ręką
sprawniejszą, wzrok skierowany na
piłkę
- podczas rzutów występują błędy w
złapaniu piłki, słaba postawa i słaba
celność rzutów
- wykonuje rzut do bramki po
zatrzymaniu
- poprawnie wykonuje ćwiczenia
kształtujące
- technika odbicia i lądowania wymaga
korekty nauczyciela
wykonuje rzut po instrukcji nauczyciela
na bliską odległość
- potrafi prawidłowo i celnie podać
piłkę oburącz do współćwiczącego
oraz skutecznie odebrać podaną
piłkę w miejscu i w ruchu
- kozłuje w szybkim tempie,
wzrokiem kontroluje co dzieje się
na boisku, prawidłowa RR
- uczeń przyjmuje odpowiednią
postawę do rzutu, ćwiczenie
wykonuje w tempie i bezbłędnie
- poprawnie technicznie wykonuje
dwutakt z prawej i lewej strony
- wykorzystywanie
własnych
predyspozycji
sportowych
- higiena ciała
warunkiem zdrowia
- sposoby radzenia
sobie w trudnych
sytuacjach życiowych
- przypomnienie zasad
gry w piłkę
koszykową
- poprawnie technicznie wykonuje - rozpoznawanie
dwutakt zakończony celnym rzutem swoich mocnych i
do kosza
słabych stron
- poprawnie technicznie wykonuje - zasady gry w piłkę
kozłowanie
ręczną
- wykonuje rzut do bramki z biegu - organizacja czasu
po kozłowaniu
wolnego
- proponuje nowe ćwiczenia, potrafi - aktywny
je nazwać
wypoczynek
- uczeń prawidłowo wykonuje
- przezwyciężanie
odbicie jednonóż ze strefy, lot i
własnych słabości i
lądowanie
lęku
- prawidłowo technicznie wykonuje - znaczenie ruchu dla
skok w dal ze strefy
organizmu
uczeń potrafi prawidłowo
- świadome dążenie do
technicznie wykonać rzut piłeczką samodoskonalenia i
palantową i uzyskuje dobry wynik
samokontroli
56,
57,
58,
59,
60,
61
62,
63
64
65
66
67,
68
(PP) Sprawdzamy swoje cechy
motoryczne. Próba wielobojowa.
Interpretujemy uzyskane wyniki.
- skok w dal
- rzut piłeczka palantową
- bieg na 60m
(PP) Organizujemy gry i zabawy wg
własnych pomysłów
Doskonalimy przyjęcia i podania piłki
po zatrzymaniu - PN
(PP) Uczymy się prowadzenia piłki w
biegu ze zmianą kierunku ruchu
(PP) Doskonalenie strzałów na
bramkę wewnętrznym podbiciem
69,
70,
71
Prowadzenie piłki w dwójkach i
trójkach zakończone strzałem na
bramkę
72,
73
74
75
76
77
- wykonuje próbę wielobojową
- uzyskuje bardzo dobre wyniki za
próbę wielobojową
- proponuje nowe gry i zabawy
- przeprowadza zaproponowane gry - współpraca w
i zabawy
sporcie
- celnie wykonuje podania
- pierwsza pomoc
- aktywnie uczestniczy w zajęciach
- wykonuje prowadzenie piłki w biegu
ze zmiana kierunku ruchu
- aktywnie uczestniczy w zajęciach
- ocena za test wg
tabeli
- prawidłowo technicznie prowadzi
piłkę ze zmianą kierunku ruchu
- poprawnie technicznie uderza
piłkę wewnętrznym podbiciem
kończąc akcje celnym strzałem
- umie prowadzić piłkę w trójkach i
- potrafi prawidłowo i celnie podać
dwójkach w średnim tempie, strzały do piłkę do partnerów dowolnym
bramki są nieprecyzyjne, wykonywane z sposobem i wykonać celny strzał na
małą siłą
bramkę
- zdrowe odżywianie
Gra szkolna w piłkę nożną
- zna podstawowe przepisy gry.
Współdziała w grupie
(PP) Organizujemy turniej piłki
nożnej. Stosujemy zasady
kulturalnego kozłowania oraz zasadę
fair play
(PP) Omawianie sposobów
postępowania w sytuacjach
zagrożenia zdrowia lub życia.
(PP) Omawiamy sposoby ochrony
przed nadmiernym nasłonecznieniem.
