ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w sądzie

Komentarze

Transkrypt

ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w sądzie
Prezes
Sądu Rejonowego
Szczecin – Centrum
w Szczecinie
Szczecin, dnia 7 sierpnia 2012 r.
K – 1101/6/2012
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
W SĄDZIE REJONOWYM SZCZECIN – CENTRUM W SZCZECINIE
I.
II.
Prezes Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie ogłasza nabór na
wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Szczecin –
Centrum w Szczecinie – 4 etaty;
Wymagania konieczne:
Zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (DzU Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) na stanowisku asystenta
sędziego może być zatrudniony ten, kto:
◊
◊
◊
◊
◊
jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw
cywilnych i obywatelskich;
jest nieskazitelnego charakteru;
ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra
lub zagraniczne uznane w Polsce;
ukończył 24 lata;
ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę
Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski,
prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.
UWAGA
Na mocy art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej
Szkole Sądownictwa i Prokuratury (DzU Nr 26, poz.157 z późn. zm.)
warunek określony w art. 155 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
– Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu nadanym
przywołaną na wstępie ustawą spełnia osoba, która na podstawie
przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin
referendarski albo odbyła aplikację sądową lub prokuratorską,
bądź złożyła egzamin referendarski.
III.
Wymagania dodatkowe
◊
wysoka kultura osobista;
◊
udokumentowane doświadczenie zawodowe
stosowaniem prawa w praktyce w sądzie;
◊
znajomość techniki pracy biurowej i obsługi komputera.
związane
ze
Zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (DzU Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) asystent sędziego
wykonuje czynności zmierzające do przygotowania spraw sądowych do
rozpoznania oraz czynności z zakresu działalności administracyjnej sądów.
IV.
Wymagane dokumenty
Osoby zainteresowane winny złożyć w pokoju nr 123 w budynku sądu
ul. Kaszubska 42 w Szczecinie następujące dokumenty:
◊
wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego kierowany
do Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie;
◊
życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
◊
oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia
aplikacji ogólnej, albo zaświadczenie o zdanym egzaminie
sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub
radcowskim;
◊
oświadczenie, o którym mowa w art. 155 a § 6 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(DzU Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.);
◊
świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia;
◊
3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy
wydawaniu dowodów osobistych;
◊
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
◊
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć
dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
dokumenty
potwierdzające
V. Kompletne oferty z podaniem oznaczenia konkursu należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2012 roku
w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie
pokój 123 lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla
pocztowego) na adres:
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
Oddział Kadr
ul. Kaszubska 42
70 – 952 Szczecin
VI.
Termin, miejsce i zakres przedmiotowy konkursu.
Konkurs na stanowisko asystenta sędziego Sądu Rejonowego Szczecin –
Centrum w Szczecinie odbędzie się w dniu 22 października 2012 roku,
godz. 10.00, pokój 123, w siedzibie Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum
w Szczecinie, ul. Kaszubska 42.
Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
16 marca 2012 r. (DzU z dnia 26 marca 2012 r., Nr 59, poz. 314) konkurs na
stanowisko asystenta sędziego jest przeprowadzany w formie pisemnej;
Praca konkursowa składa się z dwóch części:
◊
testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa karnego i cywilnego
oraz postępowania karnego i postępowania cywilnego;
◊
dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu
projektu postanowienia sądu wraz z uzasadnieniem - po jednym
z zakresu postępowania karnego i postępowania cywilnego.
Po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone
w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 r.
(DzU z dnia 26 marca 2012 r., Nr 59, poz. 314) oraz czy kandydaci
odpowiadają wymaganiom formalnym określonym w art. 155 § 2 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(DzU Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Prezes Sądu ustali listę kandydatów
