dział ii - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Transkrypt

dział ii - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Organizacja działań o charakterze środowiskowym, spotkania
kulturalnego oraz konferencji promującej projekt
„DROGA DO AKTYWNOŚCI”
PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
Zamawiający :
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Wolskiego 4
09-400 PŁOCK
tel. 0-24 364-02-10
Płock, lipiec 2010r
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SPIS TREŚCI:
DZIAŁ I
Rozdział I – Nazwa i adres Zamawiającego
Rozdział II – Tryb udzielenia zamówienia
Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział IV – Termin wykonania zamówienia
Rozdział V – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
Rozdział VI – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Rozdział VII – Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
Rozdział VIII – Wadium.
Rozdział IX – Termin związania ofertą.
Rozdział X – Opis sposobu przygotowania oferty.
Rozdział XI – Miejsce oraz terminy składania i otwarcia ofert.
Rozdział XII – Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Rozdział XIII – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Rozdział XIV – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział XV – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Rozdział XVI – Postanowienia końcowe.
DZIAŁ II
Opis przedmiotu zamówienia.
DZIAŁ III
Wzór umowy.
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
DZIAŁ I
ROZDZIAŁ I
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina – Miasto Płock
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Wolskiego 4
09-400 Płock
tel/faks 24 364-02-10
REGON 004730267
NIP 774-107-20-54
e-mail: [email protected]
godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa – 7.30-15.30, czwartek – 8.30-17.30, piątek
– 8.30-15.30.
ROZDZIAŁ II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, którego wartość wyrażona
w złotych nie przekracza równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759).
INFORMACJE OGÓLNE
1. Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity - Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759) zwanej dalej ustawą Zamawiający - Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku zaprasza do składania ofert w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania pn.: Organizacja działań o charakterze
środowiskowym, spotkania kulturalnego oraz konferencji promującej projekt „DROGA
DO AKTYWNOŚCI”
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
prawidłowego przygotowania oferty.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.
7. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców. Wykonawca wskazuje
sam w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
9.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku, o którym mowa, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa została wybrana, Zamawiający będzie żądał
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę
tych podmiotów.
10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty
udostępnia się od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być
udostępnione /zastrzeżenie należy dołączyć do oferty/. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
a) 55500000-5 Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków,
b) 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków,
c) 79710000-4 Usługi ochroniarskie,
d) 85120000-6 Usługi medyczne i podobne,
e) 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez,
f) 79952100-3 Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dział II.
ROZDZIAŁ IV
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia podpisania umowy nie później niż do
dnia 20 grudnia 2010r.
ROZDZIAŁ V
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
I. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
II. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
III. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
IV. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
V. Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać,
że:
a) warunek określony w pkt V musi spełniać każdy z Partnerów składających ofertę
wspólną.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w
systemie „spełnia/nie spełnia”.
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ROZDZIAŁ VI
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie
art. 22 ust. 1 ustawy – Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie
art. 24 ust. 1 ustawy – Załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku
do osób fizycznych tylko oświadczenia z pkt. 2.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości –
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
II. Do oferty należy załączyć również:
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z
załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie
ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw – odpisy z właściwego rejestru).
Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie.
4. Informacje dotyczące podwykonawców – Załącznik nr 5 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie
przewiduje zatrudnienia podwykonawców wpisuje „nie dotyczy”.
5. W przypadku złożenia oferty wspólnej:
– przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako\
przedstawiciela pozostałych - lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w
sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być
udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich
uprawnionych przedstawicieli.
6. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Partnerów wchodzących w skład konsorcjum
lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego Wykonawcy i
spełniać następujące wymagania:
- w przypadku Partnerów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty,
- każdy z Partnerów oddzielnie musi złożyć dokument wymieniony w Rozdziale VI pkt I.3
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w SIWZ,
- oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1
pkt 1- 4 ustawy składają wszyscy Partnerzy wspólnie (na jednym formularzu) lub lider w
imieniu wszystkich (wówczas należy zaznaczyć, iż oświadczenie składa lider konsorcjum),
- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24. ust. 1 ustawy
składają wszyscy Partnerzy oddzielnie lub lider w imieniu wszystkich na jednym formularzu.
(wówczas należy zaznaczyć, iż oświadczenie składa lider konsorcjum).
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22
ust. 1 jest składane w oryginale zaś pozostałe oświadczenia i dokumenty w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (z wyjątkiem
pełnomocnictwa). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
ROZDZIAŁ VII
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Zgodnie z art. 27 ustawy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić niezwłocznie
wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt. 2.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
oraz udostępnia ją na stronie internetowej.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz
udostępnia ją na stronie internetowej.
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie
prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o
tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie
internetowej.
8. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.
9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- Mira Melnyczuk – Wolskiego 4, pokój nr 18, 19,20 w godz. urzędowania, nr tel. (24) 364 02
78 /w zakresie przedmiotu zamówienia/.
