treść protokołu - Biuletyn Informacji Publicznej

Komentarze

Transkrypt

treść protokołu - Biuletyn Informacji Publicznej
P r o t o k ó ł Nr I/06
z I sesji Rady Miejskiej Gminy K ł e c k o odbytej w dniu 27 listopada 2006
roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.
Obrady rozpoczęto o godzinie 13oo - zakończono o godzinie 1530
Spoza Rady w sesji uczestniczyli:
1. Pan inŜ. Marek Kozicki
- Burmistrz Gminy
2. Pan mgr inŜ. January GiŜycki
- Zastępca Burmistrza
3. Pan mgr Eugeniusz Kołodziejczak- Sekretarz Gminy
4. Pani Irena Czajka
- Skarbnik Gminy
5. Pani mgr Mirosława Nowakowska - radca prawny Urzędu Miejskiego
6. Pani Lidia Siekierska -Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji
Wyborczej w Kłecku.
7. Ksiądz Mirosław Kędzierski
- Proboszcz Parafii Kłecko
8. Ksiądz Zdzisław Firlej
- Proboszcz Parafii Dębnica
9. Ksiądz Marek Pachowicz
- Proboszcz Parafii Świniary
10. Pas Adam Mendala - Komendant Komisariatu Policji w Kłecku
11.Sołtysi i przewodniczący Zarządów Osiedli z terenu Gminy wg załączonej listy obecności.
12.Kierownicy zakładów i jednostek budŜetowych – wg listy obecności
13.Mieszkańcy miasta i gminy - 8 osób
Przed rozpoczęciem obrad Zastępca Przewodniczącego Miejskiej
Komisji Wyborczej w Kłecku pani Lidia Siekierska wręczyła Burmistrzowi
i radnym zaświadczenia o wyborze
Pierwsza sesja Rady Miejskiej Gminy K ł e c k o wybranej w dniu
12 listopada 2006 roku została rozpoczęta odegraniem i odśpiewaniem
przez wszystkich obecnych Hymnu Państwowego.
Otwarcia sesji dokonał pan Mieczysław Szczepański – Przewodniczący
Rady poprzedniej kadencji.
Serdecznie powitał radnych, Burmistrza, proboszczów parafii z terenu
Gminy, sołtysów, kierowników jednostek budŜetowych oraz wszystkich
obecnych na sesji.
Pogratulował radnym wyboru w skład Rady Miejskiej, Ŝyczył wszystkim
radnym powodzenia w pracy zawodowej oraz sukcesów i satysfakcji z pracy w
organach samorządu mieszkańców Gminy Kłecko.
Zwrócił się z prośbą do wszystkich radnych o kontynuację waŜnych zadań
podjętych przez Radę poprzedniej kadencji.
O dalsze przewodnictwo obradom poprosił najstarszego wiekiem radnego
– pana Edwarda Kochanowicza.
2
Radny Edward Kochanowicz podziękował za powierzony mu zaszczyt
prowadzenia obrad pierwszej sesji Rady, pogratulował radnym wyboru,
przypomniał waŜniejsze zadania realizowane przez Radę i Burmistrza w
poprzedniej kadencji. Zwrócił uwagę na pozytywne działania Rady, Burmistrza i
Urzędu, przekazał równieŜ krytyczne uwagi mieszkańców zgłaszane
kandydatom w trakcie kampanii wyborczej.
Podziękował wszystkim obecnym za przyjęcie zaproszenia i przybycie na
dzisiejszą sesję inaugurującą piątą kadencję Rady.
Radny Senior poprosił wszystkich obecnych o powstanie, a najmłodszego
wiekiem radnego – Roberta Zgoła o odczytanie roty ślubowania.
Radny Robert Zgoła odczytał tekst ślubowania radnych:
„Wierny
Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”
Następnie odczytał kolejno nazwiska radnych, którzy stojąc wypowiadali „Ślubuję – Tak mi dopomóŜ Bóg”.
Prowadzący obrady radny Senior stwierdził, Ŝe na 15 – to osobowy skład
Rady w sesji bierze udział 15 tu radnych, co stanowi zdolność Rady do
prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.
Sekretarzem Sesji Rada jednogłośnie (15 za) wybrała radnego Roberta
Zgoła, którego prowadzący obrady poprosił o pomoc przy prowadzeniu obrad.
Radny Edward Kochanowicz przedstawił porządek obrad sesji, radni nie
zgłosili uwag i Rada obradowała według poniŜszego porządku:
1. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kłecko.
