informacja o wyborze PP-36 - Sąd Rejonowy Katowice

Komentarze

Transkrypt

informacja o wyborze PP-36 - Sąd Rejonowy Katowice
KIEROWNIK FINANSOWY SĄDU REJONOWEGO
KATOWICE –WSCHÓD W KATOWICACH
40 – 040 KATOWICE, ul. Lompy 14, tel. (32) 60 47 411
OG-231-441/11
Katowice, dnia 14-12-2011 r.
Wszyscy uczestnicy rozeznania
PP-38/2011
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ROZEZNANIU CENOWYM
Zamawiający:
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Przedmiot zamówienia:
Sukcesywna dostawa środków czystości
na podstawie rozeznania cenowego o symbolu PP-38/2011, dotyczącego zamówienia o wartości nie przekraczającej
równowartości kwoty 14.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, iŜ została wybrana oferta złoŜona przez:
GREG-POL Jolanta Nowak
ul. Sportowa 25/7
41-608 Świętochłowice
Uzasadnienie wyboru:
Oferta złoŜona przez GREG-POL Jolanta Nowak była najkorzystniejsza.
W imieniu Zamawiającego
Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego
Katowice-Wschód w Katowicach
Wiesława Fuchs
Załączniki:
1.
brak
Rozdzielnik:
1.
2.
www.katowice-wschod.sr.gov.pl
a/a
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
ul. Lompy 14,
40-040 KATOWICE
NIP: 954-258-40-48
REGON: 240598856
Sekretariat
-tel.: 32 – 60 47 490
Sekretariat
-fax: 32 – 60 47 417
Punkt informacyjny -tel.: 32 – 60 47 987