– Katarzyna Zientara – Wolskiego 4, pokój nr 202, tel. (24) 364 02 45 w godz.
urzędowania /w zakresie SIWZ/.
ROZDZIAŁ VIII
WADIUM
Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym nie będzie żądał wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ IX
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
ROZDZIAŁ X
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca przedstawia ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż
jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt
1 ustawy.
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej
cenie oferty.
4.Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników powinny być kolejno
ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza
nie stawianie numerów na pustych stronach.
5. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.
6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być
parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
7. Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach.
Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:
Oferta na:
Organizacja działań o charakterze środowiskowym, spotkania kulturalnego oraz
konferencji promującej projekt „DROGA DO AKTYWNOŚCI”
Nie otwierać przed dniem 28.07.2010 r. do godz. 11:15
Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby
Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
8.Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg
takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrzna i wewnętrzna)
odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Oferta złożona
po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
9. Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie musi być opatrzone pieczątką i
podpisem osoby upoważnionej, datą i zapisem „za zgodność z oryginałem”.
10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
11. Wszędzie tam gdzie została wskazana nazwa producenta lub towaru Zamawiający
dopuszcza produkty równoważne.
Zamawiający zwraca się z prośbą o nie załączanie do oferty dokumentów nie
wymaganych w SIWZ.
ROZDZIAŁ XI
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój 205, II piętro) w siedzibie Zamawiającego –
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, ul. Wolskiego 4 do 28.07.2010r do
godz. 11:00
2. Otwarcie ofert nastąpi 28.07.2010r o godz. 11:15 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Płocku, sala konferencyjna.
3.Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy
otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego
pisemny wniosek.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a
także informacje dotyczące ceny, terminu realizacji zawartych w ofertach.
6. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.
Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.
ROZDZIAŁ XII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Wykonawca poda w formularzu ofertowym cenę brutto za całość zadania będącą sumą
wartości brutto wszystkich pozycji wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz
Załączniku Nr 2 (Formularz cenowy).
2. Cena powinna zawierać podatek VAT i być wyrażona do dwóch miejsc po przecinku.
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
ROZDZIAŁ XIII
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:
cena - 100 %
W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać Cn max 10 pkt.
Punktacja danej oferty obliczona zostanie wg wzoru:
Cena najniższa z ofertowych
Cn = ------------------------------------------------- x 10 pkt = …….. pkt
Cena oferowana
ROZDZIAŁ XIV
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie: nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 albo 10 dni – jeżeli
zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
- została złożona jedna oferta,
- odrzucono żadnej oferty,
- nie wykluczono żadnego wykonawcy.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych
we wzorze umowy – Dział III.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poza niżej wymienionymi:
1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT.
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
ROZDZIAŁ XV
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W niniejszym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego przysługują
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ XVI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759).
Zatwierdził: Mariusz T. Krzyżaniak
Dyrektor MOPS w Płocku
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1
Załącznik nr 4 – Oświadczenie w trybie art. 24 ust.1
Załącznik nr 5 – Podwykonawcy
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik Nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY
Przedmiot przetargu
Organizacja działań o charakterze środowiskowym, spotkania
kulturalnego oraz konferencji promującej projekt
„DROGA DO AKTYWNOŚCI”
Gmina – Miasto Płock
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Wolskiego 4
09-400 Płock
Zamawiający
Wykonawca
Cena oferowana za
całość zadania w zł.:
- brutto (cyfrowo)
………………………………………………………………………………
Termin realizacji
zamówienia
od dnia podpisania umowy nie później niż do dnia
20 grudnia 2010r.
Termin związania
ofertą
30 dni
data: ..................................
…………………………………………………
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1. Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia (Dział II) tj. Organizacja działań o charakterze środowiskowym,
spotkania kulturalnego oraz konferencji promującej projekt „DROGA DO
AKTYWNOŚCI”
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
4. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1. ................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................
4. ................................................................................................................................
5. ................................................................................................................................
6. ................................................................................................................................
7. ................................................................................................................................
8. ................................................................................................................................
9. ................................................................................................................................
10. ................................................................................................................................
5. Oferta zawiera ......... stron podpisanych i ponumerowanych od nr ........ do nr ..........
---------------, dnia----------------2010 r
-----------------------------------------------(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik Nr 2 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
Dotyczy realizacji zadania: Organizacja działań o charakterze środowiskowym,
spotkania kulturalnego oraz konferencji promującej projekt „DROGA DO
AKTYWNOŚCI”
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa
Piknik „Promocja idei
rodzicielstwa
zastępczego”
IX Ogólnopolski Dzień
Solidarności z osobami
chorymi na schizofrenię
Akademia Twórczości
Osób
Niepełnosprawnych
Konferencja promująca
projekt
Spotkanie kulturalne
dla uczestników
projektu
Jednostka
Ilość
szt
1
szt
1
szt
1
szt
1
szt
1
Cena
jednostkowa
brutto
Wartość
brutto
Ogółem
data: ..................................
…………………………………………………
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik Nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1
ustawy - Prawo zamówień publicznych
Nazwa Wykonawcy ..........................................................................................................