2. Przekazanie prowadzenia sesji nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady
3. Wybór Wiceprzewodniczących Rady
4. Uchwała w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady wydającego
polecenie wyjazdu słuŜbowego Przewodniczącemu Rady.
5. Uchwała w sprawie określenia nazw, zakresu działania i liczby członków
stałych Komisji Rady.
6. Powołanie stałych Komisji Rady.
7. Uchwała w sprawie zasad wypłat i wysokości diet za udział w pracach Rady
Miejskiej Gminy Kłecko.
8. Uchwalenie wysokości stawek podatków i opłat
a) rolnego
b) od nieruchomości
3
c) od środków transportu
d) od posiadania psów
e) opłaty targowej
9. Interpelacje i zapytania radnych
10.Wolne wnioski i informacje.
Pkt 1.
Radny Edward Kochanowicz przypomniał, Ŝe Rada ze swego grona w pierwszej
kolejności powinna wybrać przewodniczącego. Poprosił o zgłaszanie
kandydatów na Przewodniczącego Rady.
Radny Waldemar Gołochowicz zgłosił kandydaturę Mieczysława
Szczepańskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie
zgłoszono.
Pan Edward Kochanowicz przypomniał, Ŝe zgodnie z ustawą o
samorządzie gminnym wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących
Rady naleŜy dokonać bezwzględną ilością głosów w wyniku tajnego
głosowania, w związku z czym zachodzi konieczność powołania Komisji
Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania.
Rada jednogłośnie (15 za) powołała
Komisję Skrutacyjną w składzie :
1. Radny Waldemar Gołochowicz
2. Radny Adam Kroenke
3. Radny Mariusz Kasprzyk,
która przeprowadzi tajne głosowania na dzisiejszej sesji.
Komisja przygotowała karty do głosowania, wyjaśniła zasady głosowania,
przeprowadziła głosowanie i dokonała obliczenia wyników.
Przewodniczący Komisji radny Mariusz Kasprzyk przedstawił protokół, w
którym Komisja stwierdziła, Ŝe bezwzględną większością głosów
Przewodniczącym Rady Miejskiej wybrany został radny
Mieczysław Szczepański.
Uchwała Rady Nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Miejskiej Gminy Kłecko, wraz z protokółem Komisji Skrutacyjnej stanowi
załącznik Nr 1 do protokółu.
Pkt 2.
Radny Edward Kochanowicz pogratulował wyboru nowemu Przewodniczącemu
Rady i przekazał mu dalsze prowadzenie obrad Rady.
Pan Mieczysław Szczepański - serdecznie podziękował za zaufanie i
powtórne powierzenie funkcji Przewodniczącego Rady. Zapewnił, Ŝe mandat
4
radnego i funkcję Przewodniczącego Rady będzie sprawował zgodnie ze
złoŜonym ślubowaniem.
Przypomniał punkty porządku obrad do zrealizowania na dzisiejszej sesji.
Pkt 3.
Przewodniczący Rady – przypomniał, Ŝe zgodnie z zapisem Statutu Gminy
Kłecko Rada wybiera dwóch Wiceprzewodniczących Rady, w głosowaniu
tajnym, bezwzględną większością głosów.
Poprosił o zgłaszanie kandydatów.
Radny Roman Winiarski zgłosił kandydaturę radnego Adama Kroenke,
radny Mieczysław Szczepański zaproponował pana Macieja Kubalewskiego.
Obaj radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe poniewaŜ radny Adam Kroenke
wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady nie moŜe
pełnić funkcji członka Komisji Skrutacyjnej.
Radny Marian Kaszyński zaproponował uzupełnienie składu Komisji o radnego
Jacka Molendę, który wyraził zgodę na pracę Komisji.
Rada jednogłośnie (15 za) w skład Komisji Skrutacyjnej powołała
radnego Jacka Molendę.
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty, przeprowadziła głosowanie,
dokonała obliczenia wyników wyborów. Przewodniczący Komisji przedstawił
protokół z wyborów, z którego wynika, Ŝe Wiceprzewodniczącymi Rady
jednogłośnie zostali wybrani radni - Adam Kroenke i Maciej Kubalewski.
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr I/2/06 w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, która wraz z protokołem Komisji
Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokółu.
Radny Adam Kroenke w imieniu kolegi i swoim podziękował serdecznie
za zaufanie i powierzenie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady i zapewnił, Ŝe
dołoŜą wszelkich starań, aby tego zaufania nie zawieść.
Wiceprzewodnicząci Rady zajęli miejsce przy stole prezydialnym.
Pkt 4.