- stosuje zasady fair play i kulturalnego
kibicowania
- stosowanie się do
zasad gry,
poszanowanie decyzji
sędziego
- przypomnienie zasad
„fair play” i „
kulturalnego
kibicowania”
- jak ważny jest ruch
na świeżym powietrzu
- sprawnie wykorzystuje poznane
elementy gry szkolnej, zdobywa
gole dla zespołu, potrafi sędziować
grę
- samodzielne sędziowanie
- zna sposoby postępowania w
- samodzielnie omawia sposoby
sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia postępowania w sytuacjach
zagrożenia życia lub zdrowia
- zna sposoby ochrony przed
- samodzielnie omawia sposoby
nadmiernym nasłonecznieniem
ochrony przed nadmiernym
nasłonecznieniem
(PP) Omawiamy zasady bezpiecznego - zna zasady bezpiecznego zachowania
zachowania nad wodą i w górach
nad wodą i w górach
- „+” dla najlepszego
strzelca
- przypomnienie zasad
fair play
- „+” dla najbardziej
aktywnych
- samodzielnie omawia zasady
- wpływ wysiłku
bezpiecznego zachowania nad wodą fizycznego na
i w górach
organizm człowieka
78
(PP) Zasady i metody hartowania
organizmu
- zna zasady i metody hartowania
organizmu
79
(PP) Test gibkościowy.
Interpretujemy uzyskane wyniki.
Małe gry w piłkę nożną
- wykonuje test gibkościowy
80,
81,
82,
83,
84,
85,
86,
87,
88,
89,
90,
91
92, Małe gry w piłkę siatkową
93,
94,
95,
96,
97,
98,
99,
100,
101,
102,
103
- aktywnie uczestniczy w zajęciach
- aktywnie uczestniczy w zajęciach
- potrafi omówić co to jest
hartowanie organizmu i wymienić
przykłady
- uzyskuje bardzo dobry wynik za
test
- stosuje zasady fair play i
kulturalnego kibicowania,
samodzielne sędziowanie
- ocena za pracę na
temat hartowania
organizmu
- ocena za test
gibkościowy
- przypomnienie zasad
gry w piłke nożną
- przypomnienie zasad
gry w piłkę siatkową
104,
105,
106,
107,
108,
109,
110,
111,
112,
113,
114,
115
116,
117,
118,
119,
120,
121,
122,
123,
124,
125
126,
127,
128,
129,
130
131,
132,
133,
134,
135
136,
137,
138,
139,
140
Małe gry w piłkę koszykową
- aktywnie uczestniczy w zajęciach
- przypomnienie zasad
gry w piłkę
koszykową
Małe gry w piłkę ręczną
- aktywnie uczestniczy w zajęciach
- przypomnienie zasad
gry w piłkę ręczną
Gra w „5 podań”
- aktywnie uczestniczy w zajęciach
- stosuje zasady fair play
- współpracuje w zespole
- „+” dla najlepiej
grających
Gra w ringo
- aktywnie uczestniczy w zajęciach
- zdobywa punkty dla swojej
drużyny
- „+” dla wygranej
drużyny
Wyścigi rzędów
- stosuje zasady samoasekuracji
- aktywnie uczestniczy w zajęciach
- poprawnie technicznie i w
szybkim tempie wykonuje
wszystkie zadania
- współpraca w
zespole
141, Gry i zabawy orientacyjno 142, porządkowe
143
- aktywnie uczestniczy w zajęciach
-pełni role sędziego, przestrzega
zasad i
przepisów gier i zabaw
- organizacja czasu
wolnego
144, Gry i zabawy rzutne
145,
146,
147,
148,
149,
150,
151
152 Warzywa i owoce niezbędnym
składnikiem prawidłowego
odżywiania się
- aktywnie uczestniczy w zajęciach
- aktywnie uczestniczy w zajęciach
- jak ważny wpływ na rozwój
organizmu ma jedzenie warzyw i
owoców
„+” dla najbardziej
aktywnych
153
Jak dbać o higienę osobistą?
- podstawowe nawyki związane z
higieną osobistą
Jak ważna jest dla
zdrowia higiena
osobista
154
Bezpieczeństwo na lekcjach i podczas - wie jak dbać o bezpieczeństwo swoje i
przerw. Co przez to rozumiem?
innych podczas lekcji i przerw
- potrafi samodzielnie omówić jak
należy dbać o higienę swojego ciała
oraz miejsca, w którym
przebywamy
- stosuje zasady bezpieczeństwa w
szkole i poza nią
- przełamywanie
własnych słabości
- konsekwencje braku
bezpieczeństwa
SZKOŁA PODSTAWOWA
W BYCHLEWIE
Plan wynikowy
z wychowania fizycznego dla kl. VI
w roku szkolnym 2013/2014