Adres Wykonawcy ............................................................................................................
Numer tel./ fax .................................................................................................................
Przystępując do przetargu nieograniczonego na Organizacja działań o charakterze
środowiskowym, spotkania kulturalnego oraz konferencji promującej projekt „DROGA
DO AKTYWNOŚCI” oświadczam, iż spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
data: ..................................
…………………………………………………
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik Nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych
Nazwa Wykonawcy ..........................................................................................................
Adres Wykonawcy ............................................................................................................
Numer tel./ fax .................................................................................................................
Przystępując do przetargu nieograniczonego na Organizacja działań o charakterze
środowiskowym, spotkania kulturalnego oraz konferencji promującej projekt „DROGA
DO AKTYWNOŚCI” oświadczam, iż brak jest podstaw, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o
udzielenie zamówienia.
data: ..................................
……………………………………………
……………
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik Nr 5 do SIWZ
PODWYKONAWCY
Dotyczy realizacji zadania: Organizacja działań o charakterze środowiskowym,
spotkania kulturalnego oraz konferencji promującej projekt „DROGA DO
AKTYWNOŚCI”
Nazwa Wykonawcy ..........................................................................................................
Adres Wykonawcy ............................................................................................................
Numer tel./ fax .................................................................................................................
L.p.
Części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom
1.
2.
3.
4.
5.
data: ..................................
…………………………………………
………………
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
DZIAŁ II
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
W ramach projektu systemowego „Droga do aktywności” współfinansowanego przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał
Ludzki,
Priorytet
VII
Promocja
integracji
społecznej,
7.1
Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,
zaplanowano działania zgodne z instrumentami aktywnej integracji wymienionymi
w Wytycznych do przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS,
PCPR i ROPS w ramach PO KL 2007-2013.
W zakresie działań o charakterze środowiskowym oraz promocji projektu
zaplanowano następujące przedsięwzięcia tj :
I.
Piknik integracyjno – edukacyjny pt. „Promocja idei rodzicielstwa zastępczego”
zaplanowany na dzień 26 sierpnia 2010 r. na terenie Ogrodu Zoologicznego w Płocku –
plac „Przy grzybku” :
Cel ogólny:
Integracja 300 osób – rodzin zastępczych: spokrewnionych, niespokrewnionych
i zawodowych oraz dzieci w nich umieszczonych ze środowiskiem lokalnym poprzez wspólne
uczestnictwo w pikniku na terenie ZOO w Płocku.
Promocja idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców miasta Płocka.
Cele szczegółowe :
•
wsparcie i umocnienie roli rodzin zastępczych w środowisku lokalnym,
•
poszerzenie płaszczyzn współpracy rodzin zastępczych z lokalnymi instytucjami i
organizacjami,
•
wymiana doświadczeń i wniosków w zakresie sprawowania zastępczej opieki
rodzicielskiej,
•
integracja środowiska rodzin zastępczych i instytucji oraz organizacji działających
w obszarze pomocy rodzinie i dziecku.
Harmonogram imprezy :
•
rejestracja uczestników 13.00 – 13.30,
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
•
uroczyste otwarcie spotkania, powitanie gości 13.30 – 13.45,
•
wystąpienie zaproszonych gości 13.45 – 14.00,
•
wspólna zabawa, gry, konkursy, poczęstunek 14.00 – 17.45,
•
wręczanie paczek dla dzieci 16.00 – 17.45,
•
zakończenie spotkania 17.45 – 18.00.
Przedmiot zamówienia obejmuje :
-
wynajęcie placu / terenu na czas trwania pikniku – 5h,
- usługę gastronomiczną / zaprowiantowania / dla 300 osób ; przygotowanie
karnetów/talonów dla 300 osób, porcja na osobę - dania grillowe np. : kiełbasa, kaszanka,
karkówka, szaszłyk, pałki z kurczaka; pieczywo jasne i ciemne oraz bułki bez limitu, 500 ml
napojów
na
osobę
dorosłą
napoje
zimne
gazowane
i niegazowane, soki owocowe w kartonach, soczki owocowe ze słomką 200ml. – ok. 500szt. ,
bufet sałatkowy min 3 rodzaje np : sałatka włoska, sałatka wiosenna sałatka grecka, sałatka
szopska, sałatka ziemniaczana, sałatka żydowska, dodatki - musztarda, keczup bez limitu,
napoje
gorące
tj.