Rada jednogłośnie (15 za) podjęła uchwalę Nr I/3/06 w sprawie wskazania
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wydającego polecenia wyjazdu
słuŜbowego Przewodniczącemu Rady – wg załącznika nr 3 do protokołu.
Pkt 5.
Przewodniczący Rady przedstawił propozycję określenia ilości, nazw, zakresów
działania i liczby członków stałych Komisji Rady.
5
Nie zgłoszono innych propozycji i jednogłośnie (15 za) Rada podjęła
uchwałę Nr I/4/02 w sprawie określenia ilości, nazwy, zakresu działania i
liczby członków stałych Komisji Rady Miejskiej, która stanowi załącznik Nr
4 do protokółu.
Pkt 6.
Rada wybrała członków poszczególnych Komisji Rady.
W skład Komisji Rewizyjnej :
- radny Mieczysław Szczepański zgłosił radnego Romana Winiarskiego,
- radny Grzegorz Stefański zgłosił radnego Grzegorza Chełmowskiego
- radny Grzegorz Chełmowski zgłosił radnego Marka Libnera
- radny Mieczysław Szczepański zgłosił radnego Grzegorza Stefańskiego
Innych zgłoszeń nie dokonano. Zaproponowani radni wyrazili zgodę na
pełnienie funkcji członków tej Komisji.
Rada jednogłośnie (14 za) zaakceptowała wyŜej zaproponowany skład
Komisji.
PoniewaŜ wg Statutu Gminy Rada dokonuje wyboru Przewodniczącego
Komisji
Przewodniczący
Rady
zaproponował
dokonanie
wyboru
Przewodniczącego bezpośrednio po wyborze składu Komisji. Radni nie zgłosili
innych propozycji.
Przewodniczący Rady – Mieczysław Szczepański zaproponował na
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Romana Winiarskiego, który
wyraził zgodę.
Rada jednogłośnie (15 za) Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej
powołała radnego Romana Winiarskiego
W skład Komisji Rolno – Gospodarczej
- radny Adam Kroenke zgłosił radnego Mariana Kaszyńskiego
- radny Marian Kaszyński zgłosił radnego Edwarda Kochanowicza
- radny Mieczysław Szczepański zgłosił radnego Mariana Mroza
- radny Edward Kochanowicz zgłosił radnego Tomasza Niedzielskiego
Innych zgłoszeń nie było, zaproponowani radni wyrazili zgodę na pracę w
Komisji.
Rada jednogłośnie (15 za) zaakceptowała zaproponowany skład
Komisji Rolno – Gospodarczej.
Na Przewodniczącego Komisji radny Mieczysław Szczepański
zaproponował radnego Mariana Kaszyńskiego, który wyraził zgodę.
Rada jednogłośnie(15 za) Przewodniczącym Komisji Rolno –
Gospodarczej powołała radnego Mariana Kaszyńskiego.
6
W skład Komisji Oświatowo – Społecznej zaproponowano radnych,
Waldemara Gołochowicza, Jacka Molendę, Mariana Kasprzyka i Roberta
Zgoła, którzy wyrazili zgodę na pracę w Komisji.
Rada jednogłośnie (15 za) zaakceptowała zaproponowany skład
Komisji Oświatowo – Społecznej.
Przewodniczący Rady zaproponował radnego Waldemara Gołochowicza
na Przewodniczącego Komisji, który wyraził zgodę.
Rada jednogłośnie (15 za) Przewodniczącym Komisji Oświatowo –
Społecznej powołała radnego Waldemara Gołochowicza.
Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie powołania
stałych Komisji Rady uwzględniający wcześniej dokonane wybory.
Rada jednogłośnie (15) przyjęła uchwałę Nr I/5/02 w sprawie powołania
stałych Komisji Rady – wg załącznika Nr 5 do protokółu.
Pkt 7.
Przewodniczący Rady – Mieczysław Szczepański przypomniał, Ŝe radni z
materiałami na sesje otrzymali projekt uchwały w sprawie zasad wypłat i
wysokości diet. Powiedział, Ŝe nie proponuje się zmian w zasadach wypłat i
wysokości diet. Jedyną róŜnicą jest propozycja kwotowa, nie procentowo w
stosunku do najniŜszego wynagrodzenia, jak to było w poprzedniej kadencji.
Radny Edward Kochanowicz – stwierdził, Ŝe diety przeznaczane są na
pokrycie wydatków związanych z pełnieniem mandatu radnego, jednak poprosił
radnych o przeznaczanie części diet na fundowanie stypendiów dla dzieci z
ubogich rodzin. Przypomniał, Ŝe radni z Działynia przekazują co miesiąc pewne
kwoty dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Działyniu, które kierowane są
bezpośrednio do dzieci. Podkreślił satysfakcję radnych i radość z
otrzymywanych od dzieci podziękowań.
