INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Transkrypt

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Katowice 29.05.2014r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 207.000 EURO nr DZP.381.28.2014.UG
„Audyt projektu: „Struktura, dynamika i ewolucja roślinnego genomu jądrowego z perspektywy badań
cytomolekularnych”
Zgodnie z przepisem art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający informuje, iż w
przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana
oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Dominika Rodewald – Fila, ul. Lipowa 17/4, 65-028
Zielona Góra
Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz zgodnie z kryterium oceny ofert otrzymała maksymalną ilość punktów, tj. 100,00.
INFORMACJE ZAWIERAJĄCE NAZWY (FIRMY), SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY,
A TAKŻE PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ OFERTOM:
Numer
Ocena punktowa
Nazwa Wykonawcy
oferty
1
2
3
4
5
6
Cena 100%
Dominika Rodewald – Fila, ul. Lipowa 17/4, 65-028
Zielona Góra
PROFIN Anna Borowiec- Rogalska Kancelaria Biegłego
Rewidenta, ul. Łysogórska 3, 30-698 Kraków
AUDYT SF sp. z o.o., ul. Litewska 24, 47-206 Kędzierzyn Koźle
AS AUDYT, Szkolenia, Jacek Sudomirski, ul. Podhalańska
10/11, 85-132 Bydgoszcz
Audim Andrzej Dwórnik, ul. Działkowa 26/8, 50-538
Wrocław
FIDES Dorota Rakoczy, ul. Zielona 9, 32-608 Osiek
100
62,76
61,68
71,83
74,56
81,30
7
8
9
10
11
12
13
14
EUROFIN doradztwo i szkolenia sp. z o.o., ul. Jałowcowa
18a, 32-410 Dobczyce
DPC A. Danylczenko i Spółka sp. jawna, ul. Armii
Krajowej 15/7, 45-071 Opole
Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa sp. z
o.o., ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
VERUM Doradztwo i Zarządzanie Bożena Błaszczyk, Al.
Roździeńskiego 90/145, 40-203 Katowice
EURA Aleksandra Adamczyk- Dworucha, Katarzyna
Kwapińska s.c., Al. KEN 36/112B, 02-797 Warszawa
AUDITORES Audyt, Doradztwo Prawne i Gospodarcze
Przemysław Ura, Siercza 370, 32-020 Wieliczka
Grupa Gumułka- Audyt sp. z o.o., ul. Matejki 4, 40-077
Katowice
Audyt i Wycena Consulting Group sp. z o.o., Teodorów
3B, 98-105 Wodzierady
32,52
44,27
32,52
65,04
61,68
45,86
33,12
47,70
Przewodniczący Komisji Przetargowej:
mgr Justyna Rutkowska- Zawada