kawa
i
herbata
( krojona cytryna, cukier i śmietanka lub mleko) bez limitu, ciasta typu : szarlotka, piaskowe,
pianka, sernik, drożdżowe z owocami lub kruszonką, cytryniak - 5 rodzajów, ciasteczka typu :
markizy, biszkopty, delicje, kruche maślane, kokosanki - 5 rodzajów, świeże owoce - typu :
jabłka, banany, mandarynki, winogrona - 4 rodzaje, hot-dogi/hamburgery dla ok. 250 dzieci,
wata cukrowa dla ok. 250 dzieci itp.),
- usługę oprawy artystycznej wraz z nagłośnieniem w ciągu 5h trwania pikniku,
(osoba prowadząca : rozpoczęcie pikniku,
przygotowanie i poprowadzenie gier
i zabaw dla dzieci, przygotowanie i poprowadzenie 5 konkursów z nagrodami dla dzieci,
zakończenie pikniku, muzyka dla dzieci w tle);
- koszt zakupu paczek dla dzieci – 250 szt. paczek w reklamówce okolicznościowej
(np. czekolada mleczna typu „Alpengold” 200 g, czekolada mleczna z nadzieniem
typu „Alpengold” 100g. – 3 szt., cukierki (paczka), ptasie mleczko, chipsy, delicje, wafelek
typu „Grześki”, wafelek typu „Prince Polo”, gumy rozpuszczalne typu „Mamba”, baton typu
„3-Bit”, Baton typu „Mars” lub typu ”Snickers”).
Wszędzie tam gdzie została wskazana nazwa producenta lub towaru Zamawiający
dopuszcza produkty równoważne.
- koszt wynajęcia 2 urządzeń pneumatycznych w ciągu 5h trwania imprezy – atrakcje dla
dzieci ( np. zamki dmuchane, suchy basen, dmuchany tor przeszkód, zjeżdżalnie dmuchane
itp. ) oraz ich obsługa i nadzór ,
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- zapewnienie zadaszonych miejsc siedzących dla min. 300 osób np. pod namiotami,
- zapewnienie jednorazowych kubków, sztućców, talerzy lub tacek oraz serwetek,
- min. 3 stanowiska wydawania posiłków,
- min. 2 stanowiska wydawania napojów,
- zapewnienie elementu identyfikacji uczestników imprezy ( np. kolorowa wstążka na
rękę ),
- koszt wynajęcia opieki medycznej podczas trwania pikniku : 5h,
- koszt wynajęcia ochrony podczas trwania pikniku min. 5 ochroniarzy : 5h,
- w przypadku złej pogody wymagany jest lokal zastępczy lub namiot w celu
przeprowadzenia konkursów i zabaw dla dzieci,
- prace związane ze sprzątnięciem terenu po imprezie,
- zapewnienie min. 3 koszy na odpady komunalne,
- zapewnienie min. 3 kabin toaletowych.
II.
Impreza edukacyjno – integracyjna „IX Ogólnopolski Dzień Solidarności
z osobami chorymi na schizofrenię” w dniu 12 września 2010 r. ;
Spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą w intencji osób chorych psychicznie, następnie
odbędzie się uroczyste otwarcie spotkania – przejście przez symboliczne " Otwarte drzwi" .
W trakcie spotkania zostanie rozstrzygnięty konkurs plastyczny na temat zdrowia
psychicznego oraz wernisaż prac twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych w sferze
zdrowia psychicznego, spotkanie zostanie uświetnione pokazem grupy tanecznej, pokazem
capoiera. Spotkanie zostanie zakończone wspólnym piknikiem (zabawa + konsumpcja).
Msza Święta w intencji osób chorych psychicznie w godz. 10.00 – 11.00
CZĘŚĆ I OFICJALNA : zaplanowana na Placu Starego Rynku przed Urzędem
Miasta Płocka,
Przejście z Katedry na Stary Rynek 11.00 – 11.15
Uroczyste otwarcie spotkania 11.15 – 11.30
(przejście przez symboliczne „Otwarte Drzwi” dla tolerancji wobec osób chorych na
schizofrenię)
Występy artystyczne 11.30 – 12.15
Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego 12.15 – 12.30
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Występy artystyczne 12.30 – 13.30
Zakończenie imprezy na Starym Rynku 13.30
Przedmiot zamówienia obejmuje :
-
wynajęcie placu / terenu na czas trwania imprezy ,
- usługa oprawy artystycznej ( rozpoczęcie imprezy, przywitanie gości, rozstrzygnięcie
konkursu, prowadzenie imprezy w oparciu o jej harmonogram ),
- wynajęcie nagłośnienia,
- zapewnienie miejsc siedzących dla min. 30 osób,
- wynajęcie opieki medycznej podczas trwania imprezy,
- zapewnienie zadaszonych miejsc lub namiotów na potrzeby wernisażu,
- w przypadku złej pogody wymagany jest lokal zastępczy lub namiot,
- wynajęcie ochrony podczas trwania imprezy min. 6 ochroniarzy.
CZĘŚĆ II – po oficjalnych obchodach – piknik – na Placu MOSiR Plac
Dąbrowskiego 2a, dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie
miasta Płocka :
Przejazd na piknik integracyjny, piknik z konsumpcją 13.30 – 16.00.