dopuszczonych do konkursu i umieści ją na tablicy ogłoszeń sądu oraz na
stronie internetowej sądu najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia
konkursu.
Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą
spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego
etapu postępowania konkursowego.
Wiceprezes Sądu Rejonowego
Szczecin – Centrum w Szczecinie
Rafał Lila
REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
W SĄDZIE REJONOWYM SZCZECIN – CENTRUM
W SZCZECINIE
§1
1.
2.
3.
4.
5.
W celu wyłonienia kandydatów do zatrudnienia na stanowisku asystenta
sędziego w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie Prezes
Sądu powoła komisję składającą się z trzech sędziów i wskaże jej
przewodniczącego, nie później niż na 5 dni przed terminem rozpoczęcia
konkursu.
Przewodniczący komisji wyznacza spośród jego członków sekretarza
komisji.
Członkiem komisji nie może być sędzia, który z kandydatem
przystępującym do konkursu pozostaje w stosunku małżeństwa,
pokrewieństwa, albo powinowactwa do czwartego stopnia, w stosunku
przysposobienia, bądź też we wspólnym pożyciu. Członkiem komisji nie
może być również sędzia, co do którego zachodzą okoliczności mogące
wywołać uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności przy
przeprowadzaniu konkurs. Sędziowie przy powołaniu do składu komisji
składają w tym przedmiocie stosowne oświadczenia.
Komisja obraduje na posiedzeniach.
Komisja podejmuje uchwały w drodze głosowania zwykłą większością
głosów.
§2
1.
2.
3.
Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej.
Praca konkursowa składa się z dwóch części:
◊
testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa karnego
i cywilnego oraz postępowania karnego i postępowania cywilnego;
◊
dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu
projektu postanowienia sądu wraz z uzasadnieniem – po jednym
z zakresu postępowania karnego i postępowania cywilnego.
Komisja przygotowuje zadania testowe i kazusy mając na uwadze
konieczność oceny:
◊
wiedzy kandydatów w dziedzinach prawa karnego i cywilnego oraz
postępowania karnego i postępowania cywilnego;
◊
umiejętności stosowania przepisów prawa oraz formułowania
wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej,
logiki wywodu i argumentacji prawniczej.
§3
1.
2.
3.
4.
5.
Konkurs trwa 90 minut i odbywa się w wydzielonej sali,
w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę,
w obecności wszystkich członków komisji. W trakcie części konkursowej
polegającej na rozwiązaniu kazusów kandydat może posługiwać się
tekstami aktów prawnych udostępnionymi przez komisję.
Opuszczenie sali w trakcie trwania konkursu dopuszczalne jest
w wyjątkowych wypadkach, pod nadzorem członka komisji wskazanego
przez przewodniczącego komisji.
Każda praca konkursowa podlega sprawdzaniu przez dwóch członków
komisji. Za każde prawidłowe rozwiązanie zadania testowego komisja
przyznaje 1 punkt; w przypadku dokonania przez kandydata zmian
zakreślonych odpowiedzi za zadanie testowe komisja przyznaje 0 punktów.
Każdy z kazusów komisja ocenia w skali od 0 do 6 punktów.
Do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego mogą być
zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali z części testowej konkursu co
najmniej 28 punktów oraz z rozwiązania kazusów co najmniej
8 punktów.
Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał liczby punktów określonej
w § 3 ust. 4, prezes sądu zarządza przeprowadzenie kolejnego konkursu.
§4
1.
2.
Po zakończeniu konkursu komisja niezwłocznie oblicza liczbę punktów
uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który
uzyskał liczbę najwyższą.
W razie uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów komisja
dokonuje wyboru kandydata, biorą pod uwagę doświadczenie
w stosowaniu prawa oraz dodatkowe kwalifikacje wynikające
z dokumentów dołączonych do zgłoszenia, przydatne do wykonywania
pracy na stanowisku asystenta sędziego.
3.
Jeśli nabór prowadzony był na więcej niż jedno stanowisko asystenta
sędziego, komisja ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do
zatrudnienia.
§5
1.
Informację o wynikach konkursu prezes sądu umieszcza w miejscu
powszechnie dostępnym w siedzibie sądu oraz na stronie internetowej
sądu.
2.
Informacja o wynikach konkursu zawiera w szczególności:
◊
imiona i nazwiska kandydatów biorących udział w konkursie;
◊
imiona i nazwiska kandydatów wybranych lub imię i nazwisko
kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzany był
konkurs, albo informację, że żaden z kandydatów nie uzyskał
wymaganej liczby punktów;
◊
wyniki poszczególnych kandydatów;
◊
rezerwową listę kandydatów, albo informację, że lista taka nie
została sporządzona.
Wiceprezes Sądu Rejonowego
Szczecin – Centrum w Szczecinie
Rafał Lila