Zaapelował do Przewodniczącego Rady o przeznaczenie części diety na
ufundowanie indywidualnego stypendium.
Radny Mariusz Kasprzyk – zgłosił wniosek o umniejszenie diety
kaŜdego radnego o 100 zł i przeznaczenie tej kwoty na pomoc dzieciom z
Gminy.
Radny Marian Kaszyński – stwierdził, Ŝe lepszy efekt jest jeŜeli radni
dobrowolnie i systematycznie osobiście przekazują pieniądze na rzecz dzieci w
swoich okręgach wyborczych, głównie poprzez szkoły. Stwierdził, Ŝe w kaŜdym
okręgu wyborczym jest szkoła.
Radny Grzegorz Chełmowski – zwrócił uwagę, Ŝe nie wszystkie dzieci z
naszej gminy chodzą do szkół na naszym terenie. Pozostawienie środków w
budŜecie mogłoby skomplikować moŜliwość kierowania pomocy finansowej dla
tych dzieci. Lepszym rozwiązaniem jest bezpośrednie obdarowanie przez
radnego.
7
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Mariusza
Kasprzyka w sprawie obniŜenia wszystkich diet o 100 zł.
Rada większością głosów (1 za i 14 przeciw) wniosek odrzuciła.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada 14 głosami za i 1 przeciwnym podjęła uchwałę Nr I/6/06 w sprawie
ustalenia zasad wypłat i wysokości diet za udział w pracach Rady Miejskiej
Gminy Kłecko – wg załącznika nr 6 do protokołu.
(Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach).
Pkt 8.
Przewodniczący Rady - Mieczysław Szczepański powiedział, Ŝe wraz z
materiałami na sesję radni otrzymali projekty uchwał w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatków i opłat.
Burmistrz Gminy - Marek Kozicki przedstawił propozycje stawek
podatków i opłat.
Radny Edward Kochanowicz - powiedział, Ŝe nowa Rada rozpoczyna
działalność od podwyŜek ale Ŝeby nie musiało być zbyt drastycznych
jednorazowych podwyŜek, trzeba co roku podwyŜszać po trochu.
Wiceprzewodniczący Rady –Adam Kroenke – powiedział, Ŝe w
przypadku podatku rolnego jest propozycja obniŜenia ceny 1 q Ŝyta
obwieszczona przez Ministerstwo.
Innych uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i Rada jednogłośnie (15 za)
podjęła uchwałę Nr I/7/06 w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta
przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2007 rok –
wg załącznika nr 7 do protokołu.
Radny Mariusz Kasprzyk – zapytał, czy Rada moŜe określić wielkość
powierzchni uŜytkowej przeznaczonej na działalność gospodarczą związana z
handlem materiałem siewnym.
Skarbnik Gminy – Irena Czajka – przypomniała, Ŝe podatnicy składają
deklaracje podatkowe, a Urząd ma prawo skontrolować ich zgodność ze stanem
faktycznym.
Po odczytaniu projektu uchwały przez Przewodniczącego Rady –
jednogłośnie (15 za) Rada podjęła uchwałę Nr I/8/06 w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości – wg załącznika nr 8.
Przewodniczący Rady odczytał kolejno pozostałe projekty uchwał, radni
nie zgłosili uwag i rada podjęła uchwały:
- jednogłośnie (15 za) Nr I/9/96 w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych – wg załącznika nr 9 do protokołu,
- większością głosów (14 za i 1 przeciwny) w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od posiadania psów – wg załącznika nr 10
- jednogłośnie (15 za) Nr I/11/06 w sprawie ustalenia wysokości opłaty
targowej – wg załącznika nr 11.
8
Burmistrz Gminy – Marek Kozicki - przypomniał, Ŝe dochody Gminy
pochodzące z podatków i opłat to zaledwie ok. 30 % budŜetu. Reszta środków to
dotacje, subwencje, udziały itp. Rada ustalając wysokość stawek podatków i
opłat niŜsze niŜ podane przez Ministerstwo dobrowolnie rezygnuje z dochodów,
nie tylko podwyŜsza podatki, ale równieŜ podejmuje uchwały, które mają na
uwadze rozwój gminy i powodują zmniejszenie wpływów np. uchwała w
sprawie pomocy przedsiębiorcom tworzącym miejsca pracy dla naszych
mieszkańców. Są równieŜ nieruchomości gminne, budowle, które są zwolnione
od podatku. Radni i sołtysi powinni rzetelnie społeczeństwu przekazywać
wszystkie działania.