Przedmiot zamówienia obejmuje :
- wynajęcie placu / terenu – ogródek MOSiR na czas trwania imprezy ,
- koszt usługi gastronomicznej / zaprowiantowania dla 200 osób, porcja na osobę – 1
zupa ( typu grochówka, żurek, kapuśniak, zupa/krem borowikowa – 2 rodzaje ), dania
ciepłe min. 4 typu : chrupiące skrzydełka z kurczaka, polędwiczki w ziołach
prowansalskich, bigos, żeberka w miodzie/pstrąg z grilla, karkówka marynowana,
ziemniaczki pieczone z masełkiem lub twarożkiem czosnkowym, bufet sałatkowy min.
4 rodzaje np. : sałatka włoska, sałatka wiosenna sałatka grecka, sałatka szopska, sałatka
ziemniaczana, sałatka żydowska, 500 ml napojów na osobę - napoje zimne gazowane i
niegazowane, dodatki (pieczywo jasne i ciemne oraz bułki, musztarda, keczup) bez
limitu, napoje gorące tj. kawa i herbata ( cukier, krojona cytryna i śmietanka lub mleko)
bez limitu; ciasta typu : szarlotka, piaskowe, pianka, sernik, drożdżowe
z owocami lub kruszonką, cytryniak - 5 rodzajów, ciasteczka typu : markizy, biszkopty,
delicje, kruche maślane, kokosanki - 5 rodzajów, świeże owoce – typu : jabłka, banany,
mandarynki, winogrona - 4 rodzaje,
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- usługa oprawy artystycznej w ciągu trwania imprezy ( powitanie, prowadzenie zabawy),
- zapewnienie miejsc siedzących dla min. 200 osób,
- wynajęcie nagłośnienia w ciągu trwania imprezy ( muzyka w tle ),
- zapewnienie jednorazowych kubków, sztućców, talerzy lub tacek oraz serwetek,
- min. 2 stanowiska wydawania posiłków,
- min. 1 stanowiska wydawania napojów,
- wynajęcie opieki medycznej podczas trwania imprezy,
- wynajęcie ochrony podczas trwania imprezy 2 ochroniarzy.
- prace związane ze sprzątnięciem terenu po imprezie,
- zapewnienie min. 3 koszy na odpady komunalne,
- zapewnienie min. 2 kabin toaletowych.
IV.
Impreza edukacyjno – integracyjna pt. „Akademia Twórczości Osób
Niepełnosprawnych” której realizację zaplanowano na dzień 21 września 2010r. na
Placu MOSiR-u ; Plac Dąbrowskiego 2a, ;
Cel główny działania :
Celem działania jest aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych poprzez działania
twórcze, stymulujące ich rozwój, przeciwdziałaniu społecznej izolacji
i marginalizacji tych ludzi z dysfunkcjami, jak również integracja zdrowych ludzi
zaangażowanych w działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Cele szczegółowe działania :
•
wyrabianie zainteresowania życiem kulturalnym i artystycznym,
•
rozbudzanie ciekawości światem kultury i sztuki, ułatwienie bezpośredniego kontaktu
ze sztuką,
•
inspirowanie do aktywności twórczej, rozwoju zdolności własnych i indywidualnych
zainteresowań.
Harmonogram uroczystości :
1. Uroczyste otwarcie i przywitanie zaproszonych gości 10.00 – 10.30
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Prezentacja stoisk z twórczością plastyczną osób niepełnosprawnych / instytucje
oświatowe, warsztaty terapii zajęciowej, dps....itp / 10.00 – 16.00
3. Występ teatru integracyjnego 10.30 – 11.30
4. Prelekcja historyka sztuki 11.30 – 13.30 pt.” Sztuka osób niepełnosprawnych”
5. Otwarcie oficjalne wystawy i rozstrzygnięcie konkursu na LOGO Środowiskowego Domu
Samopomocy Nr2 / Wręczenie nagród / 13.00 - 14.00
6. Festyn środowiska osób niepełnosprawnych w plenerze: 14.00 - 16.00
- zabawy + gry ( dla niepełnosprawnych uczestników o nieskomplikowanym stopniu
trudności np. zabawy z balonem, zabawy z wstążkami, zabawy z piłkami, ringo ),
- malowanie twarzy,
- catering,
- malowanie na dużej powierzchni,
- pokaz grafitti,
- zabawy z chustą typu KLANZY,
- wspólna zabawa przy muzyce.
7. Zakończenie imprezy 16.00.
Przedmiot zamówienia obejmuje :
- wynajęcie miejsca wraz z ochroną i nagłośnieniem - ogródek MOSiR na czas trwania
imprezy,
-
usługę gastronomiczną / zaprowiantowania dla 250 osób (dania obiadowe : ciepłe
„szwedzki stół” min. 3 rodzaje np. schab pieczony, polędwica faszerowana z sosem
pieczeniowym, goloneczki wieprzowe z jarzynami, polędwiczki wieprzowe pieczone z
jarzynami, roladki drobiowe z farszem warzywnym i sosem maślano-cytrynowym, roladki
drobiowo-wieprzowe (filet drobiowy z farszem wieprzowym z sosem śmietanowo koperkowym), ziemniaki duszone, ziemniaki opiekane, kluseczki, zimne przystawki min.
3 rodzaje np. ; jajka - faszerowane (tuńczykiem, pieczarkami, serem), jajka w sosie
tatarskim; kurczak faszerowany, korki śledziowe, śledź w śmietanie, pomidory
faszerowane, półmiski wędlin ; bufet sałatkowy min 3 rodzaje np. : sałatka włoska, sałatka
wiosenna, sałatka grecka, sałatka szopska, sałatka ziemniaczana, sałatka żydowska,
dodatki ( pieczywo jasne i ciemne, bułki, musztarda, keczup) bez limitu, 500 ml napojów
na osobę - napoje zimne gazowane i niegazowane, napoje gorące tj. kawa i herbata
( dodatki : cytryna krojona, cukier i śmietanka lub mleko) bez limitu;
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
-
usługę oprawy muzyczno - rozrywkowej ( osoba prowadząca : rozpoczęcie pikniku,
przygotowanie i poprowadzenie pikniku zgodnie z jego harmonogramem, przygotowanie i
poprowadzenie konkursów i zabaw) w ciągu trwania imprezy : 6h,
- wynajęcie opieki medycznej podczas trwania imprezy,
- zapewnienie miejsc siedzących dla min. 250 osób,
- zapewnienie zadaszonych miejsc lub namiotów na potrzeby wernisażu,
- prace związane ze sprzątnięciem terenu po imprezie,
- zapewnienie min. 3 koszy na odpady komunalne,
- zapewnienie min. 2 kabin toaletowych.
IV.
Organizacja konferencji promującej projekt EFS dla 120 osób na terenie miasta Płocka,
której realizację zaplanowano na dzień 28 października 2010 r. :
HARMONOGRAM KONFERENCJI :
1000 1030 Rejestracja uczestników.
1030 1050 Przywitanie zaproszonych gości. Wprowadzenie do tematu konferencji.
1050 1110 Prelekcja
1110 1130 Prelekcja
1130 1145 Przerwa kawowa
1145 1205 Prelekcja
1205 1225 Prelekcja
1250
Obiad
14 00
zakończenie konferencji.
Przedmiot zamówienia obejmuje :
- koszt usługi gastronomicznej / zaprowiantowania dla 120 osób ( dania ciepłe –
„szwedzki stół” min 4 rodzaje np., pierś z kurczaka z sosem serowym, pieczona Panga
w sosie cytrynowym, schab duszony w sosie śliwkowym, roladki ze schabu, ziemniaki
duszone, ziemniaki opiekane, kluseczki, zimne przystawki min. 5 rodzajów ; jajka faszerowane (tuńczykiem, pieczarkami, serem), w sosie tatarskim; kurczak faszerowany,
korki śledziowe, śledź w śmietanie, pomidory faszerowane, półmiski wędlin, bufet
sałatkowy min. 4 rodzaje : sałatka włoska, sałatka wiosenna sałatka grecka, sałatka
szopska, sałatka ziemniaczana, sałatka żydowska, 200szt. wody mineralnej ( gazowanej i
niegazowanej 0,33l ) bufet kawowy tj. kawa i herbata ( cytryna krojona, cukier i
śmietanka lub mleko) bez limitu; ciasta typu : szarlotka, piaskowe, pianka, sernik,
drożdżowe z owocami lub kruszonką, cytryniak - 5 rodzajów, ciasteczka typu : markizy,
biszkopty, delicje, kruche maślane, kokosanki - 5 rodzajów, dodatki ( pieczywo jasne
i ciemne, bułki, musztarda, keczup) bez limitu,
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- koszt wynajęcia 2 sal ( część konferencyjna oraz część cateringowa ) – 4h ,
- zapewnienie miejsc siedzących dla 120 osób,
- zapewnienie talerzy ceramicznych, sztućcy obiadowych oraz serwetek,
- prace związane ze sprzątnięciem sali po konferencji,
- zapewnienie bufetu kawowego w przerwie,
- zapewnienie sztućców, talerzy oraz serwetek ,
- koszt wynajęcia osoby prowadzącej konferencję ( konferansjer – rozpoczęcie
konferencji, przywitanie przybyłych gości, oraz dalsze prowadzenie konferencji
zgodnie z jej harmonogramem ) – 4h.
V.
Spotkanie kulturalne dla 230 osób – tj. beneficjentów oraz zaproszonych gości, którego
realizację zaplanowano na dzień 16 grudnia 2010 r. w miejscu dostosowanym do potrzeb
osób niepełnosprawnych :
Harmonogram spotkania :
1 grupa - 115 osób – 4 godz.
10 00 – 10 30 - Rejestracja uczestników
10 30 – 10 45 - Przywitanie gości
10 45 – 11 30 - Wręczenie dyplomów i upominków
11 30 – 12 30 - Obiad
13 00 - zakończenie spotkania
2 grupa – 115 osób – 4 godz.
13 30 – 14 00 - Rejestracja uczestników
14 00 – 14 15 - Przywitanie gości
14 15 – 15 30 - Wręczenie dyplomów i upominków
15 30 - 16 30 - Obiad
17 00 - zakończenie spotkania.