Pkt 9
Radny Waldemar Gołochowicz – poprosił o ustawienie większej ilości skrzyń z
piaskiem do posypywania chodników w przypadku gołoledzi.
1. Radny Edward Kochanowicz – podziękował Burmistrzowi za obcięcie lip
przy drodze w Działyniu ze środków gminnych, pomimo, Ŝe jest to droga
powiatowa i obowiązkiem zarządcy było usunięcie przeszkód.
Radny poinformował, Ŝe w kampanii wyborczej odwiedzał swoich
wyborców w domach i rozmawiał na róŜne tematy. Rozmówcy
wskazywali na róŜne sprawy, zwracali uwagę na nieprawidłowości w
pracy niektórych urzędników – ich zdaniem naruszającym kodeks pracy,
stwierdzali, Ŝe lepiej dzieje się w ościennych gminach – zaproponował,
Ŝeby przyjrzeć się pracy sąsiednich Gmin, moŜe poprzez uczestnictwo w
ich sesjach, czy zapraszanie ich radnych na sesje naszej Rady.
Sekretarzowi Gminy zaproponował branie przykładu z działalności
Sekretarza Gminy Kiszkowo.
2. Radny Jacek Molenda – zapytał czy moŜna zorganizować na nasze stronie
internetowej – forum dyskusyjne ?
Burmistrz Gminy – Marek Kozicki odpowiadając na pytania radnych
powiedział, Ŝe:
- juŜ są rozstawione skrzynie z piaskiem w roŜnych punktach miasta, jest
moŜliwość ustawienia większej ilości ale trzeba wskazać miejsce, gdzie są
potrzebne.
- kaŜda gmina ma swoje priorytety i nasza ma równieŜ, w programie
wyborczym był przedstawiony plan działania i nie ma potrzeby przyglądania
się innym gminom, trzeba realizować swój plan, bo on uzyskał poparcie
wyborców.
Sekretarz gminy – Eugeniusz Kołodziejczak – odpowiedział, Ŝe jest
moŜliwość zorganizowania forum dyskusyjnego na stronie internetowej.
Wiceprzewodniczący Rady – Adam Kroenke – powiedział, Ŝe jako
kierownik Zakładu Energetyki pracuje na czterech gminach i bardzo często
spotyka się z pytaniami co jest przyczyną, Ŝe w Kłecku tak duŜo się robi i
9
dobrze się dzieje. Radny stwierdził, Ŝe na naszym terenie jest wykonywane
bardzo duŜo dobrej pracy, jednak zbyt mało jest na ten temat informacji na
zewnątrz.
Pkt 10.
Sołtys wsi Dębnica – Józef Wietrak – stwierdził, Ŝe na terenach wiejskich
powinny odbywać się przynajmniej raz w roku zebrania wiejskie, na których
powinno się dyskutować na tematy wsi i gminy. Poinformował, Ŝe w bieŜącej
kadencji próbował zwołać takie zebranie ale mieszkańcy nie byli
zainteresowani. Przyznał, Ŝe rezygnacja z zebrań mimo małej frekwencji była
jego błędem.
Komendant Komisariatu Policji w Kłecku
– Adam Mendala –
pogratulował wszystkim radnym i Burmistrzowi wyboru. Wyraził nadzieję, Ŝe
współpraca z Radą i Burmistrzem będzie w dalszym ciągu układała się dobrze, z
korzyścią dla mieszkańców gminy.
Przewodniczący Rady – Mieczysław Szczepański – przekazał radnym druki
oświadczeń majątkowych, poinformował, Ŝe naleŜy oświadczenia złoŜyć w
terminie 30 dni od złoŜenia ślubowania. Przypomniał o konieczności złoŜenia
informacji wynikających z art. 24 j ustawy o samorządzie gminnym,
dotyczących działalności gospodarczej i zatrudnienia w jednostkach
budŜetowych Gminy członków rodziny.
Wręczył wszystkim radnym opracowanie WOKiSS Poznań "ZBIÓR PRAWA
SAMORZĄDOWERGO" oraz Statuty Gminy - dokumenty niezbędne do
prawidłowego wypełniania mandatu radnego.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad pan Mieczysław Szczepański
- Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął
obrady o godzinie 1530
Sekretarz Sesji
Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
(Robert Zgoła)
(Mieczysław Szczepański)
Protokolant:
(Sabina Mucha)