- koszt usługi gastronomicznej / zaprowiantowania o charakterze wigilijnym –
dania ciepłe – min. 4 rodzaje np. ; barszczyk wigilijny z uszkami , pierogi
z kapustą i grzybami, dzwonko karpia w delikatnym cieście, kapusta wigilijna, zimne
przystawki min 3 rodzaje : śledzie w pierzynce, karp w galarecie, kapusta
z grochem, śledź w śmietanie, kompot ze śliwek , kluski z makiem, strucla makowa,
szarlotka, makowiec, sernik świąteczny, napoje zimne i gorące tj. 500 ml napojów na osobę Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
napoje zimne gazowane i niegazowane, kawa i herbata ( cytryna krojona, cukier i śmietanka
lub mleko) bez limitu; etc. dla 2 grup x 115 osób,
- usługa wynajęcia miejsca – sali : 2 grupy / spotkania po 115 osób x 4h, 2 sale – 1 dla
części oficjalnej, 2-ga dla części konsumpcyjnej,
- koszt usługi oprawy artystycznej wraz z nagłośnieniem
( 2 grupy / spotkania x 4h ),
w ciągu trwania spotkania
- koszt zakupu paczek dla uczestników projektu w reklamówkach
okolicznościowych
198szt. ( np. szynka konserwowa ok. 300 g., czekolada
mleczna 100g czekolada z
orzechami 100 g., herbata expresowa (100 szt.), konserwa rybna filet w oleju – puszka
170g., konserwa rybna filet w pomidorach – puszka 170 g., kawa mielona 250g., kawa
rozpuszczalna 200g., brzoskwinie w puszcze, ananasy w puszce, ptasie mleczko ok. 420 g.
itp.),
- zapewnienie miejsc siedzących dla 2 grup x 115 osób,
- zapewnienie talerzy ceramicznych, sztućcy obiadowych oraz serwetek,
- prace związane ze sprzątnięciem sali/pomieszczenia po spotkaniu.
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
DZIAŁ III
Umowa Nr ………….. / 2010
zawarta w Płocku w dniu …………………….2010 r. pomiędzy :
Miejskim
Ośrodkiem
Pomocy
Społecznej
w
Płocku
z siedzibą: 09 – 400 Płock, ul. Wolskiego 4, NIP 774 10 72 054, REGON 00 47 30 267
reprezentowanym przez:
Pana mgr Mariusza Krzyżaniaka – Dyrektora, działającego w imieniu Gminy (Miasta)
Płock na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Płocka Nr 145/2004 z
dnia 01.04.2004 oraz na mocy Upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka Nr 318/08 z dnia
24.04.2008r.
zwanym dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………..,
zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Płocka pod numerem ew. …………………………, NIP: ………...
………………………………………………………………………………………………..,
zwanym dalej Wykonawcą.
Tryb postępowania
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2010 r.,
Nr 113, poz. 759).
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących
usług w ramach poszczególnych zadań:
1) zadanie 1: organizacji/przygotowania oraz obsługi pikniku integracyjno –
edukacyjnego pt. „Promocja idei rodzicielstwa zastępczego” w ramach realizacji
projektu „Droga do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 26 sierpnia 2010 r.,
2) zadanie 2: organizacji/przygotowania oraz obsługi imprezy edukacyjno –
integracyjnej „IX Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z osobami chorymi na
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
schizofrenię” w ramach realizacji projektu „Droga do aktywności”
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego w dniu 12 września 2010 r.,
3) zadanie 3: organizacji/przygotowania oraz obsługi imprezy edukacyjno –
integracyjnej pt. „Akademia Twórczości Osób Niepełnosprawnych”
w ramach realizacji projektu „Droga do aktywności” współfinansowanego przez
Unię
Europejską
z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
w dniu 21 września 2010 r.,
4) zadanie 4: organizacji/przygotowania oraz obsługi konferencji promującej projekt
„Droga
do
aktywności”
oraz
Europejski
Fundusz
Społeczny
w ramach realizacji projektu w dniu 28 października 2010 r.,
5) zadanie 5: organizacji/przygotowania oraz obsługi spotkań kulturalnych dla
dwóch grup beneficjentów ostatecznych w ramach realizacji projektu „Droga do
aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego w miesiącu grudniu 2010 r.
2. W ramach wykonania usług, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje
się do:
1)
w stosunku do zadania 1: zapewnienia miejsca –
plac „Przy Grzybku” na terenie Ogrodu Zoologicznego w Płocku, zapewnienia
usługi gastronomicznej /zaprowiantowania dla 300 (trzystu) osób, nakrycia i
dekoracji stołów oraz miejsca, odpowiedzialności za jakość i ilość dostarczonych
artykułów spożywczych, zapewnienia oprawy artystycznej wraz z
nagłośnieniem, zapewnienia atrakcji w postaci 2 (dwóch) szt. urządzeń
pneumatycznych, zakupu 250 szt. (dwustu pięćdziesięciu sztuk) paczek ze
słodyczami dla dzieci, zagwarantowania ochrony oraz opieki medycznej na czas
trwania pikniku w dniu 26 sierpnia 2010 r., oraz posprzątania stołów i miejsca
zgodnie z opisem istotnych warunków zamówienia, zawartych w Załączniku nr
1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część;
2)
w stosunku do zadania 2: zapewnienia
miejsca, usługi gastronomicznej /zaprowiantowania dla 200 (dwustu) osób,
nakrycia i dekoracji stołów oraz miejsca, odpowiedzialności za jakość i ilość
dostarczonych artykułów spożywczych, zapewnienia oprawy artystycznej wraz z
nagłośnieniem, zagwarantowania ochrony i opieki medycznej na czas trwania
imprezy oraz posprzątania stołów i miejsca w dniu 12 września 2010 r., zgodnie
z opisem istotnych warunków zamówienia, zawartych w Załączniku nr 1 do
niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część;
3)
w stosunku do zadania 3: zapewnienie usługi
gastronomicznej /zaprowiantowania dla 250 (dwustu pięćdziesięciu) osób,
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
odpowiedzialności za jakość i ilość dostarczonych artykułów spożywczych,
zapewnienie oprawy artystycznej wraz z nagłośnieniem oraz zapewnienie
atrakcji w postaci 2 (dwóch) szt. urządzeń pneumatycznych w dniu 21 września
2009 r., posprzątania stołów i miejsca , zgodnie z opisem istotnych warunków
zamówienia zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej
integralną część;
4)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
w stosunku do zadania 4 :
wynajęcia i przygotowania pomieszczeń,
nakrycia i dekoracji stołów,
dostarczenia kawy, herbaty, wody, napojów, ciast, ciasteczek, owoców,
odpowiedzialności za jakość i ilość dostarczonych artykułów spożywczych,
posprzątania stołów po zakończeniu konferencji,
kompleksowej obsługi kelnerskiej.
5)
a.
b.
c.
d.
w stosunku do zadania 5 :
wynajęcia i przygotowania pomieszczeń,
nakrycia i dekoracji stołów,
dostarczenia dań gorących (w podgrzewaczach), zakąsek zimnych, sałatek,
dostarczenia kawy, herbaty, wody, napojów, ciast, ciasteczek, owoców
i innych,
e. odpowiedzialności za jakość i ilość dostarczonych artykułów spożywczych,
f. posprzątania stołów po zakończeniu spotkań,
g. kompleksowej obsługi kelnerskiej.
3. Wykonawca ustali z Zamawiającym nie później niż na 7 dni przed terminem
poszczególnych pikników/spotkań/imprez/konferencji szczegółowe menu.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia i kwalifikacje do
realizacji przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać go z należytą starannością.
§2
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia 20 grudnia 2010 r.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 2tygodniowego okresu wypowiedzenia.
3. Zamawiający może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez
Wykonawcę czynności określonych niniejsza Umową.
4. W sytuacji określonej w ust. 2 i 3 wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy tylko za
należyte wykonanie w całości poszczególnego zadania, o których mowa w § 1.
1.
§3
1. Za wykonanie czynności określonych w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1) w stosunku do zadania 1: …………… PLN brutto (słownie: ………….……
………………………………………. PLN 00/100).
2) w stosunku do zadania 2: ……………PLN brutto (słownie: ………......
………………………………………...PLN 00/100).
3) w stosunku do zadania 3: ………………PLN brutto (słownie:
………………………………………...PLN 00/100).
………...
4) w stosunku do zadania 4: …………… PLN brutto (słownie: ………….
………………………………………...PLN 00/100).
5) w stosunku do zadania 5: …………………PLN brutto (słownie:……….
……………………………………….. PLN 00/100).
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, po
otrzymaniu środków na finansowanie projektu „Droga do aktywności” poprzez
dokonanie przelewu na konto Wykonawcy.
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
4. Wynagrodzenie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
§4
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę
w ustalonym przez Strony terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy,
określonego w § 3 niniejszej Umowy w odniesieniu do poszczególnego zadania, które
nie zostało wykonane lub wykonano je nienależycie.
2. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku konieczności zapłaty kary umownej na rzecz
Zamawiającego, wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia
wynikającej z niej kwoty z kwoty przysługującego mu wynagrodzenia.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary
umownej, do wysokości szkody wynikłej z nienależytej realizacji Umowy przez
Wykonawcę.
§5
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania
niniejszej Umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do traktowania jako
poufnych wszelkich informacji, które zostaną mu udostępnione lub przekazane przez
Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, nie udostępniania ich w
jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego
i wykorzystania ich tylko do celów określonych w Umowie.
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust.1, nie dotyczy informacji,
które:
a) w czasie ich ujawnienia były publicznie znane,
b) których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu
prawa, orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy,
z zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o takim obowiązku
i zabezpieczenia poufności tych informacji.
§6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Mogące wyniknąć spory ze stosunku objętego umową, strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§7
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnej.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Wykonawca:
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji
Zamawiający: